Anda di halaman 1dari 25

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol


yang diberi adalah yang biasa digunakan.
PERKAITAN
1

am an = am + n

am an = am

(am)n = amn

Jarak =

Titik tengah

Purata laju =

Min =

Teorem Pithagoras

c 2 a 2 b2

BENTUK DAN RUANG


1

Luas segi empat tepat = panjang lebar

Luas segi tiga =

3
4

Luas bagi segi empat selari = tapak tinggi


Luas trapezium = hasil tambah dua sisi selari tinggi

5
6

Lilitan bulatan = d = 2r
Luas bulatan = j2

Luas permukaan melengkung silinder = 2jt

Luas permukaan sfera = 4j2

Isi padu prisma tegak = luas keratan rentas panjang

tapak tinggi

10
11

Isi padu kuboid = panjang lebar tinggi


Isipadu silinder = r2h

12

Isi padu kon = j2t

13

Isipadu sfera = j3

S50

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

14

Isi padu piramid tegak = tapak tinggi

15

Hasil tambah sudut pedalaman poligon = (n 2) 180o

16
17
18
19

Faktor skala, k =
Luas imej = k2 luas objek

S50

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda
untuk mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik
1.

(a) Bulatkan nombor-nombor yang betul di dalam Rajah 1a apabila dibundarkan kepada
ribu yang hampir menjadi 57000.
(3 markah)

56603

57566
56502

57801
56399

57108

Rajah 1a

(b) (i) Rajah 1b pada ruang jawapan menunjukkan kad nombor berbentuk bulat dan
segi empat sama. Lengkapkan pola nombor tersebut.
(2 markah)
Jawapan:

16

64

13
Rajah 1b

(ii) Nyatakan pola bagi urutan nombor pada kad berbentuk segi empat sama.
(1 markah)
Jawapan:

S50

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(c) Rajah 2c menunjukkan 2 buah jam tangan yang berlainan jenama

Jenama X
Harga asal = RM180
Potongan 20%

Jenama Y
Harga asal = RM210
Potongan 35%
Rajah 2c

Kamal mempunyai wang sebanyak RM250. Dia ingin membahagi sejumlah


wangnya kepada 3 orang adiknya dengan setiap orang mendapat 15% daripada
jumlah wangnya. Selepas menyerahkan wang kepada adiknya, Kamal bercadang
membeli seutas jam tangan. Jam tangan jenama apakah yang boleh dibeli oleh
Kamal dengan menggunakan baki wang yang masih ada padanya.
(4 markah)
Jawapan:

2.

(a) Jadual 2a menunjukkan suhu takat beku bagi beberapa bahan kimia.
Bahan Kimia

Suhu(oC)

-12

-14

-10

13

10

Jadual 2a
Berdasarkan Jadual 2a, bahan kimia yang manakah mempunyai
(i)

Suhu takat beku paling tinggi

Jawapan:________________

(ii) Suhu takat beku paling rendah

Jawapan:________________

(2 markah)

S50

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(b) Jadual 2b menunjukkan harga bagi tiga jenis barangan di sebuah pasar borong
Jenis barangan

Harga(RM)

Udang

RM30.60/kg

Ketam

RM28.40/kg

Sotong

RM y/kg
Jadual 2b

Pn Zeti membeli 2.5 kg udang dan 3.5 kg ketam.


(i)

Pn Zeti membayar RM200. Berapakah baki wangnya.

(ii) Harga sekilogram sotong di pasar tersebut adalah

(3 markah)
3
4

daripada harga

sekilogram udang. Adakah baki wang Pn Zeti cukup untuk membeli sekilogram
sotong. Tunjukkan jalan pengiraan.
(2 markah)
Jawapan:
(i)

(ii)

5
9
kg tepung. Dia memberikan
daripada tepung yang dibelinyai
7
10
7
kepada kawannya. Setiap orang kawannya mendapat
kg tepung, Tentukan
8

(c) Rozi membeli 4

bilangan kawannya.

