Anda di halaman 1dari 15

KOLEJ SAINS KESIHATAN BERSEKUTU SULTAN AZLAN SHAH ULU KINTA,

31250 TANJUNG RAMBUTAN,


PERAK DARUL RIDZUAN.
KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN
TAHUN 2 SEMESTER 1

MAPM 2132

TUGASAN INDIVIDU
NAMA : SHAHDDAM BIN SUDIRMAN
NO MATRIK : BPP2015-2269
TAJUK:
KOMUNIKASI BERKESAN

PENGENALAN

Kita sering membicarakan tentang komunikasi yang baik dan relevan akan
mampu mempengaruhi minda mahupun perihal ataupun tindakan seseorang .
Kebanyakkan daripada kita mengadaikan komunikasi itu sebagai percakapan
seharian tidak kiralah hanya percakapan formal ataupun tidak formal . Komunikasi
sebenarnya adalah konsep yang susah untuk didefinisikanataupun ditafsirkan .
Konsep komunikasi ini abstrak dan mempunyai pelbagaimaklumat . Masalah yang
timbul juga kerana maksud komunikasi yang digunakanseharian amat berbeza
daripada penggunaannya oleh para saujana untuk tujuankesarjanaan ataupun
saintifik . Juga bermaksud menyampaikan suatu mesejsamaada dalam bentuk
lisan bertulis mahupun elektronik daripada satu pihak kepihak yang lain . Ianya
menjadi berkesan apabila si penerima menerima danmemahami mesej yang
disampaikan oleh pengirim dan melaksanakannya sepertiyang dimaksudkan oleh
pengirim .

Komunikasi berasal dari kata latin Communication ertinya pemberitahuan atau


bertukar pikiran. Komunikasi adalah rangkaian proses pengalihan informasi dari
satu orang kepada orang lain dengan maksud tertentu. Komunikasi adalah proses
yang melibatkan seseorang untuk menggunakan tanda-tanda ilmiah atau universal
berupa simbol simbol berdasarkan perjanjian manusia baik verbal atau nonverbal
yang disadari atau tidak disadari yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap orang
lain.
Secara umum pengertian komunikasi adalah proses bertukar informasi. Adapun
beberapa pengertian komunisi dari beberapa ahli sebagai berikut:
1. Menurut Laswell, pengertian komunikasi adalah proses yang
menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa (processes that
describe who said what in what way) , kepada siapa dan efek apa yang
ditimbulkan (to whom and what the effect caused.)
2. Pengertian komunikasi menurut Carl I. Hovland bahawa komunikasi adalah
proses dimana seseorang individu memberikan stimulan yang biasanya
dengan lambang lambang bahasa (verbal mahupun nonverbal) untuk
mengubah tingkah laku orang lain.
3. Pengertian komunikasi menurut Theodorson bahawa komunikasi adalah
penyebaran informasi, idea-idea sebagai sikap atau emosi dari seseorang

4.

5.
6.

7.

8.

9.

kepada seseorang (communication is the spread of of information, ideas as


attitude or emotion of a person) atau kepada orang lain terutama melalui
simbol simbol (to a person or to others especially through symbols).
Pengertian komunikasi menurut Edwin Emery bahawa komunikasi adalah
seni tentang menyampaikan informasi, idea dan sikap seseorang kepada
orang lain (the art of conveying information, ideas and attitudes to others).
Pengertian komunikasi menurut Delton E,Mc Farland bahwa komunikasi
adalah proses interaksi yang memiliki erti antara sesama manusia.
Pengertian komunikasi menurut William Albig, seorang psikologi, bahawa
komunikasi adalah proses sosial, dalam erti pelemparan pesan/lambang
yang mana mahu tidak mahu akan menumbuhkan pengaruh pada semua
proses dan berakibat pada bentuk perilaku manusia dan adat kebiasaan.
(Communication is the process of transmitting meaningful symbols between
individuals.)
Definisi komunikasi menurut Charles H. Cooley, sosiolog kelahiran
Michigan, dalam bukunya Introductory Sociology, bahwa komunikasi berarti
suatu mekanisme hubungan antarmanusia yang dilakukan dengan
mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan
menyimpan dalam waktu.
Pengertian komunikasi oleh A. Winnet, bahwa komunikasi adalah proses
pengalihan suatu maksud dari sumber kepada penerima proses tersebut
merupakan suatu seri aktivitas (Communication is the process of
transferring an intent from the source to the recipient of the process
involves a series of events), rangkaian atau tahap tahap yang memudahkan
peralihan maksud tersebut (a series of stages or phases that allows
transition that purpose).
Pengertian komunikasi menurut Prof. Dr. Karlfried Knapp, guru besar
dibidang bahasa Inggris dan Linguistik, bahwa komunikasi merupakan
interaksi antarpribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik, seperti
sistem simbol verbal (kata-kata) dan nonverbal. Sistem ini dapat
disosialisasikan secara langsung, tatap muka atau melalui media lain
(tulisan, oral dan visual).

