Anda di halaman 1dari 9

1.

PENGENALAN
Stor adalah sangat penting dalam dunia perniagaan hari ini. Ianya
memainkan peranan amat penting dalam membaiki persaigan sesuatu
perniagaan.

Stor

adalah

tempat

bagi

melaksanakan

penerimaan,

perekodan, pengendalian dan pengeluaran stok. Terutamanya

stor

digunakan untuk menyimpan barang-barangan yang telah diguna atau


belum digunakan. Stor dipentingkan dalam sesuatu peniagaan adalah
kerana untuk mewujudkan suasana yang sistematik dan selesa untuk
melakukan peniagaan dalam sebuah bengkel.
Stok bermaksud barang- barang belum guna perlu disimpan untuk tujuan
operasi atau penyelengaraan termasuk bekalan pejabat, alat ganti,
keselamatan, makmal, bengkel, dan sebagainya. Organisasi hari ini,
menghadapi pelbagai cabaran untuk mancapai kos, kepantasan dan
kebergantungan. Objektif ini boleh di capai melalui pengurusan stok yang
berkesan. Proses ini juga akan menumpu kepada membaiki prestasi stok
dan warehouse khususnya dalam persekitaran perniagaan yang kian
berubah. Lazimnya,dikatakan bahawa stok hanya menambah kos tetapi
bukannya nilai. Organisasi harus menambah nilai dalam semua aktivitiaktiviti stok dan warehousenya demi untuk mengekalkan kelebihan daya
bersaing.
Antara jenis bahan-bahan yang ada di dalam sesebuah stor yang lengkap
ialah bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan yang didapati dari
sumber daya alam atau yang diperolehi dari usaha manusia untuk
dimanfaatkan lebih lanjut, contohnya biji timah, getah asli, kayu balak, bijih
besi dan polimer sintetik. Bahan seterusnya ialah bahan separah siap.
Bahan separa siap adalah bahan yang sudah dioleh tetapi belum menjadi
produk akhir,contohnya logam, getah campuran, kayu potong, besi dan
plastik+getah campuran. Akhirnya bahan siap. Bahan siap adalah bahan
yang digunakan pada pengguna ahkir. Contohnya tukal besi, tayar,
pemegang tukul, jack stand, mallet, minyak ATF dan minyak gear box.

2. PENGURUSAN STOR DAN STOK


Pengurusan ditakrifkan sebagai perihal kerja dan sebagainya. Contohnya,
seperti menyediakan sesuatu program, merancang pembahagian sumber,
mengagihkan tugas, mengatur alat dan kelengkapan serta perlarasan
kewangan. Pengurusan biasanya berdasarkan kepada aktiviti-aktiviti yang
dijalankan secara berkesan dan ekonomi. Ia merupakan usaha koperatif
untuk mencapai objektif dan matlamat yang telah ditentukan. Usaha
koperatif untuk mencapai objektif dan matlamat yang telah ditentukan. Ia
juga merupakan proses penginterasian input organisasi iaitu manusia,
bahan dan alat pengurusan stor dan stok yang sistematik adalah perlu bagi
memudahkan cara pengurusan harta modal dan inventori di dalam
sesebuah bengkel. Semua harta modal dan inventori barang diletakkan
dalam satu pangkalan data berpusat dan aplikasi tambahan seperti
tempahan dan pesanan dimasukkan dalam satu pengurusan data yang
bersistematik.
Tujuan menyediakan kertas kerja ini adalah untuk membantu dan juga
memberi pandangan serta pendapat untuk diimplementasikan di bengkel
bagi menguruskan stor dan mengawal segala peredaran harta modal dan
inventori barangan bengkel. Selain itu, tujuan kertas kerja ini diharap dapat
membantu organisasi dalam membuat perancangan yang lebih tepat dari
segi pembelian stok sera pengawalan kos yang perlu dibiayai. Oleh yang
demikian, tanggungjawab seorang penyelia bukan sahaja melaksanakan
proses pengurusan stok di dalam kelas atau bengkel tetapi juga seseorang
penyelia harus sentiasa dapat memastikan segala sistem pengurusan
bengkel dapat berjalan dengan lancar. Pada dasarnya dapatlah disimpulkan
bahawa pengurusan bengkel yang teratur dan bersistematik itu adalah
merupakan nadi penggerak sesuatu bengkel. Ini kerana proses pengurusan
stok bersandarkan kepada aktiviti didalam bengkel.

