Anda di halaman 1dari 11

BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Semakin canggihnya ilmu pengetahuan, zaman semakin moderen dan manusiapun
hidup beragam dengan kemudahan-kemudahan yang di sajikan oleh moderenisasi dunia.
Peradaban di era globalisasi saat ini membuat kodrat manusia sebagai hamba ALLAH SWT
yang semata-mata hanya di wajibkan patuh dan hanya menyembah satu kepadanya, kini
menjadi sedikit terasingkan dan tersingkirkan dari kehidan sehari-hari manusia itu sendiri.
yang mana di karenakan merosotnya Iman-iman manusia itu sndiri “subhanallah”. Kini
Tindakan mereka semakin tidak terkontrol lagi, kemerosotan ahlak dan moral yang
seharusnya menjadi hal yang di prioritaska dalam melakoni kehidupan sosial mereka di dunia
yang hanya sementara ini kini hanya menjadi kata-kata khiasan saja dalam kehidupan mereka
tanpa mengetahui maknanya. Kemerosotan moral dan ahlak manusia itu semakin hari
semakin bertambah parah, yang dalam artian perilaku dan tindakan mereka semakin tidak
terkontrol dengan ketidak tauanya dan ketidak adanya pelakon yang menggambarkan
bagaimana semestinya contoh manusia yang beriman kepada ALLAH SWT.
Oleh karena itu marilah kita bersama-sama berusaha sekeras dan semaksimal mungkin demi
tercapainya keimanan yang hakiki kepada ALLAH SWT.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
C.

RUMUSAN MASALAH
Apa pengertian dari Akhlak?
Apa perbedaan dari akhlak dan moral?
Kepada siapa saja akhlak diperuntukkan?
Faktor apa saja yang menyebabkan runtuhnya akhlak seseorang?
Bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan akhlak?
TUJUAN

Setelah mempelajari bab akhlak, kita diharapkan mampu :
1.
2.
3.
4.
5.

Memahami dan mengamalkan Akhlak yang baik
Memahami dan membedakan akhlak dan moral
Mengamalkan akhlak yang baik sesuai orang yang dituju
Mengetahui dan menghindari penyebab runtuhnya akhlak
Memahami dan mempraktikkan bagaimana memperbaiki akhlak
BAB II
PEMBAHASAN

1

agam menuntun manusia agar memelihara dan mengembangkan kecenderungan mental yang bersih dan jiwa yang suci. Agama menyuruh manusia agar meninggalkan kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan sikap dan perilaku yang baik. akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Kalimat tersebut terdapat erat hubungannya dengan kata khaliq yang berarti pencipta. Akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Alhasil. karena perilaku manusia merupakan objek utama dalam Islam. PENGERTIAN AKHLAK Berdasarkan secara etimologi akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. PERBEDAAN AHLAK DAN MORAL/ETIKA 2 . Akhlak juga merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam. artinya tingkah laku. akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan baik itu menurut akal dan agama. Sedangkan menurut istilah. Karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.perangai. akhlak merupakan sistematika Islam.A. Bahkan maksud diturunkannya agama untuk membimbing sikap dan perilaku manusia agar sesuai dengan fitrahnya. Jadi akhlak pada hakikatnya budi pekerti atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dala jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbulah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Dalam pandangan Islam. B.tabiat. maka tindakan tersebut disebut akhlak yang baik atau akhlakul kharimah. Sebaliknya apabila akhlak buruk disebut dengan akhlakul madzmumah. Inilah yang menjadi misi diutusnya rasul sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW : “Tidaklah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dan perilaku manusia” dari Hadits Riwayat Ahmad. Dengan demikian.