PENCARIAN LITERATUR
Komunikasi Berkesan :

Komunikasi bermaksud menyampaikan mesej daripada satu pihak kepada


pihak lain . Komunikasi menjadi berkesan apabila dua perkara ini berlaku. Yang
pertama pihak yang menghantar sudah bercakap manakala pihak penerima sudah
memahami mesej yang disampaikan. Yang kedua , selepas memahami mesej
yang dihantar , si penerima melakukan apa yang diarahkan oleh si penghantar .
Terdapat dua cara dalam jaringan komunikasi iaitu rasmi dan tidak rasmi .
Contoh-contoh komunikasi rasmi ialah laporan , kertas kerja , memo , pekeliling ,
buletin , taklimat, dan mesyuarat . Manakala untuk komunikasi tidak rasmi pula
ialah gosip ,perbualan , gurauan , komen ,dan cerita .
Terdapat dua unsur yang digunakan dalam komunikasi iaitu unsur asas dan
unsur tambahan . Unsur asas terdiri daripada sumber iaitu tempat bermulanya
proses komunikasi samada individu atau berkumpulan . Penerimanya pula adalah
kumpulan atau orang ramai yang merupakan sasaran mesej . Mesej adalah idea
dan perasaan yang ingin dikongsi bersama diantara sumber dan penerima . Ia
mengandungi simbol-simbol verbal dan bukan verbal . Saluran pula ialah jalan
yang dilalui oleh mesej untuk sampai daripada sumber kepada penerima .
Komunikasi antara perseorangan menggunakan saluran gelombang udara
dan gelombang cahaya . Saluran komunikasi Massa pula menggunakan alatan
teknologi seperti Internet .Dalam unsur tambahan maklum-balas ialah respon
penerima terhadap sumber .

Gangguan pula ialah segala perkara yang menghalang komunikasi yang


berkesan . Contoh gangguan dalaman , luaran ataupun semantik . Kesan ialah

hasil komunikasi iaitu pertambahan pengetahuan , perubahan sikap dan perlakuan


hasil dari komunikasi itu . Persekitaran ialah tempat ataupun situasi dimana
komunikasi berlaku dan ia mempengaruhi proses komunikasi .
Antara jenis-jenis komunikasi ialah komunikasi antara perseorangan iaitu
melihat bagaimana komunikasi berlaku diantara dua individu dalam persekitaran
bersemuka ( Face to Face). Selain itu , komunikasi kumpulan pula adalah interaksi
di antara individu ( 3 orang atau lebih) dalam situasi membuat keputusan .
Komunikasi berorganisasian pula berlaku dalam jaringan kerjasama yag
merangkumi semua bentuk komunikasi lain . Ia melibatkan struktur dan fungsi
organisasi , hubungan manusia , komunikasi dan proses mengorganisasikan ,
serta budaya organisasi . Komunikasi Massa pula merujuk kepada komunikasi
umum yang selalunya menggunakan perantaraan .
Fungsi komunikasi ialah menyusun dan membuat rumusan tentang sesuatu
pengalaman . Pengkaji komunikasi dapat mengumpul segala pengetahuan yang
dihasilkan oleh pelbagai pihak untuk membolehkan mereka memahami bidang
komunikasi seterusnya ia membantu menambahkan ilmu . Teori ini dapat ternyata
dapat menambah pengetahuan melalui perkara-perkara yang dapat dilihat .
Tambahan lagi ia merangsang dan menjadi panduan untuk kajian pada
masa hadapan ( Heuristik ) . Akhirnya teori membantu membuat ramalan yang
mengandungi varialel dan hubungan diantaranya membolehkan kita membuat
jangkaan tentang kejadian yang kita tidak pernah alami sebelum ini .

