Anda di halaman 1dari 7

PROMO MATERIALS

PAMIMILI (marketing ) - ay tumutukoy sa pagbebenta o pagpapalitan ng mga produkto, serbisyo


at/o salapi sa loob ng
isang pamilihan.
-malaki ang impluwensiya nito sa pagpapalago at pagpapalakad ng
isang negosyo.
PAMAMAHALA SA PAMILIHAN- ay ang pagplano at pagpapalakad ng isang proyektong
pamprodukto o serbisyo upang
tumugon sa mga hinihingi(demands) at pangangailangan (needs) ng isang
pamilihan.Ginagamitan ito ng
mga estratehiya, batas at gabay na tumutulong sa pagpapaunlad ng
isangnegosyo.
APAT NA KONSEPTO NG PAMIMILI
1. Proyektong Pamprodukto at Serbisyo
2. Hinihingi (demands)
3. Pangangailangan (needs)
4. Merkado
PROYEKTONG PAMPRODUKTO AT SERBISYO -Tiyak na namamahagi ng produkto at/o serbisyo ang
isang Negosyo kapalit
ng pera. dapat bigyan nang pansin ng isang negosyante o manedyer
ang apat na Psa Marketing.
1.Produkto (Product)
2. Presyo (Price)
3. Pagmamahagi (Distribution/ Placement)
4. Pagpapalaganap (Promotion)
ANG MERKADO O MARKET - ay isang grupo ng mga mamimili na hindinagkakaiba ang mga
ninanais at pangangailangan
na napapaloob sa isangnatatanging lugar.
ANG PANGANGAILANGAN (Needs) - ay mga produkto o/at serbisyong hinahangad ng mga tao sa
isang market.
ANG HINIHINGI (Demands) - ay ang mga hinahangad na produkto o/at serbisyo na kayang
gastusan ng mga tao sa isang
market.
MGA PILOSOPIYANG PANGKALAKALAN SA PAMILIHAN
May iba-ibang pilosopiya o konseptong pangkalakalan na sinusundan ang bawat negosyo
sa pamilihan.Sa isang kompanyang namamahagi ng maraming produkto,serbisyo o tatak
(brand), maaari silang magkaroon ng magkakaibang pilosopiya sa bawat isa.Maaaring magkaiba
ang market na tinutugunan ng bawat produkto, serbisyo o tatak. Narito ang mga sikat na
konseptong ginagamit ng mga kompanya sa mundo.
1.Konseptong pamprodukto
2. Konsepto sa pagbebenta
3. Konseptong pamproduksyon
4. Konsepto ng pagmamarket
5. Konsepto ng pagmamarket: panlipunan
KONSEPTONG PAMPRODUKTO ito ay umiikot sa produktong binebentang isang kompanya.
-Binibigyang diin ang gamit at kalidad ng produkto dahil
paniniwala na binibili ng mamimili
ang isang produkto ayon sa tibay, bilis ng paggamit at mga
katangian ng produkto.
KONSEPTO SA PAGBEBENTA - Ang dami at bilis ng pagbenta. Layunin nito ay maparami ang
benta(sales) ng produkto sa
likod ng hindi magandang kalidad at mababang presyo.
- Kahit maliitang kita sa bawat piraso ng produkto,tataas ang kita kung maramihan
ang mabebenta.
- Malaki ang binabayad sa mga sales force ng isang kompanyang naniniwala nito
dahil dito
nakasalalay ang pagtaas ng kanilang kita.
KONSEPTONG PAMPRODUKSIYON- Ang teknikal at proseso ng paggawa ng isang produkto ang
binibigyang diin.
-naniniwala sa pilosopiya na kung mas mura ang halaga ng paggawa sa isang
produkto,mas malaki ang kita ng
kompanya.
- Ang simpleng formula ng kita o profit ay:
KITA= PRESYO NG PAGBENTA - HALAGA NG PAGGAWA

