Anda di halaman 1dari 3

Disediakan Oleh: Hanita Ladjaharun, Guru Cemerlang Sejarah DG 48

ANALISIS SOALAN SEJARAH SPM 2016 (TINGKATAN EMPAT)


BAB

2004

1 tamadun awal
Manusia

Tamadun: Ciriciri Tamadun

2 Peningkatan
Tamadun

Tamadun
Yunani:
Pemerintahan,
Ptolemy,
Archimedes,
Acrupolis

2005

2006
Tamadun:
Maksud, ciriciri,
Mesopotamia

2008

Kerajaan
Maritim
Islam Di
Makkah:
Penetangan
terhadap Islam

5 Kerajaan
Islam Madinah

Piagam
Madinah

Hijrah

6 Kerajaan2
Islam

Khalifah:
Syarat,
pembaharuan
Umar

Tamadun
Islam: Faktor
pkbgn dan
kesan
pertembungan

7 Islam Di Asia
Tenggara

Kesenian islam
Di Asia
Tenggara

8 Islam Di
Malaysia

Pengaruh Islam
(sosial): nilai
hidup Islam

Imperialisme

2009

Tamadun:
Mesir Purba
(keistimewaa
n dan
sumbangan)
Tmadaun
Yunani:
Sistem
demokrasi
(Konsep, ciri,
cth Negara
demokrasi

-Tamadun Rom
-Peperiksaan
China

3 Tamadun
awal Asia
Tenggara
4 Tamadun
Islam Makkah

9.
Perkembangan
Di Eropah

2007

Tamadun:
Mesir dan
Meso
Peranan sungai

Revolusi
Pertanian

2011

2012

Bandar
Terancang
Mohenjendaro
dan Harappa

2013
Bandar
Terancang
Mohenjendaro
dan Harappa

2014

2015

Ciri Tamadun,
Pembentukan
dan sumbangan
tamadun
Mesopotamia
Perluasan kuasa
Sistem Republik

Kerajaan Agraria
Kerajaan Maritim
Zaman
Jahiliah:
Sebab
disebut
Jahiliah, cirri
masyarakat
jahiliah
Perjanjian
Hudaibiyah:
Pihak terlibat,
rentetan
peristiwa dan
kesan

Khalifah:
Kaedah
pemilihan,
Tanggunjawab,
Abu Bakar
-Penyebaran
Islam
-Pengaruh
Islam: eko, pol,
pend.

2010

Pengaruh Hindu
Buddha:
Monumen
Penyebaran
Islam dan
Penentangan
terhadap ajaran
Islam

Riwayat dan
Keperibadian
Nabi
Muhammad
SAW

Kerajaan Maritim

Kerajaan Turki
Uthmaniah:
Pembentukan
dan faktor
kejayaan

Latar belakang
dan sumbangan
Kerajaan Bani
Umaiyah
Teori
kedatangan
Islam ke AT

Pengaruh
Islam(politik):
-UndangBertulis
-Undang X
Bertulis
Renaissance

Penjelajahan
kuasa Eropah

Pertembungan
Tamadun

Pendidikan
Formal

Pengaruh
Hindu Dan
Buddha
Jahiliah
Nabi
Muhammad
Penyebaran
Islam

Hijrah

Piagam
Madinah
Perjanjian
Hudaibiyah
Pembukaan
Makkah
Pemerintahan
Khalifah
Bani Umayah
Bani Abbasiah

Teori kedatangan
Islam dan
perubahan

Penyebaran
Islam

Pendidikan
sebelum
merdeka

Kesan kedatan
Islam terhadap
politik dan
ekonomi

Penjelajahan dan
penerokaan

Zaman Gelap
Renaissance
Refomation

Khalifah:
Konsep, syarat,
ciri kepimpinan

Penyebaran
Islam & Kesan
Politik

Revolusi
Pertanian

Kerajaan agraria

Zaman Jahiliah

Pembukaan
Semula Kota
Makkah

Kesan Revolusi
Perindustrian

Penekanan
2016
Pembentukan
Tamadun
Tamadun
Hwang Ho
Tamadun Mesir
Falsafah
Ekonnomi
Kesenian

Disediakan Oleh: Hanita Ladjaharun, Guru Cemerlang Sejarah DG 48


10 Dasar
British dan
Kesannya

Getah

Tanaman
Komersil

Ekonomi
Tradisioanal

Tanaman
Komersil Getah
Kemasukan
buruh

Dasar British
(Tanah)

Dwi Ekonomi:
Maksud, faktor
kewujudan

Ekonomi
Tradisonal/
ekonomi dagang

Dasar British
Kesan Dasar
Ekonomi

ANALISIS SOALAN SEJARAH SPM 2016 (TINGKATAN LIMA)


