Anda di halaman 1dari 27

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA,

PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG
2008

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN


KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

http://dosh.mohr.gov.my/
JKKP DP 127/379/4-45
ISBN 978-983-2014-59-1

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

PRAKATA

Bekerja di ruang terkurung merupakan satu aktiviti yang boleh menyebabkan seseorang
terdedah kepada suasana yang amat merbahaya yang boleh memudaratkan malahan
juga boleh mengakibatkan kematian. Statistik juga menunjukkan berlaku banyak
kemalangan maut kepada pekerja ketika bekerja di ruang terkurung seperti di dalam
silo, pengandung tekanan, tangki, sistem pembentungan atau perparitan, sistem
telekomunikasi dan lain-lain lagi. Semua pekerja yang mati adalah disebabkan terhidu
gas beracun atau disebabkan oleh sesak nafas kerana kekurangan oksigen.
Bagi menyediakan pengetahuan serta kemahiran berhubung bekerja secara selamat
dan sihat di ruang terkurung, semua orang yang terlibat dalam kerja-kerja di dalam
ruang terkurung hendaklah diberikan latihan yang secukupnya. Latihan ini amat
penting bagi semua pekerja tersebut bagi mendedahkan mereka kepada risiko bekerja
dan seterusnya dapat mempraktikkan kaedah kerja yang selamat.
Menyedari hakikat ini, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) telah
menyediakan satu garis panduan bagi latihan pekerja, pendaftaran pusat pengajar dan
pengendalian kursus keselamatan dan kesihatan pekerjaan di ruang terkurung. Garis
panduan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai keperluan latihan kepada mereka
yang terlibat secara langsung di dalam bekerja di ruang terkurung, pendaftaran penguji
gas bertauliah dan penyelia kemasukan, dan pendaftaran pusat pengajar bagi kursus
keselamatan dan kesihatan pekerjaan di ruang terkurung.
Adalah diharapkan dengan adanya latihan ini akan meningkatkan kesedaran pihak
majikan dan pekerja tentang risiko bekerja di ruang terkurung seterusnya mewujudkan
satu tempat bekerja yang selamat dan sihat.

Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Malaysia
2008

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

PENGHARGAAN

Di kesempatan ini, sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua ahli
Jawatankuasa Penggubalan Bagi Pindaan Garis Panduan Latihan Pekerja, Pendaftaran
Pusat Pengajar dan Pengendalian Kursus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Di Ruang
Terkurung 2008 yang telah banyak memberi sumbangan, buah fikiran, pengalaman,
tenaga dan masa dalam usaha menghasilkan garis panduan ini. Jutaan terima kasih
juga khas kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam
penghasilan garis panduan ini.
Garis panduan ini telah diluluskan oleh Jawatankuasa Semakan Dasar Jabatan yang
dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.
Sekalung Penghargaan
Pn. Muaziah binti Abdul Rahman
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Tuan Haji Johari bin Jalil
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
En. Mohd Yunus bin Khalid
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Cik Zamrudah binti Yeop
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Pn. Shabanon binti Mohd Sharif
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
En. Abdul Hadi bin Ismail
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Pn. Katrina Ann Gumal
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Tuan Haji Ahmad Munauwar bin Abdullah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Majer (B) Hanif bin Maidin
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) Malaysia
Tuan Haji Mohd Esa bin Haji Baruji
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) Malaysia

ii

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

JADUAL KANDUNGAN
Muka Surat
1.0

Latar Belakang

2.0

Tujuan Garis Panduan

3.0

Keperluan Latihan Untuk Orang Menjaga Dan Orang Yang


Dibenarkan Masuk

4.0

Keperluan Latihan Dan Pendaftaran Dengan JKKP Untuk


Penguji Gas Bertauliah Dan Penyelia Kemasukan

5.0

Keperluan Latihan Untuk Fire Watch Dan Pekerja Yang Dilantik Untuk
Menjalankan KerjaKerja Menyelamat (Rescue Services)

