Anda di halaman 1dari 21

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

Catatan untuk Guru Penyelaras LINUS :


1. Guru penyelaras LINUS perlu menyediakan Data murid dan headcount LINUS di dalam template yang diberikan. Guru perlu mengisi
ruang TOV dan ETR sahaja, OTI adalah auto calculation. Cetak dan masuk dalam fail induk dan fail konsep.
2. Pelan strategik:
-

Pelan strategik yang diberikan adalah Pelan Strategik FasiLINUS PPDM sebagai rujukan kepada sekolah

Dinasihatkan supaya merancang dan membuat pelan strategik mengikut kesesuaian sekolah masing-masing

SWOT dan TOWS perlu disediakan untuk LBM, Numerasi dan LBI (3 set)

Pelan Strategik boleh digabungkan menjadi 1 untuk LBM, LBI dan Numerasi.

Senaraikan isu strategik. Sekiranya isu strategik adalah 5, Pelan Taktikal dan Pelan Tindakan perlu ada 5. Tetapi berkemungkinan
pelan operasi lebih daripada 5. Pelan Operasi sila rujuk kepada ruang Inisiatif/Strategi Pelan Tindakan dan ruang Aktiviti/Program
Pelan Taktikal.

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


2

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

MATLAMAT LINUS SK RU RENDANG


3

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

Menghapuskan masalah buta huruf dalam kalangan murid Tahap 1.


Melahirkan murid yang menguasai asas literasi dan numerasi dengan mencapai KPI NKRA-LINUS
100% pada Tahun 2015 dan tahun-tahun seterusnya
Melahirkan guru yang berdedikasi dalam menjalankan PdP LINUS dengan kaedah serta pendekatan
yang kreatif dan inovatif secara optimum.
Menjadikan PPD Timur Laut sebagai PPD contoh yang terbaik di Malaysia dalam kejayaan Program
LINUS2.0 NKRA

PERANCANGAN STRATEGIK 2016


BIDANG
TERAS

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

1. Masih ada murid yang tidak


dapat menguasai asas Literasi
Bahasa Malaysia, Numerasi dan
Literasi Bahasa Inggeris kerana
lemah dan kurang bermotivasi.

PENGURUSA
N
AKADEMIK
(LINUS)

2. Masih terdapat ibu bapa atau


waris yang tidak dapat menerima
dan mengakui bahawa anak
mereka dalam kategori murid
berkeperluan khas dan murid
bermasalah
pembelajaran
di
sekolah harian biasa
3.

Masih terdapat ibu bapa yang


memandang ringan terhadap
kehadiran murid ke sekolah dan
terdapat segelintir murid yang
sering tidak hadir ke sekolah

4. Masih terdapat ibu bapa atau


waris yang tidak dapat menerima
dan mengakui bahawa anak
mereka dalam kategori murid

Masalah buta huruf dan tidak menguasai


kemahiran asas bagi murid-murid tahap 1
dapat dihapuskan menjelang tahun 2015 dan
tahun-tahun seterusnya.

Meningkatkan kualiti PdP guru LINUS di


dalam bilik darjah LINUS dan kelas pemulihan

Semua
sekolah
mematuhi
prosedur
dalam
mengenalpasti
Murid
Berkeperluan Khas dan murid
bermasalah
pembelajaran
mengikut garis panduan yang
ditetapkan. (Borang IPP2M dan
ID).

Menyedarkan ibu bapa supaya bekerjasama


dengan pihak sekolah untuk mengenalpasti
Murid
Berkeperluan
khas
dan
murid
bermasalah pembelajaran dan menempatkan
mereka di sekolah pendidikan khas

3. Pihak
pentadbir
sekolah,
Penolong Kanan HEM dan
kaunselor sekolah memainkan
peranan dalam menyelesaikan
masalah ketidakhadiran murid
ke sekolah.

