Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN A

(60 markah)
Jawab semua soalan

1.

Padankan bahan yang terbakar dengan jenis bahan pemadam api yang betul.
Buih

Debu Kering

Bahan yang terbakar

(i)

Semua jenis kebakaran

(ii)

Minyak, cat, petrol, lekar, thiner dan gas

Air

Jenis bahan pemadam api

(iii) Kayu, sampah sarap, plastik dan kain


(3 markah)

2.

Tandakan () bagi kaedah mencabut paku dengan menggunakan tukul kuku kambing yang betul dan( X ) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

(3
markah)

3.
Rajah 1 menunjukkan satu penghasilan reka bentuk produk.

Rajah 1
Tandakan ( ) bagi faktor utama reka bentuk untuk menghasilkan produk itu dan ( X ) jika bukan faktor utama reka bentuk.

Fungsi
Reka cipta

Rupa bentuk
(3 markah)
4.

Rajah 2 menunjukkan jenis wayar yang digunakan dalam kerja pendawaian.

Rajah 2
Padankan wayar berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.
Nama komponen
Wayar tiga teras
Wayar teras tunggal
Wayar teras kembar
(3 markah)

5.

Jadual 1 berikut menunjukkan fungsi beberapa komponen elektronik.


KOMPONEN
A

B
C

Fungsi
- Meninggikan arus, voltan dan kuasa
- Berfungsi sebagai suis kawalan
- Menukar arus elektrik kepada cahaya
- Membenarkan arus mengali rmelalui satu arah
- Menyimpan dan membuang cas elektrik
Jadual 1

Padankan komponen berikut dengan simbol yang betul dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan.

(3 markah)
6.

Rajah 3 menunjukkan penyambung paip dalam kerja paip.

B Rajah 3

Padankan penyambung paip berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.
Nama penyambung paip
Palam
Siku 90pengecil
Penyuai soket PT
(3 markah)
7.

Rajah 4 menunjukkan alatan tangan yang digunakan dalam kerja lukisan teknik.

Rajah 4
Padankan alatan berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.
Nama alatan tangan
Jangka lukis
Sesiku set
Jangka tolok
(3 markah)
8.

Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah pada petak yang disediakan
i) Pelaras mata jahitan pada mesin jahit berfungsi sebagai memulakan dan memberhentikan
mesin jahit.
ii) Jarum mesin jahit patah disebabkan sekoci tidak dipasang dengan betul.
iii) Mesin jahit perlu diminyakkan supaya pergerakannya lancar

(3 markah)
9.

Rajah 5 menunjukkan contoh hidangan sepinggan lengkap.

Rajah 5
(a )

Nyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap.

(1 markah)
(b)

Berikan dua contoh hidangan sepinggan lengkap cara barat.


i.

ii.

(2 markah)

10

Berdasarkan contoh-contoh lampu yang diberi, nyatakan jenis pencahayaan yang digunakan di tempat kediaman.

(a)

(b)

(c)

(3 markah)
11. Tandakan () pada penyataan yang betul mengenai kepentingan kompos dan (X) pada penyataan yang salah.

(a) Memperbaiki pengudaraan dan saliran pada tanah liat


(b) Membantu membersihkan alam sekitar
(c) Memerlukan kos yang tinggi untuk menyediakan bahan kompos
(3 markah)

12. Rajah 6 menunjukkan binaan kompos.

Rajah 6
Padankan bahan kompos yang berikut dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.
(a) Lapisan asas batang jagung

(b) Sisa tumbuhan dan makanan

(c) Kapur

(3 markah)

13. Gambar Foto 1 menunjukkan aktiviti penyediaan tapak untuk penanaman.

Gambar Foto 1
Susun

langkah-langkah

membersihkan tapak mengikut urutan

(a) Asingkan bahan buangan

mudah reput dengan bahan buangan

yang betul.

yang sukar reput


(b) Kumpulkan hasil pembersihan untuk dijadikan kompos
(c) Tebas rumput-rumpai, tebang pokok, dan cabut tunggul serta akar kayu, dan kumpulkan.
(3 markah)

14. Rajah 7 menunjukkan jenis sokongan pada sayuran.

Rajah 7
Padankan jenis sokongan di atas dengan menulis A,B dan C di ruang yang disediakan.
(a) Sokongan jenis junjung

(b) Sokongan jenis berpara

(c) Sokongan jenis berpagar

(3 markah)

15. Padankan jenis perniagaan perkhidmatan yang betul berdasarkan situasi yang diberi.

Perkhidmatan Khidmat Nasihat

Perkhidmatan Kewangan

Perkhidmatan Perlindungan

Situasi

Jenis pekerjaan perkhidmatan

Encik Murthy membeli polisi insurans MAA bagi melindungi kedainya daripada kerugian
kebakaran
Encik Chong ingin membina sebuah banglo. Reka bentuk rumahnya disediakan oleh Firma
Arkitek Ilham.
Puan Hasmah seorang peniaga pasar raya menyimpan hasil jualan hariannya dalam Akaun
Semasa Bank CIMB Berhad
(3 markah)

16. Tandakan () pada penyataan yang betul tentang milikan perkongsian dan (X) pada yang salah di petak yang disediakan.

(a) Perniagaan dimiliki oleh 2 hingga 20 orang pekongsi.