(3 markah)

Jawapan:

S50

SULIT

SULIT

3.

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(a) Pada Rajah 3a, garisan-garisan JN, KQ dan LP adalah garis lurus.

a
d

e
c

i
Q

Rajah 3a
Berdasarkan Rajah 3a, tuliskan pasangan sudut yang betul dengan jenis sudut yang
dinyatakan.
(3 markah)
Jenis sudut

Jawapan

Sudut penggenap
Sudut bertentangan bucu
Sudut pelengkap
(b) (i) Permudahkan (4u + 5) (u + 3)
(2 markah)
Jawapan:

(i)

Rajah 3b(ii) menunjukkan segitiga sama sisi

( x 3) cm

Rajah 3b(ii)
Cari perimeter segitiga tersebut

(2 markah)

Jawapan:

S50

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(c) Alisa mempunyai 3 gulung reben. Panjang setiap reben ialah 2 m 15 cm. Dia
menggunakan reben-reben tersebut untuk mengikat 4 kotak hadiah. Jika masih
terdapat baki reben sebanyak 33 cm setelah semua kotak diikat, hitung panjang
reben yang digunakan untuk membungkus 1 kotak hadiah.
(3 markah)
Jawapan:

4. (a) (i) Nyatakan bilangan paksi simetri bagi poligon pada ruang jawapan

(2 markah)

Jawapan:
Poligon

Bilangan paksi simetri

(ii) Garis KL pada rajah 4a(ii) dalam ruang jawapan adalah paksi simetri bagi satu
poligon. Lengkapkan poligon tersebut.
(1 markah)
K
Jawapan:

Rajah 4a(ii)

L
S50

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(b) Rajah 4b menunjukkan bentangan sebuah kuboid yang mempunyai isipadu 432cm3
.

6 cm

Rajah 4b
6 cm
x cm

Berdasarkan pada Rajah 4b


(i) Hitung nilai x

(2 markah)

Jawapan:

(ii) Kuboid tersebut digunakan untuk mengisi air ke dalam sebuah balang kaca yang
berisipadu 3280cm3. Tentukan bilangan minimum kuboid itu digunakan untuk
mengisi balang kaca sehingga penuh dengan air.
(2 markah)
Jawapan:

(c) Dalam Rajah 4c, KLMN ialah segi empat tepat. NOPQ ialah segi empat sama dan
KQR ialah segi tiga bersudut tegak. R dan Q ialah masing-masing titik tengah
kepada garis KL dan KN.
K

12 cm

10 cm

Rajah 4c
Hitung perimeter kawasan tidak berlorek, dalam cm
(3 markah)
Jawapan:

S50

SULIT

SULIT

5.

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(a) Rajah 5a(i) menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak.

z
x

Rajah 5a(i)
(i) Tentukan hubungan antara x, y dan z

(2 markah)

Jawapan:

y = ___________________

z = ________________

(ii) Segitiga PQR dalam Rajah 5a(ii) ialah segi tiga bersudut tegak

7 cm

24 cm

Rajah 5a(ii)

R
Berdasarkan Rajah 5a(ii), Hitung panjang PR

(2 markah)

Jawapan:

S50

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(b) Sebuah bakul mengandungi tiga jenis buah-buahan yang terdiri daripada betik,
rambutan dan oren dalam nisbah 1 : 5 : 3. Beza bilangan buah oren dan buah betik
ialah 8. Hitung bilangan buah rambutan.
(2 markah)
Jawapan:

( c ) Hamid telah membeli sekeping pizza yang kemudiannya dipotong kepada 6 bahagian
yang sama besar. Dia kemudiannya mengeluarkan satu bahagian yang mempunyai
panjang lengkok 11 cm untuk dimakan sebagaimana gambar pada Rajah 7b.
( 4 markah )
.
Rajah7b

11 cm
Hitung perimeter pizza yang belum dimakan. (gunakan =

22
)
7

Jawapan:

S50

10

SULIT

SULIT

1.