6.0

Pendaftaran Sebagai Pusat Pengajar

Lampiran A - Borang Pendaftaran Bagi Penguji Gas Bertauliah/


Penyelia Kemasukan

14

Lampiran B - Borang Pembaharuan Pendaftaran Bagi Penguji


Gas Bertauliah/Penyelia Kemasukan

16

Lampiran C - Borang Pendaftaran Pusat Pengajar

17

Lampiran D - Borang Maklumat Tenaga Pengajar

19

Lampiran E1 - Laporan Pengendalian Latihan Bekerja Selamat


Di Ruang Terkurung

21

Lampiran E2 - Laporan Bulanan Pengendalian Latihan Bekerja Selamat


Di Ruang Terkurung

22

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

iii

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

1.0 LATAR BELAKANG


Bekerja di ruang terkurung mendedahkan seseorang itu kepada berbagai risiko.
Di antara risiko itu ialah terhidu gas beracun seperti gas Hidrogen Sulfida (H2S)
dan Karbon Monoksida (CO), gas mudah terbakar seperti Metana (CH4) atau lemas
kerana kekurangan Oksigen (O2).
Dari rekod-rekod yang terdapat di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Malaysia (JKKP), terdapat kes-kes di mana pekerja terkorban semasa bekerja di
ruang terkurung kerana terdedah kepada risiko-risiko yang dinyatakan di
perenggan satu di atas.
Bagi membantu majikan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka seperti
yang dikehendaki di bawah Seksyen 15, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
1994, JKKP dalam tahun 2001 telah menyediakan satu kod amalan yang dinamakan
Tataamalan Industri Bekerja Selamat Di Ruang Terkurung dengan nombor
perwartaan PU(B) 224/2003.
Tataamalan Industri Bekerja Selamat Di Ruang Terkurung antara lain menggariskan
perkara-perkara yang perlu dilaksanakan oleh majikan bagi memastikan
keselamatan dan kesihatan pekerja yang perlu bekerja di ruang terkurung.
Salah satu perkara penting yang perlu dilaksanakan oleh majikan ialah memastikan
pekerjanya menjalani latihan yang bersesuaian.
Sehubungan dengan itu, JKKP dengan kerjasama Institut Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) serta pihak industri telah merumuskan
modul latihan bagi pekerja-pekerja yang bekerja di ruang terkurung.

2.0 TUJUAN GARIS PANDUAN


2.1

Garis panduan ini bertujuan untuk:a)

memberi penerangan mengenai keperluan mengikuti latihan bagi


semua pekerja yang akan bekerja di ruang terkurung;

b)

memberi penerangan mengenai prosedur dan syarat pendaftaran


dengan JKKP sebagai seorang penguji gas bertauliah/penyelia
kemasukan; dan

c)

memberi penerangan mengenai prosedur dan syarat pendaftaran


dengan JKKP sebagai pusat pengajar yang bertauliah untuk
menjalankan kursus keselamatan dan kesihatan pekerjaan di ruang
terkurung.
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

3.0 KEPERLUAN LATIHAN UNTUK ORANG MENJAGA DAN ORANG YANG


DIBENARKAN MASUK
3.1

3.2

Keperluan mengikuti latihan


3.1.1

Setiap orang menjaga dan orang yang dibenarkan masuk adalah


diwajibkan untuk menjalani latihan sebelum mereka dibenarkan
bekerja di ruang terkurung.

3.1.2

Latihan yang dijalankan hendaklah dikendalikan oleh NIOSH atau


oleh pusat pengajar yang berdaftar dengan JKKP.

3.1.3

Latihan yang dijalankan hendaklah menggunakan MODUL LATIHAN


BEKERJA SELAMAT DI RUANG TERKURUNG UNTUK ORANG YANG
DIBENARKAN MASUK DAN ORANG MENJAGA yang diluluskan oleh
Ketua Pengarah JKKP.

3.1.4

Setiap orang yang dibenarkan masuk dan orang menjaga yang telah
menghadiri latihan serta lulus ujian atau peperiksaan yang ditetapkan
dengan jayanya akan diberikan kad perakuan latihan yang dikeluarkan
oleh NIOSH.

Kelayakan mengikuti latihan


Pekerja tidak dikenakan apa-apa syarat kelayakan untuk mengikuti latihan ini.

3.3

Pengendalian ujian atau peperiksaan


3.3.1

Ujian atau peperiksaan yang ditetapkan bagi latihan untuk orang


menjaga dan orang yang dibenarkan masuk hendaklah dikendalikan
oleh NIOSH.

3.3.2

Ujian atau peperiksaan yang disebut dalam perenggan 3.3.1


hendaklah menggunakan skrip ujian / peperiksaan yang disediakan
oleh NIOSH.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

3.4

Keperluan mengikuti latihan semula (Refresher Course)


3.4.1

Orang yang dibenarkan masuk dan orang menjaga dikehendaki


menghadiri latihan semula (refresher course) setiap dua tahun sekali,
bermula dari cukup tempoh dua (2) tahun dari tarikh pertama
mengikuti kursus.

3.4.2

Latihan semula hendaklah dikendalikan oleh NIOSH atau pusat


pengajar yang berdaftar dengan JKKP.

3.4.3

Latihan semula (refresher course) yang dijalankan hendaklah


menggunakan MODUL LATIHAN SEMULA BAGI BEKERJA SELAMAT
DI RUANG TERKURUNG UNTUK ORANG YANG DIBENARKAN MASUK
DAN ORANG MENJAGA yang diluluskan oleh Ketua Pengarah JKKP.

4.0 KEPERLUAN LATIHAN DAN PENDAFTARAN DENGAN JKKP UNTUK


PENGUJI GAS BERTAULIAH DAN PENYELIA KEMASUKAN
4.1

Keperluan mengikuti latihan


4.1.1

Setiap penguji gas bertauliah dan penyelia kemasukan adalah


diwajibkan untuk menjalani latihan sebelum mereka dibenarkan
bekerja di ruang terkurung.

