Anda di halaman 1dari 30

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

ANAK RANTING 3) DENPOM II/3


RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA

SEKSI ORGANISASI

1. Data Organisasi

Lampiran 1

2. Daftar Anak Ranting, Sub Anak Ranting, dan Lokasi

Lampiran 1.a

3. Daftar Susunan Pengurus

Lampiran 1.b

4. Daftar anggota yang duduk di kepengurusan Dharma Pertiwi

Lampiran 1.c

SEKSI EKONOMI
5. Data Seksi Ekonomi

Lampiran 2

6. Neraca Urusan Usaha

Lampiran 2.a

7. Neraca Urusan Perkoperasian

Lampiran 2.b

SEKSI KEBUDAYAAN
8. Data Seksi Kebudayaan

Lampiran 3

SEKSI SOSIAL
9. Data Seksi Sosial

Lampiran 4

SEKRETARIAT
10. Data Inventaris

Lampiran 5

BENDAHARA
11. Neraca Tahunan Bendahara

Lampiran 6

LAMPIRAN
SEKSI ORGANISASI

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA
Lampiran: 1

DATA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


SEKSI ORGANISASI

URUSAN ORGANISASI DAN PERSONALIA

N
o

Tingkat
Kepengurusa
n

Ko
or
din
a
si
Ca
ba
ng

Bakoor
C
a
b
a
n
g

Ra
n
Tin
g

R
an
tin
g

BS

A
na
k
R
an
tin
g

T
KI

T
K
II

Anggota
Ju
m
lah
Pe
ngu
rus

B
I
A
S
A

L
U
A
R
B
I
A
S
A

Duduk
Di
Dharm
a
Pertiwi
Daerah
Koor
Cab
Cabang

Be
kerja
seca
ra
pri
ba
di

Sa
r
Ja
na

Sar
Ja
Na
Mu
Da

14

16

17

18

Predikat

10

11

1
2

Persit
Kartika
Chandra
Kirana
Anak
Ranting 3)
Denpom II/3
Ranting 5
Cabang III
PD
II/Sriwijaya

19

71

15

15

Jumlah

19

71

15

15

KTA

Tanda Penghargaan
KPI

KARIS

Lencana
Setia
Bakti
8 th

Lencana
Setia
Bakti
16 th

Lencana
Setia
Bakti
24 th

20

21

22

23

24

25

60

66

60

66

Anggota
Biasa

Anggota
Luar Biasa

19

URUSAN PENERANGAN

URUSAN KOMUNIKASI SOSIAL

Majalah/Brosur/Buku-buku

Anggota Yang Ditugasi

KET

Lain-lain

Majalah
Dharma
Pertiwi

Majalah
Kartika
Kencan
a

Brosur/
Buku

BKOW

GOW

BPMPS

GOPTKI

26

27

28

30

31

32

34

36

37

38

10

159

19

10

159

19

Jumlah Anak
Anggota
Anggota
Luar
Biasa
Biasa

A.n. Ketua
Wakil Ketua

Ny. Azmil Umur

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA

SUSUNAN PENGURUS
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
ANAK RANTING 3) DENPOM II/3 RANTING 5
CABANG III PD II/SRIWIJAYA
NO

NAMA

JABATAN

KET

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ny. Azmil Umur


Ny. Yudiansyah
Ny. Giri Pramanto
Ny. Suroto
Ny. Bambang Gunawan
Ny. Sabri
Ny. Taryono
Ny. Agus Salim
Ny. Suryono
Ny. Eibril Aidi
Ny. Arwin
Ny. Irawan
Ny. Hermawan
Ny. A. Yani
Ny. Suhaili
Ny. Edy Widodo
Ny. Syambasri
Ny. Damhuri
Ny. Gatut
Ny. Kurinci

