Anda di halaman 1dari 14

KEPENTINGAN INDUSTRI DESA

Mutakhir ini, arus globalisasi yang menerjah dunia telah memberi impak dan perubahan yang besar
kepada negara sama ada dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dalam menongkah dan mengejar
arus modenisasi ini, kerajaan kita telah menggagaskan konsep 1 Malaysia yang berpaksikan slogan
Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Hal ini juga merupakan rentetan kepada Dasar
Ekonomi Baru supaya semua lapisan masyarakat dapat menikmati kemakmuran negara secara adil
dan saksama. Menyedari hakikat inilah kerajaan telah memperuntukkan sejumlah dana yang besar
bagi memajukan Industri Kecil dan Sederhana (IKS). Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu
hati kuman sama di cecah, hati gajah sama dilapah. IKS telah dibangunkan dengan pesatnya
umpama cendawan tumbuh selepas hujan. Contoh Industri Kecil dan Sederhana (IKS) ialah kilang
kraf tangan, kilang keropok, perusahaan batik, kilang mi dan lain-lain lagi. Terdapat banyak
kepentingan IKS kepada masyarakat dan negara.
Salah satu kepentingan IKS ialah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat terutamanya penduduk
di luar bandar. Kita sedia maklum bahawa industri ini banyak didirikan di kawasan luar bandar
selaras dengan konsep Satu Kampung Satu Produk. Sebagai contoh kilang membuat kerepek,
kilang membuat sos tomato, kilang kraf tangan dan lain-lain lagi. Pengusaha kilang dapat menjual
hasil keluaran mereka kepada penduduk-penduduk kampung serta pengunjung-pengunjung yang
lain. Selain itu, mereka juga boleh memasarkan hasil IKS ini di pasar malam, pasar tani serta di
karnival-karnival jualan. Meskipun keuntungan penjualannya tidaklah seberapa, namun sikap gigih
dan istiqamah pengusaha IKS menyebabkan produk mereka akhirnya mendapat perhatian para
pengguna. Dalam usaha untuk mempromosi produk IKS ini, peribahasa yang pipih tidak datang
melayang, yang bulat tidak datang bergolek haruslah dijadikan pegangan. Prinsip membujur lalu,
melintang patah iaitu berani menghadapi cabaran dan dugaan dalam perniagaan merupakan resipi
kejayaan ramai pengusaha IKS pada hari ini. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa IKS ini
sangat penting untuk meningkatkan pendapatan penduduk di luar bandar dan seterusnya
meningkatkan ekonomi negara.
Selain itu, IKS juga dapat membuka dan memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat
terutamanya penduduk kampung. Kita sedia maklum bahawa untuk menjana dan meningkatkan
hasil pengeluarannya pengusaha IKS ini memerlukan pekerja yang ramai. Sebagai contoh, kilang
membuat kerepek memerlukan pekerja untuk menyediakan bahan, memasak, membungkus serta
memasarkan produk mereka. Sekurang-kurangnya kilang IKS tersebut memerlukan antara 15
hingga 20 orang pekerja untuk menjalankan operasinya. Dalam usaha untuk meminimumkan kos
serta meningkatkan produktiviti, sudah tentu pengusaha IKS akan memilih para pekerja dalam
kalangan masyarakat setempat . Hal ini telah akan membuka peluang kepada suri rumah, ibu

tunggal atau orang kurang upaya (OKU) untuk bekerja di situ. Sikap pengusaha IKS yang prihatin
serta mengutamakan khidmat sosial kepada masyarakat setempat, akan mewujudkan perasaan
kekitaan terhadap IKS yang diwujudkan di sesuatu kawasan itu. Peribahasa Melayu ada
mengatakan orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa, ironinya, para pekerja
tersebut akan berusaha dengan gigih untuk meningkatkan mutu serta kualiti produk kilang tersebut.
Jelaslah bahawa IKS ini bukan sahaja dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk
kampung malah dapat membantu negara mengurangkan masalah pengangguran.
Di samping itu, pembinaan IKS di kawasan-kawasan luar bandar juga dapat membantu
meningkatkan sektor pertanian dan perikanan. Kita sedia maklum bahawa IKS memerlukan bahanbahan mentah untuk proses pengeluaran kilang mereka. Biasanya bahan-bahan mentah ini adalah
daripada hasil

pertanian, perikanan atau perhutanan. Tamsilnya kilang membuat keropok

memerlukan hasil tangkapan laut, manakala kilang kerepek pula memerlukan hasil pertanian seperti
ubi, keladi, pisang, jagung dan lain-lain. Secara tidak langsung aktiviti pertanian dan perikanan turut
meningkat di kawasan tersebut. Hasil pertanian sara diri penduduk kampung yang selama ini sukar
untuk dipasarkan, kini telah menjadi rebutan para pengusaha IKS. Hukum ekonomi menjelaskan
bahawa kadar permintaan mempengaruhi penawaran dan harga barangan. Implikasinya harga
barang mentah pertanian seperti ubi, pisang, keledek, keladi akan meningkat. Secara

