Anda di halaman 1dari 7

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN

BAHAGIAN A

1

Gelaran kepada sahabat yang memegang jawatan negara selepas Rasullullah s.a.w.

dinamakan

 

A Khalifah kerajaan Umayyah

B Khalifah kerajaan Uthmaniyyah

C Khalifah kerajaan Abasiyyah

D Khulafa al-Rasyidin

2

Lahir lima tahun selepas kelahiran Rasullullah s.a.w

Digelar Zu al-Nurain

Wafat ketika berumur 80 tahun

 

Kenyataan di atas merujuk kepada

A Saidina Abu Bakar al-Siddiq

B Umar al-Khattab

C Uthman bin Affan

D Ali bin Abi Talib

3

Pilih pernyataan yang benar mengenai dasar pentadbiran khulafa al-Rasyidin.

I Kuasa membuat sesuatu keputusan dibuat oleh khalifah

II Khalifah merupakan ketua negara

III Pemimpin sahaja bertanggungjawab memajukan negara

IV Khalifah memiliki hak keistimewaan

A I dan II

C

II dan III

B III dan IV

D

I dan IV

ISI TEMPAT KOSONG

1 Kerajaan Islam di bawah pemerintahan khulafa al-Rasyidin berpusat di

2 Dewan al-Jundi dan

ditubuhkan bagi memastikan pengurusan

pentadbiran berjalan lancar.

3 Gerakan ketenteraan memerangi nabi palsu dilakukan oleh khalifah

4 Kuasa membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu perkara dibuat oleh khalifah

berdasarkan pandangan ijtihad dan

5 Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah memerintah selama

BAHAGIAN B

1 Pemerintahan khulafa al-Rasyidin adalah kesinambungan daripada kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w.

(a)

 

(i)

Jelaskan dua kesan pemerintahan tersebut dari aspek politik.

[ 4 markah ]

(ii)

Terangkan tiga akibat membelakangkan kepemimpinan tersebut.

(b)

Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah menubuhkan dua jabatan baru iaitu Dewan al-Jundi dan Dewan al-Kharaj.

(i)

Jelaskan dua peranan Dewan al-Jundi.

[ 4 markah

(ii)

Terangkan dua peranan Dewan al-Kharaj.

[ 4 markah

1

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (ABU BAKAR AL-SIDDIQ)

BAHAGIAN A

(OBJEKTIF)

1 Khalifah al-Rasyidin yang pertama ialah

A Saidina Abu Bakar al-Siddiq

B Umar al-Khattab

C Uthman bin Affan

D Ali bin Abi Talib

2 Berikut adalah kenyataan yang benar mengenai Saidina Abu Bakar al-Siddiq kecuali

A orang yang mula-mula memeluk agama Islam

B sentiasa membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w

C orang yang terlibat dalam membukukan Al-Quran

D orang yang memerangi golongan nabi palsu

3 Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara selama

A 1 tahun

B 2 tahun

C 3 tahun

D 4 tahun

ISI TEMPAT KOSONG

1 Khalifah Abu Bakar digelar perbuatan Nabi s.a.w. Soalan 2 dan 3 berpandukan carta di
1
Khalifah Abu Bakar digelar
perbuatan Nabi s.a.w.
Soalan 2 dan 3 berpandukan carta di bawah:
kerana membenarkan percakapan dan
Dua golongan yang diperangi oleh
Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
2
3
4
Pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah berlaku di suatu tempat bernama
BAHAGIAN B
1
(a)
Saidina Abu Bakar al-Siddiq ialah khalifah pertama khulafa al-Rasyidin.
(i)
Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas
(ii)
Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara.
[ 4 markah ]
[ 6 markah ]
(b)
(i)
Jelaskan proses perlantikan Saidina Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah.
(ii)
Terangkan tiga polisi pentadbiran Saidina Abu Bakar al-Siddiq.