Memastikan
pihak
pentadbir
sekolah.
Penolong kanan HEM dan kaunselor memberi
tumpuan spesifik terhadap murid yang sering
tidak hadir ke sekolah.
Menganjurkan dan melaksanakan Program
Intervensi untuk murid yang tidak hadir ke
sekolah

1. Semua murid akan menguasai


asas Literasi Bahasa Malaysia,
Numerasi dan Literasi Bahasa
Inggeris 100% selepas tamat
pendidikan tahap I sekolah
rendah.

4.

4.

Semua
sekolah
mematuhi
prosedur
dalam
mengenalpasti
Murid
Berkeperluan Khas dan murid

Menyedarkan ibu bapa supaya bekerjasama


dengan pihak sekolah untuk mengenalpasti
Murid
Berkeperluan
khas
dan
murid
bermasalah pembelajaran dan menempatkan

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016


berkeperluan khas dan murid
bermasalah
pembelajaran
di
sekolah harian biasa

bermasalah
pembelajaran
mengikut garis panduan yang
ditetapkan. (Borang IPP2M dan
ID).

mereka di sekolah pendidikan khas


Memastikan murid bermasalah pembelajaran
menghadiri Program Outreach.

PELAN TINDAKAN (CONTOH)


BIDANG TERAS : PENGURUSAN AKADEMIK (LINUS)
ISU STRATEGIK 1:

Masih ada murid yang tidak dapat menguasai asas Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris
kerana lemah dan kurang bermotivasi.

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016


MATLAMAT STRATEGIK: Semua murid akan menguasai asas Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris 100% selepas
tamat pendidikan tahap I sekolah rendah.

OBJEKTIF

KPI

1. Meningkatkan kualiti PdP guru


LINUS di dalam bilik darjah
LINUS dan kelas pemulihan

% Murid

SASARAN
TOV 2014

INISIATIF / STRATEGI

2015

2016

2017

LBM &
NUMERASI
90%
MURID
TAHUN 1
2015

LBM &
NUMERASI
97%
MURID
TAHUN 2
2015/2016

LBM &
NUMERASI
100%
MURID
TAHUN 3
2015/2016/
2017

LBI
67%
MURID
TAHUN 1
2015

LBI
97%
MURID
TAHUN 2
2015/2016

LBI
100%
MURID
TAHUN 3
2015/2016/
2017

LBM 73
Numerasi
50
LBI 135
orang murid

Berdasarkan
data murid
LINUS tidak
menguasai
K1-K2 Tahun
2/2015

Berdasarkan
data murid
LINUS tidak
menguasai
K1-K2 Tahun
2/2015

(% MURID)

LBM
T1: 87.40
T2: 92.90
T3: 97.45
NUMERASI

MURID TAHAP
I

T1: 92.72
T2: 94.96
T3: 98.41
LBI
T1: 88.00
T2: 89.25
T3: -

2. Masalah buta huruf dan


tidak menguasai kemahiran
asas
bagi
murid-murid
tahap 1 dalam daerah Timur
Laut
dapat dihapuskan
menjelang tahun 2015 dan
tahun-tahun seterusnya
ISU STRATEGIK 2 :

Bil. Murid
LINUS

LBM 73
Numerasi
50
LBI 135
orang murid

Mengadakan Lesson Study


dan
Bengkel
Pembinaan
Bahan Bantuan Mengajar
untuk guru LINUS.

Mengadakan Program...
untuk murid LINUS.

Terdapat guru Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris serta pihak pentadbir sekolah yang
kurang memberi tumpuan tehadap pencapaian LINUS dan pelaksanaan program LINUS di peringkat sekolah.

MATLAMAT STRATEGIK: Semua guru LINUS serta pihak pentadbir sekolah di daerah Timur Laut memahami pelaksanaan Program LINUS2.0
NKRA serta melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan.

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

OBJEKTIF

1. Memastikan semua pihak akur


kepada garis panduan LINUS
NKRA yang telah ditetapkan
dan memberi tumpuan kepada
Program LINUS 2.0.

