Anda di halaman 1dari 2

Model

Model Disiplin Asertif

Model Akibat Logikal

Model Pengurusan
kelompok

Pengasas

Canter

Dreikurs

Kounin

Berasaskan
peneguhan
terhadap tingkah
laku yang diingini
Penerimaan murid
terhadap akibat
daripada tingkah
laku yang
ditunjukkan

Menekankan
kepada
pengawasan dan
penyeliaan yang
telitu guru dalam
pengurusan bilik
darjah

Guru harus
memberi
peneguhan pada
tindakan yang
wajar
Guru merangka
sistem ganjaran &
dendaan.
Guru berkuasa
menetapkan
peraturan bilik
darjah

Guru berupaya
menjangka
masalah yang
akan timbul &
dapat
menghalang
masalah tersebut
daripada menjadi
lebih serius
Guru dapat
mengenal pasti
individu yang
menjadi punca
kepada masalah

Fokus
model

Prinsip

Kepenting
an model

Model ini lebih


menekankan
penetapan &
penguatkuasaan
peraturan serta
memastikan muridmurid mematuhi
peraturan
Membolehkan
murid-murid
memilih untuk
bertingkah laku

Menekankan
bahawa guru
perlu mengenal
pasti punca salah
laku
Murid perlu
dibimbing untuk
memahami
peraturan di
dalam bilik
darjah
Manusia adalah
makhluk social
dan motivasi
asas mereka
ingin dimiliki.
Kesemua tingkah
laku adalah
bersebab
Manusia adalah
organisme yang
berupaya
membuat
keputusan
Reality
dipersepsikan
oleh manusia
Murid perlu
dilatih untuk
mendapat
kawalan kendiri
terhadap
pengurusan
disiplin bilik
darjah
Murid dan guru
bersama-sama
memikul
tanggungjawab
dalam
pengurusan

disiplin bilik
darjah agar
amalan
demokrasi perlu
diaplikasikan

tersebut.