4.1.2

Latihan yang dijalankan hendaklah dikendalikan oleh NIOSH atau


pusat pengajar yang berdaftar dengan JKKP.

4.1.3

Latihan yang dijalankan hendaklah menggunakan MODUL LATIHAN


BEKERJA SELAMAT DI RUANG TERKURUNG UNTUK PENGUJI GAS
BERTAULIAH DAN PENYELIA KEMASUKAN yang diluluskan oleh Ketua
Pengarah JKKP.

4.1.4

Setiap penguji gas bertauliah dan penyelia kemasukan yang telah


menghadiri latihan serta lulus ujian atau peperiksaan yang ditetapkan
dengan jayanya akan diberikan kad perakuan latihan yang dikeluarkan
oleh NIOSH.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

4.2

Kelayakan mengikuti latihan


Seseorang yang hendak mengikuti latihan bagi penguji gas bertauliah dan
penyelia kemasukan hendaklah:-

4.3

4.4

a)

telah mengikuti latihan bagi orang yang dibenarkan masuk dan


orang yang menjaga serta lulus ujian atau peperiksaan yang
ditetapkan baginya;

b)

mempunyai sekurang-kurangnya SPM atau setaraf dengannya dan


kredit dalam subjek sains atau sekurang-kurangnya gred C dalam
subjek sains; dan

c)

mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman


bekerja yang ada kaitan dengan ruang terkurung.

Pengendalian ujian atau peperiksaan


4.3.1

Ujian atau peperiksaan yang ditetapkan bagi latihan untuk penguji


gas bertauliah dan penyelia kemasukan akan dikendalikan oleh
NIOSH.

4.3.2

Ujian atau peperiksaan yang disebut dalam perenggan 4.3.1


hendaklah menggunakan skrip ujian/peperiksaan yang disediakan
oleh NIOSH.

Pendaftaran dengan JKKP


4.4.1

Setiap penguji gas bertauliah dan penyelia kemasukan hendaklah


mendaftar dengan JKKP.

4.4.2

Bagi pendaftaran sebagai penguji gas bertauliah dan penyelia


kemasukan, permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang
seperti di lampiran A. Setiap permohonan hendaklah disertakan
dengan kad perakuan latihan yang dikeluarkan oleh NIOSH bagi
tujuan pengesahan bahawa telah mengikuti latihan bagi penguji gas
bertauliah dan penyelia kemasukan.

4.4.3

Pendaftaran sebagai penguji gas bertauliah dan penyelia kemasukan


adalah sah bagi tempoh dua (2) tahun dari tarikh pendaftaran
melainkan telah dibatalkan terlebih dahulu.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

4.4.4

Bagi tujuan pembaharuan pendaftaran, seorang penguji gas dan


penyelia kemasukan hendaklah menunjukkan bukti telah menghadiri
latihan semula (refresher course) bagi penguji gas bertauliah dan
penyelia kemasukan. Permohonan untuk pembaharuan sebagai
penguji gas dan penyelia kemasukan hendaklah hendaklah dibuat
menggunakan borang seperti di lampiran B dan dihantar tiga (3)
bulan sebelum tamat tempoh pendaftaran.

4.4.5

Borang permohonan yang lengkap bersama dokumen sokongan


hendaklah dihantar kepada:Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia,
Aras 2,3 & 4, Blok D3, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62530, Wilayah Persekutuan Putrajaya.
No. telefon
No. faks

4.5

: 03 - 8886 5000
: 03 - 8889 2339

Keperluan mengikuti latihan semula (refresher course)


4.5.1

Setiap penguji gas bertauliah dan penyelia kemasukan hendaklah


menghadiri latihan semula (refresher course) sebagai satu syarat
untuk memperbaharui pendaftaran dengan JKKP.

4.5.2

Latihan semula (refresher course) akan dikendalikan oleh NIOSH atau


pusat pengajar yang berdaftar dengan JKKP.

4.5.3 Latihan semula (refresher course) yang dijalankan hendaklah


menggunakan MODUL LATIHAN SEMULA BAGI BEKERJA SELAMAT DI
RUANG TERKURUNG UNTUK PENGUJI GAS BERTAULIAH DAN PENYELIA
KEMASUKAN yang diluluskan oleh Ketua Pengarah JKKP

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

5.0 KEPERLUAN LATIHAN UNTUK FIRE WATCH DAN PEKERJA YANG


DILANTIK UNTUK MENJALANKAN KERJAKERJA MENYELAMAT

(RESCUE SERVICES)

5.1

Keperluan latihan bagi seseorang fire watch untuk kerjakerja


berkaitan kerja panas (hot work)
Jika terdapat keperluan tambahan untuk melantik seseorang fire watch bagi
aktiviti kerja panas (hot work) seperti kimpalan di dalam ruang terkurung,
setiap fire watch tersebut hendaklah:-

5.2

a)

telah menghadiri latihan bekerja selamat di ruang terkurung untuk


orang yang dibenarkan masuk dan orang menjaga; dan

b)

telah menghadiri latihan asas melawan kebakaran (basic fire


fighting).

