Anda di halaman 1dari 53

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Pendidikan Moral
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1
Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mei 2015
Terbitan 2015

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ii
KANDUNGAN

Rukun Negara....................................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan........................................................................................................................................ vi

Kata Pengantar..................................................................................................................................................................... vii

Pendahuluan......................................................................................................................................................................... 1

Matlamat............................................................................................................................................................................... 2

Objektif.................................................................................................................................................................................. 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah.................................................................................................................. 3

Fokus.................................................................................................................................................................................... 4

Kemahiran Abad Ke-21........................................................................................................................................................ 7

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi............................................................................................................................................. 9

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran................................................................................................................................ 10

Elemen Merentas Kurikulum................................................................................................................................................. 13

Pentaksiran........................................................................................................................................................................... 15

Organisasi Kandungan......................................................................................................................................................... 19

Tema Diri Saya.................................................................................................................................................... 24

iii
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
KATA PENGANTAR dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan
intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi
Pendidikan Kebangsaan.
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran
dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard
guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan
fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan
Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua
kemahiran yang diperlukan dalam Abad Ke-21.
mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi.
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Usaha memasukkan Standard Prestasi di dalam dokumen kurikulum
terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kebangsaan
akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Kebangsaan.
Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan untuk
mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran,
serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi
mempertingkatkan pencapaian murid. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21

vii
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

PENDAHULUAN penekanan kepada pemahaman, penghayatan dan amalan nilai


universal yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam
Mata pelajaran Pendidikan Moral merupakan satu usaha untuk pelbagai kaum. Kurikulum ini juga turut menyediakan satu
mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral dan panduan hidup kepada murid untuk membuat keputusan dan
berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan tindakan yang membolehkan mereka melaksanakan
penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Mata tanggungjawab moral dan sosial terhadap keluarga, sekolah,
pelajaran ini diharap dapat menghasilkan murid yang jiran, masyarakat dan negara.
berpengetahuan, berperwatakan mulia, dan mengutamakan
perpaduan serta bersemangat patriotik ke arah menyumbang DSKP ini juga menekankan kemahiran-kemahiran yang perlu
secara produktif terhadap diri, keluarga, masyarakat dan dikuasai oleh murid bagi menyediakan mereka menghadapi
negara. cabaran dalam Abad Ke-21. Penguasaan kemahiran-kemahiran
ini akan membantu murid membina daya tahan diri dengan
Kurikulum mata pelajaran ini direalisasikan melalui Dokumen berkeyakinan dan bertanggungjawab dalam kehidupan
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang merupakan seharian. Manakala pelbagai strategi pengajaran dan
dokumen wajib yang perlu dirujuk oleh guru untuk merancang pembelajaran turut disarankan kepada guru bagi memastikan
dan mentaksir pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu murid menguasai kurikulum Pendidikan Moral lebih bermakna.
merancang bagi menterjemahkan DSKP ini dengan bijak DSKP Pendidikan Moral ini juga menekankan pemahaman
supaya pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan dan tentang nilai-nilai perpaduan dan hubungan baik sesama insan
menarik. Di samping itu, guru perlu memahami Tahap demi melahirkan warganegara yang sejahtera dan harmonis.
Penguasaan yang digariskan dalam DSKP ini dan sentiasa
memastikan tahap-tahap penguasaan ini dikuasai oleh murid.

Kurikulum ini juga memberi tumpuan kepada usaha memupuk


kerohanian dan moraliti murid. Kurikulum ini memberi

1
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

MATLAMAT 5. Mengeratkan hubungan yang baik dengan masyarakat ke


arah memperkukuhkan perpaduan negara; dan
Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan 6. Bertindak dengan integriti terhadap diri, keluarga, sekolah,
berakhlak mulia dan berintegriti yang berpegang kepada nilai jiran, masyarakat, negara dan masyarakat global.
universal berasaskan prinsip moral dan menyumbang ke arah
perpaduan dan kesejahteraan negara serta masyarakat global.

OBJEKTIF

KSSR Pendidikan Moral bertujuan untuk membolehkan murid


mencapai objektif berikut:

1. Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal;


2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia dalam
kehidupan seharian;
3. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi
mengekalkan kesejahteraan diri, keluarga, sekolah, jiran,
masyarakat dan negara;
4. Mengembangkan kemahiran penaakulan moral, emosi
moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan
dan keputusan yang berpegang kepada peraturan
masyarakat dan nilai universal yang berasaskan prinsip
moral;

2
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan
berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap keagamaan, berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran
dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan
Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang dalam Rajah 1. KSSR Pendidikan Moral turut
tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara menggabungjalinkan keenam-enam tunjang ini dalam
satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif membangunkan DSKP Pendidikan Moral Sekolah Rendah.
dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

FOKUS Rajah 2 berikut menunjukkan hubungan antara penaakulan


moral, emosi moral dan perlakuan moral yang boleh membentuk
Fokus utama KSSR Pendidikan Moral adalah untuk membentuk insan yang berakhlak mulia.
insan yang berakhlak mulia. Pembentukan insan yang berakhlak
mulia ini dapat direalisasikan dengan menerapkan tiga domain
moral iaitu penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral
dalam kalangan murid.

Tindakan yang diperkukuhkan dengan penaakulan moral


membolehkan murid berfikir sebelum bertindak. Emosi moral pula
akan memotivasikan murid untuk membuat perlakuan moral.
Dengan ini, perlakuan moral seorang murid akan menjurus ke
arah insan yang berakhlak mulia.

Domain moral ini juga akan mendorong seorang murid membuat


pertimbangan moral (moral judgement) yang sesuai, tepat dan
konsisten. Pertimbangan moral merupakan aspek utama dalam
pembentukan moral yang membolehkan murid mengambil
sesuatu tindakan berasaskan kepada peraturan atau nilai Rajah 2: Hubungan antara Penaakulan Moral, Emosi Moral dan
universal. Perlakuan Moral

4
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Pembentukan insan yang berakhlak mulia seperti yang Perlakuan Moral


diharapkan dalam matlamat kurikulum Pendidikan Moral boleh Perlakuan moral adalah tindakan moral berkaitan antara
dicapai dengan mengintegrasikan ketiga-tiga domain berikut: penaakulan moral dan emosi moral. Ia dilakukan secara rela hati
dengan rasa bertanggungjawab, akauntabiliti dan berintegriti
Penaakulan Moral moral.

Keupayaan mental untuk menaakul dalam situasi yang kabur atau


Ketiga-tiga domain tersebut perlu dikembangkan bersama dengan
berkonflik nilai demi mengenal pasti perlakuan baik atau benar
penerapan nilai-nilai universal untuk membantu murid membuat
dan perlakuan jahat atau salah. Keupayaan mental dapat
keputusan yang rasional dalam menyelesaikan permasalahan
merungkai dan menyelesaikan masalah atau isu moral sebaik
moral. Sehubungan itu, ketiga-tiga domain tersebut perlu
mungkin secara autonomi, rasional dan objektif berdasarkan
diaplikasikan bersama dengan 14 nilai universal yang menjadi
prinsip moral.
wahana bagi menghasilkan insan yang berakhlak mulia. Nilai
universal tersebut merupakan nilai-nilai murni yang diterima oleh
Emosi Moral
masyarakat Malaysia dan menepati anutan agama atau
Kesedaran emosi moral melahirkan kepedulian dan hati nurani kepercayaan masyarakat Malaysia. Guru-guru Pendidikan Moral
yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat perlu menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang dapat
sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu memupuk dan menyemai nilai-nilai tersebut dalam kalangan
yang tidak betul. Emosi moral melahirkan motivasi moral dan niat murid sekolah rendah. Nilai-nilai tersebut adalah seperti yang
untuk bertindak berdasarkan empati dan simpati terhadap diri dan terkandung dalam Jadual 1.
orang lain.

