Anda di halaman 1dari 58

Bab II

Pola, Barisan, dan Deret

Kata Kunci
x
x
x
x
x

Pola Bilangan Genap


Pola Bilangan Segitiga
Pola Bilangan Persegi
Pola Bilangan Persegi Panjang
Pola Bilangan Segitiga Pascal

K ompetensi
D asar
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya.
2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya
diri dan ketertarikan pada
matematika serta memiliki rasa
percaya pada daya dan kegunaan
matematika, yang terbentuk melalui
pengalaman belajar.
3.10 Menerapkan pola dan generalisasi
untuk membuat prediksi.
4.4 Mengenal pola bilangan, barisan,
deret, dan semacam, dan
memperumumnya; menggunakan
untuk menyelesaikan masalah nyata
serta menemukan masalah baru.

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Pada hari pertama dalam suatu pengamatan di


lab biologi, diketahui terdapat 8.000 bakteri. Setelah
4 hari pengamatan jumlah bakteri bertambah menjadi
32.000. Jumlah bakteri tersebut terus bertambah,
sehingga kita bisa menghitung jumlah pertumbuhan
bakteri tiap harinya. Apakah kamu dapat menentukan
jumlah bakteri setelah 6, 8 dan 10 hari pengamatan?
Bagaimana caramu menentukannya? Pelajarilah
lebih lanjut pada bab ini!

Pengalaman
Belajar
1.
2.
3.

Menentukan pola berikutnya dari suatu susunan bilangan.


Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmetika dan geometri.
Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan deret aritmetika dan
geometri.

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

43

Peta
Konsep
Pola, Barisan, dan
Deret

Pola
Bilangan

Barisan
Bilangan

Deret
Bilangan

Pola Bilangan
Ganjil

Aritmetika

Aritmetika

Pola Bilangan
Genap

Geometri

Geometri

Pola Bilangan
Segitiga

Pola Bilangan
Persegi

Pola Bilangan
Persegi Panjang

Pola Bilangan
Segitiga Pascal

44

Di unduh dari : Bukupaket.com

Leonardo dari Pisa atau lebih dikenal dengan


QDPD /HRQDUGR )LERQDFFL OHELK VLQJNDWQ\D
)LERQDFFL DGDODK VHRUDQJ DKOL PDWHPDWLND
Italia. Ia terkenal karena penelitiannya dalam
Deret Fibonacci dan perannya mengenalkan
tentang algorisme di wilayah Eropa. Algorisme
merupakan sistem Arab modern dalam
penempatan bilangan desimal untuk menulis dan
memanipulasi angka.

Sumber: www.edulens.org

Leonardo Fibonacci

$\DK /HRQDUGR EHUQDPD *XJOLHOPR :LOOLDP 


dengan nama panggilan Bonaccio. William
bertugas mengatur pos perdagangan pada
VHEXDKSHODEXKDQGL$OLJLHUVSDGD]DPDQGLQDVWL
NHVXOWDQDQ $OPRKDG GL %DUEDUHVTXH $IULND
Utara. Leonardo Fibonacci pergi ke sana untuk
PHPEDQWXD\DKQ\D'LVDQDODKLDEHODMDUWHQWDQJ
sistem bilangan Arab.

Setelah melihat bahwa aritmetika dengan bilangan Arab lebih mudah


GDQ OHELK HVLHQ GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ DQJND URPDZL )LERQDFFL PHODNXNDQ
SHUMDODQDQ GL VHSDQMDQJ 0HGLWHUDQLD XQWXN EHODMDU GLEDZDK ELPELQJDQ DKOL
PDWHPDWLND$UDEWHUNHPXNDVDDWLWXGDQNHPEDOLVHNLWDUWDKXQ03DGD
WDKXQ0SDGDVDDWLDEHUXPXUWDKXQLDPHQHUELWNDQEXNXEHULVLDSD
\DQJWHODKLDSHODMDUL\DLWXLiber Abaci atau "Book of Calculation".
 /HRQDUGR PHQMDGL VHRUDQJ WDPX GDUL (PSHURU )UHGHULFN ,, \DQJ MXJD
PHUXSDNDQVHRUDQJSHFLQWD0DWHPDWLNDGDQ6DLQV3DGDWDKXQ5HSXEOLN
3LVD PHQJDQXJHUDKL /HRQDUGR GHQJDQ PHPDNDL QDPD DOWHUQDWLIQ\D /HRQDUGL
Bigollo.
Sumber: www.edulens.org

