Anda di halaman 1dari 5

BIMA BUNGKUS

Wonten ing jejer Ngastina, Prabu Pandu ugi Dewi Kunthi tansah nandang duka amargi
wiosipun putra kaping kalihipun awujud Bungkus.
Dewi Kunthi : kang mas, pripun niki? Putra kita ingkang nomer kalih tasih awujud
bungkus.
Prabu Pandu : Iya diajeng kangmas ya bingung. Kabeh pusaka sakti wis dak jajal
kanggo mecah si bungkus, ananging si bungkus ora pecah.
Dewi Kunthi : Ananging kang mas, putra kaping kalihipun sampun pirang-pirang tahun
awujud bungkus (tansah sedih)
Prabu Pandu : Ngene diajeng, menawa wae iki pancen wis takdir awake dhewe kudu
pasrah uga sabar marang pacobaning urip.
Permadi
: Rama, Ibu, ampun sedih. Rama ugi Ibu kedhah sabar ngentosi kakang
lahir saking bungkusipun.
Prabu Pandu : Iya ngger. Ngger putraku, apa kuwe gelem dak utus?
Permadi
: Inggih Rama, kula purun napa wae ingkang rama utus kula purun
nglampahi.
Prabu Pandu : nggene ngger, tulung kuwe sowan mara dalemipun eyangmu Abiyasa,
supaya eyangmu sowan mara ing Ngastina, Rama arep nyuwun pirsa
eyangmu kepriye carane supaya kakangmu bisa metu saka bungkuse.
Permadi
: Sendika Dhawuh rama.

Permadi banjur sowan wonten ing dalem eyangipun Abiyasa wonten ing Partapan Wukir
Retawu.
Permadi
: Eyang, kula kautus dening rama Pandu supados rawuh wonten dalemipun
eyang.
Abiyasa
: iya ngger putuku. Sakjane ana perlu apa kuwe kok sowan nek daleme
eyang?
Permadi
: mekaten eyang, kula kautus rama supados eyang saged rawuh wonten
ing Ngastina amargi kakang tasih awujud bungkus.
Abiyasa
: Iya ngger eyang ngerti. Ramamu uga ibumu mesti lagi nandang duka.
Wis ayo menyang nang Ngastina.
Permadi
: inngih eyang, sendika dhawuh.

Permadi uga abiyasa lajeng menyang wonten ing Ngastina. Sasampunipun dugi wonten
ing Ngastina, Prabu Pandu lajeng kepanggih kalihan Bapanipun, Abiyasa.
Prabu Pandu : Kepriye ngger? Eyangmu apa wis rawuh?
Permadi
: Inggih rama, eyang wonten ing ngajeng.
Abiyasa
: Kepriye ngger.. apa putuku isih awujud bungkus?
Prabu Pandu : Inggih bapa kula kedah pripun?
Dewi Kunthi : Bapa kados pundi niki?
Abiyasa
: Ngene, bucalen putramu ana ing Alas Krendawahana.
Prabu Pandu : inggih Bapa, sendika dhawuh.