-kung ibababa ng kompanya ang halaga ng pagga!a sa isang produkto nanghindi


ginagala ang presyo ng
pagbenta,tataas ang kita.
- Economies of Scale (EOS) o mga ekonomiya ngsukatan. kung mas madalas na
ang paggawa sa isang
produkto at maramihan ang paggawa dito, bumababa ang halaga nito upang
mabuo. kung hindi ibababa ang
presyo ng pagbenta sa produkto siguradong madaragdagan ang kita ng kompanya
sa pagbenta.
KONSEPTO NG PAGMAMARKET - ito ang pangunahing pilosopiya sa negosyo na ginagamitan ng
mga paniniwala at mga
konsepto sa marketing.
-pinahahalagahan ang market o mga mamimili.
-Ang mga desisyon sa produkto o serbisyo ay napapalibot sa mgapangangailangan at
hinihingi ng market.
- Binibigyan diin din ang apat na P.
KONSEPTO NG PAGMAMARKET: PANLIPUNAN -Ang konseptong ito ay hango sa konsepto ng
marketing.
-Binibigyan ng diin ang kapakanan ng lipunan, binibigyan ng pansin ang
kapakananng lipunan bago mabuo at
ibenta ang mga produkto at serbisyo.
- ito ang tinatawwag na Pamamahala ng Kapaligiran (o Environmental Management)
sa larangan ng
Pagnenegosyo.
halimbawa
- ang paglabas ng mga unleaded o walang tinggang gasolina sa pamilihan hindi
maganda ang naidudulot ng paglaganap ng mga sasakyang gumagamit ng diesel at gasolina sa
lipunan dahilang mono-oksidong karbon na ibinubuga ay unti-unting sumisira sa Saping Osona
ng daigdig na siyang sumasangga sa atin laban sa mga sinag na ultra-biyoleta ng araw.
MGA PUNTO NG ESTRATEHIYA SA PAMAMAHALA NA PANGMERKADO
1.PANANALIKSIK NA PANGMERKADO
2. SEGMENTASYON NG MERKADO AT PUNTIRYANG MERKADO
PANANALIKSIK NA PANGMERKADO
- Layunin nito ay alamin ang mga pangangailangan, kaugalian, paraan ng pamimili at
paniniwala ng isang market.
- Ginagamit din ito sa pagtuklas ng mga bagong market sa isang lugar.
- Madalas ang ginagamit ang pagtatanong, pakikipanayam, at diskusyong panggrupo
- Sa pagtatanong na pampamilihan, ginagamit din ang dalawang pangunahing pamamaraan
ng pagkalap ng impormasyon.
1. kuwantitatibo
2. kuwalitatibo
PARAANG KUWANTITATIBO
- ay ginagamit sa mga impormasyong nabibilang tulad ng edad, kasarian at ginagamit na
tatak.
- inaalam kung ilang porsyento ang lalaki at babae na bumubuo sa mga naservey
- kung ilang porsyento ang matanda,binata o dalaga.
- maaari rin malaman sa paraang ito kung ilan ang mga lalake na gumagamit ng Tatak A
laban sa mga lalakeng
gumagamit ng Tatak B.
-limitado ang mga maaaring makuhang impormasyon dahil hindi nito kayang alamin ang
ugali, pagkilos at pag-iisip
ng mga tinatanong.
PARAANG KUWALITATIBO
-ay ginagamit upang malaman ang saloobin ng isang market.
-sa tulong nito maaari nating malaman kung ano ang kadalasang dahilan ng market kung
bakit Tatak A at hindi
Tatak B ang kanilang binibili at ginagamit.
-malalaman din natin ang paraan ng mga mamimili sa paggastos ng kanilang mga salapi,
ang kanilang pang-arawaraw na buhay at ang nakikitang nilang imahe sa mga kilalang Tatak ng mga produkto o
serbisyo.
-interbyu - ginagamit upang mas makilala ng mga marketer ang kanilang mga mamimili.
- iisa-isang sinasagot ng iniinterbyu (mamimili) ang mga tanong ng interbyuwer o
tagapanayam (marketer

O nagtatanong) kung kaya mas personal ang dating ng mga impormasyon.