Hikmah yang bisa diambil


1. Fibonacci adalah orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi.
6HNDOLSXQ DQJND 5RPDZL VXGDK GLNHQDO PDV\DUDNDW (URSD SDGD XPXQ\D
WDSLGLDWHUXVPHQJJDOLLQIRUPDVLPHQJHQDLSHQXOLVDQELODQJDQ$UDE\DQJ
OHELKPXGDKGDQOHELKHVLHQGDULDQJND5RPDZL
 7LGDNPXGDKSXDVWHUKDGDSVHVXDWX\DQJVXGDKGLGDSDWNDQVHKLQJJDWHUXV
EHUNLUPHODNXNDQLQRYDVLXQWXNPHQHPXNDQVHVXDWX\DQJEDUX
 0DWHPDWLND DGDODK LOPX \DQJ PHQDULN XQWXN NLWD SHODMDUL .DUHQD WHODK
EDQ\DN VHMDUDK \DQJ PHQFHULWDNDQ WHQWDQJ SHUDQ PDWHPDWLND GDODP
PHPDMXNDQSHUDGDEDQPDQXVLDVDODKVDWXQ\DDGDODKGHUHWERQDFFL\DQJ
PHQMDGLSHORSRUSHUNHPEDQJDQLOPXEDULVDQGDQGHUHW

45

Di unduh dari : Bukupaket.com

A. Pola Bilangan
Pertanyaan
Penting
Bagaimana cara untuk menentukan bilangan berikutnya dari suatu susunan bilangan?
$JDUNDPXGDSDWPHQJHWDKXLGDQPHPDKDPLMDZDEDQSHUWDQ\DDQGLDWDVODNXNDQODK
kegiatan-kegiatan di bawah ini.
Kegiatan 2.1

Menentukan Gambar Berikutnya

 3HUKDWLNDQVXVXQDQJDPEDU\DQJDGDGLEDZDKLQL7LDSVRDOWHUGLULGDULJDPEDU
dengan aturan tertentu, tentukanlah gambar kelima dari setiap soal di bawah ini.
1.

2.4.

5.

6.

7.

46

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

8.

9.

10.

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.10HQHQWXNDQJDPEDUEHULNXWQ\D

Kegiatan 2.2

Menentukan Nomor Rumah di Suatu Perumahan

Ayo Kita Amati

Sumber: http://www.rumahku.com

Gambar 2.21RPRUUXPDKSDGDVXDWX3HUXPDKDQ;

 3DGD VXDWX MDODQ GL SHUXPDKDQ ; QRPRU SDGD VHWLDS UXPDK PHQJLNXWL VXDWX
DWXUDQ WHUWHQWX 3DGD VLVL NLUL MDODQ UXPDK EHUQRPRU WHUOHWDN SDGD SRVLVL SDOLQJ
XMXQJVHGDQJNDQSDGDVLVLNDQDQMDODQUXPDK\DQJWHUOHWDNSDGDSRVLVLSDOLQJXMXQJ
EHUQRPRU5XPDKEHUQRPRUWHUOHWDNWHSDWGLVDPSLQJUXPDKEHUQRPRUGDQ
UXPDKEHUQRPRUWHUOHWDNWHSDWGLVHEHODKUXPDKEHUQRPRU5XPDKEHUQRPRU
WHUOHWDNGLDQWDUDUXPDKEHUQRPRUGDQVHGDQJNDQUXPDKEHUQRPRUWHUOHWDNGL
antara rumah bernomor 4 dan 8, begitu seterusnya
MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