5
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Jadual 1: Nilai Universal Kurikulum Standard Sekolah Rendah


NILAI MAKSUD NILAI
NILAI MAKSUD NILAI Kerajinan Usaha yang berterusan, bersungguh-
sungguh dan berdedikasi dalam melakukan
Kepercayaan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai
sesuatu.
kepada Tuhan pencipta alam dan mematuhi segala ajaran
berlandaskan pegangan agama atau Kerjasama Melakukan sesuatu bersama-sama untuk
kepercayaan masing-masing selaras kebaikan semua.
dengan prinsip Rukun Negara.
Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat
Baik hati Kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan pertimbangan atau perlakuan tanpa
diri, dan orang lain dengan memberi mengabaikan kepentingan diri dan orang
bantuan serta sokongan moral secara lain.
ikhlas.
Toleransi Bertolak ansur, sabar dan mengawal diri
Bertanggung Kesanggupan diri seseorang untuk memikul demi kesejahteraan hidup diri dan orang
dan melaksanakan tugas serta kewajipan lain.
jawab
dengan sempurna.

Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan


pengiktirafan dan penghargaan.
Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia.
Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang
serta menghormati peraturan institusi sosial.
Kasih sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang lahir
daripada hati yang ikhlas.
Keadilan Tindakan dan keputusan yang tidak berat
sebelah.
Keberanian Kesanggupan untuk menghadapi cabaran
dengan yakin dan tabah.
Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan
ikhlas dalam setiap perlakuan.

6
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Di samping itu, elemen perpaduan turut diterjemahkan secara KEMAHIRAN ABAD KE-21
eksplisit dalam kurikulum Pendidikan Moral. Ia dijelmakan melalui
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang
tiga konstruk utama perpaduan iaitu menerima, menghormati dan
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
mengurus kepelbagaian. Setiap konstruk utama pula mempunyai
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
subkonstruk masing-masing yang sebenarnya merupakan elemen
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
perpaduan yang perlu dipupuk dalam kalangan murid.
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri
Subkonstruk menerima kepelbagaian merujuk kepada murid yang yang dinyatakan dalam profil murid supaya berupaya bersaing di
boleh bersikap terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup peringkat global seperti dalam Jadual 2.
bekerjasama walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan
Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Pendidikan Moral
bahasa. Manakala subkonstruk menghormati kepelbagaian
menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21
merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau
dalam kalangan murid.
tingkah laku yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin
walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa.
Seterusnya subkonstruk mengurus kepelbagaian pula merujuk
kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau tingkah laku
yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza agama,
bangsa, budaya dan bahasa.

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hendaklah


menyesuaikan elemen ini dengan nilai atau tajuk yang berkaitan
dengan perpaduan tanpa mengubah disiplin ilmu dan
kandungan moral mata pelajaran ini.

7
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Jadual 2 : Profil Murid PROFIL MURID PENERANGAN

PROFIL MURID PENERANGAN Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi baru. Mereka mempelajari kemahiran yang
kesukaran, mengatasi cabaran dengan diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
empati. berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran, sepanjang hayat secara berterusan.
Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis, menggunakan Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
pelbagai media dan teknologi. adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan bertanggungjawab atas tindakan, akibat
inovatif; mampu untuk menangani masalah tindakan serta keputusan mereka.
yang kompleks dan membuat keputusan yang
beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
dan diri mereka sebagai murid. Mereka membentuk pemahaman yang luas dan
menjana soalan dan bersifat terbuka kepada seimbang merentasi pelbagai disiplin
perspektif, nilai dan tradisi individu dan pengetahuan. Mereka meneroka pengetahuan
masyarakat lain. Mereka berkeyakinan dan dengan cekap dan berkesan dalam konteks
kreatif dalam menangani bidang pembelajaran isu tempatan dan global. Mereka memahami
yang baru. isu-isu etika atau undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka Penyayang Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
menggalas tanggungjawab bersama serta atau Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
menghormati dan menghargai sumbangan perasaan orang lain. Mereka komited untuk
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan. berkhidmat kepada masyarakat dan
Mereka memperoleh kemahiran interpersonal memastikan kelestarian alam sekitar.
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan
mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
baik. sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

8
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meransang pemikiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
dalam Jadual 3.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Jadual 3: Tahap Pemikiran dalam KBAT sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
Tahap Pemikiran Penerangan pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti

Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, yang munasabah.


dan nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara. Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk

Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
kecil untuk memahami dengan lebih dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan. tidak mengikut kelaziman.

Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
justifikasi.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif. berfokus untuk menyelesaikan masalah.

9
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti Pembelajaran Aktif
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
Pembelajaran aktif dalam Pendidikan Moral akan membolehkan
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir
murid memahami peranan dan tanggungjawabnya sebagai
seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi
seorang ahli yang berkesan dalam pelbagai kumpulan sosial
untuk menggalakkan murid berfikir.
seperti keluarga, sekolah, rakan, komuniti tempatan, agama,
negara dan global. Ini adalah kerana pembelajaran aktif
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
melibatkan penyertaan murid dalam proses pembelajaran hands
KSSR Pendidikan Moral menggalakkan murid menyertai secara on dan minds-on. Melalui pembelajaran ini, murid akan diberi
aktif dan interaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. peluang untuk mengembangkan kemahiran dan nilai serta
Penyertaan murid secara aktif dan interaktif dalam pengajaran mengaplikasikan modal insan menyeluruh dalam kehidupan
dan pembelajaran adalah usaha untuk membentuk insan yang sehariannya.
menyeluruh. Ini akan memberi peluang kepada murid untuk
Terdapat pelbagai aktiviti pembelajaran aktif yang boleh
menyoal, berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
sewaktu memberi dan berkongsi pendapat dan idea. Seterusnya,
Moral. Antaranya ialah perbincangan atau kerja kumpulan kecil
membolehkan murid memahami dan mengkaji peranan dan
seperti buzzing, sumbang saran, main peranan, simulasi, debat
tanggungjawab mereka sebagai warganegara Malaysia dan
dan forum.
global.

