Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

27 September 2016 /
Pendidikan
Masa
Kesenian
Tema dan
Tajuk
Bidang
Menggambar-Lukisan
Standard
1.1 Bahasa
2.1 Kemahiran
Kandungan Seni Visual
Seni Visual
Mata
Pelajaran
Kelas

Selasa
08.00-09. 00pagi
Seni Di Sekeliling Ku
Keluarga Ku
3.1 Penghasilan
Karya
Kreatif

4.1
Apresiasi
Seni

Standard
Pembelajar
an

Objektif
Di akhir pengajaran murid dapat:
Pembelajar 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
an
2. mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik
secara kreatif.
3. menghasilkan lukisan serta membuat apresiasi
terhadap karya.
Aktiviti PdP 1. Murid memerihal bahasa seni visual menggunakan
peta i-think
2. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik
3. Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian mengenai garisan, jalinan, warna
dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.
4. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya lukisan
5. Murid membuat apresiasi hasil karya
EMK
1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan
EK5),TMK dan nilai murni
BBB
Peta Buih, Flash Kad dan Internet
Refleksi
___/___ orang murid hadir
___ orang murid mencapai objektif
___ orang murid tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan
datang.

memerihal bahasa seni visual menggunakan


peta i-think

jenis-jenis garisan