47

Ayo Kita
Mencoba
Buatlah sebuah denah sederhana yang menggambarkan sepuluh rumah pertama
\DQJ WHUOHWDN SDGD SRVLVL XMXQJ MDODQ GL SHUXPDKDQ ; WHUVHEXW EDLN SDGD VLVL NLUL
MDODQPDXSXQVLVLNDQDQMDODQ6HVXDLLQIRUPDVL\DQJWHODKNDPXGDSDWNDQGLDWDV
UXPDK\DQJEHUQRPRUWHUOHWDNSDGDSRVLVLSDOLQJXMXQJVLVLNLULMDODQGDQUXPDK
\DQJEHUQRPRUWHUOHWDNSDGDSRVLVLSDOLQJXMXQJVLVLNDQDQMDODQ%HULNDQQRPRU
SDGDVHWLDSUXPDKVHVXDLGHQJDQLQIRUPDVL\DQJDGD'DULGHQDK\DQJWHODKNDPX
EXDWUXPDKQRPRUEHUDSD\DQJWHUOHWDNSDGDSRVLVLNHVHSXOXKGDULXMXQJGLVHEHODK
NDQDQMDODQ"
Ayo Kita
Menalar
D -LNDGDODPVDWXMDODQWHUVHEXWWHUGDSDWUXPDK EDQ\DNQ\DUXPDKSDGDVLVL
NLULGDQNDQDQMDODQPDVLQJPDVLQJDGDODK EHUDSDNDKQRPRUUXPDKWHUEHVDU
\DQJWHUOHWDNSDGDVLVLNLULMDODQ"
E 0HQXUXWPX EDJDLPDQD DWXUDQ XQWXN PHQHQWXNDQ QRPRU UXPDK \DQJ WHUOHWDN
SDGDVLVLNLULPDXSXQNDQDQMDODQGLSHUXPDKDQ;WHUVHEXW"
c. Carilah contoh benda-benda di sekitarmu yang memiliki suatu pola tertentu.
7XOLVNDQPLQLPDOFRQWRKGDQDWXUDQ\DQJWHUGDSDWSDGDWLDSWLDSEHQGDWHUVHEXW
Kegiatan 2.3

Menata Tutup Botol

Ayo Kita
Mencoba
Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 anak. Setiap anak membawa 20 tutup botol
air mineral. Kumpulkan tutup botol tersebut dalam satu kelompok. Siapkan kertas
karton berukuran 2 uPHWHUSHUVHJL6HODQMXWQ\DEHULNDQOHPSDGDEDJLDQEHODNDQJ
dari tutup botol sehingga tutup botol tersebut dapat ditempelkan pada kertas karton.
7LDSWLDS DQDN VHFDUD EHUJDQWLDQ GLEHULNDQ WXJDV XQWXN PHPEXDW VXVXQDQ WXWXS
ERWRO EHUGDVDUNDQ XUXWDQ EHULNXW DQDN SHUWDPD PHODNXNDQ .HJLDWDQ DQDN
NHGXDPHODNXNDQ.HJLDWDQEHJLWXVHWHUXVQ\DVDPSDLDQDNNHOLPD
Kegiatan 2.3.1
Susunlah tutup botol yang ada dengan susunan seperti pada gambar di bawah ini

48

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.36XVXQDQWXWXSERWROSDGD.HJLDWDQ

Amatilah dan catat banyak tutup botol yang diperlukan untuk membuat susunan ke-1,
NHNHNHGDQNH
Kegiatan 2.3.2
Susunlah tutup botol yang ada dengan susunan seperti pada gambar di bawah ini

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.46XVXQDQWXWXSERWROSDGD.HJLDWDQ

Kegiatan 2.3.3
Susunlah tutup botol yang ada dengan susunan seperti pada gambar di bawah ini

