Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 (2017)

Bidang
Pembelajaran

Perkaitan dan Algebra

Tajuk

Ungkapan Algebra

Standard
Kandungan

Murid dibimbing untuk :


5.2 Ungkapan Algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik

Standard
Pembelajaran

5.2.1 Menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra

Objektif
Pembelajaran

Di akhir pembelajaran murid akan belajar:

Kriteria Kejayaan

Anda akan berjaya sekiranya dapat:

1. Menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra sekurangkurangnya 3 daripada 5 soalan yang diberi.

1.
2.
3.
4.
Aktiviti

Mengenal sebutan serupa dan sebutan tidak serupa.


Mengenal pasti pekali bagi suatu pemboleh ubah.
Menambah dua atau lebih ungkapan algebra.
Menolak dua atau lebih ungkapan algebra.

1. Aktiviti Pemula ( 5 Minit )


Pair discussion: murid menggunakan flash card untuk mengenalpasti
sebutan serupa dan tidak serupa yang ditunjukkan oleh guru.
2. Aktiviti Utama ( 15 minit )
Think, pair and share : murid melihat slaid yang ditunjukkan oleh guru di
hadapan. Mereka perlu berbincang dan berkongsi jawapan di hadapan
kelas bersama rakan-rakan yang lain.
Slaid pertama :

Slaid kedua:

Slaid ketiga:

Slaid keempat :

3. Pair discussion: murid berbincang secara berpasangan soalan yang


ditunjukkan oleh guru dan memaparkan jawapan mereka pada mini board
( 15 minit )

4. Penutup ( 5 minit )

Quick Quiz : murid diberi beberapa soalan untuk menguji kefahaman murid
tentang apa yang telah dipelajari melalui Frog Vle.
Individu : murid mendapatkan lembaran kerja dari guru melalui Frog Vle
masing-masing.
EMK

Nilai Murni

BBM

Laptop, slide power point, modul HEBAT, buku teks, marker pen, mini white board,
flash card

Refleksi