Anda di halaman 1dari 12

NAMA : MOHAMAD SAIFUL AZRI BIN MOHD FOUZI

NO MATRIK : AEP 120004


KOD KURSUS : APEA 3317 (JALIRAN SOSIAL)
PENSYARAH : PROF. MADYA DR. HARIS BIN ABD WAHAB

BEHAVIOUR MODIFICATION

1. DEFINISI MODIFIKASI TINGKAH LAKU (BEHAVIOUR


MODIFICATION).
Modifikasi

tingkah laku adalah satu proses yang wujud di

dalam kerja kes sosial. Modifikasi tingkah laku ini berasal daripada
teori behaviorisme yang telah dibangunkan oleh Pavlov dan
kemudiannya

dikembangkan

oleh

B.F

Skinner

(1904-1990).

Modifikasi tingkah laku juga dikatakan sebagai penggunaan secara


sistematik teknik pelaziman pada manusia untuk menghasilkan
perubahan

frekuensi

perilaku

sosial

tertentu

atau

tindakan

mengawal keadaan tingkah laku tersebut.


Terdapat juga para sarjana yang menyatakan modifikasi
tingkah laku ini merupakan usaha untuk mengubah perilaku dan
emosi dengan cara mengungtungkan berdasarkan hokum-hukum
teori moden proses pembelajaran. Modifikasi tingkah laku tidak
hanya mengubah perilaku sahaja tetapi juga perlu mengubah
emosi.

Emosi

yang

dipengaruhi

oleh

sesuatu

keadaan

akan

menghasilkan sesuatu tingkah laku yang boleh diterima oleh

masyarakat sekeliling dan ianya merupakan norma yang diterima


oleh semua.
Tingkahlaku pula adalah pelakuan, aktiviti, tindak balas dan
reaksi seseorang individu. Menurut istilah saintifik, tingkahlaku
sesuatu organisma boleh diperhatikan dan diukur. Sesetengah
tingkahlaku akan dijadikan sasaran untuk diubah. Ia menjadi
matlamat dan objektif utama dalam program pendidikan dan direka
sebagai tingkah laku sasaran. Teori tingkahlaku mengandaikan
bahawa tingkahlaku adalah ciri-ciri asas kepada organisma yang
hidup. Tingkahlaku boleh diubahsuai melalui pembelajaran dan
perubahan tingkahlaku tersebut adalah fungsi kepada perubahan
dalam persekitarannya. Menurut Stone (2007), jika tingkahlaku
boleh dipelajari maka sudah tentu ia boleh diubah atau diubahsuai.
Kebanyakan tingkahlaku berbentuk operan dan bukannya respon .
Oleh itu tingkahlaku berubah apabila persekitaran berubah dan
menyediakan konsekuens yang berbeza. Menurut beliau lagi, operan
adalah tingkahlaku disengajakan (voluntary) termasuk kebanyakan
perkara yang kita lakukan atau ucapkan setiap hari. Responden pula
merupakan refleks atau respon secara

automatic terhadap

rangsangan sebelum itu.


Oleh itu Modifikasi Tingkah Laku akan membuatkan sesuatu
tindakan atau perlakuan yang tidak diterima atau devian itu boleh
dibentuk dan diubah. Keadaan ini akan dapat membuatkan sesuatu

individu atau masyarakat itu dapat menjalankan kefungsianya


dengan baik dan sesuai dengan norma.

2.

KONSEP MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU OLEH

B.F. SKINNER.
B.F. Skinner ialah tokoh tingkah laku psikologi dan antara
model dan hasil karyanya yang tersohor ialah Model Modifikasi
Tingkah Laku yang mementingkan tingkah laku pembentukan
keinginan. Tingkah laku itu mestilah menjadi akibat/kesan kepada
seseorang yakni beliau menekankan bahawa tingkahlaku seseorang
dipengaruhi melalui modifikasi tingkah laku. Beliau juga turut
menyatakan bahawa modifikasi tingkah laku merupakan suatu
pendekatan sistematik untuk mengubah tingkah laku melalui
pengaplikasian prinsip-prinsip pelaziman. Menurut teori ini tingkah
laku adalah berbentuk akibat iaitu apa yang akan berlaku kepada
seseorang itu selepas melakukan sesuatu contohnya seperti apabila
seseorang pelajar tidak hadir ke kuliah menyebabkan dia akan
ketinggalan pembelajaran pada hari tersebut.
Tingkah
peneguhan.