Prabu Pandu ugi Dewi Kunthi banjur ngutus abdi dalemipun inggih punika Punakawan
supados mbucal Si Bungkus wonten ing Alas Krendawahana.
Prabu Pandu : Punakawan.
Punakawan : Sendika gusti, wonten punapa nggih?
Prabu Pandu : Ngene, tulung bucalen putra kaping 2 ing Alas Krendawahana. Aku uga
njaluk tulung supaya njaga putraku ana ing alas Krendawahan.
Semar
: lho gusti, putra kaling 2 lha kok dipun bucal wonten punapa?
Prabu Pandu : Bapa ngentika supaya putraku bisa metu saka bungkuse.
Punakawan : Oh, mekaten kanjeng gusti sendika dhawuh.
Sawetara Punakawan mbucal Si Bungkus wonten ing Alas Krendawahana, Sengkuni ugi
bala Kurawa mangertosi menawi putra kaping kalihipun Prabu Pandu Dewanata dipun bubal
wonten ing Alas Krendawahana.
Sengkuni
: Le, ponakanku, aku nduweni gagasan. Kepriye yen kuwe njajal mecah Si
Bungkus?
Durmagati
: Lha wonten napa tha pak lik susah-susah mecah Si Bungkus
Suyudhana : Inggih pak lik. Dimas Durmagati pancen bener. Wonten punapa kedah
mecah Si Bungkus mangke menawi Si Bungkus sampun pecah, malah
ndadosaken cilaka dening Kurawa pak lik.
Sengkuni
: Haduuh ponakanku, ngene pak lik pirsani. Kuwe mecah Si Bungkus
namung abang-abang lambe nanging, nalika kuwe mecah Si Bungkus,
kuwe uga bisa musnahake Si Bungkus
Durmagati
: kenging punapa kok kok ugi musnahake Si Bungkus pak lik?
Sengkuni
: Amarga mbesuk Si Bungkus bakal dadi satriya kang bisa nggawe
Kurawa cilaka.
Suyudana
: Menawi mekaten, kula ugi dimas Durmagati badhe mecah Si Bungkus
pak lik..
Senguni
: Iya ngger sing ati-ati.
Wonten ing Ngastinapura, Durmagati ugi Suyudana manggihi Prabu Pandu badhe
nyuwun restu supados saged mecah Si Bungkus sanadyan namung abang-abang lambe.
Suyudana
: Pak lik kula ugi dimas Durmagati badhe nyuwun restu.
Prabu Pandu : Restu kanggo opo tho le?
Durmagati
: Mekaten pak lik, kula ugi kang mas Suyudana badhe nyobi mecah Si
Bungkus pak lik.
Prabu Pandu : Iya ngger pamanmu iki tetep bakal wenehi restu marang kuwe sing
ati-ati ya ngger..
Durmagati
: Inggih pak lik matur nuwun.
Durmagati ugi Suryudana lajeng menyang wonten ing Alas Krendawahana badhe mecah
ugi mateni Si Bungkus. Sasampunipun Suyudana ugi Durmagati sampun dumugi wonten ing
Alas Krendawahana lajeng madosi Si Bungkus.
Durmagati
: Heh Si Bungkus, ana ing ngendi wujudmu?, uripmu ora bakal suwi
maneh, rene o hahahaaahaha.
Suyudana
: Hahahha. Heh Si Bungkus coba metu lan ketokke wujudmu. Aku bakal
mateni kowe hahahaha.
Si Bungkus : (Banjur teka, Gludug-gludug ngggelundung)
Suyudana
: Rene o Bima Bungkus, ayo peran tanding karo aku. Aku Suyudana
putranipun Rajas Drestrarastra bakal ngilangake sliramu saka donya iki!
Untalono gaman sekti iki. Hiakkkk (Perang tanding karo Si Bungkus)

Salajingipun dipun serang ngagem senjata ingkang sekti mandraguna, senjata kalawau
mboten saged musnahaken Si Bungkus. Ananging, Suyudana ugi lajeng lawan Si Bungkus.
Suyudana
: Kurangajar kuwe Bungkus coba lawanen sira
Si Bungkus : (Lajeng gemlundung muruki Suyudana)
Suyudana
; Dina iki kuwe ora bakal menang saka aku Bungkus. Tampanana aji-aji
sekti. Hiakkkkk (Perang tanding Si Bungkus)

Salajengipun Si Bungkus dipun serang ngagem aji-aji ingkang sekti, ananging Si


Bungkus ugi menang. Senjata sekti saking Durmagati ugi Aji-aji sekti saking Suyudana mboten
saged nglampahi kekiatanipun Si Bungkus. Lajeng, Durmagati ugi Suyudana lajeng wangsul
wonten ing Ngastinapura.
Durmagati
: Pak lik. Pak lik. Tulungi kula pak lik
Suyudana
: Haduhhhh. Pak lik, kula sampun mboten kiat pak lik.
Sengkuni
: kuwe gene ngge?, rene-rene.
Suyudana
: Mekaten pak lik, kula ugi dimas Durmagati kalah perang kalih Si
Bungkus.
Sengkuni
: mrene-mrene menjero, tatumu padha akeh banget.

Wonten ing Alas Krendawahana, Para Raseksi ugi keganggu, amargi kekiatanipun Si
Bungkus kiat sanget. Lajeng, para Raseksa ugi perang kalih Si Bungkus.
Raseksa
: Kurangajar sapa sing wani ganggu aku lan balaku? Metuha yen
wani tanding karo aku
Petruk
: Bapa Semar, kados pundi niki? Wonten Raseksa badhe mejahaken Si
Bungkus.
Gareng
: Inggih Bapa Semar kula ajreg.
Bagong
: Bapa kados pundi nasibipun Si Bungkus Bapa?
Semar
: kuwe-kuwe ini ora usah padha khawatir ngger Si Bungkus iku sekti
mandraguna. Raseksa bakal kalah.
Petruk, Gareng, Bagong
: Inggih bapa.
Si Bungkus : (Banjur ngglundung lan ana gludug)
Raseksa
: Oh, iki tha sing ngganggu para Raseksa hahahaha Rupamu ora
mbejaji. Coba lawan aku hahahaha (lajeng perang )

