Anda di halaman 1dari 14

TERHAD

BAHAGIAN A
[20 markah]
Jawab semua soalan.

(a) Firman Alah SWT:

(Surah Al Baqarah: 168)

Ayat di atas menerangkan perintah Allah S.W.T kepada manusia supaya memakan
makanan yang halal dan baik.
Tanda (H) pada pernyataan yang merujuk kepada ciri-ciri makanan yang halal dan
(TH) pada pernyataan yang bukan ciri makanan halal di dalam kotak yang
disediakan.
(i) Memudaratkan kesihatan
(ii) Makanan yang merosakkan akal fikiran
(iii) Tidak ada dalil pengharaman dalam al-Quran dan hadis
(iv) Binatang yang disembelih dengan nama Allah S.W.T
[4 markah]

TERHAD
(b) (i) Bilakah dibolehkan memakan makanan yang haram?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
[2 markah]

(ii)

Berdasarkan gambar di atas, terangkan hujah anda sekiranya seseorang


pelajar mengabaikan aspek tersebut dalam pemakanan.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
[4 markah]

TERHAD
2

(a) Sabda Rasulullah SAW:)(

Hadis di atas menjelaskan supaya manusia berlaku ihsan sama ada ketika
menyembelih atau membunuh binatang.
(i) Pilih jawapan yang betul bagi maksud potongan hadis di bawah.
Anda dikehendaki menulis abjad jawapan (A, B atau C) sahaja dalam ruang
jawapan yang disediakan.

(B)

(C)

(A)

Maksud Hadis

Jawapan

1. berlaku ihsanlah ketika menyembelih


2. mewajibkan berlaku ihsan

[2 markah]

(ii) Terangkan pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
[2 markah]

TERHAD

(b) (i) Sebagai umat Islam, jelaskan cara anda berlaku ihsan ketika menyembelih
binatang?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
[2 markah]

(iii) Berdasarkan gambar di atas, huraikan tindakan yang sewajarnya anda


lakukan sekiranya terlihat peristiwa tersebut.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
[4 markah]

TERHAD
BAHAGIAN B
(70 Markah)
Jawab semua soalan.

(a) Garis jawapan yang betul di dalam kurungan.


(i) Ilmu Akidah juga dikenali sebagai (Ilmu Kalam / Ilmu Alam).
(ii) Amalan seperti (bertahmid / berselawat) adalah khusus untuk Allah SWT sahaja.
(iii) (Al-Hisab / Al-Mizan) diguna untuk menimbang setiap amalan manusia setelah
dibicarakan di Padang Mahsyar.
(iv) Akidah seseorang boleh (rosak / mantap) melalui perkataan seperti bersumpah
menggunakan selain nama Allah SWT.
[4 markah]

(b) Pilih istilah yang betul bagi penyertaan di bawah.


Al-Hakim

Mahsyar

Dosa

Islam

Syurga

(i) Balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang yang melanggar
perintah-Nya.
Jawapan : .............................................
(ii) Allah SWT memiliki kebijaksanaan dan kesempurnaan ilmu-Nya dalam
melakukan sesuatu perkara.
Jawapan : ............................................
(iii) Tempat yang dipenuhi dengan nikmat yang disediakan oleh Allah SWT untuk
orang yang beriman dan beramal soleh.
Jawapan : ............................................
(iv) Menyerah diri kepada Allah SWT dengan mentaati dan mematuhi segala
perintah-Nya dan membenarkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Jawapan : .............................................
[4 markah]

TERHAD
(c) (i) Nyatakan dua ciri rasul Ulul Azmi.
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
[2 markah]

(ii) Kecenderungan segelintir umat Islam yang meminta bantuan bomoh untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah berlawanan dengan konsep tauhid
Rububiyyah yang wajib diyakini oleh setiap umat Islam.
Berdasarkan gambar di atas, apakah akibat yang akan berlaku sekiranya
seseorang Muslim lebih percaya kepada bomoh daripada kuasa Allah S.W.T.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
[4 markah]

TERHAD
(d) (i) Setiap umat Islam hendaklah membuat persediaan menghadapi kematian.
Mengapakah umat Islam perlu membuat persediaan menghadapi mati?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
[2 markah]

Rezeki secupak tidak akan jadi segantang

(ii) Berdasarkan konsep qadak dan qadar yang anda pelajari, huraikan hujah anda
untuk menyangkal dakwaan di atas.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
[4 markah]

TERHAD
4

(a) Isi tempat kosong dibawah dengan pilihan jawapan yang sesuai.
Empat takbir

(i)

Solat hajat

Kebersihan

Cemerlang

........................................... ialah solat yang di tunaikan untuk memohon sesuatu


hajat kepada Allah s.w.t.

(ii) Salah satu rukun solat jenazah ialah ...............................................

(iii) Setiap anggota masyarakat hendaklah prihatin dengan masalah .........................

