Anda di halaman 1dari 5

MINGGU : 22

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA


TARIKH : 20 Julai 2016
HARI : Isnin
TEMA 4 : HIDUP BAHAGIA
TAJUK : TAMAN KITA
KELAS :
MASA :
UNIT 16 : TAMAN KITA
FOKUS
Standard
4.3
Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa
UTAMA
Kandungan
badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
Standard
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul
Pembelajaran
dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa
badan dengan kraetif melalui lakonan secara didik hibur.
FOKUS
Standard
2.6
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang
SAMPINGAN Kandungan
sesuai bagi memupuk minat membaca.
Standard
2.6.1 Membaca dan memahami bahan bacaan secara didik hibur
Pembelajaran
untuk memperkaya kosa kata.
OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran,murid dapat:


1.Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.
2. Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk
memperkaya kosa kata.
PENGISIAN
Ilmu: Pendidikan Seni Visual
KURIKULUM
Nilai: Kerjasama, Bertanggungjawab, Keberanian
KBT : BCB : Mendengar dengan berkesan, Bacaan intensif
KB : Mengesan kecondongan pendapat Menjanakan idea
KP : Verballinguistik
SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata adjektif
Kosa kata : cantik, angkuh, harum, menang
MEDIA
Buku teks, Buku aktiviti
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
Langkah 1 : Guru meminta murid-murid untuk mengujarkan
dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas
serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif.
Langkah 2 : Guru meminta murid menyatakan perkataan
yang seerti dengan perkataan yang dicetak dengan warna
biru.

Langkah 3 : Guru membimbing murid untuk menyatakan


watak yang digemarinya dan menjelaskan sebabnya.

PENGISIAN
KURIKULUM
KP: Verbal-linguistik
BCB: Bacaan intensif
Nilai: Keberanian
KB : Menjanakan idea
Tatabahasa: Kata
adjektif
Kosa kata : cantik,
angkuh, harum
KB : Mengesan
kecondongan pendapat
KP : Verbal-linguistik
KB : Menjanakan idea
BCB: Bacaan intensif

CATATAN
Halaman 73
Buku teks
Halaman 73
Buku teks

Halaman 73
Buku teks

Langkah 4 : Guru meminta murid untuk melengkapkan dialog


Halaman 4
dengan ayat yang sesuai.
BLA
Pentaksiran :
Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
REFLEKSI:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

MINGGU : 22
MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA
TARIKH : 21 Julai 2016
HARI : Selasa
TEMA 4 : HIDUP BAHAGIA
TAJUK : TAMAN KITA
KELAS : 1 Tekun
MASA :
UNIT 16 : TAMAN KITA
FOKUS
Standard
4.3
Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa
UTAMA
Kandungan
badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
Standard
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul
Pembelajaran
dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa
badan dengan kraetif melalui lakonan secara didik hibur.
FOKUS
Standard
2.6
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang
SAMPINGAN Kandungan
sesuai bagi memupuk minat membaca.
Standard
2.6.1 Membaca dan memahami bahan bacaan secara didik hibur
Pembelajaran
untuk memperkaya kosa kata.
OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran,murid dapat:


1.Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.
2. Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk
memperkaya kosa kata.
PENGISIAN
Ilmu: Pendidikan Seni Visual
KURIKULUM
Nilai: Kerjasama, Bertanggungjawab, Keberanian
KBT : BCB : Mendengar dengan berkesan, Bacaan intensif
KB : Mengesan kecondongan pendapat Menjanakan idea
KP : Verballinguistik
SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata adjektif
Kosa kata : cantik, angkuh, harum, menang
MEDIA
Buku teks, Buku aktiviti
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
Langkah 1 : Guru meminta murid-murid untuk mengujarkan
dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas
serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif.
Langkah 2 : Guru meminta murid menyatakan perkataan
yang seerti dengan perkataan yang dicetak dengan warna
biru.

Langkah 3 : Guru membimbing murid untuk menyatakan


watak yang digemarinya dan menjelaskan sebabnya.