Keperluan latihan bagi pekerja yang dilantik untuk menjalankan kerja


kerja menyelamat (rescue services)
Jika majikan menubuhkan pasukan penyelamat di dalam organisasinya
bagi menjalankan kerjakerja menyelamat di ruang terkurung, setiap ahli
pasukan penyelamat tersebut hendaklah:-

a)

telah menghadiri latihan bekerja selamat di ruang terkurung untuk


orang yang dibenarkan masuk dan orang menjaga;

b)

telah menghadiri latihan khidmat kecemasan dan menyelamat


(rescue and emergency services) yang dijalankan oleh Jabatan
BOMBA dan Penyelamat Malaysia atau setarafnya; dan

c)

telah menghadiri latihan asas pertolongan cemas (basic first aid).

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

6.0 PENDAFTARAN SEBAGAI PUSAT PENGAJAR


6.1

Keperluan mendaftar
6.1.1

Setiap pusat pengajar yang mengendalikan kursus keselamatan dan


kesihatan pekerjaan di ruang terkurung hendaklah mendaftar
dengan JKKP.

6.1.2

Setiap permohonan untuk tujuan pendaftaran pusat pengajar


hendaklah dikemukakan kepada:Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia,
Aras 2,3 & 4, Blok D3, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62530, Wilayah Persekutuan Putrajaya.
No. Telefon : 03 8886 5000
No. Fax
: 03 8889 2339

6.2

Dokumen permohonan
Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan maklumat berikut:a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

6.3

surat permohonan;
borang pendaftaran pusat pengajar yang telah diisi (Lampiran C);
latar belakang syarikat, carta organisasi dan dasar keselamatan dan
kesihatan;
senarai dan maklumat pengajar kursus (Lampiran D) termasuk C.V;
salinan sijil pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (ROC);
nota lengkap latihan (berdasarkan modul latihan);
plan pembelajaran / lesson plan (berdasarkan modul latihan);
slaid persembahan / presentation slide (berdasarkan modul latihan);
borang maklumbalas peserta;
tatacara penyimpanan rekod peserta;
salinan surat-surat perjanjian yang berkaitan; dan
dokumen-dokumen sokongan.

Surat permohonan
Surat permohonan hendaklah disertakan dengan menyatakan tujuan dan
butir-butir lengkap mengenai latihan yang akan dijalankan.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

6.4

Borang pendaftaran pusat pengajar


Pemohon adalah dikehendaki mengisi maklumat di dalam borang
pendaftaran pusat pengajar (Lampiran C) dan dikemukakan bersama
permohonan.

6.5

Latar belakang syarikat dan carta organisasi


Pemohonan hendaklah disertakan dengan latar belakang dan profil syarikat
dengan menyatakan jumlah kakitangan, jenis urusan utama syarikat, carta
organisasi dan sistem pengurusan secara amnya.

6.6

Tenaga pengajar
6.6.1

Semua tenaga pengajar yang akan mengajar samada secara tetap


atau jemputan, hendaklah mendapat kebenaran secara bertulis
daripada JKKP.

6.6.2

Bagi tenaga pengajar yang diambil secara jemputan, surat perjanjian


diantara pusat pengajar dan pengajar berkenaan hendaklah dibuat
bagi tempoh minimum tidak kurang daripada dua (2) tahun.

6.6.3

Maklumat berikut hendaklah di sertakan semasa permohonan:


a)
b
c)

d)
e
f)
g)

senarai dan maklumat pengajar (Lampiran D);


salinan biodata diri (curriculum-vitae);
salinan sijil-sijil berikut:i) salinan sijil kursus train the trainer yang dijalankan oleh
NIOSH atau yang setaraf dengannya; dan
ii) salinan sijil trainer for AGT yang dijalankan oleh NIOSH.
surat perlantikan tenaga pengajar;
surat persetujuan daripada pusat pengajar;
salinan surat perjanjian diantara pusat pengajar dan tenaga
pengajar (jika pengajar diambil secara jemputan); dan
salinan resit pembayaran KWSP (bagi pengajar tetap)

Nota : Salinan sijil berkaitan hendaklah disahkan oleh Pesuruhjaya


Sumpah atau sila kemukakan sijil asal kepada Jabatan ini untuk
pengesahan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

6.7

Kelayakan tenaga pengajar


Tenaga pengajar hendaklah merupakan seorang penguji gas bertauliah dan
penyelia kemasukan dan mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun
pengalaman sebagai penguji gas bertauliah dan penyelia kemasukan
dan 2 tahun pengalaman mengajar dalam bidang berkaitan keselamatan
dan kesihatan pekerjaan.

