Anda di halaman 1dari 44

KARTU SOAL

Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.2 Mampu berbicara untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan


keinginan dalam menceritakan pengalaman, berpidato, berpuisi,
bercerita, mere beware, bercakap-cakap, dan berdiskusi kelompok.

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

Cerita babad, berpidato, berpuisi

NOMOR
SOAL
1

Cerita Babad

Pilihan Ganda
2013-2014

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG (C)

KUNCI JAWABAN

Siswa dapat memahami isi


Cerita dengan benar

1. Pamaksadan Raja Cirebon ngangkir Prabu


Geusan Ulun th nyata...
a. Sindang ka Cirebon
b. Tolab lmu agama
c. Ngaderes lmuning agama
d. Nepangan permaisuri Raja Cirebon
e. Nyumponan pangulem Raja Demak

C2
Menyimpulkan

Cerita Babad

Siswa dapat memahami isi


Cerita dengan benar

C2
Memperkirakan

Cerita Babad

Siswa dapat memahami isi


Cerita dengan benar

2. Nalika kapalay permaisuri Raja Cirebon


diapilainkeun ku Prabu geusan Ulun, anjeuna
milampah...
a. Ngancam bad nilasan pati Prabu Geusan
Ulun
b. Ngancam bade nilasan pati dirina
c. Ngancam ka Prabu geusan Ulun
d. Ngawulaan Prabu Geusan Ulun
e. Nyebarkeun aib karajaan
3. Nu kaasup kana latar tempat nu aya dina
carita babad di luhur nyata...
a. Karajaan Demak
b. Karajaan Sumedang Larang
c. Karajaan Siliwangi
d. Gerbang Karajaan Demak
e. Karajaan Cirebon

C2
Memperkirakan

Membaca Puisi

Siswa dapat memahami


berbagai gaya bahasa dalam
puisi dengan benar

4. Gaya basa dina sajak di luhur nuduhkeun


gaya basa...
a. Gaya basa mijalma

C3
Menunjukkan

MATERI PEMBELARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Membaca Puisi

Siswa dapat memahami isi


puisi dengan benar

Membaca Puisi

Siswa dapat memahami isi


puisi dengan benar

Berita

Siswa dapat memahami isi


puisi dengan benar

Berita

Siswa dapat memahami isi


puisi dengan benar

Berita

Siswa dapat memahami isi

b. Gaya basa ngasor


c. Gaya basa rarahulan
d. Gaya basa kadalon
e. Gaya basa nyindir
5. Maksud kalimah Nu indit taya nu nanya
dina sajak di luhur, nyata...
a. Indit ngalos
b. Mulang sorangan
c. Nu mulang hayang ditanya
d. Ninggalkeun dunya taya nu malir
e. Ninggalkeun imah
6. Kecap jungjunan dina sajak di luhur,
ditujukeun ka...
a. Raja
b. Nu dipikahormat
c. Nu dipikanyaah
d. Rosululloh
e. Pangran
7. Poko pikiran nu aya dina sempalan warta di
luhur nyata...
a. FDBS IX mangrupa sarana pikeun
mekarkeun bakat-bakat seniman teater
b. Mintonkeun kaparigelan para seniman\
c. Ngaronjatkeun kanyaah ka para seniman
kana seni budaya Sunda
d. Ngaronjatkeun kuantitas patandang
e. Magelarkeun karya garapan seniman

8. Harti kecap \patandang dina sempalan di


luhur ngandung harti...
a. Pangajen
b. Pamilon
c. Seniman
d. Pangjejer
e. Panyatur
9. Di handap ieu mangrupa tujuan

C2
Memperkirakan

C2
Memperkirakan

C3
Menunjukkan

C4
Mengidentifikasi

C3

puisi dengan benar

10

Siaran radio

Siswa dapat memahami isi


siaran radio dengan benar

11

Siaran radio

Siswa dapat memahami isi


siaran radio dengan benar

12

Siaran radio

Siswa dapat memahami isi


siaran radio dengan benar

TELAH DIPERIKSA OLEH :

diayakeunna \FDBS IX, iwal...


a. Pikeun mekarkeun bakat-bakat seniman
teater
b. Mintonkeun kaparigelan drama basa
Sunda
c. Ngaronjatkeun kuantitas patandang
d. Ngaronjatkeun kualitas patandang
e. Magelarkeun karya seniman budaya
sunda.
10. Wacana di luhur teh mangrupa
a. Salam pamuka dina siaran
b. Bubuka dina siaran
c. Acara dina siaran
d. Salam panutup dina siaran
e. Salam panutup jeung pamuka
11. Assalamualaikum Wr.Wb. dina siaran
mangrupa..
a. Salam pamuka
b. Bubuka siaran
c. Eusi siaran
d. Panutup siaran
e. Acara dina siaran

Menunjukkan

12. Request lagu tiasa langsung nelepon atanapi


ngalangkungan SMS. Telepon nu tiasa
ditepangan nyaeta nomer 0225407701 kanggo
nu luar bandung, 5407700 kanggo
wewengkon Bandung.
Eta wacana teh mangrupa ..
a. Salam pamuka
b. Salam panutup
c. Eusi siaran
d. Panutup siaran
e. Bubuka siaran
TANGGAL PEMERIKSAAN :

C3
Menunjukkan

C3
Menunjukkan

C3
Menunjukkan

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.3. Mampu membaca untuk memahami dan menanggapi wacana yang


berupa sejalah lokal/cerita babad, puisi, dan berita dari surat
kabar/majalah/media berupa sejarah lokal/cerita elektronik.

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

Membaca cerita babad/sejarah, berita, menerjemahkan

NOMO
R
SOAL

MATERI PEMBELARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pilihan Ganda
2013-2014

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG (C)

KUNCI JAWABAN

13

14

Cerita babad

Cerita babad

Siswa dapat memahami isi


bacaan cerita babad
dengan benar

Siswa dapat memahami isi


bacaan cerita babad

BABAD LIMBANGAN
C4
Dina hiji poe, kacaritakeun Aki Haruman, salah Mengidentifikasi
saurang tukang moro kapercayaan Prabu
Siliwangi ti karajaan Pajajaran, anjog ka
mumunggang gunung. Ari breh teh ningal cahaya
anu moncorong ti sisi Walungan Cipancar.
Horeng eta cahaya teh hiji putri nu keur mandi,
anak Sunan Rumenggong nu ngawasa daerah
Limbangan.
Prabu Siliwangi mere ngaran ka eta gunung teh
nya eta Gunung Haruman, kalawan gasik ngutus
dua urang kapercayaanana nya eta Gajah
Manggala jeung Arya Gajah, keur ngalamar Nyi
Putri. Tapi eta putri nolak sabab Prabu Siliwangi
tos gaduh istri langkung ti saratus urang. Ahirna
eta putri teh ngaleungit, tinggal seungitna
wungkul nu kaangseu teh, ahirna eta tempat teh
dingaranan Buni Wangi. Lila ti lila eta putri teh
teu tega ningali kolotna sedih, nya ahirna eta putri
nembongkeun wujud dirina di hiji imah nu kacida
leutikna, ahirna eta tempat disebut Kampung
Sempil.
Bakat ku dileukeunan diolo ku Sunan
Rumenggong, ahirna eta putri teh daek ditikah ku
Prabu Siliwangi. Sanggeus sapuluh taun, gaduh
putra dua nya eta Basudewa jeung Liman
Sanjaya. Duanana digedekeun di Limbangan.
Sanggeus sawawa umurna, Basudewa jadi Raja
Limbangan,
Liman
Sanjaya
ngawasa
Dayeuhluhur.
(Dicutat tina LKS pangajaran Basa Sunda PILA)
Babad Limbangan teh nyaritakeun Karajaan ..
a. Dayeuh Luhur
b. Pajajaran
c. Limbangan
d. Bumi Wangi
e. Malangbong
Palaku utama dina eta carita teh nya eta ..
a.
Prabu Siliwangi

C4
Mengidentifikasi

dengan benar

15

Cerita babad

Siswa dapat memahami isi


bacaan cerita babad
dengan benar

16

Cerita babad

Siswa dapat memahami isi


bacaan cerita babad
dengan benar

17

Berita

Siswa dapat memahami isi


berita dengan benar

18

Berita

Siswa dapat memahami isi


berita dengan benar

19

Berita

Siswa dapat memahami isi


berita dengan benar

b.
c.
d.
e.

