Anda di halaman 1dari 15

SURAT KUASA KHUSUS

No. 212/SK.Khs/PTUN/2013
Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Nama
: Drs. AJI AMINUDDIN
Umur
: 42 Tahun
Pekerjaan
: Pegawai Negeri Sipil
Agama
: Islam.
: Jalan. Danau Jempang No. 123 D. Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat Kota Medan.
Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.
Dengan ini disebut sebagai Pemberi Kuasa, mengaku benar telah menandatangani dan
memberi kuasa penuh kepada :
DEDDY TRI HERDIANSYAH, SH
Advokat di Kantor Advokat DEDDY TRI HERDIANSYAH, SH & REKAN beralamat di
Jalan. Pancing No. 212 kec. Medan Tembung Kota Medan, baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut
sebagai Penerima Kuasa ;

KHUSUS
Untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili Pemberi
Kuasa dalam membela dan mempertahankan segala hak dan kepentingan hukum
pemberi kuasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Atas diterbitkannya Surat
mutasi dengan No. 821.2/Kep.007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 yang
diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
Dan dengan demikian Penerima Kuasa berhak untuk :
Mempertahankan hak-hak Pemberi Kuasa serta menghadap diseluruh Lembaga
Penegak Hukum Republik Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan baik di
tingkat pertama, maupun ditingkat Banding serta ditingkat kasasi, demikian juga berhak
untuk menghadap atau menyampaikan kepada lembaga pemerintahan sipil maupun
militer, diseluruh tingkat pemerintahan guna :
Menjalankan perkara-perkara, mendampingi dan atau mewakili, membuat,
menandatangani serta mengajukan Gugatan/Permohonan Tata Usaha Negara,
Membuat dan Menandatangani Perdamaian, Jawaban/Eksepsi, Replik, Duplik,
Konklusi, Mengajukan bukti dan saksi, Meminta atau Menerima Sumpah,
Meminta Putusan dan Penetapan, Meminta atau menjalankan Putusan dengan
semua jalan munurut Hukum, juga dengan paksaan Badan dan Memberi Kuasa
kepada Juru Sita;
Melawan Tergugat dimuka Pengadilan, ataupun sebagai Pembela Penggugat
didalam Perkara Tata Usaha Negara;
Membuat, Menandatangani Perdamaian, Meminta atau Menyerahkan serta
Menerima Uang atau barang dan surat-surat berharga baik asli maupun
duplikatnya dari dan pihak manapun baik personal maupun lembaga

swasta/pemerintah dan penegak hukum dan juga menandatangani atau meminta


tanda terimanya ;
Mengajukan atau Mencabut Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari
semua Keputusan, Penetapan, Perintah tidak ada yang dikecualikan, Membuat
dan Menandatangani Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta
Melakukan semua upaya Hukum Yang dianggap Perlu;
Meminta diadakan semua eksekusi-eksekusi Putusan Pengadilan dan
Mengangkat lagi, meminta salinan dari semua Putusan-Putusan dan lain-lain,
Mengajukan Verzet atau Perlawanan terhadap Penyitaan (Beslaag) atau
Meminta supaya Pelaksanaan Eksekusi ditangguhkan, Mengangkat Sita dan
diakui tidak sah;
Kuasa ini hanya dapat dicabut dihadapan Notaris yang melegesnya (apabila
kuasa dimaksud dileges oleh Notaris) dengan ketentuan, apabila Pemberi Kuasa
telah Melunasi seluruh biaya yang diperlukan untuk Mengurus Kepentingan si
Pemberi Kuasa yang telah dikeluarkan lebih dahulu oleh Penerima kuasa, dan
Membayar Honorarium Penerima Kuasa sesuai dengan Jumlah harga yang telah
disepakati, dalam hal ini dibebankan kepada objek Perkara yang dikuasakan;
Sukses Fee atas pelaksanaan kuasa ini ditetapkan dan disepakati sebesar
sepuluh persen dari nilai objek perkara, apabila terdapat kesepakatan lain,
sukses fee dimaksud lebih dari sepuluh persen maka akan disebutkan dalam
bentuk perjanjian tersendiri antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa.
Kuasa ini diberikan kepada Penerima Kuasa dengan hak Memberi Subsitusi
Kepada Pihak lain dan hak mencabutnya kembali menurut Pasal 1812 KUH
Perdata, Penerima Kuasa juga diberi hak secara tegas untuk melakukan hak
retensi terhadap barang atau surat dan seterusnya menurut hukum sampai
semua kewajiban Pembayaran dilunaskan oleh Pemberi Kuasa, Pemberi Kuasa
dan Penerima Kuasa sepakat untuk tidak tunduk terhadap isi pasal 1813 KUH
Perdata;
Segala Tindakan yang dipandang perlu menurut hukum oleh Penerima Kuasa,
walaupun belum disebutkan dalam surat Kuasa ini, sudah Termasuk dalam
Pemberian kuasa ini dan telah disetujui oleh Pemberi Kuasa;