6.8

6.9

Modul latihan
6.8.1

Semua modul latihan bagi latihan bekerja selamat di ruang


terkurung hendaklah menggunakan MODUL LATIHAN BAGI BEKERJA
SELAMAT DI RUANG TERKURUNG UNTUK ORANG YANG DIBENARKAN
MASUK DAN ORANG MENJAGA dan MODUL LATIHAN BAGI BEKERJA
SELAMAT DI RUANG TERKURUNG UNTUK PENGUJI GAS BERTAULIAH
DAN PENYELIA KEMASUKAN yang telah ditetapkan dan diluluskan
oleh JKKP.

6.8.2

Semua modul latihan semula (refresher course) bagi latihan bekerja


selamat di ruang terkurung hendaklah menggunakan MODUL
LATIHAN SEMULA BAGI BAGI BEKERJA SELAMAT DI RUANG TERKURUNG
UNTUK ORANG YANG DIBENARKAN MASUK DAN ORANG MENJAGA
dan MODUL LATIHAN SEMULA BAGI BEKERJA SELAMAT DI RUANG
TERKURUNG UNTUK PENGUJI GAS BERTAULIAH DAN PENYELIA
KEMASUKAN yang telah ditetapkan dan diluluskan oleh JKKP.

Nota pembelajaran
Nota pembelajaran hendaklah disediakan berdasarkan kepada modul
latihan yang telah ditetapkan. Ianya perlu diberikan kepada peserta latihan
semasa latihan dijalankan.

6.10 Plan pembelajaran


Plan pembelajaran (lesson plan) hendaklah disediakan berdasarkan kepada
modul latihan yang telah ditetapkan. Ianya perlu digunakan sebagai panduan
oleh tenaga pengajar semasa mengendalikan latihan.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

6.11 Slaid persembahan


Slaid persembahan (presentation slide) hendaklah disediakan berdasarkan
kepada modul yang telah ditetapkan serta nota latihan yang telah disediakan.
Ianya perlu digunakan oleh pengajar semasa memberikan latihan. Slaid
persembahan perlu disediakan samada di dalam bentuk microsoft power
point atau transparensi.
6.12 Pengendalian ujian atau peperiksaan
6.12.1 Ujian atau peperiksaan yang ditetapkan bagi latihan bekerja selamat
di ruang terkurung akan dikendalikan oleh NIOSH.
6.12.2 Ujian atau peperiksaan yang disebut dalam perenggan 6.12.1
hendaklah menggunakan skrip ujian/peperiksaan yang disediakan
oleh NIOSH.
6.13 Laporan latihan
Pusat pengajar hendaklah mengemukakan kepada JKKP laporan seperti di
lampiran E1 dan E2 bagi setiap latihan yang dikendalikan dalam masa lima
belas (15) hari selepas tarikh tamat latihan dan laporan ringkasan bulanan
latihan kepada JKKP.
6.14 Penyimpanan rekod peserta latihan
6.14.1 Rekod semua peserta latihan yang merangkumi maklumat-maklumat
berikut hendaklah disimpan dan dikemukakan kepada JKKP apabila
diperlukan:a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

nama peserta;
nombor kad pengenalan;
tarikh latihan diadakan;
keputusan peperiksaan yang diduduki di NIOSH;
nombor siri sijil kehadiran;
rekod penilaian setiap peserta latihan termasuk laporan kerja
tugasan atau peperiksaan bertulis; dan
borang maklumbalas latihan oleh setiap peserta.

6.14.2 Semua dokumen yang berkaitan dengan peserta latihan dan


cawangan pusat pengajar hendaklah disimpan di ibu pejabat (head
quarter).

10

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

6.15 Tempoh kelulusan pengiktirafan


Bagi pemohon yang telah memenuhi syarat bagi kelulusan yang telah
ditetapkan, pengiktirafan akan diberikan untuk tempoh maksimum dua (2)
daripada tarikh surat kelulusan dikeluarkan.
Nota : Pihak pemohon adalah bertanggungjawab bagi memastikan bahawa
mana-mana perjanjian atau kontrak yang telah dibuat tidak luput di
sepanjang tempoh kelulusan yang diberikan.
6.16 Lanjutan kelulusan pengiktirafan
Permohonan bagi lanjutan pengiktirafan sebagai pusat pengajar hendaklah
dikemukakan kepada Jabatan ini tiga (3) bulan sebelum tamat tempoh
pendaftaran seperti yang dinyatakan didalam surat kelulusan yang terdahulu.
Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen dan maklumat seperti
berikut:a)
b)
c)
d)
e)

surat permohonan lanjutan ;


semua maklumat seperti di dalam perenggan 6.2 ;
carta organisasi terkini ;
maklumat latihan yang telah dikendalikan dalam tempoh surat
kelulusan terdahulu; dan
senarai pengajar tetap atau jemputan terkini.

