Anda di halaman 1dari 8

BERTARIKH 19/09/2016

-------------------------------------------------------------------------

PERJANJIAN PELABURAN
-------------------------------------------------------------------------

DI ANTARA
MUHAMMAD REDZUAN BIN KAMARUDIN
(NO.K/P :________________________)

DAN

________________________________________________
(N0. K/P : NO IC PELABUR)

PENYEDIAAN SURATCARA OLEH:


MUHAMMAD REDZUAN BIN KAMARUDIN
PEMILIK TUNGGAL (XM.COM-REAL 14 : 3082916)
ALAMAT:

PERJANJIAN INI dibuat pada 19hb September 2016 di antara

1- MUHAMMAD REDZUAN BIN KAMARUDIN (NO.K/P


:_____________________)
selepas ini akan disebut sebagai TRADER. Beralamat di
___________________________________________________________________________
_______________________________________.
.
dan

2- NAMA PELABUR (NO. K/P : NO IC PELABUR) selepas ini akan disebut


sebagai PELABUR. Beralamat di ALAMAT PELABUR.
BAHAWASANYA :

Pelabur telah bersetuju untuk melabur dalam pelaburan melibatkan


pertukaran mata wang asing atau lebih dikenali sebagai forex trading
yang di kendalikan oleh Muhammad Redzuan Bin Kamarudin sebagai
trader sulung untuk mengusahakan modal dan juga dipersetujui
perjalanan modal dan keuntungan diuruskan sepenuhnya trader. Dengan
ini juga pelabur dan trader bersetuju dengan terma-terma dan syaratsyarat yang terkandung di dalam surat perjanjian ini.
MAKA ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI DAN DIAKUI perkaraperkara berikut : PELABUR DENGAN INI BERSETUJU :
(1) Melaburkan modal sebanyak RM__________ (
_____________________) untuk digunakan oleh trader.

Ringgit

Malaysia

(1)
Menerima pembayaran perkongsian keuntungan dari trader
sebanyak 165% dari jumlah modal didalam tempoh 35 hari bekerja iaitu
jangkaan tarikh pulangan keuntungan adalah pada 8 November 2016
(2) Pembayaran perkongsian keuntungan sebanyak 165% dari jumlah modal
didalam tempoh 35 hari bekerja akan dilaksana dan bermula pada hari
bekerja yang berikutnya selepas tandatangan perjanjian dan serahan
modal. Ini bermakna kiraan tempoh 35 hari bekerja bermula hari bekerja
keesokan harinya selepas perletakan modal dan tandatangan perjanjian
pelaburan.

(3) Modal pelaburan sebanyak RM_______________ ( Ringgit Malaysia


____________________) akan dipulangkan sepenuhnya oleh pihak trader
setelah tamat tempoh 35 hari bekerja sekali ketika pembayaran
keuntungan.

TRADER DENGAN INI BERSETUJU :


(2) Menerima pelaburan modal sebanyak RM_______________ ( Ringgit
Malaysia ____________________) dari pelabur untuk digunakan sebagai
modal dagangan untuk agihan peratus keuntungan.
(3) Membayar perkongsian keuntungan dari trader sebanyak 165% dari
jumlah modal didalam tempoh 35 hari bekerja. Kiraan bermula 1 hari
bekerja (Isnin-Jumaat) selepas perletakan modal dan tandatangan
perjanjian pelaburan.
(4)
Membuat bayaran perkongsian keuntungan sebanyak 165% dari
jumlah modal didalam tempoh 35 hari bekerja tepat pada waktu dan
tempoh yang termaktub dalam perjanjian pelaburan iaitu tarikh dijangka
menerima pulangan ialah pada 8 November 2016
(5) Memulangkan modal pelaburan sebanyak RM_______________ ( Ringgit
Malaysia ____________________) kepada pelabur sepenuhnya oleh pihak
trader setelah tamat tempoh kiraan 35 hari bekerja iaitu pada hari yang
sama keuntungan diagihkan.

JAMINAN DAN PERSETUJUAN :

(1) Trader bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perjalanan perdagangan


matawang asing (forex trading) dan dengan ini bersetuju menanggung
segala risiko. Trader juga bersetuju bahawa modal pelaburan sebanyak
RM_______________ ( Ringgit Malaysia ____________________) dari pihak
pelabur selamat dan akan dipulangkan sepenuhnya.
(6)
Pembayaran semula modal sebanyak RM__________ akan dibuat
pada hari yang sama keuntungan di agihkan kepada pelabur iaitu pada
tarikh 8 November 2016. Pembayaran keuntungan perlu di buat ke
akaun bank atas nama PELABUR melalui akaun bank NAMA BANK
PELABUR dimana no akaun tersebut adalah seperti berikut
NO AKAUN PELABUR