tidak

langsung sektor pertanian akan meningkat. Hal ini, diperkukuhkan lagi dengan dasar kerajaan yang
memberi perhatian serius untuk membantu meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Oleh hal
yang demikian, dalam usaha memenuhi permintaan IKS terhadap bahan mentah yang semakin
meningkat kerajaan melalui agensi-agensi pertanian seperti FAMA, MARDI, PELADANG dan
sebagainya telah memberi khidmat kepakaran dan subsidi kewangan kepada para petani dan
nelayan. Tuntasnya, IKS ini merupakan serampang dua mata kerana kewujudannya bukan sahaja
dapat meningkatkan ekonomi malahan dapat membasmi kadar kemiskinan rakyat di negara kita
yang tercinta ini.
Ada pendapat yang mengatakan bahawa melancong ke Malaysia umpama telah melancong ke
separuh dunia. Hal ini kerana, di Malaysia terdapat pelbagai kesenian dan budaya daripada
penduduk pelbagai bangsa dan agama. Apakah kaitan penyataan ini dengan IKS? Kolerasinya ialah
kewujudan IKS dapat meningkatkan sektor pelancongan di negara kita. Kita sedia maklum bahawa
para pelancong suka membeli kraftangan untuk dibawa pulang. Sebenarnya di Malaysia terdapat
banyak barangan kraftangan daripada pelbagai etnik dan kaum yang menjadi warganegara
Malaysia. Sebagai contoh perusahaan membuat tembikar, pasu bunga, ukiran, labu sayong, batik,
songket, tikar, bakul barangan hutan dan lain-lain lagi. Hasil kraf tangan melambangkan identiti serta
jati diri negara. Para pelancong membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk membeli kraftangan ini
sebagai cenderamata kenang-kenangan atau hadiah kepada rakan-rakan apabila pulang kelak.

Dalam hal ini peribahasa Melayu ada menyebut bahawa tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang
tak kata. Hal ini menjelaskan bahawa kualiti serta keunikan kraftangan Malaysia akan menarik
lebih ramai pelancong ke negara kita. Ironinya perkara ini bukan sahaja akan meningkatkan imej
Malaysia sebagai negara berbilang bangsa malahan dapat meningkatkan ekonomi negara menerusi
sektor pelancongan.
Konklusinya, terdapat banyak kemaslahatan Indutri Kecil dan Sederhana (IKS) kepada masyarakat
dan negara kita. Sebagai rakyat Malaysia kita tidak seharusnya membiarkan peluang ini berlalu
begitu sahaja. Kita perlu gigih meningkatkan kualiti IKS kerana industri ini sebenarnya merupakan
sebahagian daripada barangan keluaran tempatan yang berperanan meningkatkan imej negara di
mata dunia. Apabila masyarakat sama ada di dalam atau di luar negara menggunakan sahaja
barangan IKS, maka secara tidak langsung jati diri negara telah terserlah. Oleh hal yang demikian,
semua pihak iaitu pihak kerajaan, swasta, masyarakat serta individu perlulah bekerjasama untuk
meningkatkan industri ini. Dana yang besar telah diperuntukkan oleh kerajaan perlu digunakan
sebaik-baiknya bagi tujuan memajukan IKS. Diharapkan barangan keluaran IKS mampu bersaing
dalam pasaran di peringkat tempatan dan juga persada antarabangsa. Hal ini juga selaras dengan
gagasan 1 Malaysia iaitu, Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan.

LANGKAH2 MEMAJUKAN INDUSTRI DESA


Industri desa yang juga dikenali sebagai industri kecil ataupun industri tradisional merupakan
antara industri yangberperanan ke arah penjana pertumbuhan ekonomi negara dan berpotensi
tinggi untuk dimajukan. Dengan perkataan lain,industri desa merupakan wadah
bagi menghasilkan pengeluaran atau kerja tangan yang dihasilkan oleh masyarakatkampung
yang nmasih menggunakan teknik industri tempatan yang diwarisi daripada nenek moyang kita.
Memang tidakdinafikan bahawa suatu ketika dahulu permintaan dan pengeluaran hasil daripada
industri desa semakin berkurangandisebabkan oleh perubahan zaman yang ketara. hal ini
demikian kerana fenomena peralihan terhadap kemajuan teknologiyang menyebabkan industri
desa kurang menonjol. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang dilakukan dalam
memajukanindustri desa?Usaha yang boleh dilakukan termasuklah kerajaan memberikan
bantuan dan galakan kepada mereka yang berminat. Halini demikian kerana bantuan dan
galakan yang berterusan penting terutama kepada pengusaha yang baru sahajamenjalankan
sesuatu industri desa. Kerajaan haruslah memberikan bantuan modal dan khidmat nasihat
secara berterusansupaya industri desa seperti batik, kraftangan dan makanan tradisional. Taraf
kehidupan penduduk desa melalui sokongankerajaan juga dapat dipertingkat. Oleh itu, peranan
kerajaan penting agar industri desa terus diusahakan secaraberterusan di negara
kita.Seterusnya, langkah yang boleh dilakukan dalam memajukan industri desa adalah dengan
menggunakan alat-alat berteknologi moden. Dengan mengaplikasikan teknologi moden dalam
pengeluaran produk tradisional, secara tidaklangsung dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti
produk. Secara tidak langsung penduduk desa dapat mengksport produkdesa ke luar negara