3 . subjektif dan sementara. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau jahat dinamakan moral. 1. Sementara yang dimaksudkan dengan etika ialah sistem tingkah laku manusia yang selain daripada wahyu. perasaan dan niat di hati manusia dalam hubungan manusia dengan manusia sahaja. perasaan dan niat di hati manusia dalam hubungan manusia dengan Allah.  Nilai-nilai akhlak bersifat mutlak. Yang baik ialah segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Moral ini terbahagi kepada dua iaitu baik dan jahat.  Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan Fenomena seumpama ini sudah menjadi suatu lumrah baik masyarakat di Barat dan masyarakat kita. Dan yang jahat ialah tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai jahat. maka mereka masih dianggap bermoral oleh sesetengah pihak.Yang dimaksudkan dengan akhlak secara umum ialah sistem atau tingkah laku manusia yang bersumberkan kepada asas wahyu atau syarak. jika seseorang itu mendedahkan aurat tetapi masih mempunyai perlakuan yang baik. Contoh perbedaan ahlak dan moral  Pakaian Menurut Islam pakaian bagi seseorang muslim mestilah menutup aurat. Berbeda dengan moral. Seandainya mereka tidak menutup aurat maka ia telah dianggap sebagai orang yang tidak berakhlak kerana telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Kata etika berasal daripada bahasa Inggeris "Ethic" dan bahasa Greek "Ethos" yang membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lain manakala moral mencakupi pemikiran. tegasnya yang bersumberkan falsafah. sempurna dan tetap manakala nilai-nilai moral bersifat relatif.  Akhlak mencakup pemikiran.  Nilai-nilai akhlak ditentukan oleh Allah swt melalui al-Quran dan tunjuk ajar oleh Rasulullah saw manakala moral ditentukan oleh manusia. Berdasarkan penilaian Barat perkara ini masih dianggap bermoral. 2. Kata moral pula ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Perbedaan Antara Akhlak dan Moral/Etika  Akhlak merupakan satu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia manakala moral ialah satu sistem yang menilai tindakan zahir manusia sahaja.

Sabar. Berdzikir kepada Allah yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Doa merupakan inti ibadah. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” (Ibrahim. yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya. Akhlak kepada Allah a. Akhlak kepada manusia :  Akhlak kepada diri sendiri meliputi : 1. Berdoa kepada Allah.  Bersalaman Bersalaman di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya adalah haram menurut Islam walaupun tujuannya untuk merapatkan hubungan.Tawaduk kepada Allah adalah rendah hati dihadapan Allah Yang Mahakuasa. perlakuan sedemikian sudah dianggap tidak berakhlak. dan ketika ditimpa musibah dari Allah SWT. C. merupakan sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. tidak mau memaafkan orang lain.. Tawakal kepada Allah. Manusia. sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan allah terhadap segala sesuatu. Berakhlak kepada Allah dilakukan media komunikasi yang telah disediakan antara lain ibadah shalat b. 2. Beribadah kepada Allah. karena merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia. 4 . 14:7). 2. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah. Akhlak terhadap Allah. menjauhi larangan. Orang yang suka bersyukur terhadap nikmat Allah akan ditambah nikmat yang diterimanya sebagaimana firman-Nya : “Kalau kalian bersyukur. d. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah.tentu aku akan menambah (nikmat) untukmu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). Tetapi perkara ini dibolehkan dalam sistem moral. c. baik diucapkan dengan mulut maupun hati.merupakan perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. oleh karena itu tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong.sebaliknya jika dilihat dari sudut akhlak Islam. Syukur. dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. yaitu memohon apa saja kepada Allah. dan Lingkungan Hidup 1.