PERBINCANGAN / HUJAH
Proses Logikal Komunikasi Berkesan :
Terdapat beberapa peringkat yang perlu dilakukan dalam komunikasi
berkesan . Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dibuat dalam komunikasi
berkesan .
1

Pertamanya ialah mengenal pasti semua alternatif tindakan yang boleh

dibuat dan kaji semua reaksi balas seperti kesan dan akibat yang akan timbul
hasil dari setiap tindakan sekiranya tindakan-tindakan itu dilaksanakan.
2

Seterusnya dapatkan maklumat berkaitan yang boleh menolong kita

memastikan apakah sesuatu tindakan yang akan dibuat itu menghasilkan kesan
yang kita ingini ataupun sebaliknya.
3

Nilaikan kegunaan atau manfaat daripada setiap kesan dan akibat yang

dijangka akan timbul oleh tiap-tiap alternatif itu.


4

Buatlah keputusan dengan memilih alternatif yang diramal akan

menghasilkan kesan sebagaimana yang dirancangkan selain kurang atau tidak


menghasilkan kesan yang tidak diigini. Keberkesanan itu hendaklah selaras
dengan tujuan dan matlamat yang hendak kita capai. Seterusnya perhatikan
kesan dari keputusan yang dibuat, samada ia menyamai apa yang dijangka dalam
proses yang sebelumnya.

Proses Kreatif Dalam Komunikasi Berkesan :


Terdapat beberapa peringkat yang perlu dilalui dalam menghasilkan
sesuatu komunikasi yang kreatif . Peringkat yang pertama ialah Pertepuan otak
atau saturasi. Pada peringkat ini , kita perlu benar-benar mengetahui persoalan
dan percakapan yang kita hadapi , baik dari segi idea yang terlibat mahupun
perkara yang terjadi.
Peringkat kedua pula dinamakan Deliberasi . Peringkat ini melibatkan
proses penganalisian idea serta mencabar tiap-tiap idea yang ada dari pelbagai
sudut . Dengan kata lain , idea-idea yang difikirkan logik akan dibedah siasat
dalam proses ini bagi mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada setiap
serta kesan-kesan yang mungkin akan timbul hasil dari pelaksanaan idea-idea
tersebut.
Seterusnya ialah peringkat pengeraman dan inkubasi . Kita cuba
melupakan persoalan dan tidak memikirkannya secara sedar , sebaliknya kita
berikan peluang pada fikiran bawah sedar kita untuk bekerja. Ini bermaksud kita
memendamkan persoalan dan masalah yang ada untuk sementara waktu bagi
membolehkan idea-idea baru dihasilkan oleh pemikiran bawah sedar kita . Proses
ini akan menjurus kepada peringkat yang terakhir iaitu peringkat pengilhaman atau
iluminasi .
Pada peringkat yang terakhir ini , suatu ilham atau idea akan datang
dengan tidak semena-mena atau juga dikenali sebagai Spontan. Idea-idea
spontan inilah yang biasanya mampu menghasilkan kesan serta matlamat yang
kita kehendaki .

Fungsi Fungsi Komunikasi :

Setelah mengetahui tentang apa arti komunikasi, dan bagaimana pendapat para
ahli tentang komunikasi, mari kita ketahui tentang fungsi komunikasi. Tentu saja,
pada dasarnya, komunikasi yah untuk bertukar pikiran melalui interaksi. Menurut
Effendy, terdapat empat fungsi komunikasi, sebagai berikut:

Menginformasikan (to inform): Yaitu memberikan informasi kepada


masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang
terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu
yang disampaikan orang lain

Mendidik (to educate) yaitu : fungsi komunikasi sebagai sarana pendidikan.