(iv) Untuk menjadi insan yang ........................................... mestilah mengamalkan


ibadat malam seperti solat tahajjud.
[4 markah]

(b) (i) Nyatakan waktu yang paling afdal sekiranya hendak melakukan solat tahajjud.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
[2 markah]

(ii) Lengkapkan jadual di bawah mengenai perbezaan solat tahjjud dengan solat hajat.
Solat Tahajjud

Solat Hajat

[4markah]

TERHAD
(c) Nyatakan hukum bagi masalah berikut.
Sah

Sunat

Wajib

(i) Ali membasuh telinga ketika berwuduk.


Jawapan: ........................................................
(ii) Aminah solat tanpa mengangkat kedua tangan ketika takbirratul ihram.
Jawapan: ..........................................................
[2 markah]

(d) Allah s.w.t menentukan lapan golongan asnaf yang layak menerima zakat.
Senaraikan empat daripada golongan tersebut.
(i) ..................................................................................................................................
(ii) ..................................................................................................................................
(iii) ..................................................................................................................................
(v) ..................................................................................................................................
[4 markah]

(e) Terdapat sebilangan kecil umat Islam yang berkemampuan tidak mengendahkan
tentang kewajipan mengeluarkan zakat fitrah.
Terangkan akibat tindakan tersebut.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
[4 markah]

TERHAD
5

(a) Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul.

Biodata Puteri Bongsu Rasulullah SAW

( i ) Nama Sebenar

( ii ) Tempat Lahir

( iii ) Gelaran

.........................................

............................................

.............................................

.........................................

............................................

.............................................
[3 markah]
..........................................

.....................................

(b) Tanda ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah
mengenai tokoh Sayidina Abdul Rahman Bin Auf r.a.
No

Pernyataan

( ) atau ( X )

(i)
Meriwayatkan 1210 buah hadis daripada Rasulullah SAW.
(ii)

Seorang jutawan yang gigih,suka menderma dan zuhud

(iii)

Seorang daripada 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin


syurga
[3 markah]

Hijrah merupakan peristiwa penting kepada umat Islam ketika era


perkembangan agama Islam pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat.
(c) Pada pandangan anda, apakah yang akan berlaku sekiranya umat Islam tidak mahu
berhijrah ke arah yang lebih baik dan terancang?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
[4 markah]

10

TERHAD
6 (a) Tanda ( Y ) pada tanggungjawab anak kepada ibubapa dan ( Z ) pada pernyataan
yang bukan merujuk tanggungjawab anak kepada ibubapa di dalam kotak
jawapan yang disediakan.
(i)

Bersikap merendah diri di hadapan mereka.

(ii)

Sentiasa menghormati mereka.

(iii)

Berdoa dan memohon keampunan untuk mereka

(iv)

Tidak berbuat baik kepada rakan-rakan mereka.


[4 markah]

(b)

Gariskan jawapan yang betul di dalam kurungan.


(i)

( Berzikir / Berdoa ) ialah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri dan
mengingati Allah SWT dalam kehidupan .

(c)

(ii)

Jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita sehingga
kira-kira ( tiga puluh / empat puluh ) buah rumah setiap penjuru.

(iii)

Seorang Muslim hendaklah sentiasa


musibah yang menimpa dirinya.

(iv)

Kita hendaklah bercakap dengan ( bersopan / sambil lewa ) bila


berhadapan dengan kedua ibu bapa kita.
[4 markah]

( mengadu / bersabar ) dengan

Jelaskan dua akibat tidak beradab kepada kedua ibubapa .


1. ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
[4 markah]

11

TERHAD
(d)

Gambar di atas menunjukkan salah satu cara beradab dengan jiran tetangga kita.
Pada pendapat anda, apakah cara lain untuk memupuk semangat kejiranan dalam
masyarakat.
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
[4 markah]

(e)

Semasa waktu rehat di sekolah, anda terlihat beberapa orang murid sedang
melakukan kerosakan terhadap harta sekolah.
Apakah tindakan yang perlu anda lakukan terhadap murid yang bersikap
sedemikian.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
[4 markah]
12

TERHAD
BAHAGIAN C
(10 markah)
Jawab semua soalan.

7 (a) Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat yang
lengkap mengikut tertib seperti di dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

_____________
(i)

______________
(ii)


______________
(iii)

(Surah al-Baqarah : 255)


[3 markah]

13

TERHAD
(b) Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di dalam alQuran. Anda dikehendaki menulis potongan ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(Surah al-Baqarah : 285)


[3 markah]
Jawapan:
(i)
(ii)
(iii)

(c) Tulis ayat di bawah dalam tulisan jawi.


Ilmuan Islam membahagikan ilmu kepada dua bahagian iaitu ilmu fardu ain dan ilmu
fardu kifayah, kedua-dua ilmu tersebut sangat dituntut oleh syarak.

...............
...............
...............
...............
[4 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

14