Sikap tawaduk lahir dari kesadaran akan hakikat dirinya sebagai manusia yang lemah dan serba terbatas yang tidak layak untuk bersikap sombong dan angkuh dimuka bumi. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Akhlak suami isteri : Firman Allah swt yang bermaksud : "Dan gaulilah olehmu isteriisteri itu dengan baik. Malah berbuat baik terhadap jiran tetangga dalam pengertiannya itu dapat memberikan sesuatu pemberian kepada mereka sama ada sokongan moral atau material. Akhlak kepada jiran tetangga Umat Islam dituntut supaya berbuat baik terhadap jiran tetangga. Contohnya berkata dengan sopan dan hormat. tidak membuang sampah di muka rumah jiran. perkataan dan tingkah laku. 31:18). Akhlak dengan ibu bapak Yaitu berbuat baik (berbakti) ke pada ibu bapa. Allah berfirman : “Janganlah kamu palingkan mukamu dari manusia dan jangan kamu berjalan dimuka bumi dengan sombong” (Luqman.3. Berbuat baik idi sini mengandungi erti meliputi dari segi perbuatan. tidak menyakiti hati mereka dengan perkataanperkataan kasar atau tidak sopan dan sebagainya." 5 .muda. 4. yaitu rendah hati. Contohnya tidak menyusahkan atau mengganggu mereka seperti membunyikan radio kuat-kuat. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapakmu. berdoa untuk keduanya dan menjaga keperluan hidupnya apabila mereka telah uzur dan sebagainya. 6. Akhlak dengan guru Maksud dari sebuah hadith Nabi saw: "Muliakanlah orang yang kamu belajar daripadanya. hanya kepada-Ku lah kembalimu” (Luqman. Firman Allah swt yang bermaksud : “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua ibu bapaknya." Setiap murid dikehendaki memuliakan dan menghormati gurunya kerana peranan guru mengajarkan sesuatu ilmu yang merupakan perkara penting di mana dengan ilmu tersebut manusia dapat menduduki tempat yang mulia dan terhormat dan dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup sama ada kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Akhlak dengan Rasulullah Yaitu beriman dengan penuh keyakinan bahawa nabi Muhammad saw adalah benarbenar nabi dan Rasul Allah yang menyampaikan risalah kepada seluruh manusia dan mengamalkan sunnah yang baik yang berbentuk suruhan ataupun larangan.kaya ataupun miskin. Tawaduk. 3. 5. 7.selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya baik itu tua. merendahkan diri.31:14).

apabila tidak diatasi akan dapat menghancurkan lingkungan sekaligus mendatangkan malapetaka yang hebat bagi manusia itu sendiri. Akhlak kepada lingkungan : Misi agama islam adalah mengembangkan rahmat tidak hanya kepada manusia tetapi kepada alam dan lingkungan hidup. mengelola dan melestarikan alam. Firman Allah : “Telah tampak kerusakan didaratan dan 6 .8. 21:107). Kekayaan alam yang melimpah disediakan Allah untuk disikapi dengan cara mengambil dan memberi manfaat dari dan kepada alam serta melarang segala bentuk perbuatan yang merusak alam atau hanya diambil manfaatnya akan mendatangkan malapetaka bagi manusia." 9. Eksploitasi kekayaan laut yang tanpa menghitungkan kelestarian ekologi laut melahirkan kerusakan hebat habitat hewan laut. Allah menyediakan alam yang subur ini untuk disikapi oleh manusia dengan kerja keras mengelola dan memeliharanya sehingga melahirkan nilai tambah yang tinggi. Akibat akhlak yang buruk terhadap lingkungan dapat disaksikan dengan jelas bagaimana hutan yang dieksploitasi tanpa batas. Apabila berusia enam tahun hendaklah diberi pengajaran dan pendidikan akhlak yang baik. Semua itu karena semata-mata ingin mengejar keuntungan ekonomis yang bersifat sementara. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Kanak-kanak lelaki disembelih aqiqahnya pada hari ketujuh dari kelahirannya dan diberi nama dengan baik-baik dan dihindarkan ia daripada perkara-perkara yang memudharatkan. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya. mendatangkan kerusakan alam yang parah yang tidak bisa direhabilitasi dalam waktu puluhan bahkan ratusan tahun." 3. yaitu sebagai wakil Allah yang bertugas memakmurkan. Akhlak dengan kaum kerabat : Firman Allah yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Memakmurkan alam adalah mengelola sumber daya sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa merugikan alam itu sendiri. Misi tersebut tidak terlepas dari tujuan diangkatnya manusia sebagai khalifah di bumi. sebagaimana firman Allah SWT : “Tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Al-Anbiyaa’. Akhlak dengan anak-anak : Islam menetapkan peraturan terhadap anak-anak. melahirkan malapetaka kebakaran hutan yang menghancurkan hutan dan habitat hewan-hewannya. Inilah persoalan yang dihadapi manusia.