Peringatan : Pusat pengajar yang telah tamat tempoh sah seperti yang
tercatat didalam surat kelulusan pengiktirafan adalah tidak dibenarkan
mengendalikan kursus.
6.17 Penggantungan dan pembatalan pengiktirafan
6.17.1 Pengiktirafan sebagai pusat pengajar dengan JKKP ini boleh
digantung atau dibatalkan jika didapati terdapat mana-mana syarat
yang dinyatakan didalam surat kelulusan atau syarat-syarat lain
yang dikeluarkan oleh Jabatan ini dari semasa ke semasa tidak
dipatuhi.
6.17.2 Bagi pusat pengajar yang telah diberi pengiktirafan dan gagal
mengemukakan permohonan untuk lanjutan dalam tempoh yang
telah ditetapkan, pengiktirafan dengan JKKP akan terbatal.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

11

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

6.18 Cawangan pusat pengajar


Pusat pengajar adalah tidak dibenarkan mengendalikan latihan selain
daripada tempat yang dinyatakan di dalam surat kelulusan pengiktirafan.
Walaubagaimanapun pusat pengajar boleh memohon kepada JKKP untuk
pembukaan cawangan.
6.19 Kelulusan bagi cawangan
Pemohon yang telah mendapat kelulusan pengiktirafan sebagai pusat
pengajar dan bercadang untuk membuka cawangan hendaklah
mengemukakan permohonan secara bertulis kepada JKKP.
6.20 Dokumen dan maklumat tambahan
Maklumat berikut hendaklah dikemukakan semasa permohonan:a)
b)
c)
d)

surat permohonan;
maklumat pusat pengajar dan pengajar (sila isikan borang lampiran
C dan borang lampiran D);
carta organisasi cawangan; dan
semua salinan surat perjanjian yang dimatikan setem di antara pusat
pengajar dengan pihak-pihak yang berkaitan.

6.21 Pengurusan pentadbiran dan pengendalian


Bagi pembukaan cawangan pusat pengajar, perkara berikut hendaklah
berada sepenuhnya di bawah kawalan dan tanggungjawab pengurusan ibu
pejabat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

12

pengendalian program disepanjang tempoh kursus;


pengajar yang akan terlibat bagi kursus yang diadakan;
plan pembelajaran (lesson plan) ;
slaid persembahan (presentation slide) ;
nota latihan;
pengawalan dan pengeluaran sijil kursus;
penyimpanan rekod peserta; dan
semua urusan berkaitan dengan JKKP.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

6.22 Kelengkapan dan kemudahan tempat


Kelengkapan dan kemudahan tempat adalah seperti berikut:a)

latihan yang dikendalikan oleh pusat pengajar hendaklah dijalankan


di tempat latihan yang bersesuaian serta dilengkapi dengan
kemudahan-kemudahan yang diperlukan seperti alat pandang
dengar (audio visual aid).

b)

kemudahan, alat kelengkapan dan persediaan latihan yang hendak


dikendalikan hendaklah lengkap dan mencukupi.

c)

bagi latihan yang dijalankan secara in-house, pusat pengajar


boleh menggunakan kawasan praktikal yang sesuai (seperti vessel
atau lurang) yang disediakan oleh majikan atau yang terdapat di
tempat kerja.

d)

kelonggaran ini diberikan dengan syarat mendapat persetujuan dari


majikan berkenaan dan kod amalan berkerja selamat di ruang
terkurung dilaksanakan sepenuhnya untuk memastikan keselamatan
dan kesihatan peserta.

6.23 Prosedur pengendalian latihan


Prosedur pengendalian latihan adalah seperti berikut:a)

tempoh program latihan yang dijalankan bagi orang yang dibenarkan


masuk dan orang menjaga hendaklah sekurang-kurangnya enam
belas (16) jam bagi merangkumi semua topik di dalam modul
tersebut.

b)

tempoh program latihan yang dijalankan bagi penguji gas bertauliah


dan penyelia kemasukkan hendaklah sekurang-kurangnya dua puluh
empat (24) jam bagi merangkumi semua topik di dalam modul
tersebut.

c)

latihan hendaklah dikendali dengan menggunakan


penghantar yang mudah difahami oleh semua peserta.

d)

jumlah peserta di dalam setiap latihan hendaklah tidak melebihi 40


orang.

bahasa

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

13

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

LAMPIRAN A

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA


Borang Permohonan untuk Pendaftaran sebagai Penguji Gas Bertauliah dan/atau
Penyelia Kemasukan
Sila tandakan (X) dalam kotak bagi kompetensi yang hendak dimohon:
Penguji Gas Bertauliah
Penyelia Kemasukan

A. BUTIR-BUTIR PEMOHON
Nama (dengan huruf besar):

Tarikh Lahir:

No. Kad Pengenalan* / No. Pasport*:


Lama:
Baru:

Tempat Lahir
Bandar:
Daerah:
Negeri:

Jantina: Lelaki / Perempuan

Kewarganegaraan:

Alamat Pejabat:

No. Telefon:

Sila sertakan
tiga salinan
gambar
berukuran paspot

Alamat E-Mail:

No. Telefon Bimbit :


Poskod:
No. Fax:
Alamat Rumah:

No. Telefon:

Poskod:

No. Fax:

Alamat E-Mail:

B. PENCAPAIAN TERTINGGI AKADEMIK DAN KURSUS-KURSUS BERKAITAN YANG TELAH DIHADIRI


B1. PENCAPAIAN TERTINGGI AKADEMIK*
Nama Institusi

Tahun Pengajian
Dari

14

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Hingga

Pencapaian Tertinggi

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

B2. KURSUS BERKAITAN YANG DIPEROLEHI*


Tajuk Kursus

Tarikh

Tempat kursus / Penganjur

(* Sila lampirkan salinan yang telah disahkan)

C. LATARBELAKANG PEKERJAAN & PENGALAMAN DALAM BIDANG RUANG TERKURUNG


Keterangan Ringkas & Jenis Pengalaman

Tempoh Perkhidmatan

Nama & Alamat Majikan

D. JENIS-JENIS LATIHAN LAIN DALAM BIDANG KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

E. PENGAKUAN
Saya dengan ini mengaku bahawa kesemua butir-butir diatas adalah betul berasaskan kepada pengetahuan saya.
Jika pihak tuan mendapati bahawa terdapat kenyataan saya yang tidak tepat atau palsu, maka saya bersetuju dan
menerima supaya pendaftaran saya sebagai Penguji Gas Bertauliah dan/atau Penyelia Kemasukan ditolak.

Tandatangan :
Nama

Tarikh :

Nama (Saksi) :
No. KP

Tandatangan :

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

15

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

LAMPIRAN B

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA


Borang Permohonan Pembaharuan untuk Pendaftaran Sebagai Penguji Gas Bertauliah dan/atau
Penyelia Kemasukan
Sila tandakan (X) dalam kotak bagi pembaharuan kompetensi yang hendak dimohon:
Penguji Gas Bertauliah

No. Pendaftaran: JKKP HIE 127/171-5 (

Penyelia Kemasukan

Tarikh tamat tempoh :

No. Pendaftaran : JKKP HIE 127/171-6 (

Tarikh tamat tempoh :

Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 2, 3 & 4, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 W. P. Putrajaya
Saya
no. kad pengenalan / no.pasport
dengan ini mengaku bahawa
a) Saya telah menjalankan tanggungjawab bagi kompetensi di atas dengan cara yang professional dan beretika;
dan
b) Saya juga telah menghadiri kursus latihan semula (refresher course Bagi Bekerja Selamat Di Ruang Terkurung
Untuk Penguji Gas Bertauliah Dan Penyelia Kemasukan Nama Pusat Pengajar :
Tarikh :
2.

Dengan ini, saya ingin memohon untuk memperbaharui pendaftaran bagi kompetensi di atas bagi tempoh dua
(2) tahun yang akan datang.

Tarikh :
(Tandatangan Pemohon)
Nama:

Tel./No. Fax :

Alamat:

* Sila kemukakan sijil berkaitan dan hendaklah disahkan seperti salinan asal kepada Jabatan ini untuk tujuan
pengesahan kehadiran

16

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

LAMPIRAN C

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA


Borang Pendaftaran Pusat Pengajar Kursus Bagi Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
Di Ruang Terkurung
BAHAGIAN A : MAKLUMAT AM
A.1

Nama Pusat Pengajar

A.2

Alamat Surat Menyurat

A.3

Alamat Tempat Kursus Dijalankan :

A.4

No. Telefon

A.5

No. Fax.

A.6

E - mail

A.7

Kursus yang disediakan


i.

Latihan Bagi Orang Menjaga dan Orang Yang Dibenarkan Masuk

ii.

Latihan Bagi Penguji Gas Bertauliah dan Penyelia Kemasukan

BAHAGIAN B : KEMUDAHAN LATIHAN TEORI


B.1

Bilik Syarahan

: Bilangan :
Muatan :

Ada
B.2

Tiada

Peralatan Mengajar : a) Papan Hitam


b) LCD
c) TV/Video
d) Komputer
e) Nota Syarahan

B.3

Buku Rujukan

: a) Buku AKKP 1994


b) Buku AKJ 1967
c) Buku Tata Amalan Industri Bekerja Selamat
Di Ruang Terkurung

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

17

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

BAHAGIAN C : KEMUDAHAN KELENGKAPAN DAN PERALATAN LATIHAN PRAKTIKAL

Bil

Perkara

Perincian

C.1

Personal Protective
Equipment (PPE) /
Peralatan Perlindungan
Diri (PPD)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C.2

Peralatan-peralatan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

C.3

18

Kawasan Praktikal

Kuantiti

Kasut keselamatan
Cermin mata keselamatan
Topi keselamatan
Sarung tangan
Overall / Pakaian sesi
praktikal
Vest keselamatan
Respirator

Seorang satu
unit setiap
PPE

Alat penguji gas (Multigas


detector)beserta aksesori
Peralatan pernafasan
(SCBA) - beserta aksesori
Escape set beserta
aksesori
Airline system beserta
aksesori
Set tripod + kelengkapan
Sawang-sawang
(Barricade tape)
Kon
Papan tanda
Lifeline (1-5 meter)
Ventilator + Electrical
connection/Generator set
Distress Signal Unit (DSU)
(pilihan)
Payung besar (berteduh)