Antara strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan


Pembelajaran Penyelesaian Masalah
dalam KSSR Pendidikan Moral adalah seperti pembelajaran aktif,
pembelajaran penyelesaian masalah, pembelajaran khidmat Dalam era globalisasi pada Abad Ke-21 ini, perubahan dan
masyarakat dan pembelajaran berasaskan projek. kompleksiti sentiasa berlaku di dalam komuniti tempatan,
kebangsaan dan global. Murid Pendidikan Moral akan
menghadapi pelbagai cabaran untuk menyelesaikan masalah

10
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

sama ada secara peribadi atau sosial. Pembelajaran ini penting Pembelajaran penyelesaian masalah secara aktif dalam
bagi membimbing murid Pendidikan Moral dalam kemahiran Pendidikan Moral akan menjadikan asas kepada murid untuk
penyelesaian masalah, sama ada kepada diri sendiri dan memahami dan menangani perubahan yang berlaku di dalam
persekitarannya. Ini adalah kerana masalah moral yang akan kehidupan dan persekitarannya dengan bertanggungjawab dan
dikaji dan keputusan yang akan diambil lebih bermakna dan berkesan.
relevan dan boleh diaplikasikan dalam kehidupannya. Secara
Terdapat pelbagai aktiviti pembelajaran penyelesaian masalah
amnya, pembelajaran penyelesaian masalah dalam Pendidikan
yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran
Moral akan melibatkan murid sendiri mencari jawapan kepada
Pendidikan Moral seperti berikut:
sesuatu permasalahan moral mengenai peranan dan
tanggungjawab diri melalui proses inkuiri yang berikut: Perundingan meja bulat (roundtable)
Peta minda atau penyusunan grafik
Mengenal pasti dan menghuraikan sesuatu masalah. Perbincangan berkumpulan
Menentukan pelbagai alternatif untuk menyelesaikan Main peranan
masalah dengan mengambil kira fakta, pandangan dan Penyoalan
perasaan watak yang terlibat. Panel juri
Memilih strategi yang sesuai untuk menyelesaikan Debat
masalah seperti Theory of Constraints (TOC), peta minda,
sebab dan akibat dan konflik resolusi.
Menguji keputusan tentatif yang dipilih dengan mengumpul
dan menilai maklumat yang relevan dengan masalah.
Membuat keputusan muktamad atau mengubahsuaikan
langkah atau strategi yang telah diambil.

11
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Pembelajaran Khidmat Masyarakat Memberi perkhidmatan secara langsung seperti


melakukan gotong-royong di kawasan tempat tinggal,
Pembelajaran Khidmat Masyarakat akan menggalakkan murid
membantu warga sekolah membersihkan taman sekolah
menyertai secara aktif dalam sesuatu projek komuniti. Melalui
atau membantu penghuni di rumah orang tua.
pembelajaran ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
Memberi perkhidmatan secara tidak langsung seperti
kemahiran dan nilai dalam menyelesaikan masalah sosial yang
membantu sesebuah organisasi yang bertanggungjawab
benar-benar berlaku di sekolah, komuniti, negara dan global.
dalam perkhidmatan seperti mengutip derma bagi mangsa
Melalui pembelajaran khidmat masyarakat ini, murid akan bencana alam.
menjalankan tanggungjawab dan kepemimpinan semasa aktiviti Mengambil tindakan secara bersama dengan komuniti
bersama masyarakat. Mereka juga akan mengamalkan nilai moral seperti menulis surat atau aduan kepada pihak tertentu
dan kemahiran sosial dalam memberikan sumbangan kepada supaya menyediakan kemudahan awam yang sesuai
masyarakat. Melalui pembelajaran khidmat masyarakat, murid untuk golongan kurang bernasib baik.
akan mempelajari secara aktif dan interaktif bagaimana menjadi
seorang individu yang bertanggungjawab dan menyumbang ke Pembelajaran Berasaskan Projek
arah kesejahteraan masyarakat.
Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral adalah
Pembelajaran khidmat masyarakat memerlukan sokongan dan
berpusatkan murid dan ia memerlukan perlakuan moral dipupuk
penglibatan ibu bapa serta komuniti tempatan. Oleh itu, guru
secara implisit dengan pelbagai kaedah pembelajaran.
Pendidikan Moral perlu mewujudkan jalinan partnership atau
Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) dalam Pendidikan Moral
kolaborasi dengan agensi-agensi komuniti tempatan supaya
merupakan satu proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan
memudahkan penyertaan murid dalam perkhidmatan khidmat
amali secara sistematik atau terancang dalam jangka masa yang
masyarakat. Terdapat pelbagai aktiviti pembelajaran khidmat
tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan
masyarakat yang boleh digunakan dalam pengajaran dan
persediaan satu laporan yang lengkap. PBP bukan sahaja mampu
pembelajaran Pendidikan Moral seperti berikut:
menjadikan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral
menjadi lebih berkesan tetapi juga menarik dan menyeronokkan.
12
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Dalam melaksanakan PBP ini, murid diberi tugasan tertentu sama ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
ada secara individu atau kumpulan dan mengikut tahap
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
kebolehan mereka. Murid perlu mendapatkan maklumat daripada
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain
pelbagai sumber untuk menyiapkan projek yang diberi oleh guru.
yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini
Semasa proses menyiapkan tugasan, guru hendaklah sentiasa diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan
membimbing dan memberi konsultasi kepada murid. modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran
semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK
Dalam PBP ini, guru perlu memantau proses penyediaan projek
adalah seperti berikut:
murid secara berterusan. Proses PBP dalam Pendidikan Moral
melibatkan empat tahap iaitu mengumpul maklumat, memproses
1. Bahasa
maklumat, melaporkan hasil projek dan refleksi kendiri. Guru
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
Pendidikan Moral hendaklah memastikan mereka mudah
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
dihubungi oleh murid pada setiap masa.
Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata
pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah
Guru haruslah memastikan bahawa projek atau tugasan yang
dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu
diberikan kepada murid boleh memupuk tiga domain Pendidikan
murid menyusun idea dan berkomunikasi secara
Moral iaitu penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral.
berkesan.
Bagi tujuan tersebut, guru digalakkan untuk menggunakan
cadangan aktiviti yang terkandung dalam DSKP Pendidikan
2. Kelestarian Alam Sekitar
Moral.
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
jiwa murid perlu dipupuk melalui pengajaran dan
pembelajaran semua mata pelajaran.

13
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, keselamatan);
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai dan
alam. (iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
3. Nilai Murni
Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran 5. Patriotisme
supaya murid sedar akan kepentingan dan Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
mengamalkannya. pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
kehidupan harian. sebagai rakyat Malaysia.

4. Sains Dan Teknologi 6. Kreativiti Dan Inovasi


Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
kalangan murid. sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu gabungan idea yang ada.
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
cekap dan berkesan. suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam pengajaran Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
dan pembelajaran merangkumi empat perkara iaitu: memastikan pembangunan modal insan yang mampu
(i) Pengetahuan Sains dan Teknologi (fakta, prinsip, konsep menghadapi cabaran Abad Ke-21.
yang berkaitan dengan sains dan teknologi); Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran.
manipulatif tertentu);
14
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

7. Keusahawanan membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan


Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk dan seterusnya membantu guru memperkembangkan potensi
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu murid sepenuhnya dalam domain penaakulan moral, emosi moral
budaya dalam kalangan murid. dan perlakuan moral. Pentaksiran ini bertujuan meningkatkan
Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam pengajaran pembelajaran murid berkenaan dan bukan untuk melabel dan
dan pembelajaran melalui aktiviti yang mampu memupuk membandingkan murid dengan murid yang lain.
sikap seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab
Dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) terdapat empat
serta membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
jenis pentaksiran iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah,
memacu idea ke pasaran.
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, dan
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pentaksiran Psikometrik. Pentaksiran Sekolah ialah pentaksiran

Penerapan elemen TMK dalam pengajaran dan yang dijalankan oleh guru secara berterusan dalam proses

pembelajaran memastikan murid dapat mengaplikasi dan pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran Sekolah boleh

mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. Pentaksiran

yang dipelajari. secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses pengajaran

Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid dan pembelajaran manakala pentaksiran secara sumatif

menjadi kreatif malah menjadikan pengajaran dan dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal atau

pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta tahun.

meningkatkan kualiti pembelajaran.


Pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Moral lebih
menekankan kepada usaha ke arah penambahbaikan
PENTAKSIRAN
(improvement) serta perkembangan (development) dan bukan
Pentaksiran adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan
pencapaian kognitif (cognitive achievement) semata-mata.
sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran. Dalam
Maklum balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu aktiviti
pentaksiran, guru boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk
pentaksiran merupakan faktor penting dalam menjayakan proses
mendapatkan maklumat. Hasil pentaksiran terhadap murid
15
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

pentaksiran. Pertimbangan harus diberi ke atas keperluan, murid hanya boleh dilakukan setelah pengajaran dan
perasaan dan perkembangan murid-murid secara menyeluruh pembelajaran bagi setiap kelompok SK dan SP selesai
semasa merancang proses pentaksiran. Oleh yang demikian, dilaksanakan.
dalam melaksanakan Pentaksiran Sekolah guru Pendidikan Moral
perlu merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod Bagi menentukan Tahap Penguasaan murid dalam mata
dan melaporkan tahap penguasaan murid dengan teliti dalam pelajaran Pendidikan Moral, guru boleh merujuk kepada
mata pelajaran ini. penyataan Tahap Penguasaan mata pelajaran Pendidikan Moral
seperti yang terkandung dalam Jadual 4.
Pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral lebih banyak
menggunakan pendekatan formatif dalam membentuk insan yang Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Mata Pelajaran
yang berakhlak mulia. Ini adalah kerana melalui pentaksiran Pendidikan Moral

formatif Pendidikan Moral seorang guru dapat membantu murid


TAHAP
menguasai ilmu moral secara berperingkat dan konsisten. Di TAFSIRAN
PENGUASAAN
samping itu, dengan pentaksiran formatif juga guru dapat
1 Mengetahui nilai yang dipelajari.
mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid.
2 Memahami dan menjelaskan nilai yang
Melalui kaedah pentaksiran formatif guru Pendidikan Moral
dipelajari.
hendaklah merancang pengajaran dan pembelajaran berdasarkan
3 Mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam
kelompok Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran sesuatu situasi dengan bimbingan.
(SP). Dalam mata pelajaran Pendidikan Moral terdapat kelompok Mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam
4
SK dan SP yang perlu dikuasai oleh murid. Guru Pendidikan pelbagai situasi.

Moral boleh menentukan Tahap Penguasaan murid dengan 5 Mengamalkan nilai yang dipelajari dalam
kehidupan seharian.
merujuk kepada Standard Prestasi (SPi) yang disediakan bagi
6 Mengamalkan nilai yang dipelajari dalam
setiap kelompok. Guru Pendidikan Moral boleh mentadbir dan
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
memeriksa pentaksiran formatif ini sebelum, semasa dan selepas
pengajaran dan pembelajaran. Perekodan Tahap Penguasaan
16
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Guru boleh mentafsir tahap penguasaan murid melalui kerja sukarela


pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku dan respons serta kerja kursus
pemeriksaan hasil kerja murid sama ada sebelum, semasa atau kajian kes
selepas pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu merekod tahap projek
penguasaan murid dengan menggunakan format perekodan yang
disediakan. Pentaksiran formatif dan sumatif ini dijalankan sepanjang proses
pengajaran dan pembelajaran untuk membantu guru mengesan
Melalui kaedah pentaksiran sumatif, guru merancang dan
penguasaan dan kemajuan murid serta merancang pengajaran
menentukan SK dan SP beserta dengan kriteria SPi yang hendak
atau strategi seterusnya. Bagi mencapai matlamat, guru
ditaksir berdasarkan unit pembelajaran, penggal atau tahun. Guru
Pendidikan Moral harus melaksanakan pentaksiran secara
membina item pentaksiran berdasarkan SK dan SP dan kriteria
berulang-ulang dan berterusan. Sebagai persediaan, guru harus
SPi yang telah ditentukan. Guru mentadbir pentaksiran sumatif ini
membuat perancangan dan membina item, instrumen atau aktiviti
pada akhir unit pembelajaran, penggal atau tahun yang telah
untuk melihat proses kerja, hasil kerja dan tingkah laku yang
ditentukan. Guru memeriksa respons murid dan merekod tahap
ditunjukkan secara konsisten.
penguasaan murid. Guru boleh membuat analisis data yang
direkodkan dan menyediakan laporan prestasi murid secara Pentaksiran autentik juga lebih sesuai dijalankan bagi mata
individu. Antara kaedah pentaksiran adalah: pelajaran Pendidikan Moral. Pentaksiran autentik merujuk
kepada bentuk penilaian di mana murid ditaksir pada masa
membuat demonstrasi atau simulasi
menjalankan tugasan aktiviti pembelajaran harian di dalam dan di
membina buku skrap dan folio
luar kelas. Bagi mendapatkan hasil atau evidens terbaik, konteks
melalui kaedah pemerhatian
(standard pembelajaran atau aktiviti) yang digunakan untuk
maklum balas lisan
mentaksir murid harus mengambil kira aspek minat, budaya, latar
rubrik atau senarai semak
belakang sosioekonomi, pengalaman seharian, persekitaran,
kuiz dan ujian bertulis.
kekuatan, ketidakupayaan dan kebolehlaksanaan murid. Oleh
kerja berkumpulan

17
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

yang demikian, fleksibiliti dibenarkan dari segi instrumen dan bersesuaian pada tahap penguasaan mereka. Kaedah
aktiviti yang dirancang oleh guru. pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai
perlu diaplikasikan.
Pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral boleh
melibatkan orang lain seperti rakan sebaya, pembantu guru, ahli
keluarga dan komuniti mengikut kesesuaian. Pengumpulan
maklumat daripada pelbagai sumber dan aktiviti akan
menghasilkan dapatan yang mempunyai kesahan bagi membantu
guru membuat keputusan yang lebih jelas tanpa ragu-ragu.
Tujuan utama pentaksiran mata pelajaran Pendidikan Moral
adalah untuk merancang tindakan susulan supaya murid dapat
menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan oleh guru.

Tindakan susulan boleh dikategorikan kepada dua jenis seperti


berikut:

Pengukuhan dan pengayaan pembelajaran adalah untuk


murid yang sudah menguasai standard pembelajaran dan
tahap penguasaan yang ditetapkan maka latihan
tambahan yang lebih mencabar diberikan kepada
golongan murid ini.