dan tidak hanya dipasarkan di dalam daerah sendiri sahaja. Melalui penggunaan alat-alat
teknologimoden juga, industri desa dapat memberi peluang pekerjaan dan peluang perniagaan
kepada anak-anak kampung itusendiri lantaran permintaan yang semakin meningkat seiring
dengan perubahan masa.Jelaslah, industri desa yang telahdimajukan mampu menjadi teras
pertumbuhan ekonomi yang mantap kepada pengusahanya.Selain itu, kerajaan boleh juga
memperkenalkan konsep "Satu Daerah Satu Produk". Dengan mengimplimentasikan
konseptersebut secara berkesan, industri desa itu akan maju, mempunyai identiti tersendiri
serta melahirkan pengeluaranproduk yang mencerminkan keistimewaan daerah tersebut.
Sebagai contoh di negeri Melaka, terkenal dengan pasarangula Melaka yang digunakan dalam
pelbagai masakan. Kerajaan negeri Melaka haruslah melatih penduduk tempatanmenghasilkan
produk gula Melaka yang lebih enak dan berkualiti dengan cara memberi bantuan khidmat
nasihat sertamodal. Hasil daripada usaha sedemikian, dapatlah ditingkatkan pendapatan
penduduk tempatan yang mengusahakanproduk tersebut seterusnya menonjolkan
keistimewaan daerah tersebut kerana menjadi sebutan ramai. Keistimewaandaerah tersebut
juga bakal menggamit pengunjung melawat dan mampu meningkatkan kunjungan pelancong.
Oleh itu,kerajaan haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi menjayakan konsep
"Satu Daerah Satu Produk".Tidak ketinggalan juga, kerjasama antara semua pihak dalam
usaha memasarkan produk industri desa ke seluruh pelosoknegara. Rakyat perlu yakin dengan
kemampuan dan keupayaan sendiri untuk mencapai kemajuan dan seterusnyamembantu
negara untuk menjadi sebuah negara maju. Misalnya pada setiap hari Khamis akan kelihatan
semua kakitangankerajaan sama ada lelaki atau perempuan mengenakan baju batik
yang merupakan produk industri desa yang tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek
panas.Dengan memakai baju batik, rakyat telah mempromosikan produk tempatan danpada
masa yang sama mereka telah menyumbang kepada pendapatan negara kerana membeli
produk buatan Malaysia.Impaknya industri desa dapat berkembang maju dan dapat
mengekalkan nilai-nilai seni tradisi yang diwarisi sejak turun-temurun secara zaman- berzaman.
Tuntasnya, kerjasama erat telah dipupuk dalam kalangan rakyat dengan
adanya usahaberterusan daripada kerajaan memartabatkan produk industri desa.Secara
komprehensifnya, masyarakat yang menjalankan industri desa perlulah merebut peluang
sepenuhnya yangdisediakan oleh kerajaan. Mereka perlulah meningkatkan ilmu serta
kemahiran bagi menghasilkan produk tempatan yangberkualiti antarabangsa agar dapat duduk
sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan produk berjenama antarabangsa.

Darsawarsa ini, pelancongan desa merupakan industri perkhidmatan yang kian berkembang
pesat dinegara kita .Pada tahun 2000, purata pelancongan yang berkunjung ke Malaysia
dianggarkan seramai10.2 juta orang. Senario ini, menjadikan Malaysia sebagai negara ketiga
paling ramai menerimapelancong Asia Timur selepas China dan Hong Kong. Lantaran itu,
pelancongan desa telah jugamendapat tempat di mata pelancong asing. Pelancongan desa
dapat memberikan pengalaman kepadapelancong supaya menghargai kehidupan dikampung

