Anda di halaman 1dari 7

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia

GROUP: _____B____
NAMA : NUR AMALIN AISYAH BINTI MOHD SATAR_________
NO. MATRIK: _D20151070748

UNIT
2

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i.
Menerangkan jenis dan hala tuju perkembangan pendidikan mengikut era
ii. Membincangkan kriteria dasar & hala tuju pendidikan era masyarakat tradisional.
iii. Menganalisis perkembangan pendidikan semasa era penjajahan.
iv. Membandingbezakan matlamat pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara
pada pada era sebelum dan selepas merdeka.
TUGASAN: Analisiskan hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia mengikut
era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan dan era pasca
merdeka dan era semasa & masa depan terhadap pembangunan insan dan negara.

2.0

Peta Minda
ERA KEMERDEKAAN

ERA MASYARAKAT
MELAYU TRADISIONAL

Pendidikan
Pendidikan Malaysia
Malaysia
perubahan.
perubahan.

Menghasilkan
Menghasilkan Sekolah
Sekolah
Pondok
Pondok

Merealisasikan
Merealisasikan matlamat
matlamat
kerajaan
kerajaan menjadikan
menjadikan
Pendidikan
Pendidikan Malaysia
Malaysia
bertaraf
dunia.
bertaraf

Berkesan
Berkesan menjadi
menjadi pendorong
pendorong
dalam
dalam aspek
aspek rohani,
rohani,
pemikiran,
pemikiran, moral
moral dan
dan
keduniaan.
keduniaan.

ERA PASCA MERDEKA


Beberapa
Beberapa perubahan
perubahan sistem
sistem
Pendidikan
Malaysia
Pendidikan Malaysia
Akibat
Akibat kesan
kesan globalisasi,
globalisasi, liberalisasi
liberalisasi
oleh
perkembangan
teknologi
oleh perkembangan teknologi
maklumat
maklumat

Hala tuju
Perkembangan
Pendidikan di
Malaysia

ERA MASA KINI DAN


MASA HADAPAN
Cabaran
Cabaran untuk
untuk membangunkan
membangunkan ekonomi
ekonomi
berasaskan
pengetahuan
k-ekonomi
berasaskan pengetahuan k-ekonomi bagi
bagi
menghadapi
menghadapi persaingan
persaingan negara
negara lain

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

HALA TUJU PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI


MALAYSIA

ERA PENJAJAHAN
Bersifat
Bersifat batas-laissez-faire
batas-laissez-faire
Lima
Lima jenis
jenis pendidikan-tidak
pendidikan-tidak
seragam
seragam
Inggeris-melayu-cina-TamilInggeris-melayu-cina-TamilAgama
Agama Islam
Islam

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia


2.1

Jenis Pendidikan dan Hala Tuju Perkembangan Pendidikan


Mengikut Era.

Jenis
Pendidikan

Pendidikan formal:
Informal dan nonformal
Pendidikan formal:

Pendidikan formal:
Informal
Pendidikan formal:
Informal
Pendidikan informal

-Untuk
meneruskan
kelangsungan
hidup sahaja.
-Anak lelaki
dididik untuk
menjadi ketua
rumah tangga
manakala
anak
perempuan
dididik untuk
menjadi
seorang suri
rumah.

- Inggeris
menerapkan
idealogi
mereka
kepada kita.
- Mereka
berusaha
mengekalkan
kebudayaan
dan ketuanan
mereka di
tanah air kita
sebagai
penjajah.

- Berusaha
menyatukan
semua kaum
di negara ini
di bawah
satu sistem
pendidikan.

- Bahasa
kebangsaan
merupakan
bahasa yang
akan
digunakan
sebagai
bahasa
pengantar.

Hala Tuju Perkembangan


Pendidikan
- Peringkat
sekolah
rendah
membantu
murid yang
lemah seta
mengadakan
program
pengayaan.

- Sistem
pendidikan
dimantapkan
untuk
menjadikan
Malaysia
sebagai pusat
kecemerlangan
serantau.

- Bagi sekolah
menengah
menekankan
kepada
aktiviti
kokurikulum,
bimbingan
dan
kaunseling.

-Penggunaan
teknologi seperti
ICT menjadi
sebagai agenda
yang penting
untuk
merapatkan
jurang di antara
Bandar dan luar
bandar.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Informal dan nonformal

2.2 Analisis hala tuju pendidikan Era masyarakat Melayu tradisional.


2

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia

Pendidikan
informal (Agama)

Undang-undang
& Peraturan

Kriteria Pendidikan

Contoh

1) Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam


mendidikanak-anak mereka.
2) Mementingkan nilai, budi Bahasa, dan adab
sopan.
3) Ilmu-ilmu pertukangan dan ukiran.
4) Ilmu pertahankan diri.
5) Tutur kata dan gerak tubuh.
6) Untuk membentuk jati diri.