PENGISIAN
KURIKULUM
KP: Verbal-linguistik
BCB: Bacaan intensif
Nilai: Keberanian
KB : Menjanakan idea
Tatabahasa: Kata
adjektif
Kosa kata : cantik,
angkuh, harum
KB : Mengesan
kecondongan pendapat
KP : Verbal-linguistik
KB : Menjanakan idea
BCB: Bacaan intensif

CATATAN
Halaman 73
Buku teks
Halaman 73
Buku teks

Halaman 73
Buku teks

Langkah 4 : Guru meminta murid untuk melengkapkan dialog


Halaman 4
dengan ayat yang sesuai.
BLA
Pentaksiran :
Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
REFLEKSI:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Hari
Nuzul
AlQuran

Tarikh: 22 Jun 2016

MINGGU : 22
MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA
TARIKH : 23 Julai 2016
HARI : Khamis
TEMA 4 : HIDUP BAHAGIA
TAJUK : TAMAN KITA
KELAS : 1 Tekun
MASA :
UNIT 16 : TAMAN KITA
FOKUS
Standard
4.3
Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa
UTAMA
Kandungan
badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
Standard
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul
Pembelajaran
dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa
badan dengan kraetif melalui lakonan secara didik hibur.
FOKUS
Standard
2.6
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang
SAMPINGAN Kandungan
sesuai bagi memupuk minat membaca.
Standard
2.6.1 Membaca dan memahami bahan bacaan secara didik hibur
Pembelajaran
untuk memperkaya kosa kata.
OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran,murid dapat:


1.Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.
2. Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk
memperkaya kosa kata.
PENGISIAN
Ilmu: Pendidikan Seni Visual
KURIKULUM
Nilai: Kerjasama, Bertanggungjawab, Keberanian
KBT : BCB : Mendengar dengan berkesan, Bacaan intensif
KB : Mengesan kecondongan pendapat Menjanakan idea
KP : Verballinguistik
SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata adjektif
Kosa kata : cantik, angkuh, harum, menang
MEDIA
Buku teks, Buku aktiviti
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
Langkah 1 : Guru meminta murid-murid untuk mengujarkan
dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas
serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif.
Langkah 2 : Guru meminta murid menyatakan perkataan
yang seerti dengan perkataan yang dicetak dengan warna
biru.

Langkah 3 : Guru membimbing murid untuk menyatakan


watak yang digemarinya dan menjelaskan sebabnya.

PENGISIAN
KURIKULUM
KP: Verbal-linguistik
BCB: Bacaan intensif
Nilai: Keberanian
KB : Menjanakan idea
Tatabahasa: Kata
adjektif
Kosa kata : cantik,
angkuh, harum
KB : Mengesan
kecondongan pendapat
KP : Verbal-linguistik
KB : Menjanakan idea
BCB: Bacaan intensif

CATATAN
Halaman 73
Buku teks
Halaman 73
Buku teks

Halaman 73
Buku teks

Langkah 4 : Guru meminta murid untuk melengkapkan dialog


Halaman 4
dengan ayat yang sesuai.
BLA
Pentaksiran :
Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
REFLEKSI:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

MINGGU 22
MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA
TARIKH : 24 JUN 2016
HARI : JUMAAT
TEMA 4 : HIDUP BAHAGIA
TAJUK : TAMAN KITA
KELAS : 1 Tekun
MASA :
UNIT 16 : TAMAN KITA
FOKUS
Standard
5.1
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul
UTAMA
Kandungan
mengikut konteks.
Standard
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan
Pembelajaran
benda dengan betul.
FOKUS
Standard
1.3
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu
SAMPINGAN Kandungan
arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.
Standard
1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul
Pembelajaran
secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.
OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran,murid dapat:


1.Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan
betul.
2.Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan
terhadap pelbagai soalan bertumpu.
PENGISIAN
Nilai: Kerjasama, Bertanggungjawab, Kesopanan
KURIKULUM
KBT : Bacaan intensif
KB : Menjana idea
Mencirikan
KP : Naturalis, Interpersonal
SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata Tanya
Kosa kata : siapa, apa
MEDIA
Buku teks, Buku aktiviti
EMK
EMK : Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENGISIAN
CATATAN
KURIKULUM
Langkah 1 : Guru membimbing murid-murid untuk
KB: Menjanakan idea
Halaman 74
mengenali kata tanya.
Tatabahasa: Kata
Buku teks
tanya
Kosa kata : siapa, apa
Langkah 2 : Guru membimbing murid untuk membina ayat KB : Menjanakan idea
Halaman 74
dengan kata tanya.
Nilai: Kerjasama,
Buku teks
Bertanggungjawab,
Kesopanan
Langkah 3 : Murid membaca dialog. Berdasarkan dialog,
KP: Naturalis
Halaman 74
guru meminta murid menuturkan soalan bertumpu dan
Tatabahasa: Kata
Buku teks
memberikan respons secara lisan.
tanya
Kosa kata : siapa, apa
Langkah 4 : Guru meminta murid untuk melengkapkan
KB :
Buku latihan
tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai.
Menghubungkaitkan
Tatabahasa: Kata
tanya
Kosa kata : siapa, apa
REFLEKSI:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________