Bimbingan dan pemulihan adalah untuk murid yang belum


atau dalam proses menguasai standard pembelajaran dan
tahap penguasaan yang ditetapkan. Oleh itu, golongan
murid ini perlu diberi galakan dan aktiviti bimbingan yang
18
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

ORGANISASI KANDUNGAN Standard prestasi pula merupakan tahap-tahap prestasi yang


perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara
KSSR Pendidikan Moral digubal mengikut tema dan mengandungi yang diajar itu telah dikuasai oleh murid. Standard prestasi pula
enam tema yang menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nilai digubal dengan mengambil kira tahap keperluan, perkembangan
universal. Penggubalan tema ini mengambil kira struktur dan kematangan murid. Penerangan bagi setiap standard
hubungan murid dengan persekitarannya, seperti kerohanian, kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi
budaya, sosioemosi, alam sekeliling dan sebagainya. Tema-tema ditunjukkan seperti dalam Jadual 6.
tersebut adalah seperti dalam Jadual 5:
Jadual 6: Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan
Standard Prestasi
Jadual 5: Tema Pendidikan Moral Sekolah Rendah

Standard Standard
Standard Prestasi
Kandungan Pembelajaran
Tahun Tema

1 Diri Saya Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria


spesifik tentang kriteria atau umum yang
2 Saya dan Keluarga perkara yang indikator kualiti menunjukkan
murid patut pembelajaran dan tahap-tahap
3 Saya dan Sekolah ketahui dan boleh pencapaian yang prestasi yang
lakukan dalam boleh diukur bagi perlu murid
4 Saya dan Jiran suatu tempoh setiap standard pamerkan
persekolahan kandungan. sebagai tanda
5 Saya dan Masyarakat merangkumi bahawa sesuatu
aspek perkara itu telah
6 Saya dan Negara pengetahuan, dikuasai murid
kemahiran dan (indicator of
nilai. success).
Setiap standard kandungan diterjemahkan melalui standard
pembelajaran. Murid perlu memahami standard kandungan
supaya mereka dapat menguasai standard pembelajaran.

19
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Bagi menggunakan Dokumen Standard Kurikulum dan


Pentaksiran Pendidikan Moral secara optimum, adalah perlu bagi
guru Pendidikan Moral untuk mengetahui dan menghayati
kandungan yang terdapat dalam lima lajur penting yang akan
membantu guru mencerakinkan pengajaran dan pembelajaran.

Lima lajur yang terdapat dalam Dolumen Standard Kurikulum


dan Pentaksiran Pendidikan Moral adalah Lajur Standard
Kandungan, Lajur Standard Pembelajaran, Lajur Catatan, Lajur
Tahap Penguasaan dan Lajur Tafsiran Tahap Penguasaan.

Kedudukan lima lajur tersebut dan penerangan berkaitan lajur-


lajur tersebut ditunjukkan secara grafik dalam Rajah 3 berikut:

20
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Rajah 3: Lima Lajur Utama Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KSSR Pendidikan Moral

21
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

1 Lajur Standard Kandungan dalam lajur ketiga ini adalah salah satu daripada 14 nilai universal
yang terkandung dalam KSSR.

Dalam lajur Standard Kandungan ini disenaraikan pernyataan


spesifik tentang konsep atau tindakan moral yang murid patut Cadangan aktiviti yang terdapat dalam lajur ketiga ini turut
ketahui dan boleh lakukan. membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang menarik dan berkesan. Cadangan aktiviti yang
2 dikemukakan telah mengambil kira kesesuaian standard
Lajur Standard Pembelajaran
kandungan dan standard pembelajaran.
Lajur ini merupakan penetapan kriteria atau indikator kualiti
pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap
Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan
standard kandungan. Indikator-indikator pembelajaran Pendidikan
tahap kecerdasan, kebolehan dan juga keadaan sekeliling murid.
Moral ini dibina berdasarkan tiga domain moral iaitu penaakulan
Guru digalakkan untuk mereka bentuk aktiviti tambahan yang
moral, emosi moral dan perlakuan moral. Penetapan kriteria ini
inovatif dan kreatif dan boleh mencabar pemikiran murid untuk
juga mengambil kira aspek Kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
boleh dicapai oleh murid.
Moral.

3 Lajur Catatan 4 Lajur Tahap Penguasaan

Lajur ketiga ini mengandungi nilai dan cadangan aktiviti yang Lajur Tahap Penguasaan iaitu tahap penguasaan satu hingga ke
boleh digunakan oleh guru bagi memastikan standard kandungan enam adalah suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-
dan standard pembelajaran dapat dikuasai oleh murid. Nilai yang tahap prestasi yang perlu murid Pendidikan Moral pamerkan
dinyatakan adalah nilai yang perlu diterapkan oleh guru dalam sebagai tanda bahawa sesuatu standard pembelajaran
satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Nilai yang terkandung Pendidikan Moral itu telah dikuasai murid (indicator of success).

22
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

5 Lajur Tafsiran Tahap Penguasaan

Lajur Tafsiran Tahap Penguasaan merupakan penerangan


spesifik bagi setiap tahap penguasaan yang perlu dikuasai oleh
murid yang mengambil mata pelajaran ini.

23
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

TEMA : DIRI SAYA

Tema ini memerihalkan nilai-nilai universal yang perlu dihayati oleh diri murid.
Seorang murid yang menguasai nilai-nilai universal akan mempertimbangkan
tindakan dan perlakuan moralnya dengan lebih berkesan berlandaskan peraturan
dan undang-undang, agama atau kepercayaan serta norma masyarakat.

24
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan agama atau
1. Agama atau Murid boleh : NILAI :
1 kepercayaan diri.
Kepercayaan
Saya 1.1 Menyatakan agama atau Kepercayaan kepada Tuhan
kepercayaan diri.
Menerangkan kepentingan
2 mempunyai agama atau CADANGAN AKTIVITI :
1.2 Menghuraikan kepentingan
kepercayaan.
mempunyai agama atau
Murid menghasilkan peta bulatan
kepercayaan.
Menunjuk cara tentang agama atau kepercayaan
melaksanakan nilai-nilai diri.
1.3 Mengenal pasti ciptaan
keagamaan atau Murid bercerita berpandukan
Tuhan. 3
kepercayaan dalam sesuatu gambar tentang amalan
situasi dengan bimbingan. keagamaan atau kepercayaan
1.4 Melahirkan rasa syukur
diri.
terhadap ciptaan Tuhan.
Menunjuk cara Murid mewarnakan gambar alam
melaksanakan nilai-nilai semulajadi ciptaan Tuhan.
1.5 Melaksanakan nilai-nilai
4 keagamaan atau Murid menanam pokok bunga
keagamaan atau
kepercayaan dalam atau pokok taugeh di dalam bilik
kepercayaan.
pelbagai situasi. darjah.

Mengamalkan nilai-nilai
keagamaan atau
5
kepercayaan dalam
kehidupan seharian.

Mengamalkan nilai-nilai
keagamaan atau
6 kepercayaan dalam
kehidupan seharian secara
tekal atau boleh dicontohi.