KPI

% Pihak
pentadbir &
Guru LINUS

SASARAN
TOV 2014

95%

2015

2016

INISIATIF / STRATEGI
2017
Ikut program sekolah

100%

100%

100%

ISU STRATEGIK 3 :

Masih terdapat guru LINUS dan guru ganti yang tidak dapat menjalankan Pentadbiran Saringan LINUS dengan betul dan
mengikut ketetapan
MATLAMAT STRATEGIK : Guru LINUS dapat menjalankan pentadbiran Saringan LINUS (Membaca, Lisan, dan Bertulis) dengan betul dan
mengikut ketetapan Manual Am dan Manual Pentadbiran Saringan

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

OBJEKTIF

KPI

1. Memastikan guru mentadbir


saringan LINUS membaca,
lisan dan bertuils mengikut
ketetapan Manual Am dan
Manual
Pentadbiran
Saringan
2. Penguasaan
sesuatu
konstruk dapat diukur oleh
guru mengikut satu tempoh
masa yang ditetapkan
3. Memastikan
Guru
Penyelaras
LINUS/
Guru
Data mengisi data saringan
dalam Portal NKRA dan
menganalisis data sekolah
dengan tepat dan dalam
tempoh yang ditetapkan

ISU STRATEGIK 4 :

SASARAN
TOV 2014

2015

2016

INISIATIF / STRATEGI
2017
Pihak sekolah mengadakan :
i.
Taklimat Pentadbiran
Saringan

KesemuaGuru
LINUS di
kesemua 72
buah sekolah
rendah

Kesemua Guru
Penyelaras /
Guru Data di
kesemua 72
buah sekolah
rendah

Guru LINUS
di 67 buah
sekolah

Guru
Penyelaras /
Guru Data di
71/72 buah
sekolah

Guru LINUS
di kesemua
72 buah
sekolah

Guru
Penyelaras /
Guru Data di
kesemua 72
buah sekolah

Guru LINUS
di kesemua
72 buah
sekolah

Guru
Penyelaras /
Guru Data di
kesemua 72
buah sekolah

Guru LINUS
di kesemua
72 buah
sekolah

Guru
Penyelaras /
Guru Data di
kesemua 72
buah sekolah

Mengadakan :
ii.
Bengkel Pengisian
Data dan
menganalisis data
sekolah

Masih terdapat ibu bapa atau waris yang tidak dapat menerima dan mengakui bahawa anak mereka dalam kategori
murid berkeperluan khas dan murid bermasalah pembelajaran di sekolah harian biasa

MATLAMAT STRATEGIK : Semua sekolah mematuhi prosedur dalam mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas dan murid bermasalah
pembelajaran mengikut garis panduan yang ditetapkan. (Borang IPP2m dan ID).

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

OBJEKTIF

1. Menyedarkan ibu bapa supaya


bekerjasama
dengan
pihak
sekolah untuk mengenalpasti
Murid Berkeperluan Khas dan
murid
bermasalah
pembelajaran
dan
menempatkan
di
sekolah
pendidikan khas

2. Memastikan murid bermasalah


pembelajaran
menghadiri
Program PRA Outreach dan
Program
Outreach
anjuran
BPSH
dengan
kerjasama
Jabatan Pendidikan, Jabatan
kebajikan Masyarakat, Pegawai
Bank Simpanan Nasional dan
Jurulatih
Utama
untuk
mengesahkan
murid
bermasalah pembelajaran.

KPI

Ibu bapa atau


waris Murid
LINUS

SASARAN
TOV 2014

LBM 73
Numerasi
50
LBI 135
orang murid

2015

LBM 73
Numerasi
50
LBI 135
orang murid

2016

Berdasarkan
data murid
LINUS tidak
menguasai
K1-K2 Tahun
2/2015

INISIATIF / STRATEGI
2017

Berdasarkan
data murid
LINUS tidak
menguasai
K1-K2 Tahun
2/2015

1. Pihak sekolah merancang


dan
melaksanakan
Program
Jerayawara
LINUS
di
peringkat
sekolah
untuk
menyedarkan ibu bapa
dan komuniti setempat
tentang
kepentingan
menjayakan
Program
LINUS2.0 NKRA.
2.