(b) Modal perniagaan disumbangkan oleh setiap rakan kongsi secara sama rata atau mengikut nisbah

(c) Perniagaan tetap diteruskan walaupun terdapat rakan kongsi yang meninggal dunia

(3 markah)

17. Rajah 8 menunujukkan contoh perumahan bagi haiwan kesayangan.

Rajah 8

Selain kucing, namakan haiwan kesayangan lain yang sesuai ditempatkan di perumahan seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
(a) ______________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________
(3 markah)

18. Rajah 9 menunjukkan logo bagi sebuah agensi kerajaan.

Rajah 9

Berdasarkan rajah 9 di atas,

(a)

Namakan agensi tersebut

__________________________________________________________________
(1 markah)

(b)

Nyatakan fungsi agensi tersebut.


i)

___________________________________________________________

ii)

___________________________________________________________
(2 markah)

19. Padankan jenis sayuran berikut berdasarkan pilihan jawapan yang telah disediakan.

Sayuran Berakar

Sayuran Kekacang

Jenis sayuran

Sayuran Berbuah

Kumpulan Sayuran

Sayuran Berdaun

(3 markah)
20. Tandakan () pada penyataan yang benar mengenai tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri dan (X) pada penyataan yang salah.
(a) Setiap pengguna perlu mengutamakan barangan asas atau barangan penting
dahulu berbanding barangan kemahuan yang lain
(b) Pengguna boleh mengkritik segala bentuk penyelewengan yang berlaku
yang menindas pengguna melalui saluran yang betul
(c) Pengguna bebas melakukan pembelian tanpa perlu memilih masa dan tempat
berlangsungnya jualan murah
(3 markah)

BAHAGIAN B

(40 markah)
Jawab semua soalan.
21.

Lina ingin membina taman mini di dalam bekas tertutup (terrarium) seperti yang ditunjukkan dalam rajah 10 di bawah ini.

Rajah 10
(a)

Senaraikan contoh bekas yang

boleh digunakan untuk pembinaan taman mini

tersebut.
i.

_____________________________________________________________________

ii.

_____________________________________________________________________

iii.

_____________________________________________________________________

(3 markah)
(b)

Tuliskan langkah-langkah menanam tumbuhan di dalam bekas tertutup.

i.

_____________________________________________________________________

ii.

_____________________________________________________________________

iii.

_____________________________________________________________________

iv. _____________________________________________________________________

v. _____________________________________________________________________

vi.

_____________________________________________________________________

vii.

_____________________________________________________________________

(7 markah )
22.

Ahmad dan Ashraf, adalah peniaga. Tetapi terdapat perbezaan yang banyak antara mereka. Ahmad hanya membeli dan menjual barang sahaja
manakala Ashraf seorang yang kreatif dengan mempelbagaikan barang dan perkhidmatan yang lebih baik dan bernilai.

Berdasarkan situasi di atas,

(a)

Huraikan dua ciri usahawan yang ada pada Ashraf.

i.________________________________________________________________________

ii.________________________________________________________________________

(2 markah)
(b)

Huraikan empat perbezaan antara peniaga dengan usahawan.

PENIAGA

USAHAWAN

10

(8 markah)

23.

Rajah 11 menunjukkan tanaman hiasan yang mengalami masalah pertumbuhan.

Rajah 11

(a)

Apakah

yang perlu

dilakukan

untuk

mengatasi

masalah di

atas?

_____________________________________________________________________

(2 markah)

(b) Nyatakan kerja penjagaan yang harus dilakukan untuk memastikan tanaman hiasan sentiasa subur.

i. __________________________________________________________________

ii. __________________________________________________________________

iii.__________________________________________________________________

iv. _________________________________________________________________
(4 markah)

(c)

Senaraikan empat ciri pemilihan bekas untuk menanam tanaman hiasan

i. __________________________________________________________________

ii. __________________________________________________________________

iii.__________________________________________________________________

iv.__________________________________________________________________

(4 markah)

11

24

Rajah 12 menunjukkan situasi di meja makan.

Rajah 12

(a) Berikan maksud etika makan

___________________________________________________________
___________________________________________________________
(2 markah)
(b) Berikan lima adab yang baik semasa di meja makan

i. ___________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________
iii. ___________________________________________________________
iv.___________________________________________________________
v. ___________________________________________________________
(5 markah)

(c) Nyatakan tiga faktor penting ketika merancang menu.

i. ___________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________
iii. ___________________________________________________________
( 3 markah )

12