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(a) Rajah 6a menunjukkan satah Cartes.


y

A(3,5)
B

x
0
Rajah 6a
Berdasarkan satah Cartes pada Rajah 6a
i.

Jarak titik A dari paksi-y ialah unit

ii.

Jarak titik A dari paksi-x ialah . Unit

iii.

Koodinat bagi titik B ialah

(3 markah)

(b) Rajah 6b pada ruang jawapan menunjukkkan sebuah segi empat sama JKLM
bersisi 6 unit, dilukis di atas grid segi empat yang sama besar bersisi 1 unit. X ,Y
dan Z adalah tiga titik yang bergerak dalam segi empat sama tersebut.
(i) Pada rajah, lukis
(a) Lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa
sama dari titik J dan titik K.
(b) Lokus bagi titik Y yang bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari
titik M.
(c)Lokus bagi titik Z yang bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa 2 unit dari
garis JK.
(ii) Seterusnya , tandakan dengan simbol bagi persilangan lokus X dan lokus Z
(4 markah)
Jawapan:
J

L
Rajah 6b

S50

11

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(c) Rajah 6c menunjukkan pandangan sisi sebuah kemah yang berbentuk prisma .
Fendi ingin melukis pelan pandangan sisi khemah itu
P

600
T

S
Rajah 6c

Untuk soalan 6 (c) (i) dan (ii), lengkapkan rajah di ruang jawapan
Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja.
(i) Bina garis TP dan garis PQ bagi melengkapkan segi empat selari PQST.
(2 markah)
(ii) Bina garis yang berserenjang dengan garis SR dan melalui titik Q.

(1 markah)

Jawapan:

S50

12

SULIT

SULIT

2.

PERTENGAHAN TAHUN 2016

a) Piktograf pada Rajah 7a menunjukkan bilangan murid yang lulus dalam empat mata
pelajaran bagi satu peperiksaan di sebuah sekolah menengah
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Melayu
Sejarah
Mewakili 6 orang
Rajah 7a
Berdasarkan piktograf pada Rajah 7a
i) Subjek manakah mempunyai bilangan murid lulus paling ramai?
ii) Berapa ramaikah murid yang lulus dalam subjek Bahasa Melayu?
iii) Jika jumlah murid yang menduduki peperiksaan ialah 30 orang, cari bilangan
murid yang gagal dalam subjek Matematik.
(3 markah)
Jawapan:
i)

ii)

iii)

b) Rajah 5b menunjukkan dua buah kotak A dan kotak B berbentuk kubus.

Isipadu = 1728 cm3


(i)

(ii)

S50

Rajah 5b
Berapakah bilangan permukaan kubus A
markah)
Jawapan:

(1

Hitung panjang sisi kubus B, dalam cm, jika 27 buah kubus B boleh dimasukkan
penuh ke dalam kubus A.
(2 markah)

13

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(c) Pada rajah 7c, EFGH ialah imej bagi EFGH di bawah suatu penjelmaan W.
E

F
2
G
6

2
G

4
F
E

Rajah 7c
(i)

Huraikan selengkapnya penjelmaan W.

(ii) Tanda dan nyatakan koordinat imej bagi titik P(1, 4 ) di bawah penjelmaan yang
sama.
(4 markah)
Jawapan:,
(i)

8. a) Padankan setiap yang yang berikut dengan nilai yang sama

( 3 markah )

53
0

80

4 3

53

1
S50

14

43

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

b) Pak Mail membeli sehelai kain sepanjang 26 meter bagi membuat beberapa helai baju.
Kain itu kemudiannya digunting kepada k bahagian dengan panjang setiap bahagian
ialah 3 meter.
i) Jika baki kain itu ialah H meter, tulis satu rumus bagi H
ii) Cari nilai H jika k = 6
(3 markah)
Jawapan :
i)

ii)