-hindi ito madalas nagagamit ng mga marketers dahil may pagkamahal ang gastusin at
ang oras para sa mga
kinakapanayam.
diskusyong panggrupo
- tulad nang sa "nterbyu ngunit imbes na isa,mga lima pataas ang kasapi sa mga
interbyuwees.
- ang paraang ito ay magbibigay sa marketer ng mga sagot na karaniwan sa buong grupo
kung kayat mas mainam
Ang paggamit ng diskusyon Panggrupo kaysa sa pag-iinterbyu.
* Ang mga nakalap na impormasyon sa mga surveys at interviews ay maaaring gawan ng mga
trends o gabay ukol sa market.
SEGMENTASYON NG MERKADO AT PUNTIRYANG MERKADO
- ay ginagawa ng mga marketer upang malaman nang husto ang tutugmang target
market para sa
Kanilang produkto o serbisyo .
-ginagamit ito upang malaman ang mga market segment o parte ng market na hindi
pa natutustusan ng
angkop na produktong kanilang hinihingi.
Halimbawa
Ang Youngs Gel na isang sikat na pamada ay isa sa nagpauso sa pagbebenta ng
tingi sa nasabing produkto.
>nang malaman nilang mabigat para sa mga kabataang lalaki ang bumili ng isang buong bote
ng gel, nagawa nilang bigyan sila ng pagkakataon na makapag-ayos ng kanilang buhok na
sumusunod sa uso at modernong fashion.
Tulad din ng produktong feminine wash (lactacid, PH Care), nalaman ng mga
kompanya na ang imahe ng feminine wash sa mga kababaihang Pilipino ay gamot at hindi pangaraw-araw.
>sinubukan ng mga naturang produkto na ipatalastas ang feminine wash bilang isang paraan ng
paglilinis sa katawan ng isang babae na walang kaibahan sa paggamit ng shampoo sa buhok.
nagdulot ito ng malawakang paggamit ngmga kababaihan sa feminine wash bilang isang
pangangailangan upang maging malinis sa katawan.

*Maraming pamamaraan ang ginagamit upang mahati ang isang market sa ibat-ibang mga
segment.
MGA PARAAN
1.Demograpiko
2. Heograpiko
3. Sikograpiko
4. Sosyo-kultural na segmentasyon
Demograpiya -Tinutukoy ang isang puntiryang merkado ayon sa kanilangkasarian, edad, halaga
ng su!eldo, edukasyon at
trabaho.
Heograpiuya- Dito naaayon ang target market sa kanilang lugar o lokasyon, klimang lokasyon at
kalakihan ng lugar.
Sikolohiya - Tinutukoy din ang target market ayon sa kanilang pag-iisip at kaugalian. Maaaring
ayon sa kanilang mga
pangangailangan, personalidad at kabuhayan(lifestyle)
Sosyo-kulturaL- Sa larangan ng Sosyo-kulturang segmentasyon, inaalam ng mga marketer ang
kabansaan, relihiyon at
klaseng panlipunan

GaWaiN 1: hanapin m$ ak$GaWaiN 2: /I ,W;N*


sapagkat kailangan pang dumaan sa isang proseso ang mga hila! na sangkap
upangmapakinabangan ng tao ayon sa kanyang nais# ito pumapasok ang lakas-pagg!a#
$apamamagitan ng pag-iisip at talento ng tao, nabubuo ang isang produkto# 'indi
lamangnangangahulugan ng pisikal na pagga!a ang lakas-pagga!a# =atata!ag ding lakas-pagga!
a ang pag-iisip ng tao#
ng #apital o Puhunan Bilang Sali' ng Pro(u's&on
Ano ang maaring mangyari sa produksyon at pangangalakal kung !alangkapital; =arahil, ang
mga pangunahing pangangailangan lamang ang magaga!adahil!alang mamumuhunan sa
produksyon ng kagamitan, mga pampaginha!a sa buhay atbagong teknolohiya#
#ahalagahan ng #apital
=ay malaking bahagi sa produksyon ang puhunan# =agiging kapaki-pakinabanglamang ang
lupa kung gagamitan ng puhunan# =ahalaga rin sa pagga!a ang puhunanupang matugunan ang
pangangailangan# 5agiging maunlad ang industriyangpinaglalaanan ng malaking puhunan#

ng #a'a&ahang Antrepren&ur Bilang Sali' ng Pro(u's&on.


"sang entreprenyur ang nagtatatag ng negosyong makapagbibigay ng malakingkapakinabangan
sa mga mamamayan# $iya ang nasa likod na produksyon# $a kanyangmatalinong
pagpapatakbo nakasalalay ang paglago ng isang negosyo# $iya aytinaguriang tagapamahala,
superbisor, inno?ator, at risk bearer sa produksyon#
anapin ang mga salitang may kaugnayan sa paksang tinalakay at bigyan ito ng kahulugan
DGATISIN"MPFI""BLAM"PLIH?T,?HMNASI?
$DID1NSSAP,A,#BAPSAIDS#IDTSF?I"TL1??CAMPS#?
ST,MAGIPHP?,BISLNLFT$ICCBD#PTIHSSG,,T#,?F$BP#1NNINM?T
Pang'atang "a%ain:
( Ang mga mag-aaral ay malayang makakapagsasaga!a ng ibat ibang istratehiya sa pagtalakay
sa mga sumusunod na katanungan#)
55 |
PahinaFilipino sa Piling Larangan (TechVoc)