Gajah Manggala
Aki Haruman
Liman Sanjaya
Kian Santan

Nyi Putri dilamar ku Prabu Siliwangi teh anak .


C4
a.
Aki Haruman
Mengidentifikasi
b.
Liman Sanjaya
c.
Sunan Rumenggong
d.
Gajah Manggala
e.
Hayam Wuruk
Ditingali tina eusina, dongeng di luhur kaasup
dongeng .
a. Sasakala
b. Sasatoan
c. Sajarah
d. Pamuk
e. Mite
Kecap pangangkirna dina kalimah di luhur
ngandung harti
a. Ondangan
b. Kadatangan
c. Indit
d. Berangkat
e. Suguhanana
Numutkeun pamadegan Bu Eulis di luhur nyata
urang Sunda kedah .
a. Ngarobih basa
b. Ngarobih paham
c. Ngarobih sikep
d. Ngarobih aturan
e. Ngarobih pamadegan
Kalimah anu pangluyuna pikeun ngeusian titiktitik paguneman (dialog) dina wawancara di luhur
nya eta...
a. Ku naon ngadegkeun grup calung?
b. Sabara jalmi pamaenna?

C4
Mengidentifikasi

C4
Mengidentifikasi

C2
Menyimpulkan

C2
Memperkirakan

c. Ku naon pamaenna ngurangan?


d. Sabara jam maen calung dina sakali
pentas?
e. Sabaraha jalmi nu maen calun teh?
20

Berita

Siswa dapat memahami isi


berita dengan benar

Kalimah di luhur biasana diucapkeun keur ...


a. biantara (pidato)
b. ngamoderatoran (jadi panumbu catur)
c. medar laporan
d. nepikeun bewara
e. nepikeun edaran
Nilik kana cutatan sawala di luhur saha nu jadi
panata harta (bendaharana)?
a. Putri
b. Abdul
c. Rama
d. Tina
e. Wati

C2
Memperkirakan

C2
Memperkirakan

21

Berita

Siswa dapat memahami isi


berita dengan benar

22

Menerjemahkan

Siswa dapat
menerjemahkan dengan
benar

Kalau mau bilang saja, jangan suka malu-malu


kucing dong!
Malu-malu kucing upama ditarjamahkeun kana
basa Sunda, ngandung harti ....
a. isinan pisan
b. cicing di hareupeun jalma loba, tapi
lamun taya pikaraeun loba tingkahna
c. isin-isin ucing
d. cicing di hareupeun jalma loba jiga
ucing
e. cicing di hareupeun jalma ra jeung
raan pisan najan taya pikaraeun

C2
Mengubah

23

Menerjemahkan

Siswa dapat
menerjemahkan dengan
benar

Sore itu pelangi terlihat indah sekali bagaikan


lukisan di langit
Naon harti kecap Pelangi dina basa sunda...
a. layung
b. katumbiri

C2
Mengubah

c. awan
d. bentang
e. planet
24

Menerjemahkan

Siswa dapat
menerjemahkan dengan
benar

Kajadian ieu teh aya kasang tukangna


Harti kecap kasang tukang dina basa Indonesia
nya ta....
a. latar belakang
b. sebab akibat
c. latar waktu
d. latar akibat
e. ada hikmahnya

TELAH DIPERIKSA OLEH :

C2
Mengubah

TANGGAL PEMERIKSAAN :

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.4 Mampu menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan


dalam bentuk terjemahan, menggunakan aksara Sunda, serta menulis
biografi.

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

Menulis Biografi, hurup sunda, surat

NOMO
R
SOAL
25

MATERI PEMBELARAN
Hurup Sunda

TUJUAN PEMBELAJARAN
Siswa dapat menggunakan
hurup sunda dengan benar

Pilihan Ganda
2013-2014

RUMUSAN BUTIR SOAL


1367
Lamun ditulis ngagunakeun aksara Sunda
ngalagena nya ta ....
a.
b.
c.

/4576/
/1367/
/7631/

JENJANG (C)

KUNCI JAWABAN

C3
Menunjukkan

26

Hurup Sunda

Siswa dapat menggunakan


hurup sunda dengan benar

27

Biografi

Siswa dapat menulis


biografi dengan benar

28

Biografi

Siswa dapat memahami


pengertian biografi dengan
benar

29

autobiografi

Siswa dapat memahami


pengertian autobiografi
dengan benar

d.

/1376/

e.

/3167/

sukbumi tiNgl; res;mi


Aksara Sunda di luhur miboga harti ....
a. Sukabumi kantun resmi
b. Sukabumi teu resmi-resmi
c. Sukabumi tinggal resmi
d. Sukabumi tunggal resmi
e. Sukabumi tingal resmi
1. naon sababna kataji ku widang garapanna
2. saha indung bapana
3. di mana, iraha dilahirkeunana
4. di mana jeung iraha maotna
5. kumaha ketakna dina ta widangna th
6. naon ba prstasina
7. di mana sakolana/masantrnna
8. saha ngaran lengkep jeung nnhna
Runtuyan/susunan nu bener nalika rk nyieun
biografi atawa autobiografi nya ta ....
a. 1,2,3,4,5,6,7,8
b. 8,7,6,5,4,3,2,1
c. 8,3,2,7,1,5,6,4
d. 8,3,1,2,4,5,6,7
e. 8,3,2,1,7,6,5,4
Karangan ngeunaan riwayat hirup hiji jalma
anu ditulis ku dirina sorangan disebut ....
a. biografi
b. autobiografi
c. biodata
d. curiculum vitae
e. data pribadi
Karangan ngeunaan riwayat hirup hiji jalma
nu ditulis ku jalma lian/sjn disebut ....
a. biografi
b. autobiografi
c. biodata

C3
Menunjukkan

C3
Menerapkan

C3
Menunjukkan

C3
Menunjukkan

d. curuculum vitae
e. Data pribadi
30

Surat

Siswa dapat memahami


kegunaan surat dengan
benar

Salah sahiji kegunaan surat nya ta pikeun


nepikeun warta atawa ....
a. akomodasi
b. birokrasi
c. komunikasi
d. transportasi
e. inpormasi

C3
Menunjukkan

31

Surat

Siswa dapat memahami


berbagai macam surat
dengan benar

Alat komunikasi tinulis pikeun nepikeun


warta atawa informasi anu eusiana patali
jeung kegiatan dagang, disebutna ....
a. surat resmi
b. surat dines
c. surat pribadi
d. surat niaga
e. surat tugas

C3
Menunjukkan

32

Surat

Siswa dapat memahami


bagian-bagian surat dengan
benar

C3
Menunjukkan

33

Surat

Siswa dapat memahami


bagian-bagian surat dengan
benar

Bagian puhu surat anu ngajntrkeun


idntitas instansi atawa lembaga anu nyieun
surat ngaranna ....
a. nomer surat
b. titimangsa
c. kop surat
d. panutup surat
e. timpahan
Mung sakieu anu kapihatur. Hatur nuhun
kana perhatosanana, neda dihapunten bilih
aya kalepatan.
Kalimah di luhur kaasup kana bagian
surat ....
a. titimangsa surat
b. eusi surat
c. panutup surat
d. tujul surat
e. bubuka surat