(c) (i) Selesaikan persamaan 3x 2 11


(1 markah)
Jawapan:

(ii) Farid pergi ke sebuah pasar raya untuk membeli pakaian. Beliau telah membeli
dua helai kemeja dan dua helai seluar. Harga sehelai kemeja adalah RM20 kurang
daripada harga sehelai seluar. Jika Farid membayar sebanyak RM224 bagi semua
pakaian yang dibelinya, cari harga bagi sehelai seluar.
(3 markah)
Jawapan:

S50

15

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

9. (a) (i) Rajah 9a(i) menunjukkan sebuah bulatan. PQRS ialah sisi empat kitaran dan
PST ialah garis lurus.

1260

Q 920

m
S

n
P
Rajah 9a(i)
Cari nilai m + n

(2 markah)

Jawapan:

(ii) Rajah 9a(ii) menunjukkan sebuah bulatan PQRS, PTR dan QTS ialah garis lurus.

Q
43

55

S
Rajah 9a(ii)
Cari nilai .

(2 markah)

Jawapan :

S50

16

SULIT

SULIT

b)

PERTENGAHAN TAHUN 2016

Berdasarkan Rajah 9b, padankan pasangan sudut dengan jenis sudut yang betul
(3 markah)

a
b

c d
e

Rajah 9b

c)

sudut b dan sudut c

sudut selang seli

sudut a dan sudut c

sudut pedalaman

sudut a dan sudut d

sudut sepadan

Permudahkan ungkapan

3b 3d
bd

sebagai satu pecahan tunggal


b
bx by

(3 markah)
Jawapan :

S50

17

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

10. (a) Namakan setiap poligon di bawah


(3 markah )
i)

Jawapan :.

ii)

Jawapan:

iii)

Jawapan:

(b) Jadual 10b menunjukkan tinggi murid-murid dalam sebuah kelas


Tinggi (cm)

140

141

142

143

144

Kekerapan

Jadual 10b
i) Jika terdapat 32 orang murid di dalam kelas itu, cari nilai x.
ii) Jika seorang murid yang mempunyai ketinggian 141 cm berpindah ke sekolah lain,
apakah mod yang baru dan berapakah bilangan kekerapan bagi mod itu
(3 markah)
Jawapan:
(i)

(ii)

(c) (i) Namakan jenis pepejal pada Rajah 10c(i)

(1 markah)

Rajah 10 c (i)

Jawapan : ..

S50

18

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

(ii) Pada suatu hujung minggu Marina bersama keluarga pergi berkelah di kawasan
air terjun. Beliau membawa bersama sebuah kotak kertas yang berukuran 50 cm
panjang, 30 cm lebar dan 45 cm tinggi sebagaimana gambar dalam Rajah 10c(ii).
Marina telah membentangkan kotak tersebut sebagai alas tempat duduk,.

Rajah 10c(ii)
Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang di litupi oleh kotak itu
(3 markah)
Jawapan:

S50

19

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

LOGO SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

UJIAN BERTULIS
PERTENGAHAN TAHUN

S50

20

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

SKEMA PEMARKAHAN
NO.
SOALAN
1(a)

KETERANGAN
56603

P1

56502

P1

57108

P1

i)

4 , 32

P1

10 , 16

P1

Tambah 3 kepada nombor sebelumnya

P1

1(b)
ii)

1(c)

2(a)

80
20
65
35
180 @ 180 - [
180] @
210 @ 210 - [
210]
100
100
100
100

K1

15
250 3
100

K1

15
250 [
250 3] @ setara
100

K1

Jenama Y

N1

i)

P1

P1

2.5 x 30.60 atau 3.5 x 28.40

K1

200 76.5 99.4 atau setara

K1

24.10

N1

3
30.60 @ setara
4

K1

Cukup

N1

i)

2(b)
ii)

2(c)

5 49

atau setara
7 10

K1

7 8
atau setara
2 7

K1

N1

Jenis sudut
3(a)