Bil. Murid
LINUS

LBM 73
Numerasi
50
LBI 135
orang murid

LBM 73
Numerasi
50
LBI 135
orang murid

Berdasarkan
data murid
LINUS tidak
menguasai
K1-K2 Tahun
2/2015

Berdasarkan
data murid
LINUS tidak
menguasai
K1-K2 Tahun
2/2015

Menghadiri Program PRA


Outreach
3. Menghadiri
Program
Outreach

PELAN TINDAKAN (CONTOH)


ISU STRATEGIK 3 :

Masih terdapat ibu bapa yang memandang ringan terhadap kehadiran murid ke sekolah dan terdapat segelintir murid
yang sering tidak hadir ke sekolah
MATLAMAT STRATEGIK : Pihak pentadbir sekolah, Penolong Kanan HEM dan kaunselor sekolah memainkan peranan dalam menyelesaikan
masalah ketidakhadiran murid ke sekolah.

10

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

OBJEKTIF

KPI

1. Memastikan pihak pentadbir


sekolah. Penolong kanan HEM
dan
kaunselor
memberi
tumpuan
spesifik
terhadap
murid yang sering tidak hadir
ke sekolah.

2. Menganjurkan dan
melaksanakan Program
Intervensi untuk murid yang
tidak hadir ke sekolah

Bil. Murid

% Guru

SASARAN
TOV 2014

2015

20 orang
murid Tahun
1/2014

20 orang
murid Tahun
2/2015

13 orang
murid Tahun
2/2014

13 orang
murid Tahun
3/2015

15 buah
sekolah yang
mempunyai
murid tidak
hadir

(100%)
15
buah
sekolah

2016

INISIATIF / STRATEGI
2017

Berdasarkan
data murid
tidak hadir
ke sekolah
Tahun 2015

Berdasarkan
data murid
tidak hadir
ke sekolah
Tahun 2016

Berdasarkan
data murid
tidak hadir
ke sekolah
Tahun 2015

Berdasarkan
data murid
tidak hadir
ke sekolah
Tahun 2015

Pihak sekolah merancang


dan mengadakan:
i.
Sesi perjumpaan
dengan ibu bapa atau
waris.
ii.
Lawatan ke rumah

Pihak sekolah merancang


dan melaksanakan Program
Intervensi
di
peringkat
sekolah untuk menangani
masalah
ketidakhadiran
murid ke sekolah.

PELAN TAKTIKAL (CONTOH)


ISU STRATEGIK 2 :

Terdapat guru Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris serta pihak pentadbir sekolah yang
kurang memberi tumpuan tehadap pencapaian LINUS dan pelaksanaan program LINUS di peringkat sekolah.

MATLAMAT STRATEGIK : Semua guru LINUS serta pihak pentadbir sekolah di daerah Timur Laut memahami pelaksanaan Program LINUS2.0
NKRA serta melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan.
OBJEKTIF :

1. Memastikan semua pihak akur kepada garis panduan LINUS NKRA yang telah ditetapkan.

11

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

Strategi : FasiLINUS mengadakan : i. Lawatan Bimbingan LINUS


Bil.

Aktiviti/Program

Tanggungjawab

1.