C3
Menunjukkan

34

Surat

Siswa dapat memahami


bagian-bagian surat dengan
benar

TELAH DIPERIKSA OLEH :

Bagian surat anu kaasup kana bubuka nya ta


....
a. Ua, rupina sakitu anu kapihatur hapunten
bilih aya basa nu kirang merenah.
b. Salam baktos kanggo sadaya kulawargi di
Sukabumi.
c. Nu mawai Gilang nyeratan th sono ibu,
insya Alloh sasih payun Gilang bad
wangsul ka Sukabumi.
d. Tong hilap seratna diwaler nya, bu...!
e. Mang, kumaha damang? Nuhun upami
damang mah ta anu di seja.
TANGGAL PEMERIKSAAN :

C3
Menunjukkan

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

NOMOR
SOAL
35

MATERI PEMBELARAN
Menyimak pidato

TUJUAN PEMBELAJARAN
Siswa dapat memahami
bagian-bagian pidato
dengan benar

10.1 Mampu menyimak untuk memahami dan menanggapi wacana lisan yang
berupa percakapan, pengalaman, pidato dan siaran radio/televisi.
Menyimak Pidato, percakapan, siaran radio dan cerita pengalaman

Pilihan Ganda
2013-2014

RUMUSAN BUTIR SOAL


Assalamualaikum Wr.Wb
Rrncangan nu dipikareueus
Para hadirin nu dimulyakeun ku
Alloh SWT!
Bismillah nu jadi sekaring pangiring
catur pangrka basa, malah mandar sagala

JENJANG (C)

KUNCI JAWABAN

C2
Memperkirakan

amaliyah katut lalampahan jadi utama.


Diwuwuh ku Alhamdulillah mugia
sing janten rarabuning takabur nu ngagujud
dina kolbu nyeuseuh geugeuleuh, nyegah ria
jeung sumah anu pasolngkrah dina manah.
Paragrap di luhur mangrupa bagian pidato
pikeun...
a. Bubuka Biantara
b. Eusi Biantara
c. Panutup Biantara
d. Silaturahmi dina Biantara
e. Nepikeun eusi hate
36

Menyimak pidato

37

Menyimak pidato

Siswa dapat memahami


bagian-bagian pidato
dengan benar

Siswa dapat memahami


bagian-bagian pidato
dengan benar

Kalimah salam bubuka nyata...


a. Diwuwuh ku alhamdulillah
b. Malah mandar sagala amaliah
c. Para hadirin anu dimulyakeun
d. Assalamualaikum
e. Rrncangan anu dipikareueus

C3
menunjukkan

Sim kuring umajak ka sakumna


dulur-dulur anu boga rasa kacinta jeung
katineung kana kasundaan. Hayu urang
paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantayantay tangan kanggo:
Hiji, saringsing pageuh kancing
saringset pageuh iket ngabntngan pala
putra, putu urang tina budaya-budaya
deungeun anu bakal ngaruksak kana ajninajn Ki Sunda.
Paragrap di luhur mangrupa....
a. Salam Bubuka
b. Eusi Biantara
c. Kesimpulan
d. Salam Panutup
e. Maksud biantara

38

Menyimak pidato

Siswa dapat memahami isi

Hiji, saringsing pageuh kancing saringset

C3

pidato dengan benar

pageuh iket ngabntngan pala putra, putu


urang tina budaya-budaya deungeun anu
bakal ngaruksak kana ajn-inajn Ki Sunda.
Ajn inajn ngandung harti.......
a. Usaha
b. Tarkah
c. harga diri
d. tatakrama
e. budaya

Menunjukkan

39

Menyimak pidato

Siswa dapat memahami isi


pidato dengan benar

Basa lemesna tina kecap dulur nyata ...


a. Rayi
b. Lanceuk
c. Wargi
d. Rama
e. Indung

C3
Menunjukkan

40

Menyimak pidato

Siswa dapat memahami


bagian-bagian pidato
dengan benar

Nu mangrupa panutup biantara .....


a. Namung hanjakal pisan jaman kiwari,
sawatara nonoman Sunda tos ampir
hilap kana budaya warisan karuhun
urang.
b. Sim kuring umajak ka sakumna dulurdulur anu boga rasa kacinta jeung
katineung kana kasundaan.
c. Hadirin hormateun sim kuring, mung
sakitu anu kapihatur. Boh bilih aya saur
nu teu kaukur, basa kirang karka, aya
cariosan anu matak ngagedrug kana
manah, ngot kana ati hapunten anu
kateda.
d. Budaya th mangrupa hazanah anu
dipibanda ku umatna. Ciri tina jati diri
manusa nu ngancik tina hiji nagri.
e. Lamun nonoman Sunda pengkuh kana
budayana, bakal jadi cendikiawan, tapi
cendikiawan nu berbudaya, jadi

C3
Menunjukkan

politikus, politikus nu berbudaya, jadi


konom, ekonom anu berbudaya.
41

Menyimak pidato

Siswa dapat memahami


teknik pidarto yang benar

42

Menyimak siaran radio

Siswa dapat memahami isi


siaran radio dengan benar

43

Menyimak siaran radio

Siswa dapat memahami isi


siaran radio dengan benar

44

Menyimak siaran radio

Siswa dapat memahami isi


siaran radio dengan benar

45

Menyimak siaran radio

Siswa dapat memahami isi


siaran radio dengan benar

C3
Menunjukkan

C3
Menunjukkan

C4
Menyimpulkan

Kecap wangkongan saharti jeung....


a. Bangkong
b. Sasauran
c. Ngawartosan
d. Ngawitan
e. Paguneman

C2
Menunjukkan

Hapunten anu kasuhun, boh bilih dina


cumarios tadi teh pondok nyogok, panjang

C3
Menerapkan

Ieu di handap kaasup kana hal-hal


penting anu kudu diperhatikeun dina
enggoning nepikeun biantara, iwal.
a. ksprsi
b. intonasi
c. audien
d. waktu
. Bayaran
Sigana bade ka pa ano heula.
Kecap sigana dina kalimah di luhur
kurang cocok. Kecap anu cocok nyata ..
a. jigana
b. rupana
c. rupina
d. banguna
e. kintenna
Numutkeun obrolan di luhur kunaon pangna
basa Sunda dianggap hs ..
a. Kusabab basa sunda teu gaul.
b. kumargi, aya tatakrama basa.
c. Lantaran basa sunda mah tinggaleun
jaman
d. Basa sunda kudu ngaindung ka waktu
ngabapa ka jaman.
e. Sabab basa sunda anh pisan, matak
bingung ka barudak ngora.

nyugak, mugi agung nya paralun, neda jembar


pangampura.
Kecap kasuhun dina kalimah di luhur
saharti jeung kecap .
a. Dipiboga
b. Dipenta
c. Dihampura
d. Dicaritakeun
e. Dipikahayang
46

Menyimak siaran radio

Siswa dapat memahami isi


siaran radio dengan benar

Parapamiarsa kaum dangu anu mulya.