Demikianlah surat kuasa ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Medan, 20 Mei 2013
Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai 6000
DEDDY TRI HERDIANSYAH, SH

Drs. AJI AMINUDDIN

SURAT KUASA KHUSUS


Nomor : 06/SKK.TUN/X/2013

Yang Bertandatangan dibawah ini adalah:


Nama

Yana Mustika SE, Ak.

Kewarganegaraan

Indonesia

Pekerjaan

Kepala DISPENDA Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara

Tempat Tinggal

Jl. Jati Lurus Komplek Bela Residence Blok A1 No. 31. Kel. Jati
Kec. Kepulauan Ternate, Maluku Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, yang dalam hal ini memilih tempat
kediaman hukum (domicili) dikantor kuasanya, dengan ini menerangkan memberi kuasa
kepada :
------------------------------------- GAMELIA AMAS SH. MH. ------------------------------------Kewarganegaraan Indonesia , Profesi Advokat pada kantor Advokat (L.B.H. lawyers club)
Yang beralamat di Jl. Sagu Popeda, No : 13 Ternate. Maluku Utara.
--------------------------------------------------- K H U S U S -------------------------------------------Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa, penerima kuasa
dikuasakan mewakili pemberi kuasa guna mengajukan gugatan mengenai pembatalan Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Wali Kota, Kota Ternate Nomor : 503 / SK /
TUN/ XII / 2011 tanggal 02 November 2012 tentang pemberhentian Kepala Dinas Kota
Ternate Propinsi Maluku Utara, terhadap Wali Kota Ternate yang bertempat kedudukan di Jl.
Jenderal Sudiraman No. 199
Propinsi Maluku Utara.

Perumnas Jati, di Pengadilan Tata Usaha Negara Ternate

Atas pemberian kuasa ini Penerima kuasa berhak membuat dan menandatangani surat
gugatan, mewakili pemberi kuasa untuk menghadap dan menghadiri sidang di Pengadilan
Tata Usaha Negara Ternate, membuat/mengajukan Replik, mengajukan bukti-bukti berupa
surat-surat maupun saksi-saksi, membuat/mengajukan kesimpulan (konklusi), membela hakhak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, menghadap dan berbicara
kepada hakim-hakim, pejabat-pejabat, instansi-instansi terkait, begitu pula pemberi kuasa
diberi hak untuk membuat segala macam surat-surat dan menandatanganinya, untuk
selanjutnya melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi
kuasa, termasuk melakukan upaya hukum banding, membuat, menandatangani, menyerahkan
memori banding, kontra memori banding, dan melakukan upaya kasasi, membuat,
menandatangani, menyerahkan memori kasasi, kontra memori kasasi, atau dengan kata lain
bahwa penerima kuasa diberi hak dengan seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku guna membela kepentingan pemberi kuasa dalam
perkara tersebut diatas. ------------------------------------------------------------------------------------

Demikian kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaiman semestinya baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendir, dengan hak retensi serta hak subsitusi baik sebagian
maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain. ----------------------------------------

Ternate, 11 April 2013


Penerima Kuasa

Gamelia Amas SH. MH.

