Anda di halaman 1dari 2

PASAL 4

Keturunan Simeon.
Semion mempunyai lima orang anak, Kemudian salum memperanakkan Mibsam, Mibsam
memperanakkan Misma dan Misma mempunyai anak bernama Hamuel, lalu Hamuel mempunyai dua
orang anak yakni Zakur dan Simei, lalu Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam
orang anak perempuan.
Nama kota dan pedesaan yang mereka tempati sampai Daud menjadi raja. (ayat 28-33)
Kota-kotanya ialah : Barsyeba, Molada, Hazar-Sual, Bilha, Ezem, Tolad, Betuel, Horma, Ziklag, BetMarkabot, Hazar-Susim, Bet-Biri dan di Saaraim.
Desannya ialah : Etam, Ain, Rimon, Tokhen dan Asan. Serta segala desa di sekitar perkampunganperkampungan tersebut sampai ke Baal.
Inilah nama-nama pemimpin di antara kaum-kaum mereka ( ayat 34-38).
Mesobab, Yamlekh,Yosa bin Amazia, Yoel, Yehu bin Yosibya bin Seraya bin Asiel, Elyoenai,
Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin
Semaya. Mereka bertambah banyak sebab itu merek pindah kearah Gedor sampai di sebelah timur
lembah untuk mencari rumput agar memberi makan domba-domba mereka, ada orang-orang dari
Ham yang telah tigal disana sebelum mereka datang. Pada zaman Hizkia, raja Yehuda memusnahkan
kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim. Kemudian mereka menduduki tempat itu sampai hari
ini . sebagian dari mereka dari bani Simeon, sebanyak lima ratus orang pindah ke pegunungan seir.
Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearya, Refaya dan Uziel, anak-anak Yisei lalu mereka
membinasakan orang amelek .
PASAL 5
Suku-suku yang di seberang sungai Yordan.
Anak Ruben berjumlah 4 (ayat 3), keturunan Yoel berjumlah 7 (ayat 4-6), saudara Ruben berjumlah 3
(ayat 7-8), saudara Yoel, Safat dan yaenai di Basan, lalu saudara menurut puak-puak berjumlah 7
orang (ayat 12-13). Ini adalah anak Abihael bin Huri binYaroah bin Gilead bin Mikhael bin Yesisai
bin Yahdo bin bus, Ahi bin Abdiel bin Guni, dia adalah seorang kepala puak mereka. Mereka berdiam
di Gilead, Basan dan di segala tanah pengembalaan saron . mereka semuanya ini di catat pada silsilah
zaman Yotam raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam raja Israel
Dari bani Ruben orang Gad dan setengah suku Manayse ada 44.760 orang yang sanggup untuk
berperang, mereka akan berperang melawan orang-orang Hagri, Yetur, Nafish dan Nodab. Orang dari
bani Ruben mendapatkan bantuan untuk melawan mereka. Pada saat berperang orang-orang Hagri dan
lainnya menyerahkan diri karena, mereka sebelum berperang mereka telah menyerahkan diri mereka
kepada Allah dalam pertempuran itu. Lalu mereka, mengabulkan permintaan mereka yakni
mengangkut ternak orang itu sebagai jarahan : untanya 50.00 ribu ekor, kambing dombanya 250.000
ribu ekor dan keledai 2.000 ribu ekor juga manusia 100.000 ribu jiwa. Lalu pada akhirnya mereka
menduduki tempat itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku manayse mulai dari Basan sampai
BaalHermon, Senir dan gunung Hermon diam di negeri itu .

Inilah kepala puak-puak mereka : Hefer, Yisie, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya dan Yahdiel . lalu
mereka tidak setia kepada Allah mereka mengikuti allah segala bangsa-bangsa yang telah
dimusnahkan Allah di hadapan mereka dan mereka berzinah maka Allah Israel menggerakkan hati Pul
yakni Tilgat-Pilneser, raja Asyur, lalu raja ini mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang
Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Hebor, Hara dan
sungai negeri Gozan; demikianlah mereka msh ada disana sampai hari ini.