Wilujeng tepang deui dina acara Tembang
Pasundan, anu dipidangkeun ku radio Swara
Parahyangan, kalayan gelombang 105,5 FM
di Sukabumi, sarta midang ti tabuh 15.00 dugi
ka tabuh 16.00.
Ieu acara teh di asuh ku Teh Mirna sareng
Kang Anang Sulaksana. Sakumaha biasa, ieu
acara teh mangrupa pidangan lagu-lagu pop
Sunda Kiwari. Mangga ka parapamiarsa, anu
bade request atanapi ngintun sareng
nyuhunkeun hariring tembang Pasundan ti
radio
Swara
Parahyangan
Sukabumi,
dihaturanan.
Request lagu tiasa langsung nelepon atanapi
ngalangkungan SMS. Telepon nu tiasa
ditepangan nyaeta nomer 0266 5427272
kanggo luar Sukabumi, 0266 5427272 kanggo
wewengkon
Sukabumi.
Atanapi
para
pamirsana tiasa nga-SMS ka nomer
0815210315 Namung aya pamundutna, ka
pamirsa nu lebet ngalangkungan telepon
kedah
nyebatkeun
heula
Tembang
Pasundan!
Hallow: Tembang Pasundan
Mangga, sareng saha ieu ? Di mana?
Ah Bi Kulsum, maenya hilap ka Lusi. Ieu
teh kapan Lusi ti Cikole!
Oh, muhun Si Eneng geulis tea, Neng Lusi
kumaha damang? Dikinten teh Mamah

C4
Menyimpulkan

Gembrong!
Damang atuh Mang Anang. Ari Mang Anang
sareng Bi Kulsum daramang deuih?
Pangesto Neng! Kumaha iberna Kulawargi
Eneng di bumi. Mamah, Apa sareng nu
sanesna?
Naha geuning Neng Lusi meni nembe deui
neleponi ka Mamang, ka mana wae geuning
meni lawas ti lawas?
Ih, kapan Lusi teh kiwari ngiringan kursus
Modelling di LPK Arina Mang, kenging tilu
sasih. Nya Alhamdulillah ayeuna mah tos
rengse kursusna, malihan Lusi teh kalebet
kana jajaran modelling anu engke kapercanten
ngawakilan Kota Sukabumi Ka Jakarta. Atos
ah, bilih pajarkeun Lusi promosi sareng
adigung saur nu sanes teh
Palaku nu ngalakukeun obrolan dina
cutatan di luhur, aya .
a. Dua urang
b. Tilu urang
c. Opat urang
d. Lima urang
e. Genep urang
47

Menyimak siaran radio

Siswa dapat memahami isi


siaran radio dengan benar

Dumasar cutatan di luhur, siaran radio teh


dilaksanakeun waktu .
a. Isuk
b. Beurang
c. Sore
d. Peuting
e. Tengah peuting

C4
Menyimpulkan

48

Menyimak siaran radio

Siswa dapat memahami isi


siaran radio dengan benar

Nurutkeun eusi cutatan di luhur,


Lusi teh nya eta .
a. Lulus SD
b. Lulus SMP
c. Lulus SMK
d. Lulus S-1
e. Lulus S-2

C4
Menyimpulkan

Neng

49

Menyimak pengalaman

Siswa dapat memahami isi


cerita pengalaman dengan
benar

Waktu anyaran kuring asup ka SMK kuring


kemping di lapang deukeut pakampungan
warga. Kabeneran basa kakara datang ka
lapang aya aleut-aleutan warga anu
nganteurkeun mayit rek dikurebkeun ka
kuburan ngaliwat ka lapang. Basa peutingna
kuring ka WC dianteur ku babaturan, kuring
kacida ngagebegna waktu inget kana kajadian
beurang, jeung basa ngalieuk ka palebah
tatangkalan ningali aya nu ngabedega di nu
poek. Bakat ku ngarasa sieun, kuring lumpat
kana tenda dituturkeun ku babaturan nu
nganteur kuring.
Pangalaman di luhur teh mangrupa conto
pangalaman nu ...
a. pikaresepeun
b. Pikaseurieun
c. pikasieuneun
d. Pikasediheun
e. Pikabungaheun

50

Menyimak percakapan

Siswa dapat memahami isi


percakapan dengan benar

Andri : Dra, Indra ka dieu!


Indra : Aya naon Dri, ngageroan
kuring?
Andri : Tuh, warta berita nu kamari teh
aya deui!
Indra : ......................?
Andi : Musibah nu kaurugan gundukan
runtah tea geuning.
Kalimah nu luyu pikeun ngalengkepan
paguneman di luhur, nya eta ....
a. Wah, eta mah berita teu rame?
b. Berita naon tea, Dri?
c. Teuing ah teu ngarti?
d. Nu kitu?
e. Ah teu perlu nyaho nu kitu mah lain?

C4
Menyimpulkan

C3
Menerapkan

TELAH DIPERIKSA OLEH :

TANGGAL PEMERIKSAAN :

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.1 Mampu menyimak untuk memahami dan menanggapi wacana lisan yang
berupa pidato dan siaran radio/televisi.

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

Menyimak Siaran Radio/Televisi

Pilihan Ganda
2013-2014

NOMOR
SOAL
3

MATERI PEMBELARAN
Siaran Radio/Televisi

TUJUAN PEMBELAJARAN
Siswa dapat menjawab
pertanyaan tentang isi siaran
radio/televisi dengan benar

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG (C)

Perhatikeun naskah siaran radio ieu di handap


C4
pikeun ngajawab soal no 3 nepi 5.
Mengidentifikasi
Parapamiarsa kaum dangu anu mulya.
Wilujeng tepang deui dina acara Tembang
Pasundan, anu dipidangkeun ku radio Swara
Parahyangan, kalayan gelombang 105,5 FM di
Sukabumi, sarta midang ti tabuh 15.00 dugi ka
tabuh 16.00.
Ieu acara teh di asuh ku Teh Mirna sareng Kang
Anang Sulaksana. Sakumaha biasa, ieu acara teh
mangrupa pidangan lagu-lagu pop Sunda Kiwari.
Mangga ka parapamiarsa, anu bade request
atanapi ngintun sareng nyuhunkeun hariring
tembang Pasundan ti radio Swara Parahyangan
Sukabumi, dihaturanan.
Request lagu tiasa langsung nelepon atanapi
ngalangkungan SMS. Telepon nu tiasa ditepangan
nyaeta nomer 0266 5427272 kanggo luar
Sukabumi, 0266 5427272 kanggo wewengkon
Sukabumi. Atanapi para pamirsana tiasa ngaSMS ka nomer 0815210315 Namung aya
pamundutna, ka pamirsa nu lebet ngalangkungan
telepon kedah nyebatkeun heula Tembang
Pasundan!
Hallow: Tembang Pasundan
Mangga, sareng saha ieu ? Di mana?
Ah Bi Kulsum, Mang Anang maenya hilap ka
Lusi. Ieu teh kapan Lusi ti Cikole!
Oh, muhun Si Eneng geulis tea, Neng Lusi
kumaha
damang?
Dikintenten
Mamah
Gembrong!
Damang atuh Mang Anang. Ari Mang Anang
sareng Bi Kulsum daramang deuih?
Pangesto Neng! Kumaha iberna Kulawargi
Eneng di bumi. Mamah, Apa sareng nu sanesna?
Naha geuning Neng Lusi meni nembe deui
neleponi ka Mamang, ka mana wae geuning meni
lawas ti lawas?

KUNCI JAWABAN
B

Ih, kapan Lusi teh kiwari ngiringan kursus


Modelling di LPK Arina Mang, kenging tilu
sasih. Nya Alhamdulillah ayeuna mah tos rengse
kursusna, malihan Lusi teh kalebet kana jajaran
modelling anu engke kapercanten ngawakilan
Kota Sukabumi Ka Jakarta. Atos ah, bilih
pajarkeun Lusi promosi sareng adigung saur nu
sanes teh.