25
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2. Bantuan Murid boleh : Menyatakan sifat baik hati NILAI :


1
Secara yang ada pada diri.
Ikhlas 2.1 Menyenaraikan sifat baik Baik hati
hati yang ada pada diri.
Menerangkan cara memberi CADANGAN AKTIVITI :
2
2.2 Memberi cadangan cara bantuan kepada orang lain.
membantu orang lain. Murid bercerita dan melakonkan
Menunjuk cara memberi mengikut gambar situasi yang
2.3 Memberi alasan pentingnya berkaitan dengan pemberian
sokongan moral dan
menghulurkan bantuan. bantuan.
bantuan kepada orang lain
3 dalam sesuatu situasi Murid mengumpul keratan surat
2.4 Menunjukkan perasaan khabar yang menggambarkan
dengan bimbingan.
apabila dapat memberi perlakuan baik hati.
bantuan. Murid menyanyikan lagu
Menunjuk cara memberi
sokongan moral dan bertemakan nilai baik hati.
2.5 Memberikan sokongan 4 Murid mengumpul bahan kitar
bantuan kepada orang lain
moral dan kebendaan semula dan menjualnya untuk
dalam pelbagai situasi.
kepada yang memerlukan. mendapat dana membantu kawan
Mengamalkan sikap yang memerlukan.
memberi sokongan moral
5 dan bantuan kepada orang
lain dalam kehidupan
seharian.

Mengamalkan sikap
memberi sokongan moral
dan bantuan kepada orang
6
lain dalam kehidupan
seharian secara tekal atau
boleh dicontohi.
26
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.Tanggungjawab Murid boleh : Menyatakan tanggungjawab NILAI :


1
Diri terhadap diri sendiri.
3.1 Menyenaraikan Menerangkan kepentingan Bertanggungjawab
tanggungjawab terhadap
melaksanakan
diri sendiri. 2 CADANGAN AKTIVITI :
tanggungjawab terhadap
3.2 Membincangkan diri sendiri. Murid menghasilkan buku atau
kepentingan melaksanakan Menunjuk cara kad kecil yang bertajuk
tanggungjawab terhadap melaksanakan “Tanggungjawab Saya”.
diri sendiri. tanggungjawab terhadap Murid dikehendaki menjaga
3 kebersihan dan kekemasan
diri sendiri dalam sesuatu
3.3 Mencadangkan cara kelas.
bertanggungjawab terhadap situasi dengan bimbingan.
Murid menyenaraikan
diri sendiri. Menunjuk cara tanggungjawab terhadap diri
melaksanakan selama seminggu dengan
3.4 Berasa bangga apabila 4 tanggungjawab terhadap melengkapkan jadual
dapat melaksanakan diri sendiri dalam pelbagai tanggungjawab.
tanggungjawab terhadap situasi. Murid melakar peta bulatan untuk
diri sendiri. menyatakan kepentingan
Mengamalkan sikap melaksanakan tanggungjawab
3.5 Melaksanakan bertanggungjawab terhadap terhadap diri.
tanggungjawab terhadap 5
diri sendiri dalam kehidupan
diri sendiri. seharian.

Mengamalkan sikap
bertanggungjawab terhadap
6 diri sendiri dalam kehidupan
seharian secara tekal atau
boleh dicontohi.

27
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

4. Sikap Murid boleh : Menyatakan ucapan terima NILAI :


Berterima 1 kasih dalam pelbagai
Kasih 4.1 Mengucapkan terima kasih bahasa. Berterima kasih
dalam pelbagai bahasa.
CADANGAN AKTIVITI :
4.2 Mengenal pasti pelbagai Menerangkan pelbagai cara
2
cara memberi memberi penghargaan. Murid menyanyikan lagu
penghargaan. berterima kasih ciptaan guru
atau yang boleh didapati
4.3 Menghuraikan kepentingan Menunjuk cara memberi dalam youtube.
memberi penghargaan. penghargaan dalam sesuatu Murid menghasilkan kad
3 situasi dengan bimbingan. ucapan terima kasih dalam
4.4 Menyatakan perasaan pelbagai bahasa.
apabila dapat memberi Murid menghasilkan pelbagai
penghargaan. Menunjuk cara memberi cenderahati daripada bahan
4 penghargaan dalam pelbagai terpakai atau origami sebagai
4.5 Mencipta pelbagai situasi. tanda penghargaan.
cenderahati dan kraftangan Murid melakukan simulasi atau
sebagai tanda main peranan untuk
penghargaan. Mengamalkan sikap memberi
5 penghargaan dalam menunjukkan pengiktirafan
kehidupan seharian. dan penghargaan dalam
pelbagai situasi.
Mengamalkan sikap memberi
penghargaan dalam
6
kehidupan seharian secara
tekal atau boleh dicontohi.

28
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

5. Bersopan Murid boleh : Menyatakan tutur kata dan NILAI :


dalam Tutur 1
tingkah laku yang bersopan.
Kata dan 5.1 Mengenal pasti tutur kata Hemah tinggi
Tingkah dan tingkah laku yang
Laku bersopan. Menerangkan kesan CADANGAN AKTIVITI :
2 bertutur dan bertingkah laku
5.2 Meramalkan kesan tutur yang sopan. Murid melakonkan situasi
kata dan tingkah laku yang tingkah laku dan pertuturan
sopan. yang sopan semasa di kantin.
Menunjuk cara bertutur dan
Murid menghasilkan poster
5.3 Menunjukkan cara bertingkah laku yang sopan
dengan menggunakan huruf
berkomunikasi dengan 3 dalam sesuatu situasi
daripada surat khabar untuk
beradab sopan dalam tutur dengan bimbingan.
membina ungkapan berkaitan
kata dan tingkah laku. hemah tinggi yang telah diberi.
Menunjuk cara bertutur dan Murid dikehendaki memilih kad
5.4 Menzahirkan perasaan 4 bertingkah laku yang sopan situasi berkaitan hemah tinggi
apabila beradab sopan dalam pelbagai situasi. dan melakonkan situasi yang
dalam pertuturan dan tertulis pada kad tersebut.
tingkah laku. Mengamalkan tutur kata Murid menyenaraikan tutur kata
dan tingkah laku yang yang bersopan dan membuat
5.5 Mengamalkan tutur kata 5
sopan dalam kehidupan corak di kertas lukisan untuk di
dan tingkah laku yang seharian. pamer.
bersopan.
Mengamalkan tutur kata
dan tingkah laku yang
6 sopan dalam kehidupan
seharian secara tekal atau
boleh dicontohi.

29
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

6. Hormati Diri Murid boleh : Menyatakan cara NILAI :


1
menghormati diri sendiri.
6.1 Memberi contoh Hormat
menghormati diri sendiri.
CADANGAN AKTIVITI :
6.2 Menerangkan faedah Menerangkan kepentingan
2
menghormati diri sendiri. menghormati diri sendiri. Murid menyenaraikan cara
menghormati diri sendiri.
6.3 Membanding beza cara Murid dikehendaki memilih
menghormati diri sendiri Menunjuk cara
gambar situasi yang berkaitan
dan tidak menghormati diri menghormati diri sendiri
dengan sikap hormat.
sendiri. 3 dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan. Murid merekacipta bentuk
mahkota daripada kad manila
6.4 Menyatakan perasaan yang mengandungi ungkapan
apabila dapat menghormati Menunjuk cara sikap hormat terhadap diri.
diri sendiri. 4 menghormati diri sendiri Murid membuat poster seperti
dalam pelbagai situasi. Anti Merokok atau Anti Buli dan
6.5 Mempraktikkan sikap sebagainya.
menghormati diri sendiri
Mengamalkan sikap
dalam kehidupan seharian.
5 menghormati diri sendiri
dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan sikap
menghormati diri sendiri
6 dalam kehidupan seharian
secara tekal atau boleh
dicontohi.

