Anda di halaman 1dari 6

Skema Permarkahan

Soalan
1(a)

1(b)(i)

(ii)
1(c)

Jawapan

Pemarkahan

Jumlah

100
400
900

N1
N1
N1

3
8
5
Gambar rajah Q :
12

P1

Gambar rajah P :

P1

Terimasebarangjawapan yang setara


Lebarsegiempat = 20 (4+4)

P1P1
K1

2
= 20 8

K1

= 6 cm

N1

2(a)
(i)

Sudutsepadan

q , r

P1

p , r

P1

p , s

P1

Corresponding angles
Sudutberselang-seli

(ii)

Alternate angles
Sudutpedalaman

(iii)

Interior angles
1
2
3

2(b) (i)
(ii)
(iii)
2(c) (i)
(ii)

P1
P1
P1

NI

5 dilihat

P1

5x5x5

K1

125

N1

3(a)

Ungkapan Algebra
Algebraic Expression
8h , 12hk

Faktorsepunya
Common factor
4h

P1

9ab , 3ab

3ab

P1

10pqr , 5qrs , 15pqs

5q

P1

3(b) (i)
(ii)
(iii)
(iv)
3(c) (i)

6
12
2

(ii)

P1
P1
P1
P1

N1
K1

N1

4(a)
P1
3

P1

P1

3
5

P1

(iii) 3
4

P1

4(b) (i)

(ii)

4
5

P1

4(c)
Titik

Koordinat

Point

Coordinates

(i)

( -2 , 3)

(ii)

(-1 , 0)

N1
N1
4

(iii)

(1 , -3)

(iv)

Asalan/Origin

( 0, 0)

5(a)

Data yang paling kerapberulang

N1

N1

P1

MOD
MEDIAN
MIN

Jumlahnilai data
dibahagidenganjumlahbilangan
Nilai yang berada di tengahtengahapabila data
itudisusunmengikuttertib

P1
3
P1

5(b)

N1N1N1

5(c)
N1
D

N1N1

6(a) (i)
(ii)
(iii)
6(b) (i)

(ii)

6(c) (i)
(ii)

BC = 4.3 cm
C

N1
P1

P1

PR
43(2)

P1
P1

810 83
87

45

N1
4
K1
N1

2 p 126

P1

x<4
x = 3, 2, 1, .

K1
N1

7(a) (i)
(ii)
(iii) x

P1
P1
P1

7(b) (i) 5 : 8
(ii) 2 : 8
(iii) 5 : 8 : 2

P1
P1
P1

7(c)

Skalaseragampadapaksi-y dalamjulat2 10
Kesemuatitikdiplotdenganbetul
Graf licinmelaluisemuatitik yang betul

K1
K2
N1

Nota :
1. Beri K2 jika titik tidak di plot tetapi graf melalui ke
semua 7 titik yang betul
2. 6 atau 5 titik di plot dengan betul atau graf melalui 5
atau 6 titik, beri K1.
3. Jika skala tidak ditulis tetapi ke semua titik di plot
dengan betul, beri K1K2

8(a) (i) X
(ii) X
(iii)

P1
P1
P1

8(b)

7 dilihat * sisibagisegiempat ABCD

P1

= 24

K1

Perimeter = 7 + 7 +7 +25 +24


= 70 cm

K1
N1

10.8 + 28.50 + 2x = 59.10

K1

2x = 19.80

K1

9.90

N1

9(a) (i) Poligon


(ii) BukanPoligon
(iii) BukanPoligon

P1
P1
P1

8(c)

Jenama D

9(b)

Jenama A
Jenama B
Jenama C
Jenama D

N1
5.6%
5.5%
5.0%
4.6%

K1K1K1
4

Nota :
1. BeriK1K1K1 jikakesemuapengiraanbetul
2. Jika 2 atau 3 pengiraansahajabetul, beri K2
3. Jika 1 pengiraanbetul, beri K1
9(c)

10(a)(i)
(ii)
(iii)
10(b)

10(c)(i)
(ii)

Tempoh masa = 10 minit + 2 jam + 30 minit + 10 minit +


2 jam 30 min
= 5jam 20 min

K1

1300 0520

K1

0740 atau 7.40 am

N1

Sfera
kon
kubus
Hargabarumanggis per kilo
Harga 3 kilo manggis

P1
P1
P1
K1
K1
N1

= RM 16
= RM 16 x 3
= RM 48

3 + 15

P1

2 2 3
3 2

K1

2 2 + 3

3 2
3 2

1
2

K1
4

N1