Siaran Radio/Televisi

Siaran Radio/Televisi

Palaku nu ngalakukeun obrolan dina cutatan di


luhur, aya .
f. Dua urang
g. Tilu urang
h. Opat urang
i. Lima urang
j. Genep urang
Siswa dapat menjawab
Dumasar cutatan di luhur, siaran radio teh
C4
pertanyaan tentang isi siaran dilaksanakeun waktu .
Mengidentifikasi
radio/televisi dengan benar
f. Isuk
g. Beurang
h. Sore
i. Peuting
j. Tengah peuting

Siswa dapat menjawab


Nurutkeun eusi cutatan di luhur, Neng Lusi teh
C4
pertanyaan tentang isi siaran nya eta .
Mengidentifikasi
radio/televisi dengan benar
a. Lulus SD

b.
c.
d.
e.
TELAH DIPERIKSA OLEH :

Lulus SMP
Lulus SMK
Lulus S-1
Lulus S-2
TANGGAL PEMERIKSAAN :

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.2 Mampu berbicara untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan


keinginan dalam menceritakan pengalaman, berpidato, bercerita,
bercakap-cakap, dan berdiskusi kelompok.

Mata Pelajaran
Kelas / Smester

: Bahasa Daerah
: X

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes

:
:

Menceritakan pengalaman

Pilihan Ganda

Penyusun
NOMOR
SOAL
6

: MGMP
MATERI PEMBELARAN
Cerita Pengalaman

Tahun Pelajaran

2013-2014

TUJUAN PEMBELAJARAN

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG (C)

KUNCI JAWABAN

Siswa dapat menunjukkan


berbagai perasaan yang ada
dalam pengalaman dengan
benar

Waktu anyaran kuring asup ka SMK kuring


kemping di lapang deukeut pakampungan warga.
Kabeneran basa kakara datang ka lapang aya
aleut-aleutan warga anu nganteurkeun mayit rek
dikurebkeun ka kuburan ngaliwat ka lapang. Basa
peutingna kuring ka WC dianteur ku babaturan,
kuring kacida ngagebegna waktu inget kana
kajadian beurang, jeung basa ngalieuk ka palebah
tatangkalan ningali aya nu ngabedega di nu poek.
Bakat ku ngarasa sieun, kuring lumpat kana tenda
dituturkeun ku babaturan nu nganteur kuring.
Pangalaman di luhur teh mangrupa conto
pangalaman nu ...
f. pikaresepeun
g. Pikaseurieun
h. pikasieuneun
i. Pikasediheun
j. Pikabungaheun
TANGGAL PEMERIKSAAN :

C3
Menunjukkan

TELAH DIPERIKSA OLEH :

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

: 10.2 Mampu berbicara untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan


keinginan dalam menceritakan pengalaman, berpidato, bercerita,
bercakap-cakap, dan berdiskusi kelompok.
: Berpidato
: Pilihan Ganda
: 2013-2014

NOMOR
SOAL
7

Berpidato

Siswa dapat berpidato


dengan baik dan benar

Kersaning Gusti Nu Maha Suci, urang sadayana


tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina
ieu acara. Mugi ieu acara th lungsur langsar
kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Amin.
Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun
parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh, taya
sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda
kumapalang.
Bagian teks di luhur mangrupa bagian .
a. salam pamuka pidato
b. bubuka pidato
c. eusi pidato
d. panutup pidato
e. salam panutup

Berpidato

Siswa dapat berpidato


dengan baik dan benar

Amit mungkur. Hapunten sakali deui, bilih aya


basa anu kirang merenah sumarambah kana
manah sareng matak nyelekit kana ati. Mugi
agung cukup lumur jembar sihakasima.
Bacaan di luhur biasana digunakeun pikeun .
a. salam pamuka pidato
b. bubuka pidato
c. eusi pidato
d. panutup pidato
e. salam panutup

MATERI PEMBELARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG
(C)
C3
Mendemon
trasikan

KUNCI JAWABAN

C3
Mendemon
trasikan

TELAH DIPERIKSA OLEH :

TANGGAL PEMERIKSAAN :

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.2 Mampu berbicara untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan


keinginan dalam menceritakan pengalaman, berpidato, bercerita,
bercakap-cakap, dan berdiskusi kelompok.

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

Ngadongeng

NOMO

MATERI PEMBELARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pilihan Ganda
2013-2014

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG (C)

KUNCI JAWABAN

R
SOAL
9

Cerita dongeng

Siswa dapat menjawab


pertanyaan dari cerita
dongeng dengan benar

Dongng Santri Bodo


C2
Aya santri pohara beletna. Nepi ka mindeng jadi Memperkirakan
pamoyokan santri-santri lianna. Mangtaun-taun
masantrn, can ngalaman hatam al-quran sakalikali acan. Boro-boro khatam al-quran jamp solat
ba ukur bisa Al Fatihah jeung surat parondok.
Puguh deui nalar kitab atawa nyarita ku basa
Arab mah tinggaleun pisan. Tapi ari ngaliwet mah
pangpinterna. Kabjakeun kaanggo ku ajengan
sagala. Loba babaturanana nu geus baroga
pasantrn sorangan. Atuh santri-santri anyar juljol, ngaganti nu geus taramat. Ari manhna teu
menyat-menyat.
Tungtungna
ngarasa
ra
sorangan. ra ku sasama santri, ra ku ajengan.
Tina geus teu kuat nahan kara, hiji po manhna
nepungan Ajengan di bumina. Maksudna rk
terus terang, niat balik ka lemburna. Barang
tepung pok nyarita, Ajengan abdi amitan, bad
mulang ka lembur cenah.
Dina carita di luhur katingali yn santri th
a. Bangor
b. Bageur
c. Getol
d. Pinter
e. Putus harepan

10

Carita dongeng

Siswa dapat menjawab


pertanyaan dari cerita
dongeng dengan benar

Sanajan bodo tapi santri th pinter ari


a. Ngaliwet
b. Maca kitab
c. Maca al quran
d. Ulin
e. ngomong

C2
Memperkirakan

11

Carita dongeng

Siswa dapat menjawab


pertanyaan dari cerita
dongeng dengan benar

Santri th tuluy niat balik ka lemburna sabab


geus
a. Tamat masantrn
b. Hatam al quran

C2
Memperkirakan

c. Teu kuat nahan kara


d. teu betah
e. liburan
12

Carita dongeng

Siswa dapat menjawab


pertanyaan dari cerita
dongeng dengan benar

TELAH DIPERIKSA OLEH :

Ajengan henteu buru-buru ngidinan. Malah teras


ngawurukan, sangkan ulah babari pegat harepan.
Unggal jelema kamampuna teu sarua, cenah. Aya
nu gancang bisa nangkep pangajaran, teu kurangkurang anu butuh waktu rada lila, kakara
manhna ngarti.
Ajengan teu buru-buru ngidinan santri mulang
tapi tuluy
a. Nyarkan
b. Ngawurukan
c. Nungtut
d. Ngajurung
e. Nganiaya
TANGGAL PEMERIKSAAN :

C2
Memperkirakan

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

NOMO
R

MATERI PEMBELARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

10.2 Mampu berbicara untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan


keinginan dalam menceritakan pengalaman, berpidato, bercerita,
bercakap-cakap, dan berdiskusi kelompok.
Bercakap-cakap

Pilihan Ganda
2013-2014

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG (C)

KUNCI JAWABAN

SOAL
13

Teks Percakapan

Siswa dapat menentukan


kalimat untuk bertanya
dengan benar

Andri : Dra, Indra ka dieu!