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.56XVXQDQWXWXSERWROSDGD.HJLDWDQ

Kegiatan 2.3.4
Susunlah tutup botol yang ada dengan susunan seperti pada gambar di bawah ini

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

49

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.66XVXQDQWXWXSERWROSDGD.HJLDWDQ

Kegiatan 2.3.5
Susunlah tutup botol yang ada dengan susunan seperti pada gambar di bawah ini

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.76XVXQDQWXWXSERWROSDGD.HJLDWDQ

Amatilah dan catat banyak tutup botol yang diperlukan untuk membuat susunan ke-1,
NHNHNHGDQNH
Ayo Kita Amati
 3DGD.HJLDWDQGLDWDVGDSDWGLNHWDKXLEDQ\DNWXWXSERWRO\DQJGLJXQDNDQ
XQWXNPHPEXDWVXVXQDQNHDGDODKVXVXQDQNHDGDODKGDQVHWHUXVQ\D-XPODK
tutup botol yang digunakan untuk membuat tiap-tiap susunan pada setiap kegiatan
EHUEHGD+DOLQLWHUMDGLNDUHQDDWXUDQXQWXNPHPEXDWVXVXQDQSDGDVHWLDSNHJLDWDQ
MXJDEHUEHGD
Dari kegiatan pengamatan yang telah kamu lakukan dengan kelompokmu,
hitunglah banyak tutup botol yang diperlukan untuk membuat tiap-tiap susunan pada
VHWLDSNHJLDWDQ7XOLVNDQKDVLOPXSDGDWDEHOGLEDZDKLQL

50

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

7DEHO+DVLOSHQJDPDWDQSDGDNHJLDWDQPHQDWDWXWXSERWRO
Pola ke-

Banyak Tutup Botol

1
2

4
5
 3HUKDWLNDQKDVLO\DQJWHODKNDPXGDSDWNDQSDGD7DEHOEHUGDVDUNDQNHJLDWDQ
\DQJWHODKNDPXODNXNDQSDGD.HJLDWDQVDPSDLGHQJDQ.HJLDWDQ-DZDEODK
pertanyaan di bawah ini.
a. Berapa banyak tutup botol yang diperlukan untuk membuat susunan ke-5 pada
.HJLDWDQ VXVXQDQ NH SDGD .HJLDWDQ GDQ VXVXQDQ NH SDGD
.HJLDWDQ"
E 3HUKDWLNDQ NHPEDOL ELODQJDQELODQJDQ \DQJ PHQXQMXNNDQ EDQ\DNQ\D WXWXS
ERWRO SDGD NRORP VHEHODK NDQDQ7DEHO 7HQWXNDQ MXPODK WXWXS ERWRO \DQJ
digunakan untuk membuat susunan ke-6, ke-7, dan ke-8 pada tiap-tiap kegiatan
GDUL.HJLDWDQVDPSDLGHQJDQ.HJLDWDQ 
Ayo Kita
Menalar
0HQXUXWPX DSDNDK ELODQJDQELODQJDQ \DQJ PHQXQMXNNDQ EDQ\DNQ\D WXWXS ERWRO
SDGD WLDSWLDS VXVXQDQ GL PDVLQJPDVLQJ NHJLDWDQ PHPLOLNL DWXUDQSROD WHUWHQWX"
Bagaimanakah cara untuk mendapatkan susunan berikutnya?
Diskusi dan
Berbagi
 6HWHODK NDPX PHODNXNDQ .HJLDWDQ NLQL NDPX WHODK PHQJHWDKXL EHEHUDSD
MHQLV SROD ELODQJDQ 6HNDUDQJ FRED NDPX GLVNXVLNDQ GHQJDQ WHPDQ NHORPSRNPX
XQWXNPHQMDZDESHUWDQ\DDQEHULNXWLQL
D 7XOLVNDQ ELODQJDQ SHUWDPD GDUL WLDSWLDS SROD ELODQJDQ \DQJ WHODK NDPX
SHODMDULSDGD.HJLDWDQ

