Anda di halaman 1dari 1

NO KAD

PENGENALAN
ANGKA GILIRAN
PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
SK BATU LUKING, KANOWIT

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2016


TMK TAHUN 4
OBJEKTIF
1 JAM
___________________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
NAMA: .....................................................................................................................
KELAS: ......................................................................................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

KERTAS JAWAPAN
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ARAHAN:
1. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan.
2. Jawab semua soalan.
3. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuar. Kemudian
tulis jawapan yang baru.
___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.