Melalui komunikasi, manusia dalam masyarakat dapat menyampaikan ide
dan pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan
informasi dan ilmu pengetahuan

Menghibur (to entertain) yaitu: Fungsi komunikasi selain menyampaikan


pendidikan,

dan

mempengaruhi,

komunikasi

juga

berfungsi

untuk

memberi hiburan atau menghibur orang lain

Mempengaruhi (to influence) yaitu: fungsi mempengaruhi setiap individu


yang berkomunikasi, tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran
komunikan dan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku
komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan. (Effendy, 1997 : 36)

Dalam buku Perilaku Organisasional (Sopiah, 2008), dijelaskan bahwa terdapat


empat fungsi komunikasi yaitu:
1. Komunikasi

memiliki

fungsi

sebagai

pengungkapan

emosi.

Fungsi

komunikasi ini berperan ketika kelompok kerja dalam organisasi menjadi


sumber pertama dalam berinteraksi sosial. Komunikasi yang terjadi dalam
kelompok ini merupakan mekanisme fundamental dimana masing masing

anggota dapat menunjukkan kekecewaan ataupun rasa puas mereka


terhadap anggota lain ataupun dalam masyarakat.
2. Komunikasi sebagai pengendali perilaku anggota. Fungsi komunikasi ini
berjalan apabila anggota diwajibkan untuk menyampaikan keluhan yang
berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau kewajiban anggota
ataupun karyawan tersebut dalam perusahaan.
3. Komunikasi berfungsi dalam membangkitkan motivasi karyawan. Fungsi ini
berjalan ketika dalam organisasi, seorang atasan ingin melihat kinerja
bawahan.
4. Fungsi komunikasi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam
organisasi. Dengan adanya komunikasi, informasi akan mengalir, dan
dengan hal tersebut, akan tercipta pertimbangan pertimbangan yang
menyeluruh terhadap keputusan ataupun kebijakan yang akan diambil,
seperti penurunan ataupun kenaikan gaji karyawan, atau perlu tidaknya
adanya liburan dan sebagainya.
Komunikasi mempunyai 4 fungsi utama :
: Kawalan
: Motivasi
: Luahan Perasaan Dan Emosi
: Maklumat
Unsur Unsur Komunikasi :
Unsur asas komunikasi :
: Sumber
: Penerima
: Mesej
: Saluran

Unsur Unsur Tambahan :


: Maklumbalas
: Gangguan
: Kesan
: Persekitaran
Proses Komunikasi :
Bermula daripada sumber maklumat dimana bermulanya komunikasi
daripada individu yang memulakan perbicaraan . Selepas itu , melalui transmisi
saluran , di mana satu keadaan suara dikeluarkan samaada secara lantang
ataupun perlahan . Tetapi ada juga komunikasi menggunakan cara lain seperti
bahasa isyarat , lisan bertulis atau bahasa badan . Terpulang kepada pemula
perbicaraan itu .
Akhirnya sampai kepada penerima . Komunikasi yang sampai bergantung
kepada cara pembagi mesej itu samada cara suara , gerakan , ataupun tulisan .
Tetapi , terdapat suatu lencongan di mana kadang - kadang terdapat gangguan
pada mesej yang hendak disampaikan dimana kemungkinan mesej yang diberi
tidak dapat secara menyeluruh ataupun mesej sebenar yang diberi akan berubah
seperti gangguan semasa percakapan ditalian walkie talkie di mana sekiranya
semua hendak bercakap menggunakan alat itu dalam satu masa yang sama , line
yang sedia ada akan rosak dan ini dinamakan sebagai traffic jam .
Apabila keadaan ini berlaku , mesej tidak akan sampai kepada penerima
atau mungkin sampai tetapi kualiti mesej sudah berkurangan dan mesej yang
diberi salah . Ini akan menyebabkan komplikasi lain timbul . Selepas itu , destinasi
di mana keadaan yang huru hara akan menambahkan lagi impaknya apabila

bertukar menjadi hiruk pikuk akhirnya tatkala bulan mengambang pergerakan


suara itu tertukar dan mungkin akan mengilai . Akhir sekali,maklumbalas yang
diberi mungkin akan berlainan dan jauh menyimpang daripada kehendak asal .