Pemberi Kuasa

Yana Mustika SE, Ak.

KANTOR HUKUM ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM


J.S.M & ASSOCIATES
JL. KARANG REJO, NO. 19, KOTA SEMARANG.

SURAT KUASA KHUSUS


No. 123/SK.KHS/JSMA/IX/2010
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: Donna Candraningtyas

Umur

: 25 Tahun

Pekerjaan

: Swasta

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

: Jl. Jambu, No. 14, RT. 01/RW. 05, Kota Semarang.

Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.


Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini,
menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada :
1.

Jefri Era Pranata, S.H.

2.

Suyari Timbo Tulung, S.H.

3.

Markus Runding Pakpahan, S.H.


Ketiganya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum

pada Kantor Hukum

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum J.S.M & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Karang
Rejo, No. 19, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.
---------------------------------------------- KHUSUS ------------------------------------------Untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama mengurus kepentingan pemberi kuasa untuk mengurus perkara : Atas diterbitkannya
Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 630/SK/BPN/VII/2010 tertanggal 1 Agustus 2010,
Tentang penolakan penerbitan Sertifikat atas sisa tanah 250 M atas nama Donna
Candraningtyas oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang.
Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum untuk
mengajukan gugatan, menghadap pejabat-pejabat, menghadap maupun mengadiri semua
persidangan di Pengadilan, menghadap instansi-instansi, menghadap hakim-hakim,

mengajukan dan menandatangani surat-surat, mengajukan segala permohonan, mengajukan


segala keterangan yang di perlukan, mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi,
mengajukan memori banding atau kontra memori banding, mengajukan memori kasasi atau
kontra memori kasasi, mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik
oleh yang diberi kuasa dengan malakukan perbuatan hukum berupa pencabutan gugatan,
meminta penetapan-penetapan, izin membaca berita acara perkara, dan segala perbuatan lain
yang penting dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat melakukan
perbuatan yang umumnya dapat dilakukan oleh penerima kuasa/wakil untuk kepentingan
diatas, juga mengajukan Banding dan Kasasi.
Demikian surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan
hak substitusi dan seterusnya menurut hukum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1812 KUH
Perdata dan menurut syarat-syarat lainya ditetapkan dalam Undang-undang.
Semarang, 5 September 2010.
PENERIMA KUASA

1.

Jefri Era Pranata, S.H.

2.

Suyari Timbo Tulung, S.H.

3. Markus Runding Pakpahan, S.H.

PEMBERI KUASA

Donna Candraningtyas

ACHMAD H. A. GANI, SH DKK

ADVOCAT/PENGACARA
Jl. BANDENG RT.14 RW.04 BINA BARU
KELURAHAN DARA KECAMATAN RASANAE BARAT KOTA BIMA
SURAT KUASA
NOMOR : 02/SK/KAI-WT/X/2014
Pada hari ini Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 telah datang seorang yang bernama ABDUL
HAMID ABDULLAH alias JANI RT.11/RW.04 Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam Warga Negara Indonesia Umur 47 Tahun.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pemberi Kuasa kepada,
ACHMAD H. A. GANI, SH Advocat/Pengacara yang beralamat Kantor di Jl Bandeng
RT.12 RW. 04 Bina Baru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Penerima Kuasa dalam perkara tindak pidana Pencabulan
KHUSUS
Bahwa Penerima Kuasa telah dikuasakan untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa dalam
perkara tindak pidana Pencabulan yang dituduhkan kepadanya dan untuk itu Penerima Kuasa hadir
mendampingi Pemberi Kuasa di semua tingkatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum
yaitu Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada di Kapolres Panda (KASAT RESERSE
POLRES PANDA) atau Pihak Kejaksaan Negeri Raba Bima serta Pengadilan Negeri Raba Bima atau
pada pokoknya Penerima Kuasa berhak menghubungi siapapun dan berbicara untuk dan atas nama
kepentingan Perkara Pemberi Kuasa, menolak dan menerima bukti-bukti atau saksi-saksi dan atau
mendengar keterangannya, memohon pengalihan penahanan dan atau mengajukan pradilan,
menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perkara pidana Pemberi Kuasa atau dengan
kata lain Penerima Kuasa diberikan Hak sepenuhnya pada umumnya untuk berbuat sesuatu demi
terselesainya perkara tindak pidana Pemberi Kuasa.
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlunya.
Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