dan merasai budaya dan adat resam ini sesuaidengan peribahasa masuk kandang kambing
mengembek, masauk kandang kerbau menguak.Pelancongan desa akan bertambah maju
sekiranya pelbagai pihak memainkan peranan penting untukmemajukan industri ini.
Persoalannya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memajukanindustri ini agar terus
berkembang maju?Minhaj pertama yang perlu dilaksanakan untuk memajukan pelancongan desa
ialah pihak kerajaan perlumengadakan kempen melalui media massa dan media elektronik.
Melalui kempen yang dilaksanakan,keunikan dan kelebihan sesebuah desa dapat disebarkan
kepada masyarakat tempatan dan pelancongasing dengan cepat. Dengan memanfaatkan
kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini, kerajaanboleh membina laman sesawang
yang mengandungi pelbagai informasi tentang keistimewaan sesebuahdesa di negara
kita untuk disebarkan kepada masyarakat luar. Sekiranya pihak kerajaan memandangenteng
dan bersikap lepas tangan dalam usaha untuk memajukan sector pelancongan desa,
makaindustri ini akan terus hilang ditelan zaman justeru dapat mengurangkan pendapatan
pendudukkampung. Oleh itu, mengadakan kempen merupakan langkah progmatik dalam usaha
memajukan pelancongan desa agar industri ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas ditelan arus
kemodenan. Minhaj seterusnya untuk memajukan Pelancongan Desa agar terus berkembang
ialah pihak kerajaan melalui Kementeriaan Pelancongan di bawah pimpinan Dato Sri Dr.
Ng Yen Yen haruslah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur di negara kita. Dengan
adanya kelengkapan infrastruktur yang sempurnadan kondusif, sudah pasti negara kita akan
menjadi destinasi utama kepada pelancong-pelancong asing.Selain itu, kemasukan pelancong
asing akan dapat meningkatkan ekonomi industri desa di negara kitamelalui pengaliran mata
wang asing. Pihak kerajaan juga seharusnya mengeluarkan dana untukdiagihkan kepada wakilwakil di setiap negeri bagi menaik taraf infrastuktur seperti rumah penginapan,siber kafe,
bekalan air bersih, kafe dan kemudahan asas yang lain. Cuba kita bayangkan bagaimanareaksi
pelancong asing yang melancong ke negara kita jika kerajaan tidak mengambil berat
terhadapkemudahan infrastruktur? Seandainya pihak kerajaan menjalankan tanggungjawab
seperti mele[askanbatuk di tangga, maka industry desa akan terus berada pada takuk yang
sama. Tegasnya, pihakKementeriaan Pelancongan perlulah menyediakan dan mencekapkan
infrastruktur agar industri desa dinegara kita terus berkembang maju.
Selain itu, pihak pengurusan homestay perlu menyediakan pelbagai aktivit rekreasi
sebagai satu minhaj untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Aktiviti-altiviti
rekreasi perlu dilaksanakan dengan lebih efektif kerana aktiviti tersebut merupakan daya tarikan utama
kepada pelancong asing mahupun pelancong tempatan untuk menyertai aktiviti yang dijalankan
sekaligus meningkatkan industripelancongan desa. Pihak pengurusan homestay boleh
menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi. Sebagai contoh,mereka boleh memperkenalkan permainan
tradisional masyarakat Melayu seperti gasing,congkak,wau,dan sebagainya. Mereka juga
boleh mengadakan pertandingan tarian,aktivitimenuai padi,dan pertandingan membuat
kraftangan. Di samping dapat memperkenalkan budayatempatan kepada pelancing asing,
aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan mereka. Melalui
aktiviti ini, banyak nilai murni dapat diserap dalam jiwa pelancong-pelancongkerana ketika
menyertai aktiviti-aktiviti tersebut mereka diasuh untuk saling membantu ibarat hati gajahsama
dilapah,hati kuman sama dicecah. Seandainya aktiviti rekreasi tidak dilaksanakan dengan