Penghantar mencipta maklumat daripada cetusan idea melalui proses


encode dan dicode . Encode ialah memberi symbol yang boleh difahami oleh
orang lain daripada idea yang ada seperti tulisan dan sebutan tentang sesuatu .
Selain itu , penerima pula akan menterjemahkan kod kod maklumat mengikut
kefahamannya . Proses ini dinamakan decode . Seseorang penerima akan
menterjemahkan maklumat yang diterima berdasarkan pengalaman , budaya , dan
latar belakang keluarga .

Perkara Perkara Penting Dalam Proses Komunikasi :


Keberkesanan komunikasi bergantung kepada pemahaman yang bersesuian
dengan faktor berikut :
: Tujuan Komunikasi
: Penerima Dan Persepsinya
: Bahasa Komunikasi

Jenis Jenis Komunikasi :


: Komunikasi Antara Perseorangan
: Komunikasi Kumpulan
: Komunikasi Keorganisasian
: Komunikasi Massa

Komunikasi Intrapersonal Dan Interpersonal :


Komunikasi Intrapersonal :
-

Seseorang individu bertutur dengan diri sendiri dan berfikir dalam diri untuk
mengambil sesuatu tindakan .

Komunikasi Interpersonal :
-

Seseorang yang berkomunikasi di khalayak umum atau khusus seperti


komunikasi dalam berkumpulan dan memberi ceramah kepada orang ramai
.

Halangan Komunikasi Berkesan :


Penapisan :
-

Penghantar maklumat mengubah suai maklumat supaya ia lebih senang


ditafsirkan oleh penerima .

Pemilihan Persepsi :
-

Penerima maklumat melihat dan mendengar maklumat berdasarkan


motivasi , keperluan , pengalaman , latar belakang dan ciri ciri peribadi
lain lain .

Sifat Mempertahankan Diri :


-

Meragui motif orang lain , mengeluarkan kata kata sinis , dan merasa diri
diancam .

Bahasa :
-

Perkataan yang sama membawa maksud yang berlainan bagi individu yang
berlainan .

Masalah Dalam Komunikasi :


Antara punca punca berlakunya masalah dalam komunikasi ialah :
-

Kemahiran mendengar yang rendah .

Terdapat perbezaan pendapat .

Nilai dalam mengadili maklumat .

Masalah semantik .

Berlakunya perapisian .

Maklumat yang berlebihan .

Pakar pakar komunikasi berpendapat bahawa perkara perkara yang perlu


ditingkatkan adalah merangkumi :
-

Mendapat dan menggunakan maklumbalas yang diterima .

Mengawal aliran maklumat .

Empati .

Menyusuli kembali maklumat yang dihantar .

Menggunakan bahasa yang mudah .

Menjadi pendengar yang berkesan .

RUMUSAN
Kesimpulan, komunikasi adalah penting dalam sektor politik,ekonomi dan
sosial.Komunikasi sebagai usaha untuk berkongsi maklumat , idea dan
sikap.Melalui komunikasi semua maklumat boleh disampaikan dengan cepat dan
tepat.Selain itu melalui komunikasi malumat juga boleh kongsi bersama-sama. Ini
boleh mengurangkan kerugian yang berlaku.Sebagai contoh kerajaan boleh
menyebarkan sesutu maklumat kepada masyarakat sosial melalui berita di surat
khabar. Ini boleh diketahui oleh semua masyarakat.Oleh itu komunikasi adalah
penting dalam semua sektor.Komunikasi yang baik boleh membawa pelbagai
faedah kepada semua pihak.

RUJUKAN
-

http://www.slideshare.net/ctfironika/definisi-komunikasi

http://www.slideshare.net/ruddymh/komunikasiberkesan?qid=be044c4baa37-43c0-8b02-a04ef5a21ada&v=&b=&from_search=2

http://abihulwa.blogspot.com/2013/02/isu-sosial-komunikasi-berkesanelak.html

http://learniseasy.com/2015/09/pengertian-komunikasi-dan-fungsi
komunikasi.htm

https://araikordai.wordpress.com/2010/08/20/kesimpulan