Lawatan Bimbingan LINUS

FasiLINUS

ii.Taklimat Guru Penyelaras LINUS

Tempoh/Ha
ri
Sepanjang
tahun

Kos/Sumb
er

Output
1.Pihak sekolah akur
kepada
garis
panduan
LINUS2.0 NKRA
2. Guru Penyelaras
LINUS
dapat
mengendalikan
Pengurusan
Sistem Fail LINUS
dengan baik
3.Meningkatkan
kualiti PdP kelas
LINUS

KPI
100% Pihak
pentadbir &
Guru LINUS

Pelan
Kontigensi
Laporan
Bimbingan
LINUS

PELAN TAKTIKAL (CONTOH)


ISU STRATEGIK 3 :

Masih terdapat guru LINUS dan guru ganti yang tidak dapat menjalankan Pentadbiran Saringan LINUS dengan betul dan
mengikut ketetapan

MATLAMAT STRATEGIK : Guru LINUS dapat menjalankan pentadbiran Saringan LINUS (Membaca, Lisan, dan Bertulis) dengan betul dan
mengikut ketetapan Manual Am dan Manual Pentadbiran Saringan
OBJEKTIF :

1. Memastikan guru mentadbir saringan LINUS membaca, lisan dan bertuils mengikut ketetapan Manual Am dan
Manual
Pentadbiran Saringan

12

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016


1. Penguasaan sesuatu konstruk dapat diukur oleh guru mengikut satu tempoh masa yang ditetapkan
2. Memastikan Guru Penyelaras LINUS/ Guru Data mengisi data saringan dalam Portal NKRAdan menganalisis data sekolah
dengan tepat dan dalam tempoh yang ditetapkan.
Strategi : Mengadakan i. Taklimat Pentadbiran Saringan
ii. Lawatan Pentadbiran Saringan
iii. Bengkel Pengisian Data dan menganalisis data sekolah
Bil
.
1.

2.

Aktiviti/Program

Tanggungjawab

Taklimat Pentadbiran
Saringan

FasiLINUS

Lawatan Pentadbiran
Saringan

FasiLINUS

Tempoh/Ha
ri
2 kali
setahun

2 kali
setahun

Kos/Sumber

Output

KPI

Guru
Penyelaras
yang
menghadiri
taklimat
menyampaika
n maklumat
terperinci
kepada guru
LINUS
Kesemua guru
LINUS
melaksanakan
pentadbiran
saringan
mengikut
ketetapan

Guru LINUS di
kesemua 72
buah sekolah
mendapat
maklumat
cara
pentadbiran
saringan
Guru LINUS di
kesemua 72
buah sekolah

Pelan
Kontigensi
Kursus
Dalaman

Lawatan
Pentadbiran
Saringan

PELAN TAKTIKAL (CONTOH)


ISU STRATEGIK 4 :

Masih terdapat ibu bapa yang tidak dapat menerima dan mengakui bahawa anak mereka dalam kategori murid
berkeperluan khas dan murid bermasalah pembelajaran di sekolah harian biasa

MATLAMAT STRATEGIK : Semua sekolah mematuhi prosedur dalam mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas dan murid bermasalah
pembelajaran mengikut garis panduan yang ditetapkan. (Borang IPP2m dan ID).
OBJEKTIF :

1. Menyedarkan ibu bapa supaya bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas
dan
murid bermasalah pembelajaran dan menempatkan di sekolah pendidikan khas

13

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016


2. Memastikan murid bermasalah pembelajaran menghadiri Program PRA Outreach dan Program Outreach anjuran
BPSH dengan kerjasama Jabatan Pendidikan, Jabatan kebajikan Masyarakat, Pegawai Bank Simpanan Nasional dan
Jurulatih Utama untuk mengesahkan murid bermasalah pembelajaran.
Strategi : 1. Pihak sekolah merancang dan melaksanakan Program Jerayawara LINUS di peringkat sekolah untuk menyedarkan
ibu bapa dan komuniti setempat tentang kepentingan menjayakan Program LINUS2.0 NKRA.
2. Mengadakan Program PRA Outreach
3. Mengadakan Program Outreach
Bil
.
1.

2.