laku
Malah

adalah

kekuatan

peneguhan

itu

jika
boleh

ia

diikuti

dengan

dikelaskan

kepada

peneguhan positif atau peneguhan negatif. Peneguhan positif


merupakan

stimuli

yang

boleh

menambahkan

kebarangkalian

berulangnya sesuatu tingkah laku operan. Dalam memulakan


pembelajaran di peneguhan diperlukan setiap masa agar ia dapat
menghasilkan tingkah laku yang diharapkan. Tingkah laku dapat
dikekalkan dengan peneguhan yang tidak sama dan berlainan
misalnya

seperti

memberi

pujian,

penghargaan,

hadiah

dan

sebagainya sebaik sahaja tingkah laku operan yang memuaskan


berlaku.
Menurut Skinner, modifikasi tingkah laku adalah langkahlangkah yang bersistematik berdasarkan prinsip psikologi untuk
mengubah tingkah laku dari negatif kepada positif. Selain itu,
elemen-elemen luaran juga mudah mempengaruhi tingkah laku
individu. Model Modifikasi Tingkah Laku Skinner menggunakan
prinsip peneguhan yang menggunakan elemen-elemen luaran untuk
meningkatkan tingkah laku yang diingini.
Menurut Skinner pelbagai teknik yang sesuai dapat digunakan
dalam modifikasi tingkah laku individu. Skinner mengemukan empat
elemen utama berkaitan peneguhan iaitu

peneguhan positif,

peneguhan negatif, denda dan penghapusan. Prinsip peneguhan


dapat mempengaruhi tingkah laku individu itu kepada tingkah laku
yang diingini. Ciri-ciri peneguhan positif ialah memberikan pujian,
ganjaran, hadiah, penghargaan dan sebagainya. Misalnya, semasa
dalam organisasi, pekerja yang sentiasa menunjukkan prestasi kerja

yang baik akan diberikan ganjaran seperti bonus dan sebagainya.


Ianya akan dapat mengekalkan perilaku positif ini dan turut
memberi semangat kepada rakan kerja yang lain untuk menjadi
lebih berdisplin dalam meningkatkan prestasi kerja.
Peneguhan negatif juga merupakan stimuli yang dihapuskan
dengan tujuan menguatkan tingkah laku positif supaya ia dapat
diteruskan misalnya seorang guru mengarah seseorang murid yang
membuat bising dalam kelas agar keluar dan berdiri di luar kelas
bagi memberi peluang murid lain untuk meneruskan aktiviti
pembelajaran tanpa gangguan. Namun, terdapat juga peneguhan
negatif yang boleh menyakiti seseorang individu kerana tingkah
laku operannya kurang sesuai misalnya, merogol. Aktiviti merogol
ini merupakan sesuatu yang devian/bertentangan dengan norma
masyarakat. Oleh itu tingkah laku yang negatif ini perlu dihalang
daripada

terus

berlaku

dengan

mengenakan

denda

berupa

penjara,sebatan dan sebagainya. Peneguhan ini akan mengubah


sikap

indi$idu

tersebut,

dan

mengurangkan

kebarangkalian

berulangnya tingkah laku operan itu pada masa depan.


Seterusnya, dendaan ialah tindakan diambil apabila individu
dalam organisasi itu melakukan tingkahlaku yang tidak diingini
sehingga menjejaskan perjalanan sesebuah organisasi seperti kerap
ponteng kerja. Dendaan yang diberikan tidak akan menyakitkan
individu itu, namun ia hanya menyedarkan pekerja di dalam
organisasi itu agar mengubah tindakan sering ponteng kerja.

Dendaan

akan

ditarik

balik

apabila

indivisu

tersebut

mula

mengubah sikap kepada positif. Contohnya, individu yang sering


ponteng kerja dipotong bayaran gajinya. Dendaan ini akan dapat
mengubah tingkah laku individu itu kepada positif dan tidak akan
berulang lagi. Melalui dendaan ini, pekerja lain juga tidak berani
mengulangi tingkah laku yang tidak diingini. Walau bagaimanapun,
dendaan ini mungkin akan menyinggung perasaan individu tersebut
dan ianya perlu dilakukan dengan memberi kejelasan yang baik
kepada perlaku.
Kesimpulannya, sesuatu peneguhan atau pengukuhan yang
secara terus menerus akan menghasilkan keputusan yang baik.
Peneguhan ini perlu di dalam kehidupan agar kefungsian sosial atau
keadaan norma yang diterima semua masyarakat dapat terus
dipelihara

dan

tidak

menjejaskan

keharmonian

kehidupan.

Peneguhan tingkah ini perlu dijalankan secara terus menerus oleh


organisasi misalnya bagi membentuk budaya kerja atau tingkah laku
kerja yang baik dan efektif.