Ketua
Wakil Ketua
Ketua Seksi Organisasi
Urusan Organisasi dan Personalia
Urusan Penerangan
Ketua seksi Ekonomi
Urusan Usaha
Urusan Perkoperasian
Ketua Seksi Kebudayaan
Urusan Budaya
Urusan Pembinaan Mental
Urusan Pendidikan
Ketua Seksi Sosial
Ur. Bantuan Sosial dan Beasiswa
Ur. Kesehatan, Kependudukan & KB
Ur. Warakawuri, Yatim Piatu, & Anak Cacat
Sekretaris
Urusan Tata Usaha
Urusan Dalam
Urusan Dalam
Bendahara

A.n. Ketua
Wakil Ketua

Ny. Azmil Umur

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA

Daftar Nama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana


Sub Anak Ranting 1-2 Subdenpom II/3
Anak Ranting 3) Ranting 5 Cabang III PD II/Sriwijaya

No

Nama

Jabatan

Keterangan

1.

Ny. Suryono

Ketua Sub Anak Ranting 1


Subdenpom II/3 Kota Bumi

Kota Bumi

2.

Ny. Kurinci

Ketua Sub Anak Ranting 2


Subdenpom II/3 Bakauheni

Kalianda

A.n. Ketua
Wakil Ketua

Ny. Azmil Umur

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA

Data Anak Ranting dan Sub Anak Ranting

NO

NAMA ANAK RANTING

KEDUDUKAN

ALAMAT

Persit Kartika Chandra Kirana


anak Ranting 3) Denpom II/3
Ranting 5 Cabang III PD
II/Sriwijaya

Persit Kartika Chandra Kirana


Sub Anak Ranting 1
Subdenpom II/3-1Denpom II/3
Ranting 5 Cabang III PD
II/Sriwijaya

Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No. 30


Teluk Betung Utara,
Bandar Lampung

Kota Bumi

Jl. Jend. Sudirman No. 73


Kota Bumi, Lampung
Utara

Kalianda

Jl. Lintas Sumatera km 70


Kalianda, Lampung
Selatan

3
Persit Kartika Chandra Kirana
Sub Anak Ranting 2
Subdenpom II/3-2 Denpom II/3
Ranting 5 Cabang III PD
II/Sriwijaya

A.n. Ketua
Wakil Ketua

Ny.Azmil Umur

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA

YANG DUDUK DI KEPENGURUSAN DHARMA PERTIWI


KOORCAB PROVINSI LAMPUNG

NO

NAMA

JABATAN

KETERANGAN

1.

Ny. Agus Salim

Urusan Budaya Seksi Kebudayaan

A.n. Ketua
Wakil Ketua

Ny. Azmil Umur

LAMPIRAN
SEKSI EKONOMI

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA

DATA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


SEKSI EKONOMI

URUSAN USAHA
Bahan
Jadi
(potong)

Bahan
(meter)
NO

(me
ter)

T
A
S

J
A
S

J
I
L
B
A
B

P
E
R
S
I
T

DHA
RMA
PER
TIWI

23,75

23,75

BSK

PSR

(meter)

JAS
(bu
ah)

Persit
Kartika
Chandra
Kirana
Anak
Ranting3)
Denpom II/3
Ranting 5
Cabang III
PD
II/Sriwijaya
Jumlah

Tingkat
Kepengurusan

Len
Cana
(buah)

KTA
(lem
bat)

Berita
Acara
(lembar)

AB

AL
B

Se
ra
h
Te
ri
ma

Pe
m
ber
hen
ti
an

Pe
ng
ang
ka
tan

10

11

12

13

14

15

Mastaka
(buah)

Buku
J
U
K
M
I
N
U

J
U
K
M
I
N
K
U

Tugas
Wewe
nang
Tang
Gung
Ja
Wab

Him
pu
nan
Ha
sil
Mu
pus

A
D/

16

17

18

19

20

Cab
ang

Ran
ting

An
ak
Ran
tig

Plakat
(buah)

Kor
cab
Cab
Rtg
BS

Rtg
Ana
k
Rtg

21

22

23

24

25

26

27

28

A
R
T

PD
PG
Cab
BS

Vandel
(buah)
TK

La
mb
ang

Pilin
g

Buk
ti
Pen
eri
ma
an

Bu
kti
Pe
ng
elu
ara
n

29

30

31

STL
Per
sit

Kwitansi
(eks)

