Anda di halaman 1dari 12

Bahagian A (60 markah)

1. Maklumat berikut adalah tentang amalan 4 M yang perlu dipatuhi semasa bekerja di
bengkel Kemahiran Hidup.
A Membersih
B Menilai
C Mendisiplin
Padankan amalan 4M itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang di sediakan.
Murid dapat menilai kemampuan dalam melaksanakan tugasan yang diberikan,
suasana tempat kerja yang baik mempengaruhi mutu kerja amali.
Bengkel dan alatan perlu diselenggarakan supaya sentiasa bersih, kemas, selesa
dan selamat untuk digunakan.
Murid mesti mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan diri.
[3 markah]
2. Gambar menunjukkan alatan tangan yang biasa digunakan di bengkel. Nyatakan nama
bagi setiap alatan tangan tersebut di ruangan yang disediakan.

[3 markah]

3. Namakan alatan tangan yang digunakan dalam kerja pendawaian.


1

[3 markah]
4. Antara berikut yang manakah mengawal aras air dalam tangki simpanan air? Tandakan
(/) bagi pada jawapan betul dan (X) pada jawapan salah.
a) Tekanan Air
b) Kunci Paip
c) Injap Bebola
[3 markah]
5. Susun mengikut urutan yang betul langkah semasa mula menjahit dengan menulis 1 , 2
dan 3 pada petak disediakan.
Turunkan tuas angkat
Letakkan fabrik di bawah penekan jahitan
Pusingkan roda imbang ke hadapan

[3 markah]

6. Berdasarkan medium semaian dibawah ini, tandakan (/) pada nisbah campuran yang betul
dan (X) pada yang salah.
Tanah Loam + Bahan Organik + Pasir Sungai
a) 2 : 1 : 1
b) 1 : 2 : 1
c) 1 : 1 : 2

[3 markah]
7. Maklumat berikut adalah tentang proses pengenalpastian masalah dalam reka bentuk.
A
B
C

Mengumpul maklumat dan data


Mengenal pasti masalah
Menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah

Susun proses itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.

[3 markah]
8. Lengkapkan jadual berikut mengenai alatan tangan di ruang yang disediakan.
Fungsi
Membuat tanda pada logam sebelum menggerudi
Mengetuk kepingan logam supaya kemek
Memotong perspek

Alatan Tangan

[3 markah]
9. Rajah 1 di bawah ini menunjukkan simbol satu komponen elektronik.
C

B
E
Rajah 1
Nyatakan nama bahagian yang berlabel A, B, dan C.
B : ________________________________________________________________
C : ________________________________________________________________
E : ________________________________________________________________
[3 markah ]
10. Rajah berikut menunjukkan litar mudah elektronik. Nyatakan nama komponen elektronik
pada petak yang disediakan.

[3 markah]

11. Namakan alatan lukisan teknik berikut.

[3 markah]

12. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang berkaitan dengan kehendak dan (X) bagi pernyataan
yang tidak berkaitan.
a) Pelengkap kepada keperluan manusia
b) Terhad dan sama bagi semua individu
c) Tidak semestinya ada
[3 markah]

13. Susun urutan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul. Langkah 1
telah diberi.
5

a) Memohon lesen perniagaan


1

b) Membuat perancangan
c) Mendapatkan modal perniagaan
d) Mendaftar perniagaan

[3 markah]
14. Tandakan ( / ) pada dokumen perniagaan yang terlibat semasa urus niaga dan ( X)
pada dokumen yang tidak berkaitan.
a) Senarai harga
b) Penyata akaun
c) Nota Serahan

[3 markah]
15. Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi permintaan.
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
[3 markah]

16. Lengkapkan jadual mengenai perniagaan runcit berdasarkan pilihan jawapan yang
diberi. Tulis jawapan di ruang yang disediakan.

Kedai Sejaras

Berkedai

Pasaraya

Perniagaan
runcit

Kecil - kecilan

Besar - besaran

(a)

(c)

(b)

[3 markah]
17. Nyatakan tiga risiko insurans yang boleh diinsuranskan.
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
[3 markah]

18. Berdasarkan rajah di atas, tandakan ( / ) pada jenis bantuan yang berkaitan dan tandakan
( X ) pada jenis bantuan yang tidak berkaitan pada petak yang disediakan.

Penetapan kuota
Bimbingan dan latihan
Pinjaman kewangan
[3 markah]
19. Maklumat di bawah ini ialah contoh akaun.
A
7

Padankan bahagian yang berlabel dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
a) Bahagian Debit
b) Bahagian Kredit
c) Tajuk Akaun
[3 markah]
20. Nyatakan prinsip asas catatan bergu.
a) ______________________________________________________________________
__
b) ______________________________________________________________________
__
c) ______________________________________________________________________
__
[3 markah]

Bahagian B ( 40 markah)

1. Berdasarkan rajah di bawah:

(a) Pakaian yang manakah yang sesuai dipakai untuk melakukan tugas di bengkel
Kemahiran Hidup?
________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Berikan alasan anda untuk jawapan di (a).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Jelaskan lima ciri pakaian berdasarkan jawapan di (a).

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
[5 markah]
2. Medium semaian disediakan daripada campuran tanah loam, bahan organik dan
pasir sungai. Andaikan anda dikehendaki menyediakan medium semaian untuk
keratan batang.
a ) Nyatakan EMPAT alatan dan bahan yang diperlukan untuk proses kerja di atas.
i.
ii.
iii.
iv.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
[4 markah ]

b ) Terangkan langkah kerja menyediakan medium semaian keratan batang yang betul.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

[6 markah ]

3. Amin menghadapi masalah paras air dalam tangki simbah yang kurang. Keadaan ini
menyebabkan mangkuk tandas tidak dapat dicuci dengan sempurna. Oleh itu, Amin perlu
melaras air di dalam tangki simbah.

Rajah 9
Berdasarkan Rajah 9,
a) Huraikan langkah yang perlu dilakukan oleh Amin untuk melaras air dari aras A ke aras
B.

[6 markah]
b) Nyatakan dua jenis tangki simbah.
11

(i)
(ii)
[2 markah]
c) Nyatakan nama dua bahagian yang terdapat di dalam tangki simbah.
(i)
(ii)
[2 markah]
4. Pada 1 Mac 2016, Encik Rusdy memulakan perniagaan dengan modal tunai di tangan
sebanyak RM 2000 dan di bank RM 5000. Urus niaga pada bulan Mac adalah seperti
berikut.
Mac

4
7
12
14
19
24
26
29

Jualan secara tunai


Belian dengan cek
Bayaran tambang dengan tunai
Terima cek kerana jualan
Bayar faedah atas pinjaman dengan cek
Belian barang niaga secara tunai
Masukkan tunai daripada penghutang Azia
Masukkan tunai di tangan ke bank
Bayar gaji pekerja dengan cek

RM
1200
750
250
2400
100
500
280
2500
1600

Berdasarkan maklumat di atas, catat urus niaga ke dalam Buku Tunai.


[10 markah]

12