MARKAH

Sudut penggenap
Sudut bertentangan bucu

Jawapan
a & b atau b & c atau c & d atau
a & d atau e & i atau h & i

P1

a & c atau b & d atau e & h

P1
P1

S50

21

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

NO.
SOALAN

KETERANGAN
Sudut pelengkap

3(c)

K1

3u 2

N1

x 3 x 3 x 3 atau setara

K1

3x + 9

N1

ii)

2.15 x 3

K1

6.45 - 0.33
4

K1

1.53 m @ 1m 53cm

N1

i)

P1

P1

ii)

Rajah dilukis dengan lengkap dan betul

N1

i)

6 6 x = 432 atau setara

K1

12

N1

3280
atau setara
432

K1

N1

KR=8 @ LR=8 @ LQ=6 @ MQ=6 @ QR=10 dilihat

P1

12 +10 + 6 + 6 + 10 + 8

K1

52

N1

4(a)

4(b)

e&f

4u 5 u 3

i)
3(b)

ii)

i)
4(c)

P1

z2 x 2

i)

P1

y 2 x2

5(a)

7 2 24 2

ii)

K1

25

5(b)

N1

5
8 @ setara
2

K1

20

N1
K1

60
22
2
j 11 atau setara
360
7

5(c)

S50

MARKAH

10.5

K1

55 + 10.5 + 10.5

K1

22

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

NO.
SOALAN

KETERANGAN

MARKAH

76

6(a)

N1

i)

P1

ii)

P1

i)

(7,4)

P1

Lokus Z

Lokus Y
M

6(b)
i)

ii)

Lokus X
(a) Lokus X dilukis betul

K1

(b) Lokus Y dilukis betul

K1

(c) Lokus Z dilukis betul

K1

Persilangan ditanda betul

N1

Nota:
a) Tidak diterima garis putus-putus dan lakaran
b) Abaikan label
c) Lebih dari 3 lokus dilukis, tolak 1 dari markah KN nya
d) Terima Gap dan Extention

1
grid segi empat sama
4

6(c)

600
R

S50

23

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

NO.
SOALAN

7(a)

KETERANGAN
Pembinaan sudut 600 dengan betul

K1

Pembinaan tembereng garis PQ dengan betul

K1

Pembinaan garis serenjang yang betul

K1

i)

P1

Bahasa Melayu

ii) 30

P1

iii) 12

P1

i)

6
3

7(b)

7(c)

MARKAH

ii)

P1

1728
3

27

64

K1

N1

i) Pantulan

P1

pada garis y = -1

P1

ii) Tandaan titik pantulan yang betul

P1

P(1,2)

N1

P1

53
0

80

8(a)

P1

4 3

53

1
43

8(b)

i) H 26 3k

N1

ii) 18

K1
N1

8
(i)
8(c)

N1

(ii) x = y + 20 @ 2x + 2y = 224

P1

2(y - 20) + 2y = 24

S50

P1

K1

24

SULIT

SULIT

PERTENGAHAN TAHUN 2016

NO.
SOALAN

KETERANGAN

MARKAH

66

N1

i) 42 atau 54
9(a)

N1

96

N1

ii) 55 + 43 @ setara

K1

82

9(b)

9(c)

10(a)

10(b)

10(c)

N1

sudut b dan sudut c

sudut selang seli

P1

sudut a dan sudut c

sudut pedalaman

P1

sudut a dan sudut d

sudut sepadan

P1

3(b + d) atau b( x + y)

K1

3b d bx y

b
bd

K1

3( x + y )

N1

Sisi empat

P1

Oktagon

P1

Pentagon

P1

i) 6

N1

ii) 140

P1

P1

i) selinder

P1

ii) 30 x 50 x 2 atau 45 x 30 x 2 atau 50 x 45 x 2

K1

3000 + 2700 + 4500

K1

10200

N1

Nota : abaikan unit cm

S50

25

SULIT

Anda mungkin juga menyukai