penuhkomitmen,sudah pasti industry pelancongan desa akan terus mundur dan berada di takuk
lama. Tegasnya,pihak pengurusan homestay perlu menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi
untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita.
Di samping itu, pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan juga haruslah memainkan peranan
mereka dengan mempromosikan kawasan pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar
negeri.Selain itu, untuk meningkatkan lagi keberkesanan promosi ini, pihak kerajaan juga
haruslah bekerjasamadengan agensi-agensi kerajaan dan swasta untuk meningkatkan lagi
kehadiran pelancong dalam negarakita ini. Pihak Kementerian Pelancongan haruslah
menitikberatkan perkara ini kerana tidak ramai rakyat Malaysia dan pelancong asing mengenali
kawasan-kawasan yang strategik untuk melancong dan melawat kawasan desa di negara
kita. Tambahan lagi, ekonomi negara Malaysia juga bergantung kepada sektor pelancongan,
dengan pertambahan pelancong dari luar dan dalam negara, secara tidak langsungdapat
meningkatkan lagi sumber ekonomi negara kita. Antara langkah-langkah yang dapat diambil
untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa adalah dengan mengadakan kempen.
Pihak mediamassa dan media elektronik juga haruslah memainkan peranan mereka dalam
menjayakan kempen pelancongan ini dengan menyiarkan dan memaparkan lokasi-lokasi di
desa yang strategik untukdijadikan kawasan pelancongan. Pihak kerajaan juga haruslah
campur tangan dalam hal ini denganmengadakan festival-festival seni dan kebudayaan di
kaswasan-kawasan desa yang terpilih untukmenambah lagi minat pelancong untuk mengenali
dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan dan adat resam sesebuah masyarakat di
desa itu. Secara tidak lansung, pelancong akan mengunjungikawasan itu untuk mengetahui
dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan di situ, bak kata pepatah, tak kenal maka
tak cinta. Sebagai contoh, untuk menarik minat kedatangan pelancong dari dalam dan
luar negara adalah dengan mengadakan pesta wau, pesta mencanting batik dan
pestakebudayaan masyarakat di kawasan desa itu. Seandainya langkah untuk mempromosikan
kawasan pelancongan di desa tidak diambil serius oleh pihak kerajaan, kempen cuti-cuti
Malaysia dan TahunMelawat Malaysia tidak dapat dijayakan, seterusnya menjatuhkan
kekukuhan sektor pelancongan dinegara kita. Tegasnya, peranan pihak kerajaan
mempromosikan kawasan pelancongan di desa kepadapelancong dalam dan luar negeri dapat
menambahkan lagi kehadiran pelancong di negara ini.
Seterusnya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan perlu membangunkan
kawasan desasebagai langkah untuk memajukan industri pelancongan desa. Berdasarkan
kajian yang telah dibuatmenunjukkan bahawa masih terdapat banyak tempat menarik di
Malaysia yang mampu dieksploitasisebagai tempat pelancongan khususnya di kawasankawasan desa.Sehubungan itu,pihak berkuasatempatan seharusnya mengambil langkah
proaktif dengan membangunkan sesebuah desa menjadisebuah pusat pelancongan.Pihak
kerajaan bolehlah mendirikan sekurang-kurangnya satu industri dalamsesebuah desa seperti
industri pemprosesan makanan,batik dan kraftangan.Industri desa haruslahdiperkembangkan
supaya tak lapuk dek hujan tak lekang dek panas serta dapat memberi pulangan yanglumayan
dalam industri pelancongan.Andainya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa
tempatanmengambil langkah sebegini,maka industri pelancongan desa di negara kita dapat
terus berkembang maju.Tegasnya,untuk memajukan industri desa,kerajaan negeri melalui

pihak berkuasa tempatanhendaklah membangunkan kawasan desa sebagai salah satu


pusat pelancongan desa.

Kepentingan Industri Kraf Tangan


IDEA KARANGAN
1. Dapat menjadi sumber tambahan bagi menambahkan pendapatan penduduk desa.
2. Dapat mempelbagaikan sumber ekonomi yang sedia ada di negara ini.
3. Membentuk masyarakat yang kreatif, inovatif serta mempunyai semangat daya yang tinggi.
4. Memperbanyak peluang pekerjaan dalam kalangan masyarakat khususnya penduduk desa.
5. Mengekalkan warisan dan budaya Melayu serta menyemai perasaan cinta akan budaya
Melayu.
CONTOH KARANGAN
Industri kraf tangan bukanlah antara kegiatan ekonomi gergasi di Malaysia. Hal ini
menyebabkan industri kraf tangan negara kian lenyap ditelan zaman. Mengapakah keadaan ini
berlaku? Sesetengah berpendapat bahawa kurangnya perhatian kerajaan terhadap industri ini
menjadikan masalah ini berlarutan. Kurangnya pengusaha-pengusaha muda juga menyumbang
kepada isu ini. Oleh itu, orang ramai seharusnya sedar akan kepentingan industri ini meskipun
industri ini berskala kecil.
Mari kita fokuskan minda kita kepada perkara yang pertama iaitu industri kraf tangan dapat
menjadi sumber kewangan kepada penduduk luar bandar. Seperti mana yang kita sudah sedia
maklum, terdapat jurang ekonomi yang besar antara penduduk bandar dan penduduk luar
bandar. Kegiatan industri kraf tangan pula sering dijalankan oleh penduduk luar bandar. Apabila
penduduk luar bandar mula menceburi bidang ini, maka penduduk luar bandar dapat menjual
produk ini dan mendapat keuntungan yang berlipat-ganda.
Mari kita lensakan skop pemikiran kita kepada perkara yang seterusnya iaitu kehadiran industri
kraf tangan dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam negara. Industri kraf
tangan bukanlah industri yang setanding dengan industri pertanian atau pelancongan. Namun,
jika hasil industri kraf tangan dieksport ke luar negara, hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan
hasil pendapatan negara, malah dapat menjadi suatu keunikan di Malaysia.
Sementelahan itu, industri kraf tangan juga dapat membentuk masyarakat yang kreatif, inovatif
dan mempunyai daya semangat yang tinggi. Hal ini kerana persaingan dalam industri kraf
tangan amat sengit. Sesebuah hasil kraf tangan hendaklah mempunyai nilai komersial dan reka
bentuk yang mampu menarik perhatian pembeli. Untuk menjadi pengusaha yang terbaik, maka
pengusaha tersebut haruslah mempunyai kualiti seperti kreatif dan mampu berdaya saing.