K
E
T

URUSAN PERKOPERASIAN
Buku

Usaha

Tabungan

Pe
ri
Ka
n
An

Pe
Te
r
N
e
ka
n

Per
Ta
Ma
n
an

Ko
n
Ve
k
si

J
a
S
a
B
o
g
a

K
a
n
t
i
n

T
o
k
o

S
a
lo
n

Pe
Ny
e
Wa
An
Ge
Du
ng

Pe
Ny
e
Wa
an
a
lat
pe
s
ta

In
Dus
Tri
Ru
Ma
h
Tan
g
ga

A
p
o
T
I
k

A
s
r
a
m
a

L
a
in
la
in

Ta
Ba
na
s

Ta
s
ka

Dep
o
Si
to

AS
u
Ra
n
si

Si
m
Pa
n
Pin
ja
m

L
a
In
L
a
in

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

67

A.n. Ketua
Wakil Ketua

Ny. Azmil Umur

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA
Lampiran: 2.a
NERACA
(Urusan Usaha)

Per, 1 Januari 2013


No

Uraian

Jumlah (Rp)

No

Uraian

Jumlah (Rp)

1.
2.
3.
4.

Tunai
Bank
Piutang
Barang

258.825,00
19.096.000,0
0
2.601.000,00
21.955.825,0
0

Jumlah

5.
6.

Hutang
Modal

7.000.000,00
14.955.825,00

Jumlah

21.955.825,00

NERACA
(Urusan Usaha)

Per, 31 Oktober 2013


No

Uraian

Jumlah (Rp)

No

Uraian

Jumlah (Rp)

1.
2.
3.
4.

Tunai
Bank
Piutang
Barang
Jumlah

55.575,00
16.350.500,0
0
2.518.750,00
18.924.825,0
0

Modal menurut Neraca 31 Oktober 2014


Modal menurut Neraca 1 Januari 2014

5.
6.

Hutang
Modal

3.400.000,00
15.524.825,00

Jumlah

18.924.825,00

Rp 15.524.825,00
Rp 14.955.825,00
-

Laba

Rp

569.000,00

Terbilang ( Tiga juta tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah)


Bandar Lampung, 31 Oktober 2014
Mengetahui:
A.n. Ketua

A.n. Ketua Seksi Ekonomi

Wakil Ketua

Urusan Usaha

Ny. Azmil Umur

Ny. Sabri

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA
Lampiran: 2.b
NERACA
(Urusan Perkoperasian)

Per, 1 Januari 2014


No

Uraian

Jumlah (Rp)

No

Uraian

Jumlah (Rp)

Tunai
Piutang
Barang

268.000.00
249.222.000,00
-

4.
5.
.

Jumlah

249.490.000,00

1.
2.
3.

Hutang
Modal

219.140.000,0
0
30.350.000,0
0
249.490.000,0
0

Jumlah

NERACA
(Urusan Perkoperasian)

Per, 31 Oktober 2014


No

Uraian

Jumlah (Rp)

No

Uraian

Jumlah (Rp)

Tunai
Piutang
Barang

35.000,00
104.875.000,00
-

4.
5.

Jumlah

104.910.000,00

1.
2.
3.

Hutang
Modal

93.745.000,00
11.165.000,00

Jumlah

104.910.000,0
0

Bandar Lampung, 31 Oktober 2014


Mengetahui:
A.n. Ketua
Wakil Ketua

An. Ketua Seksi Ekonomi


Urusan Perkoperasian

Ny. Azmil Umur

Ny. Taryono

LAMPIRAN
SEKSI KEBUDAYAAN

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA
Lampiran:
3
DATA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
SEKSI KEBUDAYAAN

