Anda di halaman 1dari 15

1

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

BORANG
MAKLUM
BALAS

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

SOALAN
TUGASA
N

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

HASIL
TUGASA
N

PENGENALAN

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

Tiada dua manusia yang dilahirkan serupa tetapi setiap satunya berbeza
antara satu sama lain terutama dari segi pembawaan semulajadi (personaliti, minat,
nilai, pencapaian, motivasi, sikap), seorang sesuai untuk sesuatu pekerjaan
sementara yang seorang lagi sesuai untuk pekerjaan yang lain. Setiap individu
adalah unik dan berbeza. Oleh sebab itu bukan semua orang boleh menjadi
misalnya jurutera, doktor, arkitek, kaunselor, usahawan dan akauntan yang berjaya
dan cemerlang.
Ketidakselarasan antara personaliti, minat dan pekerjaan memberi kesan
kepada kerjaya dan seterusnya kesejahteraan individu. Tekanan yang wujud akibat
ketidakselarasan ini boleh dimanifestasikan melalui pengambilan cuti sakit yang
berlebihan, ponteng kerja, kurang komitmen, dan sebagainya (Carmeli & Gefan,
2004). Perkara ini juga boleh melangkau keluar alam pekerjaan dan memberi impak
kepada kehidupan keluarga dan kesihatan mental pelbagai individu yang terbabit. Ini
merupakan liabiliti yang mungkin ditanggung oleh masyarakat dan negara dalam
jangka masa panjang akibat ketidakselarasan yang boleh ditangani.
Menurut Holland (1998), keselarasan antara personaliti dan minat dengan
kerjaya adalah penentu kepada motivasi, kepuasan kerja, pencapaian, produktiviti
dan stabiliti dalam kerjaya. Penentuan individu yang betul untuk kerjaya yang betul
perlu diberi perhatian sewajarnya dalam pemilihan calon (Parson, 1908 dalam Sidek
Mohd Noah, 2005). Sehubungan itu, keselarasan antara pekerjaan yang dipilih
individu dengan personaliti, minat, nilai dan potensi sebenar pelajar amat penting
dan perlu diambil kira dalam pemilihan pekerjaan. Oleh itu tugasan ini bertujuan
mengkaji kecenderungan personaliti dan dikaitkan dengan signifikan pekerjaan.
Subjek di ambil daripada kalangan ahli kumpulan dengan menggunakan Inventori
Personaliti dan Minat Kerjaya Sidek.

MASALAH PEMILIHAN KERJAYA

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

Kebanyakan

graduan

kurang

mempunyai

kemahiran-kemahiran

asas

akademik apabila tamat pengajian sehingga mereka sukar untuk memilih kerjaya.
Namun begitu perkembangan pendidikan yang semakin pesat membolehkan
mereka mengenal pasti personaliti yang ada untuk menceburi lapangan pekerjaan.
Pendidikan kerjaya yang semakin berkembang di institusi masing-masing
dapat membantu seseorang membuat perancangan antara pendidikan dan kerjaya.
Melalui pendidikan ini pelajar-pelajar berpeluang untuk membuat persediaan,
melakukan penerokaan, dan mengembangkan potensi diri. Mahasiswa dan
mahasiswi begitu mengambil berat tentang kerjaya yang akan diceburi oleh mereka
dan di peringkat inilah mereka membuat keputusan permulaan tentang kerjaya.
Mereka mula memikirkan tentang kebolehan dan minat untuk disesuaikan dengan
peranan kerja tertentu dan membuat perancangan yang lebih realistik.
Dalam membuat keputusan tentang kerjaya tidak semua remaja sistematik
dan rasional. Ramai graduan yang masih tidak tetap dengan pendirian mereka
selepas tamat pengajian dan berkali-kali bertukar kerja tanpa mempunyai
perancangan yang jelas berdasarkan maklumat yang mencukupi. Individu yang
membuat pilihan adalah orang yang paling baik untuk membuat pertimbangan dalam
memilih pekerjaan. Pekerjaan yang ingin diceburi juga bergantung kepada
pencapaian akademik pelajar. Taraf dan pencapaian akademik individu juga lebih
memungkinkannya memperoleh pelbagai maklumat kerjaya. Pencapaian akademik
yang lebih baik sudah tentu dapat menjamin seseorang itu membuat pemilihan yang
lebih banyak berbanding yang lain. Pencapaian akademik graduan sangat berkait
erat dengan pemilihan kerjaya pelajar. Manakala pencapaian akademik dipengaruhi
oleh gaya pembelajaran yang diamalkan oleh seseorang.
Pencapaian akademik seseorang dianggap sebagai kunci atau faktor utama
bagi menentukan rancangan kerjaya individu sepertimana yang dikehendaki oleh
pendidikan tinggi. Walaupun demikian, keupayaan serta kemampuan asas dalam
akademik individu juga merupakan penentu utama dalam menjayakan sesuatu
pekerjaan. Oleh itu, personaliti mahasiswa/i perlu diketahui supaya pemilihan
kerjaya mereka sesuai dan mengurangkan masalah-masalah yang akan timbul. Hal
ini pasti akan membuka minda mereka untuk merancang kerjaya yang bakal mereka
tempuhi apabila tamat pengajian kelak.