Mari kita luaskan takrifan minda kita kepada perkara yang seterusnya iaitu industri kraf tangan
dapat memperbanyak peluang pekerjaan dalam kalangan masyarakat khususnya masyarakat
desa. Tenaga kerja sememangnya diperlukan bagi menghasilkan kraf tangan yang diperlukan
bagi meningkatkan kadar pengeluarannya. Kraf tangan membuka peluang kepada para remaja
serta belia untuk mengenali kraf tangan secara lebih mendalam melalui berbagai-bagai peluang
pekerjaan yang ditawarkan dalam bidang ini. Selain itu, tenaga kerja yang terlatih juga
diperlukan bagi berkongsi ilmu tentang penghasilan sesuatu produk kraf tangan. Hal ini dapat
mewujudkan peluang bagi mereka yang hanya berkemahiran dalam bidang tersebut khususnya
penduduk desa yang kebanyakannya hanya memperoleh kemahiran yang diturunkan oleh
generasi terdahulu.
Ayuh kita maju ke hadapan dengan perkara yang terakhir iaitu industri kraf tangan dapat
mengekalkan warisan dan budaya Melayu serta menyemai perasaan cinta akan budaya Melayu
dalam kalangan masyarakat. Arus pemodenan telah menenggelamkan budaya tradisional
masyarakat Melayu dalam diri remaja pada masa kini. Oleh itu, peluang haruslah diberi kepada
setiap lapisan masyarakat untuk mengenali warisan dan budaya tersebut melalui konsep
rekaan sesuatu kraf tangan yang menggunakan bahan tempatan sebagai ramuan utama.
Budaya masyarakat Melayu juga dapat dipromosikan kepada negara-negara luar kerana kraf
tangan itu sendiri sudah melambangkan identiti negara yang masih mengekalkan warisan unik
secara turun-temurun.
Konklusinya, suatu jaringan kolaborasi haruslah diwujudkan untuk memajukan industri kraf
tangan negara.

Usaha-Usaha Bagi Meningkatkan Mutu Sukan Negara

rena sukan merupakan wahana bagi negara untuk meningkatkan imej di seantero

dunia. Kejayaan yang telah dikecapi oleh negara dalam sukan terjun, skuasy, badminton,
berbasikal dan hoki menyebabkan Malaysia sukses untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama
rendah dengan negara-negara lain. Malangnya, sukan renang, gimnastik, olahraga dan bola
sepak mengalami penurunan yang drastik sejak akhir-akhir ini. Pihak persatuan sukan-sukan ini
pula mengalami krisis dalaman dan ahli-ahlinya sentiasa menuding jari dan bertikam lidah
antara satu sama lain apabila acara sukan yang diselia oleh mereka mengalami kekalahan.
Sebenarnya, pelbagai usaha harus dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan dengan
kerjasama persekutuan-persekutuan sukan untuk meningkatkan mutu sukan negara.
Kementerian Belia dan Sukan boleh meningkatkan mutu sukan negara melalui metode
membina kompleks sukan bertaraf dunia bagi memudahkan sesi latihan para atlet negara.
Kegagalan pihak kementerian untuk menyediakan kemudahan ini menyebabkan atlet-atlet
negara terpaksa berlatih di luar negara dan selalu berulang-alik lalu membuang masa mereka.
Apabila negara menghantar para atlet pula, perbelanjaan dan kos perjalanan menjadi terlalu
tinggi dan menyebabkan pembaziran dana secara tidak terkawal.Dana ini dapat digunakan
untuk tujuan yang lebih penting seperti program pembangunan sukan bagi acara-acara sukan
yang masih lemah daripada terbazir begitu sahaja.Pembinaan kompleks sukan bertaraf dunia
bukan sahaja menjimatkan dana malah meningkatkan pendapatan negara dalam sektor
sukan.Hal ini demikian kerana negara akan berpeluang untuk dipilih bagi menjadi tuan rumah
bagi acara-acara sukan yang berprestij. Penganjuran acara sukan seperti ini akan
menyebabkan ramai pelancong dan delegasi atlet dari luar negara memasuki Malaysia lalu
merancakkan pengaliran masuk wang ke dalam negara. Namun begitu, Kementerian Belia dan
Sukan perlu mengukur baju di badan sendiri agar pembinaan prasarana ini tidak mendatangkan
keburukan kepada negara.Natijahnya, mutu sukan negara dapat ditingkatkan dengan
pembinaan kompleks sukan bertaraf dunia.
Selain itu, mutu sukan negara juga dapat ditingkatkan dengan melibatkan para atlet
dalam banyak kejohanan sukan. Sebagai contoh, pemain badminton negara sering menyertai
pertandingan-pertandingan di peringkat antarabangsa seperti Kejohanan Badminton AllEngland, Kejohanan Badminton Piala Thomas, Kejohanan Badminton Piala Uber dan
Kejohanan Badminton Terbuka. Melalui penglibatan mereka dalam pertandingan-pertandingan
ini, para pemain akan berpelung untuk beraksi dengan ramai pemain antarabangsa yang lain.
Kaedah ini terbukti berkesan kerana pemain-pemain tempatan akan dapat memahami dan
mempelajari strategi pemain pihak lawan yang akan menyebabkan mereka menjadi betah untuk
mengalahkan lawan kerana alah bisa, tegal biasa. Para pemain turut akan berpeluang
meningkatkan kualiti pencapaian masing-masingsemasa menyiapkan diri untuk sesuatu
pertandingan. Rumusannya, penglibatan atlet dalam pelbagai kejohanan sukan meningkatkan
mutu sukan negara.