(2) Jika didapati Trader gagal membuat pembayaran pada tarikh pembayaran
sepatutnya, Pelabur akan memberi tempoh 7hari dari tarikh tersebut
untuk Trader untuk membuat pembayaran. Jika Trader melanggar
perjanjian ini maka Pelabur boleh mengenakan tindakan undang-undang
kepada Trader

(3) Jika Trader melanggar perjanjian ini selepas 7 hari tambahan yang
diberikan oleh pelabur maka Pelabur boleh mengambil tindakan undangundang terhadap Trader dan segala kos guaman yang terlibat akan
ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Trader.
(4) Sekiranya Trader mengalami kerugian, Pelabur tidak akan bertanggungjawab
atas segala kerugian yang dialami dan Trader akan tetap membayar dividen
165% dari jumlah modal didalam tempoh 35 hari bekerja tepat pada
waktu mengikut perjanjian asal dan memulangkan modal RM______________
yang telah dilaburkan kepada Trader mengikut Perjanjian ini.
(5) Sekiranya berlaku perselisihan faham antara Trader dan Pelabur, semua
terma perjanjian yang dibuat mestilah dipatuhi dan sekiranya berlarutan
hendaklah mencari jalan penyelesaian secepat mungkin yang dipersetujui
oleh kedua-dua pihak. Sekiranya penyelesaian tidak dapat disepakati oleh
kedua-dua pihak selepas tempoh satu bulan, tindakan undang-undang
boleh diambil oleh Trader dan Pelabur untuk menguatkuasakan Perjanjian
ini.
(6) Perjanjian ini akan terbatal apabila semua pembayaran yang telah dibuat
oleh Trader sudah cukup jumlahnya dan mengikut persetujuan dalam
Perjanjian ini beserta bukti pembayaran dan setelah Pelabur mendapat
pulangan profit atau keuntungan sebanyak 165% dari jumlah modal
didalam tempoh 35 hari bekerja dan pulangan modal pada hari yang
sama.
PENGIRAAN KEUNTUNGAN :
(1) Contoh ;

Jumlah modal 165 :Jumlah Keuntungan

Contoh modal : R M 10000 165 =RM 16500 ( dalam tempoh35 hari bekerja )
RM 16500+ Modal asal ( RM 10000 ) : RM 2650 0

*Bayaran Penuh

PERUBAHAN PERJANJIAN :
Sebarang perubahan atau pindaan terhadap terma atau syarat perjanjian
ini tidak boleh dibuat kecuali dengan persetujuan bertulis kedua-dua belah
pihak.
PINDAHAN HAK :

Pelabur dan Trader tidak sama sekali dibenarkan untuk memindahkan hak
mereka (assign) kepada pihak lain. Pindahan hak hanya boleh dibuat
setelah dipersetujui secara bertulis oleh pihak pelabur dan trader.

PERTUKARAN ALAMAT :
Sekiranya satu pihak ingin menukar alamat, maka hendaklah
memaklumkan kepada pihak yang satu lagi untuk memastikan penukaran
alamat tidak melanggar apa-apa syarat perjanjian.

PEWARIS / WAKIL :
Sekiranya berlaku kematian atau hilang kewarasan akal kepada trader
atau pelabur maka segala hak dan tanggungjawab pihak trader dan
pelabur akan diuruskan oleh pewaris atau wakil masing-masing yang telah
dipilih sehingga tempoh perjanjian tamat. Jika hal ini berlaku dalam
tempoh perjanjian, maka serahan keuntungan mengikut perjanjian akan
terbatal dan hanya modal asal akan dikembalikan.
PEWARIS / WAKIL KEPADA TRADER:
NAMA
NO. K/P
PERTALIAN
ALAMAT

:
:
:
:

PEWARIS / WAKIL KEPADA PELABUR :


NAMA
:
NO. K/P
:
PERTALIAN :
ALAMAT
:

DENGAN MERUJUK HAL-HAL DI ATAS


maka kedua-dua pihak bersetuju menurunkan tandatangan masingmasing di bawah pada haribulan dan tahun seperti yang mula-mula
tertulis diatas. Ditandatangani oleh : TRADER yang namanya tertera
diatas di hadapan

Ditandatangani oleh TRADER yang namanya tertera diatas di hadapan:

MUHAMMAD REDZUAN BIN KAMARUDIN


PEMILIK TUNGGAL
(XM.COM-REAL 14 : 3082916)
(NO IC:________________)
Ditandatangani oleh PELABUR yang namanya tertera diatas di hadapan:

NAMA PELABUR
(NO.IC :_________________________)

*Disertakan bersama perjanjian ini salinan kad pengenalan


trader dan juga pelabur sebagai rujukan.