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

TEORI YANG DIGUNAKAN

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

Teori yang kami gunakan adalah Teori Pemilihan Kerjaya Holland ia


merupakan hasil kajian Holland terhadap personaliti yang memfokus kepada tipologi
dan banyak dipengaruhi oleh Tret dan Faktor. Teori ini dibentuk berasaskan andaian
bahawa minat vokasional adalah satu daripada aspek personaliti dan oleh yang
demikian deskripsi tentang minat individu juga menggambarkan personaliti
seseorang. Trettret personaliti biasanya dikenal pasti melalui kecenderungan
terhadap matapelajaran sekolah, aktiviti-aktiviti rekreasi, hobi dan kerja, sementara
minat vokasional boleh digambarkan sebagai ekspresi personaliti (dalam Sidek
Mohd Noah, 2002)
Teori Holland telah mengkatagorikan individu kepada salah satu daripada
enam kategori yang diberikan oleh Holland berdasarkan pengamatannya terhadap
budaya masyarakat Amerika. Enam personaliti tersebut ialah Realistik (R),
Investigatif (I), Artistik (A), Sosial (S), Enterprising (E) dan Conventional (C). Setiap
jenis personaliti terbentuk hasil daripada interaksi antara pelbagai desakan
kebudayaan dan personal termasuklah rakan sebaya, pewarisan biologi, keluarga,
kelas sosial, budaya dan persekitaran fizikal daripada interaksi antara individu
dengan faktor-faktor ini, individu akan menyukai aktiviti-aktiviti tertentu dan tidak
kepada aktiviti-aktiviti yang lain. Seterusnya, aktiviti-aktiviti ini kian diminati dan minat
ini mendorong kepada pembentukan kumpulan kecekapan tertentu. 6
Berdasarkan kepada enam kategori individu tersebut, Holland (Zunker, 1994,
Osipow, 1973, Sidek Mohd Noah, 2002) telah mencadangkan enam personaliti
individu yang boleh dipadankan dengan pekerjaan tertentu, iaitu:
i.)

Realistik atau agresif: Seseorang berpersonaliti Realistik adalah jenis


individu yang mempunyai kemahiran etletik atau mekanikal. Suka bekerja
dengan objek, mesin, peralatan, tumbuhan, dan binatang, lebih suka
bekerja di luar bangunan dari di dalam bangunan. Contoh pekerjaan
Realistik ialah: Jurutera Awam, Jurutera Keratapi, Operator Mesin,
Mekanik Kapalterbang, Mekanik Kereta, Juruteknik Elektronik, Ahli Ilmu
Perkebunan dan Tukang Kayu yang biasanya tidak sosial, akur, jujur,

ii.)

tulen, keras kepala, materialistic, keras hati, tidak menyendiri dan lain-lain.
Investigatif atau intelektual: Jenis personaliti Investigatif adalah jenis
individu yang suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah melalui


penyelidikan. Individu jenis Investigatif juga mempunyai kemahiran
saintifik dan metamatik serta meminati kerjaya-kerjaya saintifik dan
beberapa kerjaya bercorak teknikal. Contoh pekerjaan Investigatif ialah:
Doktor Perubatan, Doktor Gigi, Ahli Kajicuaca, Ahli Biologi, Ahli Botani, Ahli
Agronomi, Ahli Fizik, Ahli Kaji bintang, Ahli Kimia, Ahli Kajibumi, Penyelidik
Sains dan Antropologis.
iii.)

Artistik atau imaginatif: Seseorang berpersonaliti artistik mempunyai


kebolehan seni dan inovatif. Mereka mempunyai kebolehan intuisi dan
suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. Mereka
juga tidak selesa dengan kerja yang berstruktur tinggi, rutin atau berulangulang. Dalam kebanyakan hal, mereka selalunya menggunakan imaginasi
dan kreativiti. Contoh pekerjaan Artistik ialah: Penyair, Pemimpin Orkestra,
Penyanyi Konsert, Pengubah Lagu, Pengarang, Pelukis Perdagangan,
Pelukis Potret, Wartawan, Pelukis Kartun, Penghias Rumah dan Arkitek.

iv.)

Sosial: Individu yang cenderung dari aspek sosial suka bekerja dan
berinteraksi dengan manusia. Mereka berminat dalam memberitahu,
menolong,

melatih,

memperkembang,

mengubati

serta

membuat

kebajikan pada orang lain. Mereka mempunyai kemahiran mengguna


kata-kata serta mahir berkomunikasi dengan orang lain. Matlamat utama
mereka adalah membuat kebajikan. Contoh pekerjaan Sosial ialah: Ahli
Sosiologi, Guru, Pengetua Sekolah, Pegawai Perhubungan Awam,
Pengarah Kem Belia, Pengarah Agensi Kebajikan, Kaunselor Kerjaya dan
Kaunselor Peribadi.
v.)

Enterprising atau extrovert: Individu berpersonaliti enterprising suka


bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mereka mempunyai minat
dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin, dan mengurus individu lain.
Mereka juga pandai dan mahir memanipulasi orang lain. Matlamat akhir
mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan
ekonomi. Contoh pekerjaan Enterprising ialah: Spekulator, Aktuaris,
Eksekutif

Pengiklanan,

Eksekutif

Perniagaan,

Pengarah

Syarikat,

Pengarah Publisiti, Peguam, Ahli Politik, Pengurus Hotel, Pengurus Bank


dan Jurujual Insuran.

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

10

vi.)

Conventional atau praktikal: Conventional adalah jenis individu yang suka


bekerja dengan data dan nombor. Mereka mempunyai kemahiran dalam
bidang perkeranian serta mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam
mengguna nombor. Mereka selalunya melakukan sesuatu secara
terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan. Contoh pekerjaan
Conventional ialah: Penyimpan Kira-Kira, Guru Perdagangan, Akauntan,
Jurutrengkas, Kerani Bank, Pakar Cukai, Kerani Gaji, Operator Komputer,
Penilai Harta, Jurujual Insuran dan Kerani Insuran. Teori Holland telah
memberi sumbangan dan telah diaplikasikan dengan meluas dalam
pelbagai bidang seperti membantu dalam pemilihan kerjaya, penyelidikan
dalam sains sosial, pendidikan, perniagaan dan perindustrian. Alat-alat
ukuran untuk mengukur jenis personaliti serta aspek-aspek lain telah
dirangka dan diperkenalkan seperti Vocational Preference Inventory (VPI),
Self-Directed Search (SDS), Vocational Exploration and Insight Kit (VEIK)
dan My Vocational Situation Inventory (MVS) (Sidek Mohd Noah, 2002).

HASIL DAPATAN KAJIAN


Berdasarkan ujian Self Diect Search (SDS) yang dibuat, saya dapati sampel
saya mempunyai kecenderungan (S) iaitu Sosial dan (A) iaitu Artistic. Dalam
kehidupan kita sebagai anggota masyarakat, istilah sosial sering dikaitkan dengan

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

11

hal yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat seperti kehidupan kaum
miskin di kota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan dan juga sering diertikan
sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia
sehingga memunculkan sifat tolong menolong, membantu dari yang kuat terhadap
yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga sering dikatakan sebagai
mempunyai jiwa sosial yang tinggi.
Namun berdasarkan Kecenderungan (S) menurut teori Holland, mereka yang
mempunyai jenis personaliti Sosial adalah jenis individu yang suka bekerja dan
berinteraksi dengan manusia. Mereka berminat dalam memberitahu, menolong,
melatih, memperkembang, mengubati serta membuat kebajikan pada orang lain.
Mereka mempunyai kemahiran mengguna kata-kata serta mahir berkomunikasi
dengan orang lain. Matlamat utama mereka

adalah membuat kebajikan.

Kecenderungan sampel saya mendapat jenis personaliti (S) Sosial mungkin


dipengaruhi oleh persekitaran saya sekarang. Malah ia juga mungkin disebabkan
faktor latar belakang pengajian saya iaitu bidang perguruan. Menurut Holland
individu yang mempunyai kecenderungan Sosial sesuai dengan pekerjaan seperti
Ahli Psikologi, Guru, Pengetua Sekolah, Pegawai Perhubungan Awam, Pengarah
Kem Belia, Pengarah Agensi Kebajikan, Kaunselor Kerjaya dan Kaunselor Peribadi.
Bagi kecenderungan Artistic pula, menurut Holland seseorang itu mempunyai
kebolehan artistik memiliki kebolehan kesenian, sangat kreatif dan berinovasi di
samping mempunyai kebolehan intusi dimana suka bekerja di dalam situasi tidak
atau kurang berstruktur. Mereka lebih berjiwa bebas kerana tidak minat dan tidak
suka bekerja di dalam keadaan yang rutin atau berulang-ulang serta sentiasa
menggunakan daya imiginasi dan daya kreativiti. Hal ini jelas menunjukkan unsur
seni bukan sahaja boleh diukur dari segi minat dan kecenderungan, seni juga boleh
dilihat dari segi perwatakan dan pembawaan diri dalam kehidupan seharian. Saya
sangat setuju akan kecenderungan ini berikutan minat saya yang cukup tinggi dalam
seni dan lukisan. Namun, sebagai pelajar guru saya masih lagi meminati keadaan di
sekolah dimana guru harus menghadiri kelas dan melakukan rutin harian yang
sama. Saya juga meminati kesusasteraan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
disamping

mempunyai

pengalaman

luas

dalam

mendeklamasikan puisi serta mempersembahkan drama.

menyertai

pertandingan

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

12

Individu

berpersonaliti

artistik

kebiasaanya

dinamik

dan

mampu

menyesuaikan diri dengan keadaan. Hal ini benar terutamanya dalam bidang
perguruan, seseorang itu harus mampu membawa perwatakan yang pelbagai agar
dapat mendekatkan diri dengan murid. Seperti yang sedia maklum guru mempunyai
pelbagai peranan di sekolah terutamanya apabila menjalankan pengajaran dan
pembelajaran di kelas. Guru yang dinamik dapat merancang dan melaksanakan
pengajaran yang mampu menarik perhatian murid mengikut kesesuaian mata
pelajaran seperti mana yang diperuntukkan dalam Falsafah Pendidkan Guru.

13

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

RUJUKA
N

RUJUKAN

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

14

Roziah Mohd Rasdi, Maimunah Ismail, Jegak Uli & Sidek Mohd Noah. (2009).
Towards developing a theoretical framework for measuring public sector
managers-career

success. Journal of European Industrial Training. Vol. 33,

Issue 3: 232-254.

Amla Mohd Salleh., Zuria Mahmud., & Salleh Amat. (2007). Bimbingan dan
Kaunseling Sekolah. Bangi, Selangor: Penerbit UKM.

Ainon Mustapha Bin Rusaidi. (2011). Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.


Petaling Jaya, Selangor: Oxford Fajar.

Cheong, L. L., Meng, E. A., Nachiappan, S., & Taquddin Abd Mukti. (2012).
Bimbingan dan kaunseling kanak-kanak. Petaling Jaya, Selangor: Oxford
Fajar.

Mohammad

Aziz

Shah

Mohamed.

(2012).

Kemahiran

bimbingan

kaunseling.Shah Alam, Selangor: PTS Professional Publishing.

Sidek Mohd Noah (2008). Career development: Theory and practice (4th ed.)
. Serdang, Selangor: Universiti Putra Malaysia Publisher.

dan

15

UJIAN INVENTORI DAN PERSONALITI


KENDIRI

LAMPIR
AN

Anda mungkin juga menyukai