Pengurusan stor, harta modal dan inventori yang baik dan sistematik dapat
membantu pihak pengurusan bengkel terutamanya penyelia bengkal dalam
membuat keputusan, merancang pembelian stok bahan untuk kegunaan
bengkel dan mengawal kos yang diperlukan. Kepentingan pengurusan stor
dan inventori ini membolehkan pengurusan bengkel mengoptimumkan
masa kerja untuk proses pengemaskinian rekod, menghasilkan laporan dan
penempahan bahan dan barang untuk sebuah

bengkel, memudahkan

pengurusan bengkel mencapai maklumat berkaitan rekod inventori bengkel


untuk laporan bagi sebuah bengkel yang sistematik. Barang-barang dalam
stor merupakan modal terikat yang tidak menghasilkan Pengurusan stor
merupakan satu aspek pengurusan kewangan yang penting. faedah
berbanding dengan wang yang disimpan dalam bank.
Selain itu, penyelia bengkal yang terlibat dengan pengurusan bengkel dapat
meningkatkan pengetahuan serta kemahiran mereka dalam menguruskan
bengkel. Pentadbiran bengkal juga dapat mengambil tindakan sewajarnya
bagi memperbaiki dan mempertingkatkan pengurusan bengkel agar dapat
menghasilkan pengurusan bengkel yang lebih efektif dan bersistematik.
Antaran tujuan pengurusan inventori adalah untuk menunjukkan tentang
proses atau langkah apabila sampainya barangan ke syarikat yang telah di
tempah atau yang telah di tempat atau yang telah di order oleh penyelia
atau pengurusan sebelumnya.
Proses memilih inventori juga ada langkah-langkah yang perlu dipatuhi dan
sememangnya menjadi proses yang amat penting kepada perniagaan
peruncitan. Setiap cara menentukan stock yang hendak dibeli ada prosesproses yang tersendiri suapaya tidak tersilap dalam membuat keputusan
kerana jika tersilap atau tersalah order boleh mendatang kerugian kepada
syarikat . semua keputusan pembelian berdasarkan dari penyelia atau
pengurusan sendiri yang menentukan penbelian dengan pembekal
berdasarkan beberapa aspek seperti target market dan keperluan
masyarakat sekeliling.

3. Objektif Pengurusan Stor dan Stok


Pengurusan Stor dan stok hendaklah dilaksanakan secara teratur, cekap dan
berkesan bagi memastikan:3.1. Stok sentiasa ada apabila dikehendaki dan menepati kehendak
pelanggan.
3.2. Kualiti stok sentiasa terjamin dengan cara memberi perlindungan,
penjagaan dan penyelenggaraan yang sewajarnya semasa dalam
simpanan
4. Fungsi Stor Dan Stok
Fungsi stor dan stok ialah memberi perkhidmatan bekalan kepada
pelanggan dengan melaksanakan tugas-tugas berikut:4.1. Menerima barang-barang yang dipesan dengan mengesah dan
memperakukan serahan barang-barang oleh pembekal.
4.2. Menyimpan stok mengikut kaedah dan lokasi-lokasi yang ditetapkan
dengan menggunakan ruang stor secara optimum.
4.3. Menjaga dan menyenggara stok supaya sentiasa dalam keadaan baik
dan boleh digunakan.
4.4. Mengeluarkan stok mengikut keperluan pelanggan.
4.5. Menyenggara rekod-rekod bagi setiap transaksi keluar masuk stok
secara tepat, teratur dan kemas kini.
4.6. Merancang dan mengurus penokokan stok bagi memastikan
kedapatan stok mengikut paras yang ditetapkan.
4.7. Mengendali pembungkusan dan penghantaran stok kepada
pelanggan.
4.8. Menjalankan pemeriksaan bagi mengesan dan mengenal pasti
sebarang kelemahan yang menyebabkan berlaku perselisihan stok,
stok rosak, luput tempoh penggunaan dan tidak bergerak.
4.9. Menyediakan sistem kawalan keselamatan dan kebakaran serta
penyelenggaraan kebersihan stor.

