Anda di halaman 1dari 2

PENGENALAN

Pada masa sekarang, hebat diperkatakan tentang kadar pengangguran yang semakin
meningkat di Malaysia. Menurut Datuk Abdul Rahman Bakar dalam akhbar Utusan Malaysia
bertarikh 18 Mei 2005 yang mana merupakan Timbalan Menteri Manusia ketika itu
berpendapat bahawa antara penyumbang utama masalah pengangguran ini ialah kegagalan
memastikan sukatan pelajaran atau kurikulum pendidikan Malaysia memenuhi apa yang
dituntut oleh pasaran kerja. Ini memaksa pihak kerajaan memperkenalkan semula Skim
Latihan Siswazah Menggangur (SLSM) supaya graduan ini diberikan pendedahan atau
kemahiran yang employability tambahan bagi memudahkan mereka mendapatkan
pekerjaan. dengan gabungan pelbagai kemahiran employability dapat meningkatkan
produktiviti serta pengeluaran syarikat. Gainer (1988) telah membuat ringkasan mengenai
kemahiran employabilty, pertama adalah ketrampilan individu yang meliputi (kemahiran
komunikasi, kemahiran berhubung, kemahiran komputer dan kemahiran berbudaya),
keduanya adalah kemahiran kebolehpercayaan individu yang meliputi (pengurusan
individu,etika

dan

kematangan

vokasional)

dan

akhir

sekali

adalah

kemahiran

pengubahsuaian ekonomi (kemahiran menyelesaikan masalah, pembelajaran employability


dan juga pembangunan kerjaya). Selain itu,pekerja yang employability harus faham
mengenai pengertian majikan (employer) dan pekerja (employee) agar wujud rasa hormatmenghormati dalam organisasi demi mencapai matlamat yang ditetapkan. Hubungan antara
majikan dan pekerja sentiasa menjadi keutamaan pihak kerajaan. Ini dibuktikan dengan
adanya Akta Pekerjaan 1955 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 disamping beberapa
akta lain seperti Akta keselamatan Sosial 1969 dan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
1991. Tujuan utama penggubalan akta-akta ini adalah untuk memastikan terdapat suatu set
undang-undang yang mentadbir urus hubungan antara majikan dan pekerja.
PENGERTIAN MAJIKAN (EMPLOYER) DAN PEKERJA (EMPLOYEE)
Lazimnya orang melihat bahawa majikan adlah orang yang bertanggungjawab dalam
memilih pekerjanya, di samping memenuhi tuntutan undang-undang dengan membayar gaji,
bonus dan membayar cukai pendapatan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Manakala
pekerja lazimnya dilihat sebagai orang yang melaksanakan segala pekerjaan yang diberi oleh
majikannya

samada

secara

sepenuh

masa,

separuh

masa

atupun

sementara.

Walaubagaimanapun, skop undang-undang berkaitan pekerjaan mendefinisikan majikan dan


pekerja melalui penggubalan akta-akta yang berkaitan.

"majikan" ertinya mana-mana orang yang telah membuat suatu kontrak perkhidmatan untuk mengambil mana-mana orang
lain sebagai pekerja dan termasuk ejen, pengurus atau faktor bagi orang yang mula-mula disebut itu, dan perkataan
"mengambil" dengan variasi tatabahasa dan ungkapan seasal,
"Majikan" ertinya mana-mana orang atau kumpulan orang, sama adadiperbadankan atau tidak diperbadankan, yang menggaji
pekerja di bawah kontrakpekerjaan, dan termasuklah Kerajaan dan mana-mana undang-undangpihak berkuasa, melainkan
jika dinyatakan sebaliknya dalam Akta ini
"

employer means any person or body of persons, whether


corporate or unincorporate, who employs a workman under a contract
of employment, and includes the Government and any statutory
authority, unless otherwise expressly stated in this Act

INDUSTRIAL RELATIONS
ACT 1967
"employer" means any person who has entered into a contract of service to employ
any other person as an employee and includes the agent, manager or factor of such first
mentioned person, and the word "employ", with its grammatical variations and cognate
expressions,

EMPLOYMENT ACT 1955


Gainer (1988). ASTD update: Basic skills. Alexandria, VA: American Society for Training
and Development. (ERIC No. ED 291 882).
Utusan Malaysia, 18 Mei 2005, Kaedah baru ukur kemahiran graduan.