Seterusnya, pihak Kementerian Belia dan Sukan harus memberikan ganjaran kepada
para atlet yang berjaya dalam acara sukan masing-masing.Pihak kementerian tidak boleh
bersikap lepas tangan dengan tidak menghargai sumbangan dan jasa para atlet. Pemberian
insentif kepada mereka adalah penting kerana perkara ini menjadi tanda penghargaan negara
kepada atlet yang telah bertungkus lumus dalam usaha mengharumkan nama Malaysia di
persada dunia. Insentif berbentuk kewangan atau harta benda yang diberikan mampu
meningkatkan motivasi para atlet untuk menjadi lebih sukses dalam acara masing-masing.
Motivasi yang tinggi dalam kalangan atlet pula akan menyebabkan mereka lebih bertekad untuk
mengecapi kejayaan dalam sukan. Atlet-atlet yang kurang berjaya pula akan menjadi lebih
bersemangat setelah melihat atlet lain diberikan anugerah atas kejayaan yang dikecapi lalu
meningkatkan usaha dan kualiti persembahan masing-masing untuk mendapatkannya. Hal ini
demikian kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Konklusinya, pemberian insentif
kepada para atlet yang berjaya mampu meningkatkan mutu sukan negara.
Di samping itu, persekutuan juga berperanan untuk mengadakan program
pembangunan sukan untuk meningkatkan mutu sukan negara. Persekutuan sukan perlu
mengambil langkah yang proaktif untuk merangka program pembangunan sukan yang
melibatkan golongan muda, lebih-lebih lagi golongan kanak-kanak agar dapat menjadi pelapis
pada masa akan datang. Hal ini demikian kerana pendedahan sukan pada usia setahun jagung
akan menyebabkan kanak-kanak dilatih agar menjadi lebih mahir dalam acara sukan yang
digemari. Bukan itu sahaja, kanak-kanak akan dapat mempelajari ilmu-ilmu sukan dalam
tempoh masa yang lebih pendek kerana lebih mudah memahaminya di samping tidak susah
untuk diajar berbanding dengan golongan yang lebih dewasa seperti golongan remaja.
Pembelajaran pada usia yang lebih muda turut menjadi mudah disebabkan perkembangan otak
mereka yang lebih pantas. Oleh itu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Justeru, program
pembangunan sukan harus diadakan oleh persekutuan sukan untuk meningkatkan mutu sukan
negara.

Akhirulkalamnya, mutu sukan negara pada masa ini harus dipertingkatkan. Pihak
Kementerian Belia dan Sukan perlu bermuafakat dengan pihak persekutuan-persekutuan
melalui metode mengadakan perbincangan meja bulat untuk menyelesaikan kekusutan yang
berlaku. Hal ini demikian kerana bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat dan
bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Pihak-pihak ini tidak boleh bersikap seperti enau dalam
belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Sekiranya semua usaha ini sukses untuk
dilakukan, sudah tentu mutu sukan negara akan dapat ditingkatkan dan ini membuktikan
bahawa Malaysia juga memiliki ramai atlet yang berkelas dunia.

PUNCA2 KEMEROSOTAN MUTU SUKAN NEGARA


Pendahuluan:
Arena sukan - membantu Malaysia memahat nama di mata dunia - saban tahun atlet Malaysia
menyertai pelbagai kejohanan/acara sukan bertaraf antarabangsa - tidak dapat dinafikan
prestasi mutu sukan negara masih rendah/merosot meskipun banyak wang telah dibelanjakan
Isi-isi:
Antara puncanya termasuklah latihan yang dijalankan kurang berkesan untuk
menyerlahkan prestasi atlet - atlet gagal mengatur strategi yang baik/ gaya permainan
mudah dibaca oleh pihak lawan.
Atlet kurang latihan - berlatih hanya apabila menjelang sesuatu perlawanan - tidak
konsisten - kurang persefahaman atau keserasian (terutama bagi atlet berpasukan) tidak dapat memberi persembahan yang terbaik
Pemain/atlet negara kurang semangat patriotisme - bermain dan mewakili negara hanya
kerana telah dibayar gaji dan elaun - semangat untuk mengharumkan nama negara
seolah-olah tiada - sikap sebegini harus dikikis
Kurang disiplin dalam diri atlet - boleh mencetuskan masalah yang lebih besar - sukan
memerlukan disiplin yang tinggi - mudah berputus asa dan kurang semangat kesukanan
- perlu motivasi yang tinggi [Beri contoh atlet negara yang berdisiplin tinggi - Datuk Nicol
Ann David dan Datuk Lee Chong Wei]
Kurang pendedahan baik di dalam mahupun luar negeri - perlu diberi lebih banyak
pendedahan melalui latihan atau penyertaan pertandingan peringkat antarabangsa
untuk timba lebih banyak pengalaman
Sistem ganjaran dan penghargaan membuatkan atlet mudah alpa dan berpuas hati
berada di takuk yang sama - sistem ini perlu dikaji agar atlet mahu terus berusaha untuk
memberi yang terbaik.
Penutup:
Demi meningkatkan mutu sukan negara - langkah-langkah yang praktikal perlu diambil segera atlet kita mampu memberi saingan hebat kepada atlet luar jika masalah-masalah di atas
ditangani sebaiknya

Peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan.
Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. Hal ini demikian
kerana, aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara kita.
Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulah memainkan peranan yang
berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa. Sekiranya ibu bapa memberikan
galakan dan sokongan moral, sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara
kita akan tercapai iaitu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dengan cara itu, nama negara
kita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara dalam
bidang sukan.
Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikan galakan
dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak mereka. Sekiranya anak-anak memiliki
peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk
bersukan. Sebagai contohnya, ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka pakaian, kasut
dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti
raket badminton, squash dan tenis. Oleh hal yang demikian, minat anak-anak dapat
dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka. Seterusnya, mereka
diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan nama sekolah, daerah,
negeri dan negara.
Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan
dengan aktif. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka
dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan. Hal ini demikian kerana, aktiviti sukan
akan menyihatkan dan mencergaskan badan. Di samping itu, anak-anak yang berbakat dan
berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif untuk
mencipta kejayaan yang cemerlang. Bakat dan minat tersebut perlulah dipupuk dari bangku
sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan nama negara di persada dunia.
Selain itu, ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantar anakanak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan. Dengan cara itu, anak-anak
mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut. Mereka juga boleh
menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam
sesuatu acara sukan atau permainan. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang
lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu
permainan iaitu, tinggi gunung, tinggi lagi harapan kami. Seterusnya, mereka akan berasa lebih
yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang lebih tinggi lagi.
Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati oleh
mereka. Hal ini demikian kerana, anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam
bidang sukan dengan serius. Mereka juga akan mendapat maklumat atau perkembangan terkini
dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut. Selain itu, kejayaan ahli-ahli
sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan
pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya.
Secara keseluruhannya, peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usaha untuk

menggalakkan anak-anak bersukan. Oleh itu, ibu bapa perlulah diberikan kesedaran supaya
memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di
negara kita. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik
semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. Kita mahu agar
kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara
kita maju dalam bidang sukan. Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah, "genggam bara api
biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan
kejayaan.
Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. Hal ini demikian
kerana, aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara kita.
Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulah memainkan peranan yang
berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa. Sekiranya ibu bapa memberikan
galakan dan sokongan moral, sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara
kita akan tercapai iaitu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dengan cara itu, nama negara
kita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara dalam
bidang sukan.
Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikan galakan
dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak mereka. Sekiranya anak-anak memiliki
peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk
bersukan. Sebagai contohnya, ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka pakaian, kasut
dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti
raket badminton, squash dan tenis. Oleh hal yang demikian, minat anak-anak dapat
dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka. Seterusnya, mereka
diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan nama sekolah, daerah,
negeri dan negara.
Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan
dengan aktif. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka
dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan. Hal ini demikian kerana, aktiviti sukan
akan menyihatkan dan mencergaskan badan. Di samping itu, anak-anak yang berbakat dan
berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif untuk
mencipta kejayaan yang cemerlang. Bakat dan minat tersebut perlulah dipupuk dari bangku
sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan nama negara di persada dunia.
Selain itu, ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantar anakanak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan. Dengan cara itu, anak-anak
mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut. Mereka juga boleh
menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam
sesuatu acara sukan atau permainan. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang
lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu
permainan iaitu, tinggi gunung, tinggi lagi harapan kami. Seterusnya, mereka akan berasa lebih
yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang lebih tinggi lagi.
Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati oleh
mereka. Hal ini demikian kerana, anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam
bidang sukan dengan serius. Mereka juga akan mendapat maklumat atau perkembangan terkini

dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut. Selain itu, kejayaan ahli-ahli
sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan
pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya.
Secara keseluruhannya, peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usaha untuk
menggalakkan anak-anak bersukan. Oleh itu, ibu bapa perlulah diberikan kesedaran supaya
memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di
negara kita. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik
semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. Kita mahu agar
kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara
kita maju dalam bidang sukan. Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah, "genggam bara api
biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan
kejayaan.