4.10.

Mengambil tindakan pelupusan ke atas stok yang tidak bergerak

atau melebihi keperluan supaya prestasi stor tidak terjejas dan


mengelakkan pembaziran ruang penyimpanan.
4.11.
Menguruskan tindakan hapus kira ke atas stok yang hilang.
5. Prosedur pengurusan stok
Antara prosedur pengurusan stok ialah:
5.1. Paras stok adalah jumlah yang perlu disimpan satu masa
ditentukan seperti berikut :
5.1.1.

Paras stok maksimum

Kuantiti stok yan disimpan pada satu-satu masa.


5.1.2.

Paras menokok stok

Kuantiti stok yang menunjukan telah sampai masa untuk


memesan stok baru kerana baki stok yang ada hanya cukup
untuk menampung pengeluaran dalam tempoh pesanan dan
serahan.
5.1.3.

Paras stok minimum

Kuantiti stok yang terendah dipimpan satu masa.

5.2. Paras stok yang harus disimpan pada satu-satu masa :


5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Kuantiti stok maksimum 3 bulan penggunan


Angka menokok stok
-- 2 bulan penggunan
Kuantiti stok minimum 1 bulan penggunan

6. Prestasi Stor dan stok


Prestasi sesebuah stor boleh diukur melalui kadar Pusingan Stok

6.1. Kadar Pusingan Stok boleh dibuat pengiraan setiap suku tahun dan
tahunan mengikut jumlah nilai stok.
6.2. Semua Stor Pusat dan Stor Utama hendaklah mencapai kadar
pusingan stok tahunan sekurang-kurangnya dua (2) kadar pusingan.
6.3. Stor yang diuruskan dengan baik merupakan stor yang mencapai
kadar pusingan tertinggi dan dapat membekalkan stok dengan kerap
kepada pengguna.
6.4. Stok yang aktif adalah stok yang dikeluarkan dua (2) kadar pusingan
dan ke atas dalam setahun manakala yang kurang daripada dua (2)
kadar pusingan adalah stok tidak aktif.
6.5. Stok tidak aktif hendaklah dikaji semula parasnya supaya stok tidak
menjadi usang dan tidak bergerak.
7. Penerimaan
Proses penerimadilakunan untuk memestikan perkara-pekara berikut
dipenuhi :7.1. Memastikan setiap barang-barang stor yang diterima menepati
spesifikasi yang ditetapkan.
7.2. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan.
7.3. Memastikan barang-barang stor diterima dalan keadaan yang baik,
sempurna dan selamat diggunakan.
8. Pengeluaran
Pengeluaran

hendaklh

mengikut

sistem

Masuk-Dahulu-Keluar-Dahulu

(MDKD). Sistem pengluaran yang cekap penting untuk mengelakkan :8.1. Pengeluaran tanpa kebenaran penyelia seperti barangan alatan khas
oleh mekanik.
8.2. Pengeluaran tidak

mengikut

kuantiti

dan

tidak

seperti

yang

dipesan/pohon.
8.3. Stok yang telah lama disimpan tidak dikeluarkan.
9. Penyimpanan
Stor hendaklah mengamalkan Konsep 5S iaitu sisih, susun, sapu, seragam
dan sentiasa amal.