agar mereka kembali (kejalan yang benar)”. ketaatan. Rasulullah saw berjaya mewujudkan suasana yang harmoni dan Rasulullah saw pernah bersabda : "Rumahku adalah syurgaku. Bersesuaian dengan itu."  Rasulullah saw merupakan seorang yang bertanggungjawab. istighfar. berpuasa sunat. soaial. dan angkuh karena bentuk akhlak terhadap lingkungan yang buruk dan sangat tidak terpuji. supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka. kecintaan dan kesyukuran yang tidak berbelah bagi terhadap Allah di samping redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya.  Melaksanakan kewajipan yang wajib atau difardhukan serta amalan-amalan sunat seperti bangun malam mengadakan Qiyamullail. tasbih. sentiasa memberi kasih sayang. politik dan sebagainya. zikir.  Begitu juga akhlak dan sikap Rasulullah saw terhadap orang bukan Islam iaitu menghormati mereka.dilautan disebabkan karena berbuatan tangan manusia. 2. Akhlak Rasulullah saw dengan sesama manusia  Akhlak Rasulullah saw meliputi aspek kekeluargaan. 3. Allah swt telah berfirman bahawa Nabi Muhammad saw diutuskan kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak di kalangan mereka. rakus. (Ar-Ruum." Contoh-contoh akhlak Rasulullah saw : 1. Contohnya kisah baginda dengan seorang wanita Yahudi 7 . Mengambil Rasulullah saw Sebagai Contoh Rasulullah adalah contoh teladan dan ikutan yang paling tepat bagi semua peringkat kehidupan. bersopan santun dan memberi haknya kepada mereka terutama dari segi kejiranan. doa. 30:41) Kerusakan alam dan ekosistem di lautan dan daratan terjadi akibat menusia tidak sadar.  Rasulullah saw juga selalu berbincang dengan para sahabat dan menghargai pandangan yang diberikan oleh mereka. ekonomi. Dari aspek kekeluargaan. Akhlak Rasulullah saw dengan Allah swt  Mengabdikan diri setiap detik dan masa kepada Allah dengan penuh kepatuhan. sombong. egois. berlemah lembut dan bertolak ansur terhadap semua ahli keluarganya. tahmid dan sebagainya. Firman Allah yang bermaksud : "Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah saw itu contoh ikutan yang baik bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keredhaan Allah dan balasan baik di hari akhirat serta sentiasa menyebut dan memperingati Allah dalam masa senang dan susah.

Nafsu 8 . Antaranya ialah :  Individu yang hidup dalam keluarga yang tidak mengamalkan cara hidup yang berakhlak.  Rasulullah saw begitu peka dan prihatin terhadap makhluk yang lain seperti haiwan. pengambilan dadah.  Permasalahan keluarga yang melibatkan ibu bapa contohnya pergaduhan dan perceraian boleh membawa kepada permasalahan sosial seperti lari dari rumah. maka jiwanya akan terdidik dengan tingkah laku. menyertai rakan sebaya mahupun kumpulan yang rosak akhlaknya sehingga membawa kepada pergaulan bebas. Lingkungan Sosial Faktor lingkungan sosial banyak mempengaruhi pembentukan peribadi seseorang. FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AHLAK 1. 3. pelacuran (bohsia) dan seumpamanya.  Budaya masyarakat yang cenderung ke arah liberalisme juga membawa masyarakat kini mudah terjebak dengan budaya rock. rap. kesabaran dan kemuliaan akhlak yang ditonjolkan oleh Rasulullah saw. tumbuha-tumbuhan dan alam sekitar. tutur kata dan gaya hidup yang tidak baik.  Kehadiran teknologi canggih dalam media massa sama ada bercetak atau elektronik juga sedikit sebanyak memberi kesan dalam pembentukan akhlak seseorang yaitu melalui adegan-adegan ganas dan berunsur seks yang boleh merosakkan jiwa mereka. perzinaan. tutur kata dan cara bertindak.(jirannya) yang akhirnya wanita Yahudi tersebut telah memeluk Islam atas keprihatinan.  Rasulullah saw menasihati umatnya supaya berlaku ihsan kepada haiwan dan binatang ternakan serta tidak menzalimi atau menyiksa mereka. lepak dan seumpamanya. Demikian juga tumbuhtumbuhan dan alam sekitar. Akhlak Rasulullah saw dengan makhluk lain. D.  Pengaruh rakan sebaya dan masyarakat sekeliling juga merupakan faktor yang membentuk keperibadian dan akhlak seperti tingkah laku. 2.