ABDUL HAMID ABDULLAH alias JANI

ACHMAD H. A. GANI, SH

SURAT KUASA KHUSUS


Yang bertandatangan dibawah ini saya :
Nama

: Abdussalam

Tempat, Tanggal Lahir

: Banjarmasin, 29 Februari 1970 (44 Tahun)

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Kebangsaan

: Indonesia

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Photografer

Tempat Tinggal

: Jl. Papaci No. 66 RT/RW 29/30, Kelurahan Pemurus Dalam,


Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Dengan ini mengaku dan menyatakan memberi
kuasa kepada:
PROF. DR. AHMAD RUDINI, S.H.I., M.H.I.
DRA. WAHDAH AMALIATUZZAHRA ASSYIFA, S.H.I., M.HUM.
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat RUDINI & ASSOCIATES beralamat
di Jalan A. Yani km 7, No. 038 Banjarmasin, Kode Pos 71556, Telp. (0511) 334455, baik
bersama- sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
...............................................................KHUSUS......................................................................
Untuk menjadi Penasehat Hukum saya dalam perkara: PIDANA PENGANIAYAAN
Sebagai: TERSANGKA Untuk:
- Mendampingi Pemberi Kuasa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Penganiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP di Polres Banjarmasin.
- Serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. Untuk maksud seperti tersebut
kepada penerima / pemegang kuasa tersebut kami kuasakan untuk dan atas nama kami
menghadap dan berbicara di hadapan semua instansi Pemerintah maupun Swasta, Polres
Banjarmasin, PN Banjarmasin, dimuka pejabat dan pihak-pihak yang bersangkutan, membaca
berkas perkara, menjawab, menanggapi, membuat, mengajukan dan menandatangani suratsurat atau permohonan-permohonan lain yang bermanfaat bagi Pemberi Kuasa, menjawab

dan membantah / menolak hal-hal yang tidak benar, minta keterangan, mendengar, menolak
atau mengajukan saksi-saksi sehubungan dengan perkara tersebut, mengajukan upaya hokum
dan melakukan segala perbuatan / tindakan lain yang dibenarkan menurut hukum yang
berlaku. Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi sebagian atau seluruhnya kepada orang
lain.

Banjarmasin, 20 Mei 2014


Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

ABDUSSALAM
PROF. DR. AHMAD RUDINI, S.H.I., M.H.I.

SURAT KUASA KHUSUS


Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Pekerjaan
Alamat

: Ilham Puja Kusuma


: Pelajar
: Jl. Pramuka No. 42 Yogyakarta

Dengan ini mengaku dan menyatakan memberi kuasa kepada :


Nama
Pekerjaan
Alamat

: Syamsul Arifin, S.H


: Pengacara/Penasehat hukum
: Jl. Pramuka No. 82 Yogyakarta

Baik sendiri maupun bersama-sama


KHUSUS
Untuk menjadi penasehat hokum saya/kami dalam perkara : PIDANA
Sebagai
: Tersangka yang disangka pasal 170 (2) kel. KUHP
Untuk
: Mendampingi dan memperjuangkan hak-haknya dalam proses penyidikan
dan meminta penagguhan penahanan pada polres sleman di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Sleman.
Selanjutnya kepada pemegang kuasa ini kami berikan wewenang penuh untuk mewakili
pemberi kuasa menghadap dan berbicara di muka Persidangan Pengadilan Negeri dimana
perkara ini diperiksa, menghadap dan berbicara di depan pejabat pemerintah/swasta,
membuat dan menandatangani surat-surat yang diajukan sehubungan dengan perkara
tersebut, mengajukan eksepsi, menjawab, membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan
bukti-bukti dan saksi-saksi, menolak bukti-bukti dan saksi dalam keterangan yang tidak benar
mengajukan permohonan, menerima putusan dan lain-lain upaya hukum yang baik dan
berguna bagi pemberi kuasa serta diperbolehkan menurut Hukum Acara.
Dan kepadanya diberikan pula hak substitusi sebagian atau seluruhnya kepada orang lain.
Yogyakarta 2 januari 2012
Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

Syamsul Arifin, S.H

Ilham Puja Kusuma

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama

: Eva Dwinopianti

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Jl Kebayoran lama, No 23 Jakarta Selatan

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.


Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini,
menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :
Gandi Husodo, S.H., M.H.
Lidya Desnia Masta Sinaga, S.H., M.H.
Advokat /Pengacara berkantor Jl. Raya Lenteng Agung No. 24 Jakarta Selatan yang bertindak
baik bersama-sama atau sendiri-sendiri; untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
---------------------------------------------------KHUSUS------------------------------------------------Untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Penggugat yaitu Eva Dwinopianti lawan Jaksa
Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,
beralamat di Jl Rambai No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, disebut sebagai TERGUGAT I.
Reyza Andrian, beralamat di Jl. Ruko Pondok Lestari Blok C1 No.12 A, Tangerang, disebut
sebagai TERGUGAT II, mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan Register 52Pdt .G/
2008 /PN.JKT.Sel, tertanggal 29 januari 2012.
Selanjutnya dalam menjalankan kuasa ini, kepada PENERIMA KUASA diberikan segala hak
dan wewenang untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat, menghadap
pejabat-pejabat yang berwenang dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pejabatpejabat lain yang terkait baik sipil maupun militer, membuat menandatangani dan
mengajukan Gugatan, menghadiri sidang-sidang, mengajukan Jawaban atas Gugatan
Rekonpensi, mengajukan Replik, mengajukan Duplik dalam Rekonpensi, mengajukan bukti-

bukti dan saksi-saksi, menolak dan membantah bukti serta saksi yang diajukan TERGUGAT I
dan TERGUGAT II, mengajukan Konklusi (Kesimpulan), menerima dan/atau menolak
mediasi serta perdamaian, menerima salinan putusan, mengajukan permohonan-permohonan,
mengajukan permohonan Aanmaning dan Eksekusi atas putusan perkara ini, membela dan
mempertahankan hak-hak PEMBERI KUASA, melakukan dan menerima pembayaranpembayaran, membuat dan menerima kwitansi-kwitansi atas suatu pembayaran, serta
melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna bagi kepentingan hukum
PEMBERI KUASA sehubungan dengan pemberian kuasa dimaksud.
Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi serta
secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan
dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam
undang-undang.

Jakarta, 15 Januari 2012


Pemberi Kuasa

(Eva Dwinopianti)

Penerima Kuasa

(Gandi Husodo, S.H., M.H.)

(Lidya Desnia Masta Sinaga, S.H., M.H.)

SURAT KUASA KHUSUS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tgl lahir
Agama
Tempat tinggal
Pekerjaan

:
:
:
:
:

Muhammad Alfadhil
Panton Labu, 21 Maret 1985
Islam
Jl. Merdeka No. 31, Kota Lhokseumawe
Wiraswasta

Dengan ini memberi kuasa kepada :


Nama
Tempat tinggal
Pekerjaan
Berkantor di
Alamat kantor

:
:
:
:
:

Sulaiman Zaini,S.H
Pusong Baru, Kota Lhokseumawe
Advokat/Pengacara
Sulaiman Zaini and Associates
Jl. Samudera Baru No. 114, Kota Lhokseumawe

KHUSUS
Untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai penggugat dalam perkara perdata
wanprestasi dalam perkara No : 11/Pdt.G/2016/PN.LSM di pengadilan negeri Lhokseumawe
melawan :
Nama
Pekerjaan
Tempat tinggal

:
:
:

novizza assyifa
Wiraswasta
Jl. Lilawangsa No. 10, Kota Lhokseumawe

Selanjutnya disebut sebagai tergugat.