2

[ 6 markah ]

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (UMAR AL-KHATTAB)

BAHAGIAN A

1 Khalifah Umar al-Khattab adalah seorang pemimpin yang mementingkan kebajikan rakyat

adalah seorang pemimpin yang mementingkan kebajikan rakyat Pilih jawapan yang sesuai dengan keterangan di atas. I

Pilih jawapan yang sesuai dengan keterangan di atas.

I Rakyat dilayan sama rata tanpa mengira status

II Rakyat berpeluang mengemukakan pandangan

III Menggalakkan rakyat menyokong pemerintah

IV Menggalakkan rakyat mementingkan akhirat sahaja

A I dan II

B II dan III

C II dan IV

D III dan IV

2 Antara berikut adalah polisi pentadbiran Khalifah Umar al-Khattab.

I Sahabat tidak dibenar meninggalkan Madinah

II Melongarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal

III Menyusun semula pentadbiran tanah

IV Memerangi golongan yang enggan membayar zakat

A I dan II

B III dan IV

C I dan III

D II dan IV

3 Berikut adalah sifat peribadi Saidina Umar al-Khattab kecuali

A berani dan tidak gentar dalam menegakkan agama Islam

B sangat mengambil berat tentang hal ehwal rakyat

C digelar al-Siddiq kerana membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w.

D tegas dan berani menegakkan keadilan

ISI TEMPAT KOSONG

1 Khalifah Umar al-Khattab digelar

kerana pandai membezakan yang

benar dan yang batil.

2 Saidina Umar al-Khattab menjadi khalifah melalui Bakar al-Siddiq dan dipersetujui Majlis Syura.

3 Khalifah Umar al-Khattab memerintah negara selama

daripada Saidina Abu

tahun.

BAHAGIAN B

1 Khalifah Umar al-Khattab adalah khulafa al-Rasyidin yang kedua.

(a)

 
 

(i)

Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas

[ 4 markah

(ii)

Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara.

[ 6 markah ]

(b)

(i)

Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah.

[ 2 markah ]

3

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL RASYIDIN (UTHMAN BIN AFFAN)

BAHAGIAN A

1 Khalifah al-Rasyidin yang ke-tiga ialah

A Saidina Abu Bakar al-Siddiq

B Saidina Umar al-Khattab

C Saidina Uthman b Affan

D Saidina Ali b Abi Talib

2 Berikut adalah sifat peribadi Uthman bin Affan kecuali

A Seorang yang zuhud dan dermawan

B Berani menegakkan kebenaran

C Tegas dan bertanggungjawab

D Suka kepada kemewahan

3 Saidina Uthman bin Affan digelar

A Al-Siddiq

B Zu Nurain

C Al-Faruq

D Hujjatul Islam

ISI TEMPAT KOSONG

1 Saidina Uthman bin Affan wafat pada tahun

Hijrah.

2 Khalifah Uthman bin Affan adalah berketurunan

3 Perlantikan Saidina Uthman bin Affan sebagai khalifah telah diumumkan oleh sahabat bernama

BAHAGIAN B

1 Saidina Uthman bin Affan adalah khulafa al-Rasyidin yang ketiga.

(a)

 
 

(i)

Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas

[ 4 markah]

(ii)

Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah

[ 6 markah]

(b)

Saidina Uthman bin Affan telah meninggalkan sumbangan yang besar dalam pentadbiran negara.

(i)

Huraikan dua sumbangan beliau

[ 4 markah]

(ii)

Terangkan tiga polisi pentadbiran beliau semasa menjadi khalifah.

[ 6 markah]

4

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (ALI B ABI TALIB)

BAHAGIAN A

1 Khalifah al-Rasyidin yang keempat ialah

A Muawiyah bin Abi Sufian

B Ali bin Abi Talib

C Abu Abas al-Saffah

D Uthman bin Affan

2 Khalifah Ali bin Abi Talib memerintah selama

A 2 tahun

B 3 tahun

C 4 tahun

D 5 tahun

3 Perlantikan Saidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah ditentang oleh

A Abd Rahman bin Auf

B Zubir bin al-Awwam

C Muawiyah bin Abi Sufian

D Talhah bin Ubaidah

ISI TEMPAT KOSONG

1 Saidina Ali bin Abi Talib wafat pada tahun

hijrah.