Indra : Aya naon Dri, ngageroan kuring?
Andri : Tuh, warta berita nu kamari teh aya
deui!
Indra : ......................?
Andi : Musibah nu kaurugan gundukan runtah
tea geuning.
Kalimah nu luyu pikeun ngalengkepan
paguneman di luhur, nya eta ....
f. Wah, eta mah berita teu rame?
g. Berita naon tea, Dri?
h. Teuing ah teu ngarti?
i. Nu kitu?
j. Ah teu perlu nyaho nu kitu mah lain?

C3
Menerapkan

14

Teks Percakapan

Siswa dapat menentukan


kalimat untuk menjawab
pertanyaan dengan benar

Bara

C3
Menerapkan

: Kasenian naon anu dipingpin ku


Akang teh?
Kang Ikin
: Calung.
Bara
: Ti iraha diadegkeunana?
Kang Ikin
: ....................
Bara
: Sabaraha jalmi pamaenna?
Kang Ikin
: Kawitna mah aya tujuhan,
mung ayeuna mah kantun
genepan deui, margi saurang
parantos pupus.
Kalimah anu pangluyuna pikeun ngeusian titik-

titik paguneman (dialog) dina wawancara di luhur


nya eta...
f. Di Bandung ku tujuh urang
g. Waktu akang leutik keneh.
h. Kang Ahmad nu jadi pingpinanna mah.
i. Tos lami, kinten-kinten taun genep puluhan.
j. Dua taun deui ka hareup.

15

Teks Percakapan

Siswa dapat menentukan


kalimat untuk memberikan
saran dengan baik dan
benar.

Kalimah nu luyu pikeun nepikeun saran nya


eta ....
a. Nu bener we atuh Ra, moyok ka kuring teh. Nu
jelas ieu mah ceuli lain daging jadi atawa
jamur kuping. Ih lamun lain awewe jeung lain
nu geulis, geus dicekek logor geura tah!
b. ih, bararaid teuing, kudu dicekek logor ku Si
Herman mah, mending mun kasep siga Ari
Wibowo kakara kuring daek.
c. Tos-tos janten weh rame, isin ku nu sanes.
Engke bilih disebatkeun kelas urang mah kelas

C3
Menerapkan

nu rame, saperti jogjog mondok!


d. Tah, tah Santi mah tos aya deui we istilah anyar
saperti jog-jog mondok, balueng Baban mah,
teu ngartos saeutik-eutik acan!
e. Muhun nu matak ti kawit ayeuna, hayu urang
diajar nyarios basa Sunda nu hade, bener tur
merenah, insyaalloh upami Santi tiasa ke
diwurukan, nya. Da saleresna Santi ge masih
keneh diajar teu acan patos paham kana basa
Sunda teh. Namung di rorompok ku Mamah
sareng ku Bapa sok diwurukan sareng diajar
nyarios basa Sunda.
TELAH DIPERIKSA OLEH :

TANGGAL PEMERIKSAAN :

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

NOMO
R
SOAL

MATERI PEMBELARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

10.2 Mampu berbicara untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan


keinginan dalam menceritakan pengalaman, berpidato, bercerita,
bercakap-cakap, dan berdiskusi kelompok.
Diskusi kelompok
Pilihan Ganda
2013-2014

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG (C)

KUNCI JAWABAN

16

Berdiskusi

Siswa dapat menjadi


moderator dengan baik dan
benar.

Pa Didis

: Keur Bapa mah saha-saha nu


mingpin atawa nu jadi ketua dina
engke pasanggiri teu jadi masalah.
Asal jujur, bener jeung bageur. Tah
ayeuna dibalikkeun deui ka ketua
OSIS-na sorangan, naha bet milih
Wahyu?
Mamat
:Ku naon sim kuring milih saderek
Wahyu, kumargi anjeuna ngawasa
pisan dina widang basa Sunda teh
Pa. Salajengna kanggo sim kuring
mah mangga teuing saha wae oge
nu mingpin ieu sawala, namung
naha nu sanesna satuju?
Pangurus OSIS
: Satuju! Satuju! Satuju!
Wahyu

: Hatur nuhun ka bapa pembina OSIS


oge ka rengrengan pangurusna, nu
parantos masihan kapercantenan ka
sim kuring kanggo mingpin ieu
sawala. Maksad urang ngariung di
ieu rohangan teh teu aya sanes
bade nyawalakeun perkawis Basa
Sunda nu Bade Dipasanggirikeun
di Sakola Urang.

Wulan

: Numutkeun sim kuring mah, lomba


atanapi pasanggirina teh teu
kenging seueur teuing margi
waktosna nu samporet.
: Nuhun saderek Wulan. Mangga ka
saderek Wahyu kanggo ngawaler?
: Numutkeun sim kuring oge sami,
lomba teh teu kenging seueur teuin,
margi waktosna nu samporet
pisan.
: Sim kuring kurang sapamadegan,
upama lombana mung saeutik.
Margi teu tiasa ngawadahan kana
bakat jeung kretivitas para siswa.

Wawan
Wahyu

Mamat

C3
Menerapkan

Urang tambahan we waktosna.


.............................................................
Wawan
:Hatur nuhun ka saderek wahyu,
atuh ieu sawala teh ku sim kuring
sateuacanna
ditutup,
urang
sanggakeun heula ka Bapa Pembina
OSIS, mangga ka Bapa Pembina
OSIS dihaturanan!

17

Berdiskusi

Siswa dapat
mengemukakan
ketidaksetujuannya dengan
bahasa yang baik

18

Berdiskusi

Siswa dapat
mengemukakan sarannya
dengan bahasa yang baik

TELAH DIPERIKSA OLEH :

Saha nu jadi panumbu Catur dina sawala di


luhur?
a. Pa Didis
b. Mamat
c. Wahyu
d. Wawan
e. Wulan
Saha nu nolak pamadegan dina sawala di luhur?
a. Pa Didis
b. Mamat
c. Wahyu
d. Wawan
e. Wulan

Saha nu mere bongbolongan dina sawala di


luhur?
a. Pa Didis
b. Mamat
c. Wahyu
d. Wawan
e. Wulan
TANGGAL PEMERIKSAAN :

C6
Menolak

C6
Memberikan
argumentasi

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.3. Mampu membaca untuk memahami dan menanggapi wacana yang


berupa sejalah lokal/cerita babad, puisi, dan berita dari surat
kabar/majalah/media berupa sejarah lokal/cerita elektronik.

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

Membaca cerita babad/sejarah

Pilihan Ganda
2013-2014

NOMO
R
SOAL
19

MATERI PEMBELARAN
Cerita babad

TUJUAN PEMBELAJARAN
Siswa dapat memahami isi
bacaan cerita babad
dengan benar

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG
(C)

BABAD LIMBANGAN
C4
Dina hiji poe, kacaritakeun Aki Haruman, salah Mengident
saurang tukang moro kapercayaan Prabu ifikasi
Siliwangi ti karajaan Pajajaran, anjog ka
mumunggang gunung. Ari breh teh ningal cahaya
anu moncorong ti sisi Walungan Cipancar.
Horeng eta cahaya teh hiji putri nu keur mandi,
anak Sunan Rumenggong nu ngawasa daerah
Limbangan.
Prabu Siliwangi mere ngaran ka eta gunung teh
nya eta Gunung Haruman, kalawan gasik ngutus
dua urang kapercayaanana nya eta Gajah
Manggala jeung Arya Gajah, keur ngalamar Nyi
Putri. Tapi eta putri nolak sabab Prabu Siliwangi
tos gaduh istri langkung ti saratus urang. Ahirna
eta putri teh ngaleungit, tinggal seungitna
wungkul nu kaangseu teh, ahirna eta tempat teh
dingaranan Buni Wangi. Lila ti lila eta putri teh
teu tega ningali kolotna sedih, nya ahirna eta putri
nembongkeun wujud dirina di hiji imah nu kacida
leutikna, ahirna eta tempat disebut Kampung
Sempil.
Bakat ku dileukeunan diolo ku Sunan
Rumenggong, ahirna eta putri teh daek ditikah ku
Prabu Siliwangi. Sanggeus sapuluh taun, gaduh
putra dua nya eta Basudewa jeung Liman
Sanjaya. Duanana digedekeun di Limbangan.
Sanggeus sawawa umurna, Basudewa jadi Raja
Limbangan,
Liman
Sanjaya
ngawasa
Dayeuhluhur.
(Dicutat tina LKS pangajaran Basa Sunda PILA)
Babad Limbangan teh nyaritakeun Karajaan ..
f. Dayeuh Luhur
g. Pajajaran
h. Limbangan