BAB
1:
Nasionalisme
Di AT

2004
-Media Cetak
-Nasionalisme
awal
-Imperialisme
barat
-Sloa\gan Kasut
-Birokrasi Barat

2005
Imperialism:
Faktor dan
kesan

2: Nasinalisme
Di Malaysia

Gerakan
Nasionalisme
Media cetak

Nasionalisme:
penetangan
pemimpin
tempatan

2006

Ciri Negara
Bangsa, Benso
dan Bismark

4: Pembinaan
Negara Dan
Bangsa
Malaysia

Malayan
Union: Sebab
dan reaksi

5: Pembinaan
Negara Dan
Bangsa
Merdeka

Sistem ahli:
ciri,
perlembagaa
n dan
kepentingn

6: Pengukuhan
Negara Bangsa

Pembentukan
Malysia: Reaksi
dalam dan luar
negara
Sistem
pilihanraya:
Syarat menjadi
calon

2008

Penentangan:
Dol Said, Mat
Salleh

3: Kesedaran
Pembinaan
Negara Bangsa

7: Sistem
Pemerintahan
Dan
Pentadbiran
Negara

2007
Imperialime
Barat: Maksud,
faktor dan
slogan Bebean
orang Putih

2009
-Nasionalisme:
faktor
kemunculan,
sIstem
pendidikan,
karya
kesusasteraan,
pengaruh luar
Faktor
nasionalisme

Undang2
Tubuh
Kerajaan Johor

Penyerahan
Sarawak: Vyner
Brooke,
Persatuan,
sebsbmenentang

2010

2011
Imperialisme:
Sebab
penjajahan
British

Sebab dan peristiwa


penentangan di
Perak dan Pahang

2012
Nasionalisme:
faktor dan
perbezaan

2013
Imperialisme:
Sistem
birokrasi barat

Perjuangan
Pemimpin
tempatan:
sebab dan
peristiwa

Gerakan Islah,

Ciri-ciri- Negara
bangsa Kesultanan
Melayu

Persekutuan
Tanah Melayu
1948: Faktor,
tuntutan org
melayu,
kepentingan
Pakatan murni,
maksud, usaha,
semangat

2015

Penekanan 2016
Imperialisme:
Faktor
Nasionalisme di
Asia Tenggara

Akhbar
Perbandingan
isu dulu dan kini

Faktor
nasionalisme
Perjuangan
tokoh
Zaman Jepun
Latar belakang
Ciri negara
bangsa/ ciri
negara bangsa
kesultanan
Melayu Melaka
Kelantan
Terengganu
MU
Perkekutuan TM
Pergerakan
politik di Sabah
Dan Sarawak

Pakatan Murni

Perjanjian
Persekutuan
Tanah Melayu
1957

Sistem
demokrasi
negeri
Sembilan

Malayan
Union:Sebab
dan cara
penentangan
serta iktibar

Persekutuan
Tanah Melayu
1948: Faktor,
Penerimaan
dan
Kepentingan
Sistem Ahli:
Ciri & Latar
Belakang

Pembentukan
Malaysia:
Faktor, JPPK
Perlembagaan
1963:
Keluhuran dan
Pindaan

2014
Imperialisme:
Kuasa terlibat,
faktor

Faktor dan
reaksi
pembentukan
Malaysia
Sistem raja
Berperlembagaan

Lagu Negaraku

Konsep
Persekutuan
Bidang Kuasa
Persekutuan
Dan Negeri

Pembentukan
dan reaksi

Pilihanraya:
Proses, adil,
kepentingan

Perlembagaan

Kuasa
Pemerintahan
Parti-parti politik
Lambang (Jata
Negara/ bendera)

Disediakan Oleh: Hanita Ladjaharun, Guru Cemerlang Sejarah DG 48


Malaysia
8:
Pembangunan
dan Perpaduan

9.: Malaysia
Dan Kerjasama
Anatarabangsa

Rukun negara

-Dasar Luar
Malaysia
-ASA

Ekonomi:
Dasar
Ekonomi
Baru
Blok Komunis
dan kapitalis

Perang Dunia
II
-K Ekonomi

ASEAN:
matlamat,
kejayaan
Dasar Luar
Malaysia

-DPEN:
Pertanian,
Penswastaan
dan
persyarikatan
PBB: matlamat
dan piagam,
peranan
Malaysia dan
manfaat

Rancangan Malaya
Pertama

Dasar Luar
Malaysia: Tahap
Pertama, Dasar
Berkecuali,
Tahap ketiga

Globalisasi

Bahasa

OIC,
Komanwell dan
NAM

Perang Dunia:
Sebab dan
Kesan

Sukan Untuk
Perpaduan:
SUKMA

Komanwell
Globalisasi

Falsafah
pendidikan

Rancangan
Ekonomi

Perang Dunia
Kedua

Dasar Luar
Hubungan
Antarabangsa