-Yang muda
menghormati
yang tua.
-bercakap
dengan sopan
dan lemah
lembut.

1) Pembelajaran agama dijalankan pada sesebuah


petang dan malam.
2) Kelas pengajaran agama diadakan di surau-surau
dan masjid-masjid.
3) Ustaz yang mengajar kebanyakkannya berasal
dari Asia barat.

-Anak-anak
diasuh untuk
membaca AlQuran,
menghafal doa
dan hadis.

*Hukum kanun Melaka


1) Kemunculan Hukum Kanun Melaka bermula dengan
kemunculan Melaka. Adat Melayu merupakan asas
kepada Hukum Kanun Melaka (Azizan Abdul Razak).
2) Merupakan satu kanun mengenai morality dan
keadilan,menghormati tradisi dan struktur sisitem
kekeluargaan.
3) Mengandungi unsur Melayu, iaitu hokum adat, tetapi
juga hukum Islam.
4) Mengandungi 44 fasal, meliputi persoalan adat.

-Dilarang
berpakaian
seperti raja

*Undang-undang Laut Melaka


1)Menjelaskan tugas nakhoda yang diberi kuasa seperti
seorang Raja, beliau adalah raja di laut.
2)Undang-unang laut hanya dilaksanakan di atas kapal
sahaja.

Patriotisme

1) Dalam masyarakat Melayu adat merupakan


peraturan yang diamalkan turun-temurun dan ia
merupakan hukum atau peraturan yang harus
dipatuhi.
2) Ciri-ciri patriotism ialah semangat setia pada raja
dan pemerintah yang telahn diamalkkan oleh
rakyat Melak asejak zaman Kesultanan Melayu
Melaka bagi mewujudkan kedaulatan, kekuatan,
kestabilan dan keluasan empayar kerajaan.

-Semangat setia
pada raja dan
pemerintah

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Dasar & Hala


Tuju
Pendidikan
Pendidikan
Informal
(adat & warisan)

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia

2.3 Analisis Hala Tuju Pendidikan Era Penjajahan.


Kriteria Pendidikan

Era Penjajahan -Pendidikan statik kerana dasar tidak ambil peduli.


Portugis
Semasa kejatuhan empayar Melaka pada tahun 1511.
-Pendidikan Islam terpinggir kerana Portugis lebih
mementingkan kepada perkembangan agama Kristian.
-Dasar peminggiran pendidikan tersebut berterusan
semasa pemerintah Belanda.
- Hal ini menyebabkan pendidikan menjadi beku.
-Pihak Portugis lebih memberikan tumpuan kepada
perkembangan ekonomi dan agama Kristian.

Contoh
- Pembinaan gereja.
-Merobohkan masjidmasjid di Melaka

Era penjajahan Pendidikan statik kerana dasar tidak ambil peduli. Semasa
Belanda
kejatuhan Portugis kepada tangan Belanda.
- Pendidikan Islam dipinggirkan kerana Belanda juga
lebih mementingkan kepada perkembangan agama
Kristian.
- Dasar peminggiran pendidikan tersebut diteruskan sama
seperti semasa Portugis menjajah.
- Hal ini menyebabkan pendidikan menjadi beku.
- Pihak Portugis lebih memberikan tumpuan kepada
perkembangan ekonomi dan agama Kristian.
Era penjajahan 1) Pendidikan formal: Vernacular
Inggeris
2) Sekolah diinstitusikan: Sekolah mubaligh, Melayu,
Agama Islam, Cina, Tamil.
3) Pendidikan informal: agama Islam, adab dan adat,
ekonomi, sosial.
4) Dualisme pendidikan mengikut etnik, gender,
ekonomi, agama, keturunan.

-Menyebarkan agama
dan ideologi Kristian

Era penjajahan Semasa penduduk Jepun pada tahun 1941-1945.


Jepun
Pendidikan di tanah Melayu dipengaruhi oleh dengan
dasar induk strinasi menerusi pendidikan ke arah
keagungan kerajaan Jepun.

-Sekolah-sekolah
diwajibkan
bahasa
Jepun sebagai bahasa
penghantar.

-Orang Melayu yang


bersekolah
sangat
sedikit.
Manakala kaum Cina
dan
India
lebih
diutamakan pendidikan
mereka oleh pihak
Inggeris. Buku-buku
teks yang digunakan
adalah import dari
negara asal mereka.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Era

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia

2.4 Analisis Hala Tuju Pendidikan Era Kemerdekaan.


Laporan
Laporan
Cheesman
(1949)

Hala Tuju & Dasar Pendidikan


-Menambah sekolah tulang dalam memperbaiki kurikulum bagi sekolah tersebut
-Sekolah perdagangan di pusat bandar besar yang lulus peperiksaan School
Certificate.
-Lantik pengelola sekolah vokasional
-2 jenis sekolah hendaklah ditubuhkan
-1 jenis sekolah menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa penghantar
-Pelajaran bahasa cina dan tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid atau
lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka.