3. ASAS KEPADA TEORI TEORI MODEL MODIFIKASI TINGKAH


LAKU.

3.1

TEORI PELAZIMAN OPERAN

Perkataan operan dicipta oleh Skinner yang membawa maksud


bertindak

ke

atas.

Pelaziman

operan

ialah

apabila

organisme

menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisme itu mengoperat


(operating) ke atas persekitarannya. Contohnya, seekor anjing akan
menghulurkan kaki depannya sekiranya ia ketahui bahawa tingkahlaku itu
akan diikuti dengan makanan. Begitu juga dengan seorang budak yang
mengemaskan tempat tidur jika dia tahu dia akan dibelanja makan ais
krim.
Hipotesisnya berkaitan Teori Pelaziman Operan telah dibuktikan melalui
beberapa eksperimen menggunakan binatang seperti tikus dan burung
merpati, di mana tingkah laku binatang tersebut dikawal serta gerak
balasnya dihitung dalam sebuah kotak yang direka bentuk dan dikenali
sebagai kotak Skinner (Skinner Box). Beliau telah menggunakan hasil
daripada kajian ini untuk diaplikasikan dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah.
Dalam eksperimennya, beliau meletakkan seekor tikus lapar ke
dalam kotak Skinner. Kotak itu dilengkapi alat penekan pada dindingnya.
Apabila

alat

itu

ditekan,

biji-biji

makanan

akan

terkeluar.

Pada

permulaannya tikus itu berlari ke sana sini kerana lapar. Kemudian secara
tidak

sengaja,

tikus

itu

terpijak

alat

penekan

tersebut

dan

ini

menyebabkan biji-biji makanan terkeluar. Proses yang sama diulangi


beberapa kali sehingga tikus itu mendapati bahawa alat penekan dipijak
maka makanan diperolehi. Ini menunjukkan tikus itu telah belajar cara
untuk

mendapat

makanan

di

dalam

kotak.

Seterusnya

Skinner

memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan. Ini menyebabkan


makanan tidak terkeluar apabila alat makanan ditekan. Ini menyebabkan
tikus itu berhenti dari menekan butang tersebut. Perbuatan menekan
butang untuk memperoleh makanan disebut pelaziman operan.
Pembelajaran melalui cara ini disebut

pembelajaran melalui

pelaziman. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya


akan berulang jika wujud ganjaran. Contohnya, biji-biji makanan dalam
eksperimen tersebut. Sekiranya ganjaran dihentikan, gerak balas itu akan
terhapus juga. Dalam eksperimen di atas, konsep peneguhan amat jelas
sekali. Skinner juga menjelaskan bahawa sesuatu peneguhan boleh
bersifat negatif atau positif. Contoh

peneguhan positif adalah pujian,

ganjaran, hadiah dan sebagainya. Pujian adalah penting kerana ia akan


mendorong seseorang pelajar itu mengeluarkan hasil yang baik pada
masa hadapan. Manakala peneguhan negatif pula tidak boleh disamakan
dengan hukuman atau denda. Menurut beliau, dalam teori pelaziman
operan, gerak balas boleh diulangi atau dihapuskan jika diberikan
peneguhan sejurus selepas gerak balas ditunjukkan.
Menurut pendapat Amir A!ang (1986), mengikut Pelaziman Klasik,
murid akan menjadi pasif kerana ganjaran diberikan kepadanya bukan
atas usahanya mendapatkan ganjaran tersebut. Manakala mengikut

Pelaziman Operan, pelajar bertindak aktif kerana ganjaran diperoleh


dengan cara berusaha sendiri.
PRINSIP-PRINSIP ASAS PELAZIMAN OPERAN
Menurut Skinner, pelaziman operan terdiri daripada empat konsep utama
iaitu;
1. Peneguhan (reinforcement) yang terbahagi kepada peneguhan
positif dan peneguhan negatif.
2. Denda (punishment).
3. Prinsip Premack
4. Pelupusan
1.1

PENEGUHAN POSITIF (POSITIVE REINFORCEMENT)

Pengukuhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan


itu

ditunjukkan,

yang

menyebabkan

perlakuan

itu

diulangi

atau

diperkuatkan lagi. Menurut Rahil Mahyuddin (2002), peneguhan positif


meningkatkan berlakunya sesuatu bentuk tingkah laku dengan adanya
rangsangan tertentu. Perlu diingat baha!a sesuatu

peneguhan boleh

merupakan benda, sosial (seperti pujian) atau token (seperti markah


ujian). Apa jua rangsangan yang boleh menambahkan kebarangkalian
sesuatu tingkah laku itu akan berlaku disifatkan sebagai peneguhan
positif.
2.0 PENEGUHAN NEGATIF (NEGATIVE REINFORCEMENT)
Peneguhan negatif adalah meningkatkan tingkah laku melalui penarikan
keluar sesuatu rangsangan terutama yang tidak menyenangkan. Apa jua
rangsangan yang menyakiti atau yang mewujudkan keadaan tidak selesa
boleh

menambahkan

kebarangkalian

sesuatu

tingkahlaku

itu

akan

berlaku. Organisme kemungkinan mengulang tingkah laku yang dapat


mengelak atau mengurangkan keadaan yang negatif. Contohnya mereka
yang ponteng kerja, dipotong gaji oleh majikan, hal ini akan menyebabkan
pekerja yang bermasalah ini tidak selesa dan seterusnya mengubah
tindakannya.
3.0 DENDA (PUNISHMENT)
Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau
mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Tegasnya,
dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan
dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Ia juga bertujuan
untuk menghentikan sesuatu tingkah laku yang tidak diingini. Skinner
berpendapat bahawa denda hanya boleh membawa kesan dalam tempoh
yang singkat sahaja. Selepas itu, tingkah laku yang tidak diingini akan
berulang lagi. Apa jua rangsangan yang menyebabkan kebarangkalian
sesuatu gerak balas atau tingkahlaku yang terhasil berkurangan atau
langsung dihapuskan.
Ada

pendapat

yang

mengatakan

bahawa

dendaan

boleh

menghasilkan gangguan emosi yang berpanjangan dan ia juga boleh


membawa kepada persoalan etika. Dendaan yang keterlaluan boleh
dianggap sebagai suatu deraan dan dendaan yang dikenakan secara
berterusan

boleh

membentuk

tingkah

laku

yang

negatif,

seperti

pengasingan diri, rasa rendah diri dan menggangu perkembangan emosi


dalam jangka masa yang panjang.
4.0 PRINSIP PREMACK

Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang


diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah
laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Prinsip Premack juga dikenali
sebagai Grandmas Rule yang berasaskan kenyataan kamu boleh keluar
bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini. Sebagai contoh
majikan perlu menyediakan aktiviti seperti hari keluarga, sukaneka,
malam anaugerah pekerja dan sebagainya untuk menarik minat para
pekerja untuk bekerja dengan lebih baik.
5.0 PERLUPUSAN
Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus
dengan sendirinya. Gerak balas yang wujud akan berperingkat- peringkat
terhapus apabila peneguhan atau ganjaran tidak diberikan lagi. Keadaan
ini dapat di atasi jika ;

Peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti.


Peneguhan itu tidak lagi digunakan.
Guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan,
kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta.

PEMBENTUKAN TINGKAHLAKU MELALUI PELAZIMAN OPERAN (SHAPING


BEHAVIOUR)
Berasaskan

pelaziman

operan,

Skinner

memperkembangkan

teknik

pembentukan (shaping) bagi melatih haiwan menguasai tingkah laku


komplek yang juga relevan kepada tingkah laku manusia. Teknik
pembentukan terlibat dengan meneguhkan organisme setiap kali ia
bertindak ke arah yang diingini sehingga ia menguasai atau belajar gerak

balas berkenaan dan tidak lagi meneguhkan gerak balas itu lagi. Prosedur
pembentukan boleh

digunakan untuk

menga!al tingkahlaku orang.

Contohnya

Seorang pelajar yang sentiasa berjenaka dan menjadi pelawak


dalam

kelas.

Perakuan

rakan

sebaya

(peer

memperkukuhkan kelakuan pelajar berkenaan. Apabila

approval)
pelajar-

pelajar lain ketawa tentang apa yang disebut atau melakukan, dia
digalakkan untuk terus berjenaka dalam kelas. Pelajar berkenaan
mungkin tidak akan menjadi pelawak jika tiada siapa dalam kelas

ketawa apabila dia berjenaka.


Apabila seorang pensyarah memberi kuliah, reaksi pendengar dapat
mempengaruhi bagaimana

penyampai bertindak. Segolongan

pelajar mengangguk kepala mereka dan ini telah menyebabkan


pensyarah mereka bergerak dengan lebih cepat dalam kelas.

RUJUKAN
Skinner B.F. (2012). Science And Human Behavior. Free Press.
Crown, K. (1990). Behaviour Modification. Greatlight Book.

Anda mungkin juga menyukai