KUNCI JAWABAN
B

20

Cerita babad

Siswa dapat memahami isi


bacaan cerita babad
dengan benar

21

Cerita babad

Siswa dapat memahami isi


bacaan cerita babad
dengan benar

22

Cerita babad

Siswa dapat memahami isi


bacaan cerita babad
dengan benar

TELAH DIPERIKSA OLEH :

i. Bumi Wangi
j. Malangbong
Palaku utama dina eta carita teh nya eta ..
f.
Prabu Siliwangi
g.
Gajah Manggala
h.
Aki Haruman
i.
Liman Sanjaya
j.
Kian Santan

C4
Mengident
ifikasi

Nyi Putri dilamar ku Prabu Siliwangi teh anak .


C4
C
f.
Aki Haruman
Mengident
ifikasi
g.
Liman Sanjaya
h.
Sunan Rumenggong
i.
Gajah Manggala
j.
Hayam Wuruk
Ditingali tina eusina, dongeng di luhur kaasup
C4
A
dongeng .
Mengident
f. Sasakala
ifikasi
g. Sasatoan
h. Sajarah
i. Pamuk
j. Mite
TANGGAL PEMERIKSAAN :
TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.3. Mampu membaca untuk memahami dan menanggapi wacana yang


berupa sejalah lokal/cerita babad, puisi, dan berita dari surat
kabar/majalah/media berupa sejarah lokal/cerita elektronik.

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

Membaca puisi

Pilihan Ganda
2013-2014

NOMO
R
SOAL
23

MATERI PEMBELARAN
Puisi

TUJUAN PEMBELAJARAN
Siswa dapat memahami isi
puisi dengan benar

RUMUSAN BUTIR SOAL

wanci layung hurung koneng


manehna datang leungeunna euweuh
sapotong bedil myolengkrang na
tonggong
pelor ngaberes handapeun cangkeng

JENJANG
(C)

KUNCI JAWABAN

C4
Mengident
ifikasi

C4
Mengident
ifikasi

C4
Mengident
ifikasi

C4
Mengident

Kira-kira saha anu datang dina sajak di luhur?


a. Pajuang anu datang isuk-isuk.
b.
c.
d.
e.
24

Puisi

Siswa dapat memahami isi


puisi dengan benar

25

Puisi

Siswa dapat memahami isi


puisi dengan benar

26

Puisi

Siswa dapat memahami isi


puisi dengan benar

Paninggaran anu datang isuk-isuk


Pajuang anu datang pasosore
Paninggaran anu datang pasosore
Pajuang anu datang tengah poe

Aya tulang nyangsang na dahan, deudeuh


Sesa raga arucutan
Langlayangan teu kapuluk teu karucu
Di hiji leuweung geledegan
Naon anu nyangsang na dahan ?
a. Mayit
b. Bangke
c. Langlayang
d. Parasit
e. Arucutan
Di mana aya tulang nyangsang teh ?
a. Di leuweung geledegan
b. Dina langlayangan
c. Dina sesa raga
d. Dina dahan
e. Dina taneuh
Panon poe tereh surup
Cahyana nyebrot ka langit,

Titingalan nurub mubyar


Layung koneng tereh bijil
Manuk marulang ka sayang
Reureuh dina dahan jeungjing

ifikasi

Wanci kumaha nu dicaritakeun sajak di luhur ?


a. Isuk-isuk
b. Pabeubeurang
c. Pasosore
d. Peuting
e. Subuh
27

Puisi

Siswa dapat memahami isi


puisi dengan benar

TELAH DIPERIKSA OLEH :

Kunaon manuk mulang ka sayangna ?


a. Sabab rek reureuh
b. Sabab rek nyatuan
c. Sabab rek neangan sayang
d. Sabab rek neangan pangrereban
e. Sabab rek sare
TANGGAL PEMERIKSAAN :

C4
Mengident
ifikasi

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.3. Mampu membaca untuk memahami dan menanggapi wacana yang


berupa sejalah lokal/cerita babad, puisi, dan berita dari surat

kabar/majalah/media berupa sejarah lokal/cerita elektronik.


Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun
NOMO
R
SOAL
28

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

MATERI PEMBELARAN
Berita

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

Membaca berita

Pilihan Ganda
2013-2014

TUJUAN PEMBELAJARAN

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG
(C)

Siswa dapat memahami isi


berita dengan benar

Bandung pangjugjugan. Nu daratang cunduk ti


mana-mana. Ngadon sukan-sukan pelesiran. Teu
arang nu ngahaja daratang ka Bandung beulah
kaler, ka wewengkon dago. Di dinya bisa
nyaksian rupa-rupa kamonesan, kaasup pintonan
seni di Taman Budaya Jawa Barat.
Dago keur urang Bandung moal aya nu bireuk.
Kitu deui keur urang luar kota. Keur nu resep ulin
mah, ieu tempat teh mibanda daya tarik pangirut
nu mandiri. Matak teu aneh upama dago teu
weleh pada ngadarongdon, dipake rineh jeung
sukan-sukan pikeun nyenangkeun pikir.
Di dieu aya rupa-rupa sarana hiburan, wisata
alam, hotel, restoran katut puseur pintonan
kasenian. Nu disebut pangpandeurina, sarana
hiburan tea, nya di dieu salahsahiji puseurna. Di
dieu aya tempat nu katelah Taman Budaya Jawa
Barat, tempat pintonan rupa-rupa seni katut
kamonesan sejenna. Taman budaya teh sarana
kagiatan kanggo mintonkeun sareng mekarkeun
karancagean para seniman.

C2
Memperki
rakan

Tina paragrap kahiji disebutkeun Bandung jadi


tempat pangjugjugan. Pikeun naon jalma-jalma
ngajugjug kota Bandung?
a. nyaksian pintonan seni
b. nyaksian rupa-rupa kamonesan
c. pikeun ka wewengkon Dago
d. pikeun sukan-sukan pelesiran
e. pikeun ka Taman Budaya Jawa Barat

KUNCI JAWABAN
D

29

Berita

Siswa dapat memahami isi


berita dengan benar

30

Berita

Siswa dapat memahami isi


berita dengan benar

31

Berita

Siswa dapat memahami isi


berita dengan benar

TELAH DIPERIKSA OLEH :

Naha jalma-jalma ka daerah wewengkon Dago


mah taya nu bireuk?
a. sabab tempat ulin
b. sabab tempat rineh
c. sabab pada ngadarongdon
d. sabab bisa nyenangkeun pikir
e. sabab mibanda daya tarik pangirut
Taman Budaya Jawa Barat teh mangrupa tempat
pikeun
a. nyaksian pintonan seni
b. nyaksian rupa-rupa kamonesan alam
c. pikeun sukan-sukan pelesiran
d. pikeun nyenangkeun pikir
e. pikeun pelesiran seniman

C2
Memperki
rakan

C2
Memperki
rakan

Teks warta di luhur nyaritakeun


a. Tempat ulin
b. Kota Bandung
c. Wewengkon Dago
d. Seniman
e. Kaendahan alam
TANGGAL PEMERIKSAAN :

C2
Memperki
rakan

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

Mata Pelajaran
Kelas / Smester

: Bahasa Daerah
: X

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes

:
:

10.4 Mampu menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan


dalam bentuk terjemahan, menggunakan aksara Sunda, serta menulis
biografi.
Menerjemahkan ke dalam bahasa Sunda

Pilihan Ganda

Penyusun
NOMO
R
SOAL
32

33

: MGMP
MATERI PEMBELARAN
Menerjemahkan

Menerjemahkan

Tahun Pelajaran

2013-2014

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG (C)

KUNCI JAWABAN

Siswa dapat
menerjemahkan kalimat
berbahasa Indonesia ke
dalam bahasa Sunda
dengan benar

Sabtu, April 2006, kita memperingati Hari Bumi.