Aktiviti/Program
Program Jerayawara LINUS
di peringkat sekolah

Program PRA Outreach dan


Program Outreach

Tanggungjawab
Pihak Pentadbir Sekolah

FasiLINUS,
Jurulatih
Utama, BPSH, Jabatan
Pendidikan,
Jabatan
kebajikan
Masyarakat,
Pegawai Bank Simpanan
Nasional

Tempoh/Ha
ri
April Ogos

April Mei

Kos/Sumber

Output

KPI

Mengenalpasti
Murid
Berkeperluan
Khas dan
murid
bermasalah
pembelajaran
dan
menempatkan
di sekolah
pendidikan
khas
Kesemua
murid yang
mempunyai
masalah
pembelajaran
disahkan
sebagai Murid
Berkeperluan
Khas

Ibu bapa atau


waris
LBM 73
Numerasi 50
LBI 135
Orang murid

LBM 73
Numerasi 50
LBI 135
Orang murid

Pelan
Kontigensi
Pemantauan
program di
peringkat
sekolah

Pengesahan
doktor pakar

14

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

(CONTOH PELAN TAKTIKAL)


ISU STRATEGIK 3 :
Masih terdapat ibu bapa yang memandang ringan terhadap kehadiran murid ke sekolah dan terdapat segelintir murid
yang sering tidak hadir ke sekolah
MATLAMAT STRATEGIK : Pihak pentadbir sekolah, Penolong Kanan HEM dan kaunselor sekolah memainkan peranan dalam menyelesaikan
masalah ketidakhadiran murid ke sekolah.
OBJEKTIF :

1. Memastikan pihak pentadbir sekolah. Penolong kanan HEM dan kaunselor memberi tumpuan spesifik terhadap murid
yang sering tidak hadir ke sekolah.
2. Menganjurkan dan melaksanakan Program Intervensi untuk murid yang tidak hadir ke sekolah

Strategi : Mengadakan Bengkel BBM kepada guru-guru LINUS dan pemantauan berterusan.
Bil
.

Aktiviti/Program

Tanggungjawab

Tempoh/Ha
ri

Kos/Sumber

Output

KPI

Pelan
Kontigensi

15

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

1.

2.

Pihak sekolah merancang


dan mengadakan:
i.
Sesi perjumpaan
dengan ibu bapa
atau waris.
ii.
Lawatan ke
rumah

Pihak pentadbir sekolah


Penolong Kanan HEM
Kaunselor sekolah
Guru Penyelaras LINUS
Guru LINUS

Sepanjang
tahun
(Januari
November)

Mengambil
langkah atau
tindakan yang
sewajarnya
untuk
membolehkan
murid hadir ke
sekolah

20 orang
murid Tahun
2/2015

Pemantauan
program di
peringkat
sekolah

13 orang
murid Tahun
3/2015

Program Intervensi Sekolah

PELAN OPERASI (CONTOH)


PEMBINAAN PELAN OPERASI : PROGRAM 1
PEMBINAAN PELAN OPERASI: PROGRAM 3
Nama
Bengkel Pembinaan Bahan Bahan Bantuan Mengajar Murid LINUS
Program
Semua murid akan menguasai asas Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris 100% selepas tamat
Objektif
pendidikan tahap I sekolah rendah.
Masalah buta huruf dan tidak menguasai kemahiran asas bagi murid-murid tahap 1 dalam daerah Timur Laut dapat
Matlamat
dihapuskan menjelang tahun 2015 dan tahun-tahun seterusnya.
Meningkatkan kualiti PdP guru LINUS di dalam bilik darjah LINUS dan kelas pemulihan
Tempoh
2 kali setahun (Mei/ Ogos)
Sasaran
Guru LINUS 72 buah sekolah (LBM, Numerasi & LBI)

16

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016


Kos
Langkah
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Proses Aliran Kerja


Mesyuarat 1
Taklimat oleh pegawai Meja
Pelantikan AJK/JU
Penetapan tarikh
Hal-hal lain
Persiapan
Tempat
Bahan untuk bengkel
Penyediaan RF dan LO
Surat menyurat
Surat jemputan
Penggunaan tempat
Salinan ke JPN
Pelaksanaan/Pemantauan
Guru-guru LINUS
Penilaian
Laporan / Dokumentasi

Tanggungjawab

Tempoh

Status/Pelan Kontigensi

Pegawai Meja
FasiLINUS

1 hari

Ketua Unit mempengerusikan


mesyuarat

Pegawai Meja
FasiLINUS

1 minggu

FasiLINUS

1 bulan

FasiLINUS
Jurulatih Utama LINUS
FasiLINUS
FasiLINUS

2 hari
2 hari
1 minggu

PEMBINAAN PELAN OPERASI: PROGRAM 6


Nama
Taklimat Guru LINUS
program
Objektif
semua pihak akur kepada garis panduan LINUS NKRA yang telah ditetapkan.
Semua guru LINUS serta pihak pentadbir sekolah di daerah Timur Laut memahami pelaksanaan Program LINUS2.0 NKRA serta
Matlamat
melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan.
Tempoh
2 kali setahun (Januari / April)
Sasaran
Semua Guru Penyelaras LINUS
Kos
Langkah

Proses Aliran Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status/Pelan Kontigensi

17

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016


1.

2.

3.

Taklimat Guru Penyelaras LINUS


Taklimat oleh FasiLINUS
Pelantikan AJK dan agihan tugas
Penetapan tarikh, tempat, pengisian
dan anggaran kos
Kenal pasti penceramah dari kalangan
FasiLINUS
Hal-hal lain
Persiapan
Tempat
Bahan untuk taklimat
Penyediaan RF dan LO
Surat menyurat
Surat panggilan taklimat
Penggunaan tempat
Salinan ke JPN
Laporan/Dokumentasi

Ketua Unit UPA


Pegawai Meja LINUS
Semua FasiLINUS

2 kali setahun

Pegawai Meja LINUS


Semua FasiLINUS

2 hari

Pegawai NKRA

1 hari

FasiLINUS

1 minggu

Ketua Unit UPA


mempengerusikan mesyuarat

PEMBINAAN PELAN OPERASI: PROGRAM 7


Nama
Taklimat Pentadbiran Saringan 1 & 2 LINUS
program
1. Memastikan guru mentadbir saringan LINUS membaca, lisan dan bertuils mengikut ketetapan Manual Am dan Manual
Objektif
Pentadbiran Saringan
2. Penguasaan sesuatu konstruk dapat diukur oleh guru mengikut satu tempoh masa yang ditetapkan
Guru LINUS dapat menjalankan pentadbiran Saringan LINUS (Membaca, Lisan, dan Bertulis) dengan betul dan mengikut
Matlamat
ketetapan Manual Am dan Manual Pentadbiran Saringan
Tempoh
2 kali setahun (Mac/Ogos)
Sasaran
Guru Penyelaras LINUS 72 buah sekolah
Kos

18

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016


Langkah

Proses Aliran Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status/Pelan Kontigensi

1.

Taklimat Pentadbiran Saringan 1 & 2 LINUS


Taklimat oleh FasiLINUS
Pelantikan AJK dan agihan tugas
Penetapan tarikh, tempat, pengisian
dan anggaran kos
Kenal pasti penceramah dari kalangan
FasiLINUS
Hal-hal lain
Persiapan
Tempat
Bahan untuk taklimat
Penyediaan RF dan LO
Surat menyurat
Surat panggilan taklimat
Penggunaan tempat
Salinan ke JPN

Ketua Unit UPA


Pegawai Meja LINUS
Semua FasiLINUS

2 kali setahun

Ketua Unit UPA


mempengerusikan mesyuarat

Pegawai Meja LINUS


Semua FasiLINUS

2 hari

Pegawai NKRA

1 hari

FasiLINUS

1 minggu

2.

3.

4.

Laporan/Dokumentasi

PEMBINAAN PELAN OPERASI: PROGRAM 9


Nama
Bengkel Pengisian Data Saringan 1 & 2 dalam portal NKRA
program
1. Memastikan Guru Penyelaras LINUS/ Guru Data mengisi data saringan dalam Portal NKRAdan menganalisis data sekolah
Objektif
dengan tepat dan dalam tempoh yang ditetapkan.
Guru LINUS dapat menjalankan pentadbiran Saringan LINUS (Membaca, Lisan, dan Bertulis) dengan betul dan mengikut
Matlamat
ketetapan Manual Am dan Manual Pentadbiran Saringan
Tempoh
2 kali setahun (Mei/November)
Sasaran
Guru Penyelaras LINUS/ Guru Data LINUS 72 buah sekolah
Kos

19

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016


Langkah

Proses Aliran Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status/Pelan Kontigensi

1.

Bengkel Pengisian Data


Taklimat oleh FasiLINUS
Pelantikan AJK dan agihan tugas
Penetapan tarikh, tempat, pengisian
dan anggaran kos
Kenal pasti penceramah dari kalangan
FasiLINUS
Hal-hal lain
Persiapan
Tempat
Bahan untuk taklimat
Penyediaan RF dan LO
Surat menyurat
Surat panggilan taklimat
Penggunaan tempat
Salinan ke JPN

Ketua Unit UPA


Pegawai Meja
Semua FasiLINUS

2 kali setahun

Ketua Unit UPA


mempengerusikan mesyuarat

Pegawai Meja LINUS


Semua FasiLINUS

2 hari

Pegawai NKRA

2 hari

Pegawai Meja LINUS


Semua FasiLINUS
Pegawai NKRA

2 kali setahun

Semua FasiLINUS

2 kali setahun

2.

3.

4.

Pelaksanaan
Membantu guru-guru mengisi Data
secara hands-on / on-line
Laporan/Dokumentasi
Data keseluruhan dihantar ke KPM
Analisis Data dihantar ke JPN

PEMBINAAN PELAN OPERASI : PROGRAM 10


Nama
Program PRA Outreach & Program Outreach
program
Memastikan murid bermasalah pembelajaran menghadiri Program PRA Outreach dan Program Outreach anjuran BPSH dengan
Objektif
kerjasama Jabatan Pendidikan, Jabatan kebajikan Masyarakat, Pegawai Bank Simpanan Nasional dan Jurulatih Utama untuk
mengesahkan murid bermasalah pembelajaran.
Semua sekolah mematuhi prosedur dalam mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas dan murid bermasalah pembelajaran
Matlamat
mengikut garis panduan yang ditetapkan. (Borang IPP2m dan ID).
Tempoh
2 kali setahun (Jun/ Julai)
Sasaran
73 orang murid LINUSLBM

20

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016


50 orang murid LINUS Numerasi
135 orang murid LINUS LBI
Kos
Langkah
1.

2.

3.

4.

Proses Aliran Kerja


Program PRA Outreach & Program Outreach
Perlantikan AJK dan agihan tugas
Penetapan tarikh, tempat, pengisian
dan anggaran kos
Kenal pasti Jurulatih Utama
Hal-hal lain
Persiapan
Tempat
Bahan aktiviti
Surat menyurat
Permohonan bantuan kepakaran
FasiLINUS, Jurulatih Utama, BPSH,
Jabatan Pendidikan, Jabatan kebajikan
Masyarakat, Pegawai Bank Simpanan
Nasional
Permohonan penggunaan tempat
Jemputan peserta
Salinan JPN
Pelaporan / Dokumentasi
Laporan dan dokumentasi

Tanggungjawab

Tempoh

Status/Pelan Kontigensi

2 kali setahun

Ketua Unit UPA


mempengerusikan mesyuarat

Pegawai Meja LINUS


Semua FasiLINUS

Pegawai Meja LINUS


JPPP
Semua FasiLINUS
Pegawai Meja LINUS
JPPP

FasiLINUS

2 hari

1 minggu

1 minggu

21