Untuk itu penerima kuasa membela hak-hak dan mengurus kepentingan pemberi kuasa,
melakukan dan menerima segala pembayaran, membuat dan menerima kwitansi pembayaran.
Penerima kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap setiap orang dalam segala
persoalan yang berhubungan dengan perkara ini, memilih tempat kediaman hukum,
menghadap hakim dan pejabat-pejabat instansi pemerintah di lingkup kediaman pemberi
kuasa. Penerima kuasa boleh berperkara ke muka pengadilan negeri, mengajukan gugatan,
memberikan jawaban, dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian di muka
pengadilan negeri, menandatangani surat perdamaian, memohon putusan dan turunan putusan
pengadilan negeri, memohon agar putusan pengadilan negeri dijalankan. Penerima kuasa
boleh membuat dan menandatangani surat serta melakukan segala apa yang perlu dan
berguna untuk kepentingan pemberi kuasa, asal tidak dilarang/bertentangan/melanggar
undang-undang, dan bila perlu penerima kuasa dapat memindahtangankan kekuasaannya itu
sebagian atau sepenuhnya kepada orang lain (hak substitusi) dengan hak untuk menarik
kembali pemindahan kuasa yang telah di berikan itu.
Lhokseumawe, 22 Februari 2016
Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

(Sulaiman Zaini. S.H)

(Muhammad Alfadhil)
SURAT KUASA KHUSUS
Nomor : 123/SKK.TUN/IX/2014

Yang Bertandatangan dibawah ini adalah:


Nama

: Didik Raharja, SE,

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pekerjaan

: Bagian humas wakil kepala daerah yogyakarta

Tempat Tinggal

: Jl. mangku bumi no 12, yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman
hukum (domisili) dikantor kuasanya, dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada :
-------------------------------Amin Azis, SH. -----------------------------------------------Kewarganegaraan Indonesia , Profesi Advokat pada kantor Advokat (Amin Azis,SH.)
Yang beralamat di Jl. ahmad buyung yogyakarta.
--------------------------------------------------- K H U S U S -------------------------------------------Untuk dan atas nama guna kepentingan hukum pemberi kuasa, penerima kuasa dikuasakan mewakili
pemberi kuasa guna mengajukan gugatan mengenai pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha
Negara berupa keputusan Wali Kota, Kota klatenNomor : 678/SK / TUN/ VIII/ 2011 tanggal 12 maret
2014 tentang pemberhentian hormat Kepala Dinas Kota sleman Propinsi yoyakarta terhadap Wali
Kota sleman yang bertempat kedudukan di Jl. Nologaten di Pengadilan Tata Usaha Negara yoyakarta
propinsi yoyakarta Atas pemberian kuasa ini Penerima kuasa berhak membuat dan menandatangani
surat gugatan, mewakili pemberi kuasa untuk menghadap dan menghadiri sidang di Pengadilan Tata
Usaha Negara Ternate, membuat/mengajukan Replik, mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat
maupun saksi-saksi, membuat/mengajukan kesimpulan (konklusi), membela hak-hak serta mengurus
kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, menghadap dan berbicara kepada hakim-hakim, pejabatpejabat, instansi-instansi terkait, begitu pula pemberi kuasa diberi hak untuk membuat segala macam
surat-surat dan menandatanganinya, untuk selanjutnya melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan
berguna bagi kepentingan pemberi kuasa, termasuk melakukan upaya hukum banding, membuat,
menandatangani, menyerahkan memori banding, kontra memori banding, dan melakukan upaya
kasasi, membuat, menandatangani, menyerahkan memori kasasi, kontra memori kasasi, atau dengan

kata lain bahwa penerima kuasa diberi hak dengan seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku guna membela kepentingan pemberi kuasa dalam perkara
tersebut diatas. --------------------------------

Demikian kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaiman semestinya baik secara bersamasama maupun sendiri-sendir, dengan hak retensi serta hak subsitusi baik sebagian maupun
seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain. ---------------------

Yogyakarta, 23 september 2014

Penerima Kuasa

Amin Azis, SH.

Pemberi Kuasa

Didik Raharja, SE.