30
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan cara menjaga
7. Sayangi Diri Murid boleh : NILAI :
1 kebersihan dan
keselamatan diri.
7.1 Menyenaraikan cara Kasih sayang
menjaga kebersihan dan
keselamatan diri. Menerangkan cara menjaga CADANGAN AKTIVITI :
2 kebersihan dan
7.2 Menjelaskan dengan contoh keselamatan diri. Murid meniru perlakuan guru
kesan tidak menjaga Menunjuk cara menjaga cara menggosok gigi dengan
kebersihan dan kebersihan dan betul.
keselamatan diri. keselamatan diri dalam Murid dikehendaki membawa
3 bahan atau alatan menjaga
sesuatu situasi dengan
7.3 Memberi alasan pentingnya bimbingan. kebersihan dan keselamatan
menjaga kebersihan dan diri untuk pameran di dalam
keselamatan diri. Menunjuk cara menjaga
bilik darjah.
kebersihan dan
4 Murid menonton tayangan
7.4 Mengekspresikan perasaan keselamatan diri dalam
pelbagai situasi. video yang berkaitan dengan
setelah menjaga kebersihan nilai sayangi diri seperti
dan keselamatan diri. Mengamalkan sikap menjaga kebersihan dan
menyayangi diri dengan keselamatan diri, cara mencuci
7.5 Mempraktikkan amalan 5 menjaga kebersihan dan tangan dan cara memakai topi
menjaga kebersihan dan keselamatan diri dalam keledar atau tali pinggang
keselamatan diri dalam kehidupan seharian. keselamatan.
kehidupan seharian.
Mengamalkan sikap
menyayangi diri dengan
menjaga kebersihan dan
6
keselamatan diri dalam
kehidupan seharian secara
tekal atau boleh dicontohi.

31
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

8. Adil dalam Murid boleh : Menyatakan contoh NILAI :


Perlakuan 1 keadilan dalam perlakuan
Seharian 8.1 Menyatakan contoh seharian. Keadilan
keadilan dalam perlakuan
seharian. CADANGAN AKTIVITI :
Menerangkan sebab
8.2 Menceritakan sebab perlu 2 perlunya bersikap adil Murid dikehendaki
berlaku adil dalam dalam perlakuan seharian. melengkapkan jadual tugasan
perlakuan seharian. kelas secara adil.
Murid melakukan simulasi cara
8.3 Menilai kesan Menunjuk cara bertindak
mengagihkan barang secara
ketidakadilan dalam adil dalam sesuatu situasi
3 adil dalam kumpulan.
perlakuan seharian. dengan bimbingan.
Murid dan guru bersoal jawab
sebab-sebab perlunya berlaku
8.4 Menghayati sikap adil adil dalam perlakuan harian.
dalam perlakuan seharian. Menunjuk cara bertindak Murid memadankan situasi
4
adil dalam pelbagai situasi. gambar dengan pernyataan
8.5 Bertindak adil dalam yang menunjukkan perlakuan
perlakuan seharian. adil.
Mengamalkan sikap adil
5
dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan sikap adil


dalam kehidupan seharian
6
secara tekal atau boleh
dicontohi.

32
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan contoh
9. Berani Murid boleh : perlakuan berani NILAI :
Mempertahankan 1
mempertahankan maruah
Maruah Diri 9.1 Memberikan contoh diri. Keberanian
perlakuan berani
mempertahankan Menerangkan kepentingan CADANGAN AKTIVITI :
maruah diri. bersikap berani
2
mempertahankan maruah Murid menonton tayangan
9.2 Mengenal pasti diri. video yang berkaitan dengan
kepentingan bersikap sikap berani mempertahankan
berani untuk Menunjuk cara perlakuan maruah diri.
mempertahankan berani mempertahankan Murid melakonkan cerita
maruah diri. 3 maruah diri dalam sesuatu teladan ‘Arnab dan Kura-kura’.
situasi dengan bimbingan. Murid mewarnakan poster atau
9.3 Menilai kesan apabila lukisan yang berkaitan dengan
bertindak berani secara Menunjuk cara bersikap
berani mempertahankan sikap berani.
melulu tanpa berfikir. 4 Murid melakukan
maruah diri dalam pelbagai
situasi. sumbangsaran berdasarkan
9.4 Mengekspresikan kad situasi atau keratan akhbar
perasaan apabila dapat yang berkaitan dengan sikap
Mengamalkan sikap berani
mempertahankan mempertahankan maruah berani.
maruah diri. 5
diri dalam kehidupan
seharian.
9.5 Mengaplikasikan sikap
berani mempertahankan Mengamalkan sikap berani
maruah diri dalam mempertahankan maruah
pelbagai situasi. 6 diri dalam kehidupan
seharian secara tekal atau
boleh dicontohi.

33
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

10. Jujur dalam Murid boleh : Menyatakan contoh sikap NILAI :


Kehidupan 1
jujur dalam pelbagai situasi.
Seharian 10.1 Memberikan contoh Kejujuran
perlakuan jujur dalam
kehidupan seharian. CADANGAN AKTIVITI :
Menerangkan sebab
2
10.2 Menghuraikan sebab perlunya bersikap jujur.
Murid menonton tayangan video
perlunya bersikap jujur. yang mempunyai nilai kejujuran.
Menunjuk cara bersikap Murid melengkapkan peta
10.3 Menunjuk cara bersikap pelbagai alir berkaitan
3 jujur dalam sesuatu situasi
jujur dalam kehidupan kepentingan bersikap jujur dan
dengan bimbingan.
seharian. memberikan sebab (situasi) dan
Menunjuk cara bersikap akibat (kesan) bersikap jujur.
10.4 Meluahkan perasaan jujur dalam pelbagai Murid melakonkan situasi jual
apabila bersikap jujur. 4 beli yang mengaitkan sikap
situasi.
jujur.
10.5 Mengaplikasikan sikap Murid menghasilkan penanda
jujur dalam pelbagai Mengamalkan sikap jujur buku yang bertemakan
situasi. 5 dalam kehidupan seharian. kejujuran.

Mengamalkan sikap jujur


dalam kehidupan seharian
6
secara tekal atau boleh
dicontohi.

34
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

11. Rajin dalam Murid boleh : Menyatakan contoh NILAI :


Perlakuan 1
bersikap rajin.
Harian 11.1 Menyatakan ciri-ciri Kerajinan
bersikap rajin.
CADANGAN AKTIVITI :
11.2 Membincangkan kebaikan Menerangkan kebaikan
2
bersikap rajin. bersikap rajin. Murid mengaitkan cerita semut
dan belalang dengan nilai
11.3 Mencadangkan aktiviti kerajinan melalui kaedah
yang menunjukkan sikap Menunjuk cara bersikap sumbangsaran.
rajin. 3 rajin dalam sesuatu situasi Murid menyanyikan lagu ‘Rajin
dengan bimbingan. Adik Rajin’ yang boleh dilayari
11.4 Mengekspresikan melalui internet.
perasaan apabila bersikap Murid menjalankan projek
rajin dalam perlakuan Menunjuk cara bersikap
keceriaan bilik darjah secara
seharian. 4 rajin dalam pelbagai
berterusan dengan menghias
situasi.
sudut mata pelajaran Pendidikan
11.5 Mengamalkan sikap rajin Moral.
dalam aktiviti seharian. Murid melakukan simulasi
Mengamalkan sikap rajin bersikap rajin mengikut situasi
5
dalam kehidupan seharian. yang diberi.