URUSAN BUDAYA
Kesenian
No

Tingkat
Kepengurusan

Persit Kartika
Chandra Kirana
Anak Ranting 3)
Denpom II/3
Ranting 5
Cabang III PD
II/Sriwijaya
Jumlah

Olah Raga

Nari

Ko
lin
tan
g

Te
nis
La
pa
ng
an

Te
nis
Me
ja

Ang
got
a

Re
maj
a

Pa
du
an
Sua
ra

11

12

Se
na
m

Golf

Ge
rak
Ja
lan

13

14

15

16

Voli

URUSAN PEMBINAAN MENTAL


Ceramah

Pem
bi
na
an
Re
ma
ja

Data
Re
ma
ja

Bagian Pendidikan

Hukum
dan
Per
UUan

Pe
nga
jian

Ke
bak
ti
an

17

18

19

20

21

22

Bintal

URUSAN PENDIDIKAN

Program Kerja

Per
pus
ta
ka
an

Seko
lah
Ke
tram
pilan

Ketr
am
pilan

Tutor

Tuna
Aksa
ra

Lulus

24

25

26

27

28

29

30

KBU

Na
Ma

URUSAN PENDIDIKAN

Ya
Ya
san

Bagian Persekolahan
Jumlah Sekolah

Jumlah Murid

Jumlah
Karyawan

Jumlah Guru

S
L
T
P

Ju
mlah

TK

KET

S
D

31

32

33

37

38

39

40

44

45

46

47

51

52

53

54

58

59

60

TK

S
D

S
D

Ju
mlah

TK

S
D

Ju
mlah

TK

Ju
mlah

S
L
T
P

S
L
T
P

S
L
T
P

A.n. Ketua
Wakil Ketua

Ny. Azmil Umur

LAMPIRAN
SEKSI SOSIAL

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA
Lampiran:
4
DATA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
SEKSI SOSIAL

No

Tingkat
Kepengurusan

URUSAN
BANTUAN
SOSIAL DAN
BEASISWA
S
D

S
L
T
P

S
L
T
A

P
T

URUSAN KESEHATAN, KEPENDUDUKAN &


KELUARGA BERENCANA

Jumlah
Peserta
KB
Lestari

Urusan Kesehatan
Peserta KB
Lestari

Yang sudah
dapat Piagam

Jum
lah

10
Th

16
Th

5
Th

10
Th

16
Th

PUS

5
Th
9

10

11

12

13

14

15

Persit Kartika
Chandra
Kirana Anak
Ranting 3)
Denpom II/3
Ranting 5
Cabang III
PD II/Sriwijaya

64

Jumlah

64

Urusan Kependudukan & Keluarga Berencana


Ju
m
lah

S
u
n
tik

I
U
D

Ka
p
sul
Su
suk
KB

19

20

21

22

23

10

10

St
e
ril

Kon
do
m

PIl

16

17

18

29

29

Ak
se
p
tor

La
In
-

Sarana

la
in

B
K
I
A

R
S
B
/
R
S

24

25

26

36

36

M
O
P

M
O
W

Pos KB

BKB

Jml
Balita
Se
K
lu
M
ruh
S
nya

Jml
Peserta

Jm
l
B
K
B

Jm
l
Ka
der

32

33

34

35

36

22

22

Kli
ni
k

Jml
Po
s
KB

Jm
l
Ka
der

27

28

29

30

31

I
b
u

Ba
li
ta

URUSAN WARAKAWURI, YATIM PIATU, DAN ANAK CACAT


Warakawuri

Yatim

Anak Cacat

KET

48

Mental
dan
Physik
49

50

Biasa

Seroja

Biasa

Seroja

Mental

Physik

37

38

39

40

47

A.n. Ketua
Wakil Ketua

Ny. Azmil Umur

LAMPIRAN SEKRETARIS

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA
Lampiran: 5
DAFTAR BARANG INVENTARIS

NO

NAMA BARANG

JUMLAH

BAIK

RUSAK

KET

Seksi Organisasi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Buku Jukminu th. 1999