Kalimah di luhur upama ditarjamahkeun kana
basa Sunda

C2
Mengubah

Siswa dapat
menerjemahkan kata dalam
kalimat berbahasa
Indonesia dengan benar

Kalau mau bilang saja, jangan suka malu-malu


kucing dong!
malu-malu kucing upama ditarjamahkeun kana
basa Sunda ngandung harti
a. Isin-isin ucing.
b. Isinan pisan.
c. Cicing di hareupeun jalma ra jiga ucing.
d. Cicing di hareupeun jalma ra, jeung
raan pisan najan taya pikaraeun.
e. Cicing di hareupeun jalma ra, tapi lamun
taya pikaraeun loba tingkahna.
TANGGAL PEMERIKSAAN :

C2
Mengubah

TUJUAN PEMBELAJARAN

TELAH DIPERIKSA OLEH :

a. Saptu, April 2011, urang th mieling Po


Bumi.
b. Sabtu, April 2011, urang th mieling Hari
Bumi
c. Saptu, April 2011, urang mieling Hari
Taneuh.
d. Sabtu, April 2011, urang mieling Po Taneuh.
e. Saptu, Aperil 2011, urang mieling Po Bumi

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.4 Mampu menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan


dalam bentuk terjemahan, menggunakan aksara Sunda, serta menulis
biografi.

Mata Pelajaran
Kelas / Smester

: Bahasa Daerah
: X

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes

:
:

Menggunakan Aksara Sunda

Pilihan Ganda

Penyusun
NOMO
R
SOAL
34

35

: MGMP
MATERI PEMBELARAN
Aksara Sunda

Aksara Sunda

Tahun Pelajaran

TUJUAN PEMBELAJARAN

2013-2014

RUMUSAN BUTIR SOAL

Siswa dapat menulis aksara


Sunda dengan benar

mn

Siswa dapat menentukan


aksara Sunda untuk kata
berhuruf latin dengan benar

35. naha
Kecap di luhur robah kana aksara Sunda!

Aksara Sunda di luhur tuliskeun kana hurup


latn!
a. Mana
b. Mawa
c. Mara
d. Maya
e. Mama

a.
b.
c.
d.
e.

TELAH DIPERIKSA OLEH :

JENJANG
(C)

KUNCI JAWABAN

C2
Mengubah

C2
Mengubah

nm
nn
nh
hm
hh
TANGGAL PEMERIKSAAN :

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.4 Mampu menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan


dalam bentuk terjemahan, menggunakan aksara Sunda, serta menulis
biografi.

Mata Pelajaran
Kelas / Smester
Penyusun

: Bahasa Daerah
: X
: MGMP

Kompetensi Dasar (KD)


Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:
:

Menulis beragam Surat

Pilihan Ganda
2013-2014

NOMO
R
SOAL
36

37

38

TUJUAN PEMBELAJARAN

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG (C)

Surat

Siswa dapat menggunakan


penulisan titimangsa surat
dengan benar

C3
Menerapkan

Surat

Siswa dapat membuat surat


dengan benar

Sukabumi, 10 April 2011.


Babagian surat anu nataan waktu atawa tanggal,
bulan jeung taun disebut
a.
Tujul Surat
b.
Bubuka surat
c.
eusi surat
d.
panutup surat
e.
titimangsa surat
Babagian surat anu kaasup kana bubuka nyata
a. Numawi Gilang nyeratan th sono ka ibu,
Insya Alloh sasih payun Gilang bade
wangsul ka Sukabumi.
b. Uwa, rupina sakitu anu kapihatur,
hapunten bilih aya basa nu kirang
merenah
c. Man, kumaha damang? Nuhun upami
damang mah ta anu diseja
d. Salam baktos kanggo sadaya kulawargi di
Sukabumi
. Tong hilap seratna diwaleran nya, Bu!

C3
Menerapkan

Mung sakieu anu kapihatur. Hatur nuhun kana


perhatosanana, neda dihapunten bilih aya
kalepatan.
Kalimah di luhur kaasup kana babagian surat ..
a. Tujul Surat
b. Bubuka surat
c. eusi surat
d. panutup surat
e. titimangsa surat

C3
Menerapkan

MATERI PEMBELARAN

Surat

Siswa dapat membuat surat


dengan benar

KUNCI JAWABAN

TELAH DIPERIKSA OLEH :

TANGGAL PEMERIKSAAN :

TANDA TANGAN PEMERIKSA:

KARTU SOAL
Nama Sekolah

: SMK

Standar Kompetensi (SK)

10.4 Mampu menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan


dalam bentuk terjemahan, menggunakan aksara Sunda, serta menulis
biografi.

Mata Pelajaran

: Bahasa Daerah

Kompetensi Dasar (KD)

Menulis Biografi

Kelas / Smester
Penyusun

: X
: MGMP

Bentuk Tes
Tahun Pelajaran

:
:

Pilihan Ganda
2013-2014

NOMO
R
SOAL
39

Biografi

Siswa dapat menentukan


ide pokok- ide pokok
paragraph dengan benar

Haji Hasan Mustafa


C1
Haji Hasan Mustapa (HHM) dibabarkeun di Mengidentifik
Cikajang, Garut taun 1852, sarta pupus di
asikan
Bandung taun 1930. Anjeunna th kalebet ulama,
pujangga Sunda, sareng Panghulu Besar
Bandung. Ramana katelah Mas Sastramenggala,
sabada munggah haji robah namina janten Haji
Usman, Camat perkebunan.
.
(Dicutat tina Waruga Basa x kaca 91)
Ide poko paragrap di luhur nyaritakeun
a. Haji Hasan Mustapa
b. ulama
c. pujangga Sunda
d. Mas Sastramenggala
e. Haji Usman

40

Biografi

Siswa dapat menentukan


pikiran utama dalam
paragrap dengan benar

Kalimah lulugu dina paragraf di luhur nyaeta


a. Haji Hasan Mustapa (HHM) dibabarkeun
di Cikajang, Garut taun 1852, sarta pupus
di Bandung taun 1930.
b. Anjeunna th kalebet ulama, pujangga
Sunda, sareng Panghulu Besar Bandung.
c. Ramana katelah Mas Sastramenggala,
sabada munggah haji robah namina janten
Haji Usman, Camat perkebunan.

C1
Mengidentifik
asikan

MATERI PEMBELARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

RUMUSAN BUTIR SOAL

JENJANG (C)

KUNCI JAWABAN

TELAH DIPERIKSA OLEH :

d. Haji Hasan Mustapa (HHM mangrupa


ulama,
e. Haji Hasan Mustapa (HHM mangrupa
pujangga Sunda,
TANGGAL PEMERIKSAAN :

TANDA TANGAN PEMERIKSA: