Anda di halaman 1dari 1

971110-02-5017

PENDAPATAN DAN CORAK PERBELANJAAN DALAM KALANGAN GURU


DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL RAHMAN,
NIBONG TEBAL
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji sumber-sumber pendapatan dan corak
perbelanjaan dalam kalangan guru di Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman, Nibong
Tebal. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti sumber pendapatan dan mengkaji
corak perbelanjaan. Lokasi Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman dipilih
sebagai lokasi kajian kerana tempat tersebut merupakan tempat persekolahan pengkaji
dan ini telah memudahkan kajian dijalankan. Seramai 20 orang responden guru Sekolah
Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman terlibat dalam kajian ini. Data kajian
dianalisis dan dipaparkan secara kuantitatif dan kualitatif. Daripada dapatan kajian,
terdapat pelbagai sumber pendapatan sampingan telah diperolehi oleh guru-guru di
sekolah tersebut serta pengagihan perbelanjan daripada pendapatan yang diperoleh. Hasil
daripada dapatan kajian, para responden guru telah memperolehi pendapatan dari
pelbagai sumber sampingan serta membahagikan perbelanjaan pendapatan dalam
pelbagai keperluan.