GaWaiN 3: ALI,I,IN &GaWaiN 4: PAG<A&BINGINGaWaiN 5: ILA* &


1Bakit kinakailangan ang magkaroon ng magandang plano sa pagtatayo ng negosyo;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 2Anong benepisyo ang


maaaring makuha kapag may kalidad ang iyong negosyo;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Ano ang mga
pagsusubok na maaaring lutasin ng iyong produkto o serbisyo;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Ano ang kanilang mga
pangangailangan at mga inaaasahan hinggil sa produkto o serbisyong ito;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 3 Anong mga bagay ang
kanilang ginugusto;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4$aan nila inilalaan ang
kanilang salapi;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7$a itatayong negosyo
bakit mahalagang maging maayos ang promosyon;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =agsaga!a ng isang
panayam sa isang nagmamay-ari ng isang negosyo at alaminkung ano-ano ang mga kahinaan at
kalakasan upang maging matagumpay angkanilang negosyo# "salaysay at ilahad ito sa isang
payak at simpleng pagpapali!anag#=aglakip ng mga lara!an bilang katibayan sa isinaga!ang
panayam#0aghambingin ang produkto sa serbisyo# Ano ang kanilang pagkakatulad at
pagkakaiba; .amitin ang
=enn Diagram.
56 |
PahinaFilipino sa Piling Larangan (TechVoc)
p-$!k.$
%(-=i%y$

GaWaiN 6: PAGNINILA>
P"SSN$ !:
.uma!a ng isang
fliers
na maaaring makapagpakilala sa iyong negosyo#6inakailangan na nakasaad ang mga
mahahalagang impormasyon o datos na dapatmalaman ng isang kostumer tungkol sa iyong
produktong ipinakikilala gayundin anglokasyon kung saan ito maaaring matagpuan# .a!ing
malikhain at kaakit-akit ang
fliers
upang makata!ag ng mga kostumer#
P"SSN$ -:
.umupit ng balita o editorial cartoon sa mga pahayagan o artikulo sa mga maga ine na
nagpapakita ng mga suliranin ng manggaga!a sa pabrika, konstraksyon at palengke sa ating
bansa#"ga!a ng isang pahinang reaksyon o puna sa iyong nahanap na balita,editorial cartoon o
artikulo#
C "NAAN NATN

#
0A5T
Sagutan mo ang bawat pigura na naglalaman ng mga kaalaman na natutuhan mo sa araling ito.
,*%/%'in Natin
0anuto =agsaga!a ng isang interbyu sa ilang mga negosyante sa inyong lugar# .a!ing
lunsaran ang mga katanungan na nakasulat sa ibaba#a0aano kayo nagsimulang magnegosyo;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK bAno-ano
ang mga kailangan sa pagsisimula ng isang negosyo;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK c0aano
napalago ang negosyo;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK dAno ang
inyong maipapayo sa mga gusto ring magtayo ng isang negosyo;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ananabik ka na bang isaga!a ang inaasahang pagganap para sa $ralin > #romo &aterials . Sa
bahaging ito, susubukin mo na ang iyong mga natutuhan, ga!in mo ang hamon sa pamamagitan
ng pagtugon sa susunod na ga!ain
57 |
PahinaFilipino sa Piling Larangan (TechVoc)

5auna!aan ko sa araling ito na#####0ipiliin ko na###


5 a r a m d a m a n k o h a b a n g bi n a b a s a k o a n g a r ali n##
###

Pamanta&an sa Pagganap:
Ang mga mag-aaral ay nakasusulat at nakabubuo ng eskripsyon ng 0rodukto tungkol sa
kanilang nasaliksik na itatayong negosyo#
Pamanta&an sa Pagsasaga%a ng Des'rips&on ng Pro(u'to#ra&tir&a=20-!
1
#5ilalaman 33F # "skripEistoryaE @ 2<F,=alikhain @ 1<F, Angkop sa tema- 13F rihinal @
1<F
2
6ahusayang teknikal 3 F6uhang lara!an@ 13F, $ining pang-akit sa madla @ 1<F 6alidad ng
layout ng deskripsyon at produkto @ 1<F )#'ikayat sa madla ("mpact) @ 1<F6abuuan 1<<F
58 |
PahinaFilipino sa Piling Larangan (TechVoc)