Laporan
Fenn-Wu
(1951)

-Sekolah dwibahasa diadakan dan bahasa penghantar yang digunakan ialah bahasa
inggeris dan melayu
-Sekolah vernacular dibenarkan berfungsi dan menggunakan tiga bahasa iaitu
melayu, cina dan tamil.
-Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan dikekalkan
-Sekolah-sekolah vokasional terus dikembangkan untuk menampung keperluan
tenaga pekerja mahir yang diperlukan bagi pembangunan negara.

Penyata
Razak
(1956)

-Mengadakan sukatan pelajaran dan jadual waktu yang sama bagi semua jenis
sekolah
-Tubuhkan sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan.
-Tukar sekolah rendah kepada sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan
-Menyusun semula pendidikan teknikal.

Ordinan
Pelajaran
(1957)

-Sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan oleh kerajaan British untuk mengkaji


Laporan Barnes dan Fen-Wu.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Laporan
Barnes
(1951)

-Sekolah Kebangsaan corak system persekolahan kebangsaan iaitu Sekolah


Vernakular Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sistem persekolahan kebangsaan.
-Bahasa Cina dan Tamil diajar sebagai bahasa ketiga.
-Tidak menjadi kenyataan disebabkan masalah kewangan

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia


2.5 Analisis Hala Tuju Pendidikan Era Pasca Merdeka.
Hala Tuju & Dasar Pendidikan
-Mengkaji dasar pendidikan yang telah diterima pada 15 Mei 1956.
-Kaji perlaksanaanya pada masa kini dan akan datang.
-Pendidikan rendah percuma.
-Memajukan pendidikan teknik dan vokasional.
-Akta pendidikan (1961).

Akta
Pendidikan
(1961)

Sistem pendidikan kebangsaan hanyalah meliputi sekolah atau institusi sekolah atau
pendidikan kerajaan sahaja.
-Tiada peruntukan kurikulum kebangsaan.
-Tiada peruntukan peperiksaan awam
-Tempoh pendidikan rendah adalah 6 tahun
-Semua kategori sekolah termasuk sekolah kerajaan perlu menubuhkan lembaga
pengelola.

Laporan
Hussein Onn
(1971)

-Selain dari mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara ketika itu juga untuk
menyediakan pendidikan dasar untuk semua kanak-kanak dalam lingkungan umur
bersekolah.
-Ditampung oleh sekolah-Sekolah aliran Melayu, Inggeris, Cina dan India
-Dalam pada itu, sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan masih dijalankan
dalam dua bahasa (melayu&inggeris)

Laporan
Jawatankuas
a Kabinet
(1979)

Mengkaji semua matlamat dan kesannya system pendidikan sekarang termasuk


kurikulum dan rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud.
-Memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dapat dipenuhi dalam jangka pendek
dan jangka panjang dan memastikan sistem pelajaran itu memenuhi matlamat negara
ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu, berdisiplin dan terlatih.

Akta
Pendidikan
(1996)

-Kokurikulum untuk tadika wajib oleh semua tadika.


-Pendidikan rendah antara 5-7tahun
-Pendidikan Khas
-Maktab Perguruan mengadakan kursus Ijazah, Diploma/Sijil

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Laporan
Laporan
Rahman Talib
(1960)

2.6 Analisis Hala Tuju Pendidikan Masa Kini & Masa Depan
6

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia


Keterangan & Contoh

Akses
Pendidikan

-Memperoleh kemahiran belajar dalam mata pelajaran pendidikan seni visual.


-Berusaha perolehi pengetahuan dan kemahiran secara berdikari.
-Belajar ikut keperluan dan gaya belajar sendiri
-Mengenal pasti bahan yang sesuai mengikut kebolehan dan minat masing-masing.

Ekuiti
Pendidikan

-Pencegahan dan bukan mengatasi masalah setelah ia berlaku.


-Kajian semula yang berterusan ke atas proses-proses yang kritikal dan membuat
tindakan pembetulan.
Mewujudkan cara bekerja yang konsisten dan menepati prinsip-prinsip betul pertama
kali dan setiap kali.
-Semua kerja adalah berasaskan kepada dasar dan prosedur yang didokumenkan.
-Mementingkan penyimpanan rekod kualiti bagi membuktikan tindakan yang telah
dilaksanakan.

Kualiti
Pendidikan

-Tidak pilih kasih semasa mengajar


-Sentiasa adil dalam melaksanakan tugas
-Mengajar murid-murid dengan sama rata.

Perpaduan

--Terdiri daripada pelbagai kaum


-Masyarakat majmuk
-Sentiasa bantu membantu
-Sentiasa ada tolak ansur

Kecekapan

-Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling


-Mengambil tahu masalah yang boleh ditangani
-Pantas dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Perkara