Mengamalkan sikap rajin


dalam kehidupan seharian
6
secara tekal atau boleh
dicontohi.

35
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

12. Kerjasama Murid boleh : Menyatakan aktiviti yang NILAI :


dalam 1 boleh dilakukan bersama-
Kehidupan 12.1 Memerihalkan aktiviti sama. Kerjasama
Seharian yang boleh dilakukan
bersama-sama. Menerangkan kebaikan CADANGAN AKTIVITI :
2 bekerjasama dengan
12.2 Menghuraikan kebaikan orang lain. Murid merekacipta model
bekerjasama dengan daripada bahan kitar semula atau
orang lain. Menunjuk cara tanah liat.
bekerjasama dalam Murid bermain permainan
3
12.3 Merancang aktiviti yang sesuatu situasi dengan dalaman atau tradisional secara
menunjukkan sikap bimbingan. kumpulan.
kerjasama. Murid bersama-sama membina
Menunjuk cara
model atau monumen
12.4 Meluahkan perasaan 4 bekerjasama dalam
menggunakan straw atau lidi dan
apabila melaksanakan pelbagai situasi.
sebagainya.
aktiviti bersama-sama. Murid melakonkan situasi
Mengamalkan sikap berdasarkan sikap kerjasama
12.5 Mempraktikkan nilai 5 bekerjasama dalam yang diberi oleh guru.
bekerjasama demi kehidupan seharian.
perpaduan dalam
kehidupan seharian. Mengamalkan sikap
bekerjasama dalam
6 kehidupan seharian
secara tekal atau boleh
dicontohi.

36
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

13. Kesederhanaan Murid boleh : Menyatakan contoh NILAI :


dalam Diri 1 kesederhanaan dalam
13.1 Memberi contoh sikap kehidupan seharian. Kesederhanaan
tidak keterlaluan dalam
kehidupan seharian. CADANGAN AKTIVITI :
Menerangkan
13.2 Mengenal pasti kepentingan bersikap
2 Murid dibawa melihat keadaan
kepentingan bersikap sederhana dalam
kantin sekolah selepas waktu
sederhana. kehidupan seharian.
rehat untuk mengenal pasti sikap
keterlaluan murid dalam
13.3 Membanding beza antara Menunjuk cara bersikap pembaziran makanan dan utiliti.
sikap bersederhana sederhana dalam sesuatu Murid merekacipta tabung
dengan sikap 3
situasi dengan bimbingan. dengan menggunakan bahan
keterlaluan. kitar semula untuk menggalakkan
sikap sederhana.
13.4 Menyatakan perasaan Menunjuk cara bersikap Murid membuat catatan
apabila bersikap 4 sederhana dalam perbelanjaan dalam buku saku
sederhana dalam pelbagai situasi. yang dibuat sendiri atau guru.
kehidupan seharian. Murid melengkapkan peta
bulatan mengenai kepentingan
13.5 Mengamalkan perlakuan Mengamalkan bersikap sederhana.
sederhana dalam 5 kesederhanaan dalam
kehidupan seharian. kehidupan seharian.

Mengamalkan
kesederhanaan dalam
6 kehidupan seharian
secara tekal atau boleh
dicontohi.

37
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

14. Toleransi Murid boleh : Menyatakan cara NILAI :


dalam 1 bertoleransi dalam
Kehidupan 14.1 Menyatakan cara kehidupan seharian. Toleransi
Seharian bertoleransi dalam
kehidupan seharian. Menerangkan kebaikan CADANGAN AKTIVITI :
2 bertoleransi dalam
14.2 Membincangkan kebaikan kehidupan seharian. Murid menjalankan projek ‘Pokok
bersabar dan bertolak Toleransi’ dengan menggantung
ansur terhadap diri dan Menunjuk cara sikap kad perkataan yang
orang lain. bertoleransi dalam mengandungi kebaikan toleransi
3 sesuatu situasi dengan di ranting pokok yang disediakan
14.3 Mendemonstrasi cara bimbingan. oleh guru.
bertoleransi dalam Murid melakukan simulasi beratur
pelbagai situasi. Menunjuk cara sikap semasa membeli makanan di
4 bertoleransi dalam kantin atau menaiki bas.
14.4 Melahirkan perasaan pelbagai situasi. Murid bermain permainan ‘Dam
apabila dapat mengawal Haji’ secara berpasangan dengan
diri dalam sesuatu situasi. mengamalkan sikap bertolak
Mengamalkan sikap
5 bertoleransi dalam ansur, sabar dan mengawal diri
14.5 Mempraktikkan sikap semasa menunggu giliran.
bertoleransi untuk kehidupan seharian.
Murid melengkapkan peta dakap
memperkukuh perpaduan Mengamalkan sikap dengan ciri-ciri toleransi.
dalam kehidupan. bertoleransi dalam
6 kehidupan seharian
secara tekal atau boleh
dicontohi.

38
PANEL PENGGUBAL

1. Mohd Faudzan bin Hamzah Bahagian Pembangunan Kurikulum

2. Mohd Kamal bin Hj. Abdullah Bahagian Pembangunan Kurikulum

3. Azmarina binti Abdul Samad Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. Magesvaran a/l Superamaniam Bahagian Pembangunan Kurikulum

5. Than Chew Keok Bahagian Pembangunan Kurikulum

6. Velusamy a/l Kuppusamy Bahagian Pembangunan Kurikulum

7. YM. Tengku Adnan Tengku Awang Bahagian Pembangunan Kurikulum

8. Thana Balan a/l Narayanan Bahagian Buku Teks

9. Krishna Kumary a/p Juval IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur
10. Badriyatun Bt Kamar IPG Kampus Raja Melewar, Seremban

11. Dr.Tan Bee Choo IPG Kampus Raja Melewar, Seremban

12. Set Chun Siong SJKC Naam Kheung, Cheras, Kuala Lumpur

13. Chee Siow Ling SJKC Sungai Way, Petaling Jaya, Selangor

14. Koh Mooi Ling SJKC Yoke Nam, Kuala Lumpur

15. Suresh Kumar a/l Manikam SJKT Ladang Jeram Padang, Bahau, Negeri Sembilan

16. Paragas a/l Krishnan SJKT Rawang, Rawang, Selangor

17. Mohgenavalli a/p Moorthy SJKT RRI Sungai Buloh, Selangor

18. Wang Lock Hui SK Hulu Klang, Ampang, Selangor

19. Mohamad Azhan bin Mat Saad SK Selayang Baru (1), Selangor

20. Christina Kam Ai Fang SJKC Alor Gajah, Melaka


21. Lee Phooi Sze SJKC Balakong, Sri Kembangan, Selangor

22. Dr. Ilhavenil a/p Narinasamy SMK (P) Sri Aman, Petaling Jaya

23. Dr. Vishalache Balakrishnan Universiti Malaya

24. Prof. Dr. Chang Lee Hoon Universiti Pendidikan Sultan Idris