Vessel, Lurang atau lain-lain


(Nyatakan)

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

2
2
1
1
1
8
2
2
1
1
1

Ada

Tiada

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

LAMPIRAN D

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA


Borang Maklumat Tenaga Pengajar
A. BUTIR-BUTIR PEMOHON
Nama (dengan huruf besar):

Tarikh Lahir:

No. Kad Pengenalan* / No. Pasport*:


Lama:
Baru:

Tempat Lahir
Bandar:
Daerah:
Negeri:

Jantina: Lelaki / Perempuan

Kewarganegaraan:

Alamat Pejabat:

No. Telefon:

Sila sertakan
tiga salinan
gambar
berukuran paspot

Alamat E-Mail:

No. Telefon Bimbit :


Poskod:
No. Fax:
Alamat Rumah:

No. Telefon:

Poskod:

No. Fax:

Alamat E-Mail:

No. Pendaftaran Penguji Gas Bertauliah :

No. Pendaftaran Penyelia Kemasukan :

JKKP HIE 127/171-5 (


)
(* Sila lampirkan salinan sijil pendaftaran yang
telah disahkan)

JKKP HIE 127/171-6 (


)
(* Sila lampirkan salinan sijil pendaftaran yang
telah disahkan)

B. PENCAPAIAN TERTINGGI AKADEMIK DAN KURSUS-KURSUS BERKAITAN YANG TELAH DIHADIRI


B1. PENCAPAIAN TERTINGGI AKADEMIK*
Nama Institusi

Tahun Pengajian
Dari

Pencapaian Tertinggi

Hingga

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

19

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

B2. KURSUS BERKAITAN YANG DIPEROLEHI*


Tajuk Kursus

Tarikh

Tempat kursus / Penganjur

Kursus Basic Train the Trainer


Kursus Trainer for AGT
Lain Lain Kursus

(* Sila lampirkan salinan sijil yang telah disahkan)

C. LATARBELAKANG PEKERJAAN & PENGALAMAN DALAM BIDANG RUANG TERKURUNG *


Keterangan Ringkas & Jenis Pengalaman

Tempoh Perkhidmatan

Nama & Alamat Majikan

(* Sila sertakan surat pengesahan majikan)

D. PENGALAMAN MENGAJAR DALAM BIDANG KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

(* Sila sertakan surat pengesahan majikan)

E. PENGAKUAN
Saya dengan ini mengaku bahawa kesemua butir-butir diatas adalah betul berasaskan kepada pengetahuan saya.
Jika pihak tuan mendapati bahawa terdapat kenyataan saya yang tidak tepat atau palsu, maka saya bersetuju dan
menerima supaya pendaftaran saya ditolak.

Tandatangan :
Nama

Nama (Saksi) :
No. KP

Tandatangan :

20

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Tarikh :

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

LAMPIRAN E1
LAPORAN PENGENDALIAN LATIHAN
BEKERJA SELAMAT DI RUANG TERKURUNG
Jenis Latihan

Tarikh Latihan

Tempat Latihan Dikendalikan :


(Nama Organisasi & Alamat)

No. Telefon :

No. Faks :

E-mail :

Maklumat Peserta Program


Bil

Nama Peserta

No. Kad Pengenalan Atau Paspot

1.

2.

Program Yang Ke :
Jumlah Peserta

Nama Jurulatih

Alamat Majikan

No. Telefon

No. Faks :

E-mail :

Tandatangan Tenaga Pengajar :


Tarikh

PERINGATAN : LAPORAN LENGKAP HENDAKLAH DIHANTAR & SAMPAI KE JABATAN INI TIDAK LEWAT DARI LIMA BELAS
(15) HARI SELEPAS PROGRAM LATIHAN DIJALANKAN MELALUI POS ATAU FAKSMILI KE ALAMAT BERIKUT :
Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia
Aras 2,3 & 4, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530, Putrajaya
No. telefon : 03-88865000
No. faks
: 03-88892339

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

21

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA, PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN


PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG 2008

LAMPIRAN E2

LAPORAN BULANAN PENGENDALIAN LATIHAN


BEKERJA SELAMAT DI RUANG TERKURUNG

i. Laporan Ringkasan Bulanan Latihan Untuk Bulan

Tahun 200

ii. Maklumat Latihan

Bil.Latihan

22

Tarikh
Latihan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Tempat Latihan
Dikendalikan

Bil. Peserta
Yang Hadir

Bil.Peserta
(Terkumpul)

GARIS PANDUAN LATIHAN PEKERJA,


PENDAFTARAN PUSAT PENGAJAR DAN
PENGENDALIAN KURSUS KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN DI RUANG TERKURUNG
2008

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN


KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA

http://dosh.mohr.gov.my/
JKKP DP 127/379/4-45
ISBN 978-983-2014-59-1