Buku Jukminu th. 2005
Buku Juklak th. 2004
Buku Juklak th. 2010
Buku Jukminku th.1996
Buku Jukminku th.2010
Buku Suluh
Mupus th. 1996
Mupus th. 1999
Mupus X th. 2010
Papan Data Organisasi
Papan Susunan Pengurus
Mading
Podium
Mastaka
Bendera
Kotak Serah Terima
Map Beludru
Album Foto
CD lagu-lagi Dharma Pertiwi
Name Tag
Kamera Digital Fuji Film
Charger Baterai Kamera

1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
4 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
3 buah
1 buah
3 buah
1 buah
1 buah

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

II

Seksi Kebudayaan

24
25
26
27

Kaset Senam
Net Volly
Bola Volly
Piala

III

Sekretariat

28
29
30
31

Mobil Persit
Lemari
Meja Panjang
Meja Pendek

5 buah
1 buah
2 buah
4 buah

X
X
X
X

1 buah
3 buah
2 buah
2 buah

X
X
X
X

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Meja Vandel
Kursi Putar
AC
TV 14
Mesin Tik
Lampu kristal
Piring makan
Piring besar ceper
Piring buah besar
Tutup gelas melamin
Tempat tisu tenun
Tempat tisu stenlis
Tempat aqua bordir
Teplak meja hijau Persit
Tapalak meja hijau tua
Sarung tisu bordir
Alas gelas
Bingkai foto
Tea set
Gelas kaki
Sendok makan
Garpu
Kain gorden
Jumbo air besar
Jumbo air kecil
Kaca rias
Tempat permen
Piring kecil
Jam dinding
Bunga podium
Bunga meja
Mangkuk besar kaca
Gelas motif
Kalkulator
Tempat kue luminarc
Taplak meja rimpel hijau besar
Panstove keramik
Mangkuk sayur
Jumbo air lion star
Bak Container
Termos nasi besar
Toples kecil bening
Tempat permen
Ember
Sendok kecil stainles
Vas da bunga meja kecil

1 buah
2 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
7 lusin
20 buah
2 buah
31 buah
10 buah
4 buah
24 buah
6 buah
3 buah
8 buah
12 buah
3 buah
2,5 lusin
11 lusin
5 lusin
33 buah
2 pc
2 buah
2 buah
1 buah
8 buah
8 buah
1 buah
1 buah
2 buah
4 buah
6 buah
2 buah
2 buah
1 buah
5 buah
4 lusin
1 buah
1 buah
1 buah
3 buah
6 buah
2 buah
2 lusin
6 buah

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A.n. Ketua
Wakil Ketua

Ny. Azmil Umur

LAMPIRAN BENDAHARA
`

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD IISRIWIJAYA
Lampiran: 6
NERACA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2013 - 2014
NO

URAIAN

1.

Saldo awal per,


1 Januari 2014
a. Tunai
b. Bank:

2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

Iuran Anggota
Bantuan Pembina
Sie. Organisasi
Sie. Ekonomi
Sie. Sosial
Sie Kebudayaan
Sekretaris
Bendahara

JUMLAH
PENERIMAA
N
3

1.633.250,00
963.500.00
5.500.000,00
245.000,00
13.072.000,00
255 .000,00
50.000.00
1000.000.00
-

NO

URAIAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sie. Organisasi
Sie. Ekonomi
Sie. Kebudayaan
Sie. Sosial
Sekretaris Umum
Bendahara
Biaya lain-lain

Saldo akhir per,


31 Oktober 2014
a. Tunai
b. Bank:
Jumlah

22.718.750.00

Jumlah

JUMLAH
PENGELUARA
N
6
3.939.000.00
3.397.000.00
3.784.000,00
450.000,00
9.866.000,00
100.000,00
-

1.182.250.00
22.718.750.00

Bandar Lampung, 31 Oktober 2014


Mengetahui:
A.n. Ketua
Wakil Ketua

Bendahara

Ny. Azmil Umur

Ny. Kurinci

Anda mungkin juga menyukai