Kesimpulannya setiap manusia yang hidup terpaksa menghadapi ujian dan cubaan hidup dalam usaha melatih diri menjadi manusia yang berakhlak dan bersedia menghadapi segala rintangan.s. Syaitan Satu lagi musuh ghaib yang sentiasa mendampingi manusia dengan memperalatkan nafsu manusia iaitu syaitan.Nafsu adalah anugerah Allah swt kepada manusia dan nafsu juga adalah musuh sejati dengan diri manusia yang melaksanakan hasrat nafsu manusia. E.  Melatih diri membiasakan perbuatan-perbuatan baik seperti ibadah berupa solat. agama dan nilai budaya sesebuah masyarakat dan membawa kepada kemungkaran sebagaimana berlaku dalam masyarakat kini. CARA-CARA MENGATASI DAN MEMEPERBAIKI AKLAK DALAM ISLAM  Menguatkan nilai-nilai aqidah dan keimanan dalam jiwa.  Berkawan dan berjiran dengan orang-orang yang berakhlak mulia kerana kawan atau jiran memberi kesan atau pengaruh dalam pembinaan akhlak seseorang. 9 . Seandainya nafsu tidak dapat dikawal. 3.  Mempelajari huraian atau penjelasan al-Quran dan Hadith serta penafsirannya oleh para ulama mengenai akhlak terpuji untuk membersihkan jiwa. Manusia yang terlalu menurut kehendak nafsunya akan terdorong untuk melakukan keburukan. dan berterusan hingga ke hari kiamat.  Mempelajari kehidupan para nabi.  Dalam segala tindak tanduk kita hendaklah sentiasa mengikuti dan menggunakan akal fikiran dan janganlah mengikut perut dan hawa nafsu kita.  Sentiasa berdoa memohon bantuan Allah swt agar dilengkapkan diri dengan akhlak yang mulia dan mendapatkan perlindungan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. puasa dan lain-lain dan menjauhkan diri daripada segala perbuatan buruk dan keji. Fungsi syaitan adalah sebagai agen perosak akhlak manusia berlaku sejak Nabi Adam a. sahabat.  Mengawal pancaindera daripada melihat atau mendengar perkara-perkara yang membangkitkan atau menguatkan syahwat dan hawa nafsu yang menjadi punca segala sifat buruk dan keji. ulama atau auliya dan menjadikan kehidupan mereka sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. sudah asti boleh menghilangkan maruah diri.

co. Drs. Hal. Jakarta : Rajawali Pers.html? m=1)  (Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum. 1991. 10 . Tahun .  Asmara. Pengantar studi akhlak. Drs.DAFTAR PUSTAKA  (http://wawan008..108 dan 203).M.id/2014/12/makalah-mata-kuliah-tentang-akhlak.A.  Ahmadi.. dkk. H.blogspot. MKDU Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi. Abu.. Jakarta : Bumi Aksara.1992.

. Azra.. Dr. Jakarta . dkk.. Zakiah.  Derajat. Moral dan Kognisi Islam (Buku teks Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum). Muslim.html 11 .berryhs. Drs. 2002. dkk.blogspot. dkk.. K.  http://ainurrasyidaira.H. Prof. Bandung : CV Alvabeta.html  http://www. Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum.com/2011/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi akhlak_30. 1984..com/2010/10/akhlaq. Dr. Azyunardi. Jakarta : Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam.  Nurdin. Bulan Bintang.. prof. Dasar-Dasar Agama Islam.