2 Orang pertama dari kalangan kanak-kanak yang memeluk Islam ialah

3 Ali bin Abi Talib adalah

Rasullullah s.a.w.

BAHAGIAN B

1 Saidina Ali bin Abi Talib adalah khulafa al-Rasyidin yang keempat.

(a)

 
 

(i)

Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas

[4 markah]

(ii)

Terangkan tiga sifat peribadi beliau yang boleh anda contohi.

[6 markah]

(b)

Saidina Ali bin Abi Talib memberi sumbangan yang besar dalam pentadbiran negara.

(i)

Terangkan dengan ringkas proses perlantikan beliau.

[4 markah]

(ii)

Terangkan dua polisi pentadbiran beliau.

[6 markah]

5

PELAJARAN 21 : KERAJAAN BANI UMAYYAH

BAHAGIAN A

1 Pengasas kerajaan Bani Umayyah ialah

A Abdullah al-Saffah

B Muawiyah bin Abi Sufian

C Sufian bin Uyainah

D Umar bin Abd Aziz

2 Antara berikut, manakah bukan fungsi utama Baitul Mal pada zaman Bani Umayyah.

A Mengatasi masalah kemiskinan

B Mengurus pendapatan dan perbelanjaan negara

C Mengumpul wang bagi membangunkan sektor pertanian

D Memperkembangkan harta orang Islam mengikut syariat Islam

3 Berikut adalah peranan generasi sekarang bagi mengembalikan kegemilangan lampau.

A Menghapuskan sesiapa sahaja yang mencemarkan kesucian agama Islam

B Menghidupkan semangat jihad

C Menuntut hak dalam demonstrasi

D Menuntut apa sahaja ilmu yang ada

4 Berikut adalah organisasi pasukan tentera pada zaman Bani Umayyah kecuali

A Al-Maimanah

B Al-Maisarah

C Al-Jundi

D Al-Muqaddimah

5 Berikut merupakan disiplin ilmu yang dikenali sebagai “al-Tadwin” kecuali

A kegiatan penulisan

B kegiatan pembukuan

C kegiatan penterjemahan

D kegiatan pembinaan perpustakaan

6 Khalifah kerajaan Bani Umayyah yang mendapat gelaran khulafa al-Rasyidin kelima

ialah

A

Umar bin Abdul Aziz

B

Yazid bin Muawiyah

C

Marwan bin Al-Hakam

D

Abdul Malik bin Marwan

6

ISI TEMPAT KOSONG

1 Zaman pemerintahan keturunan Marwan bin al-Hakam dikenali sebagai zaman Bani Umayyah.

2 Kerajaan Bani Umayyah telah menubuhkan satu armada laut yang terdiri daripada buah kapal

3 Muawiyah bin Abi Sufian telah mengemas kini angkatan tenteranya dengan meniru corak gerakan tentera

Lengkapkan carta di bawah:

Institusi pendidikan di zaman kerajaan Bani Umayyah Masjid 4 5 6
Institusi pendidikan di zaman kerajaan Bani Umayyah
Masjid
4
5
6

BAHAGIAN B

1 Jelaskan secara ringkas penubuhan kerajaan Bani Umayyah

(a)

[4 markah]

(b)

Terangkan tiga usaha yang dilakukan oleh kerajaan Bani Umayyah untuk

mengembangkan bidang perekonomian negara.

[6 markah]

2 Jelaskan tiga peranan khalifah dalam membangunkan tamadun Islam pada zaman

(a)

Umayyah

[6 markah]

(b)

Terangkan dua faktor yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. [4 markah]

7