Raseksa lajeng kalah kalihan Si Bungkus. Raseksa kalawau lajeng ngajak bala-balanipun
supados ninggalaken Alas Krendawahana.
Raseksa I
: Haduuuhhhh ayooo bala-bala raseksa padha ngalih. Aja ning alas iki
manehhhh.
Raseksa II
: kenging punapa kok sami nyingkir saking alas puniki?
Raseksa I
: Ana Si Bungkus sing nduweni kekuanan super nak ora ninggalake alas
iki awake dhewe bakal ajur mumur.
Para Raseksa : Sendika Dhawuh gusti.

Wonten ing Suralaya, Bahtara Guru nimbali Putranipun inggih punika Gajah Seno kangge
mecah Si Bungkus ugi Dewi Uyawi kangge maringi kawruh ugi ageman marang Si Bungkus
supados satriya utama, ugi ndandani Si Bungkus nalika sampun pecah saking bungkusipun.
Bathara Guru : Putraku, Gajah Seno, medhuna sira mara ing Alas Krendawahan.
Pecahen Si Bungkus supaya dadi satriya kang utama.
Gajah Seno : Inggih Rama, pitutur Rama bakal kalaksanan.
Bathara Guru : Dewi umayi, kuwe kautus maringi kawruh uga ageman. Menawa Si
Bungkus wis metu saka bungkuse, paringana busana arupa cawat bang
bintulu abrit, ireng, kuning, putih, pupuk, sumping, gelang, porong, lan kuku
pancanaka.
Dewi Umayi : sendika kang mas.

Wonten ing Alas Krendawahana, Gajah Seno murugi Si Bungkus ingkang tansah
ngobrak-ngabrikke alas saisinipun. Lajeng Gajah Seno mecah Si Bungkus. Sasampunipun dipun
pecah, Si Bungkus lajeng nantang marang Gajah Seno. Lajeng, kadadean perang tanding Gajah
Seno marang Bima ingkang sampun awujud satriya.
Bima
: Hee.. sapa sakjane sliramu iku? Kok wani-wanine kuwe mecah
wujudku kang arupa bungkus?
Gajah Seno : Aku iki putranipun Bathara Guru sing awujud Gajah. Aku kautus dening
Rama supaya mecah sliramu supaya bisa dadi satriya kang utama.
Bima
: Aku ora percaya ayo yen wani perang musuh aku! (Lajeng Bima
perang usuh Gajah Seno)

Salajengipun perang tanding, Gajah Seno pungkasanipun sirna. Sedaya kekiatanipun


Gajah Seno manjing wonting ing lebetipun Bima. Lajeng, Dewi Umayi maringi kawruh ugi
ageman supados Bima seged dados satriya ingkang utama. Ing setengahipun dalan, Bima
kepanggih Bathara Narada.
Bima
: Hemmm sinten sejatinipun kula?
Bathara Narada : Perkencong, perkencong waru doyong. Ngger, sira iku putra kaping
kalihipun Prabu Pandu Dewanata lan Dewi Kunthi. Sira lahir awujud
bungkus pirang-pirang tahun. Sira lair ing alam donya iki dadaiya
satriya kang utama. Pramila kuwi, sira tak paring tetengger Bratasena
ya ngger.

Bima lajeng dados satriya kang utama. Bima ugi saged nyirnakaken para raseksa ingkang
ngganggu urip ipun manungsa ugi kekuargaipun wonten ing Ngastinapura. Bima ugi saged
nglindungi keluarganipun saking alanipun Kurawa ugi Arya Sengkuni.

TUGAS BAHASA JAWA

DRAMA BIMA BUNGKUS


Kasusun kanthi njangkepi Tugas Bahasa Jawa

Disusun oleh Kelompok 4 kelas X MIA 2:


1. Aisyah Rifdahtul U
2. Anallenian Selviana
3. Dony Wicaksono
4. Frika Rosyidah
5. Maulana Ayu Ari I
6. Syndu Anggi S

(01)
(04)
(13)
(17)
(22)
(31)

SMA NEGERI 1 REMBANG


TAHUN PELAJARAN 2015/2016