9.1. Amalan ini perlu dipraktiskan supaya :9.1.1.

Stok tidak mudah rosak, tidak akan karat dan tahan lama

supaya mengelekkan daridapa kerugian bengkel. Memastikan


stok lebih atau tidak boleh guna dan tidak bergerak atau
hampir luput tempoh penggunaan diambil tindakan pelupusan.
9.1.2. Senang dikeluarkan dari stor, perkara ini boleh mekanik
tidak akan kekeliruan dan mempercepatkan proses bagi
pembaikikan kenderaan pelanggan.
9.1.3. Penggunaan ruang yang optimum dan selesa untuk
melaksanakan

tugus

semasa

pembaikikan

kenderaan

pelanggan .

10. Permohonan stok


10.1.

Mendaftarkan

permohonan

dan

memberi

nombor

rujukan

pengeluaran.
10.2. Meluluskan kuantiti pengeluran dari bengkel kepada pelangan,
mengira dan meredkan baki fizikal stok dan kemudian mengesahkan
ketepatan rekod sebnar dengan kad kawalan stok.
10.3. Merekodkan pengeluaran di Kad Kawalan Stok stock take.
10.4. Menerima dan menyemak borang permohonan dari gudang
ataupun spare part.
10.5. Menyediakan barangan yang dipohon
10.6. Merekod dalam Kad Petak bin card

Pengurusan Kawalan Stok


Pengurusan kawalan stok bertujuan memastikan paras keperluan yang betul
dari segi kuantiti dapat disediakan apabila dikehendaki oleh pengguna. Ia
juga mengambil kira penjimatan penggunaan ruang simpanan, kos
memesan, harga pembelian dan modal yang terlibat. Pengurusan kawalan
stok yang cekap dan berkesan dapat memberikan banyak faedah antaranya

ketiadaan stok dapat dielakkan dan keperluan pemesan dapat dipenuhi.


Penggunaan modal yang lebih ekonomik serta kurangnya wang terikat
dalam bentuk stok. Dalam hal ini perhatian lebih tertumpu kepada barangbarang yang tinggi kadar pengeluarannya. Stok yang tidak bergerak, tamat
tempoh penggunaan, rosak dan usang dapat dikurangkan. Ruang simpanan
juga dapat dioptimumkan.

Tanggungjawab
Semua ahli ahli perlu bertanggungjawab dalam tugas masing-masing dan
mengikut prosuder

penyelia
1.1.

penyelia hendaklah mengambil tidakan pelarasan stok apabila terdapat


stok berlebihan disebabkan silap pengiraan, pemeriksaan dan verifikasi
stor dilakukan dengan menggunakan Penyata Pelarasan Stok stock

1.2.

adjusment .
Penyelia bengkal hendaklah merekod transaksi pelasaran stok diruangan
terima bagi stok lebih atau diruangan keluar bagi stok kurang pada kad

1.3.

kawalan stok stock take dan kad petak bin card serta ditandatangan.
Penyelia perlu memastikan peraturan keselamatan semasa berkerja

1.4.

menjalankan tugasnya dan mengikut undang-undang di stok.


Penyelia perlu buat stock chack setiap bulan untuk mengenalpasti stock

1.5.

yang ada di dalam stok dan perlu membuat order stok yang jika perlu.
Penyelia perlu chack dan mengenalpasti tarikh luput alat ganti contohnye
tayar, minyak dan sebagainya.

1.6.

perkerja
perkerja haruslah menjaga susun atur stok alat ganti kereta supaya tidak
keliruai dan mudah diambil semasa melaksanakan tugas pembaikkan
kenderaan alat-alat tersebut dari stok.

1.7.

Perkerj perlulah menjaga kerbesihan suasana kawasan stok dan perlulah

1.8.

menjalankan tugasnye dengan sempurna.


Perkerja perlu berpakaian kemas dan berdisiplin semasa menjalankan
tugas.Perkerja haruslah masuk kerja pada masa yang telah di tetapkan

1.9.

oleh syarikat.
Standard operation procedure (S,O,P)