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

51

b. Bagaimana aturan untuk untuk menentukan bilangan berikutnya pada tiap-tiap


pola bilangan tersebut?
 7XOLVNDQ KDVLO GLVNXVL WHUVHEXW VHFDUD UDSL %HUVLDSODK XQWXN GLVNXVL GL GHSDQ
NHODVGDQSDSDUNDQMDZDEDQPXGLGHSDQWHPDQPX
Ayo Kita
Simpulkan
x 7XOLVNDQ ELODQJDQ SHUWDPD GDUL WLDSWLDS SROD ELODQJDQ \DQJ WHODK NDPX
SHODMDULSDGD.HJLDWDQ

x 7XOLVNDQ DWXUDQ XQWXN PHQGDSDWNDQ ELODQJDQ EHULNXWQ\D GDUL VHWLDS SROD


bilangan tersebut.
Kegiatan 2.4

Segitiga Pascal

 6XVXQDQELODQJDQVHJLWLJDSDVFDOWHODKGLNHQDOGL&LQDVHMDNNLUDNLUDWDKXQ
Kemudian susunan ini dinamakan dengan segitiga pascal, karena diperkenalkan oleh
VHRUDQJLOPXZDQ3UDQFLVEHUQDPD%ODLVH3DVFDOSDGDWDKXQ*DPEDUEHULNXWLQL
merupakan susunan bilangan segitiga pascal.
Ayo Kita Amati

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.8 Segitiga Pascal

52

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Coba kamu amati susunan bilangan yang terdapat pada segitiga pascal tersebut.
Susunan bilangan 1 merupakan baris ke-1, susunan bilangan-bilangan 1 1 merupakan
EDULVNHVXVXQDQELODQJDQELODQJDQPHUXSDNDQEDULVNHGDQVHWHUXVQ\D
,VLODKWDEHOEHULNXWLQL\DQJPHQ\DWDNDQKDVLOSHQMXPODKDQELODQJDQELODQJDQSDGD
WLDS EDULV VHJLWLJD SDVFDO +DVLO SHQMXPODKDQ ELODQJDQELODQJDQ SDGD WLDS EDULV
VHJLWLJDSDVFDOVHODQMXWQ\DGLVHEXWGHQJDQMXPODKEDULV
7DEHO3HQMXPODKDQ%LODQJDQ3DGD6HWLDS%DULV6HJLWLJD3DVFDO
Baris ke-

Bentuk Penjumlahan

Jumlah Baris

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

D %HUGDVDUNDQ7DEHOEHUDSDMXPODKEDULVNHGDULVXVXQDQELODQJDQVHJLWLJD
Pascal?
E 7HQWXNDQMXPODKEDULVNHNHNHGDULVXVXQDQELODQJDQVHJLWLJD3DVFDO
WDQSDPHQXOLVNDQEHQWXNMXPODKDQVHSHUWL\DQJWHUGDSDWSDGDNRORPNH7DEHO
2.2 di atas.
Ayo Kita
Menanya
Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan di atas, coba buatlah pertanyaan
\DQJPHPXDWNDWDNDWDEHULNXWMXPODKEDULVVHJLWLJD3DVFDOGDQSRODELODQJDQ"
7XOLVODKSHUWDQ\DDQPXGLEXNXWXOLV
Ayo Kita
Menalar
&REDNDPXDPDWLMXPODKEDULVGDULVXVXQDQELODQJDQVHJLWLJDSDVFDO\DQJWHUGDSDW
SDGDNRORP7DEHO.HPXGLDQMDZDEODKSHUWDQ\DDQEHULNXWLQL
MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

53

D $SDNDKELODQJDQELODQJDQ\DQJPHQ\DWDNDQMXPODKEDULVWHUVHEXWPHPEHQWXN
suatu pola tertentu?
E %DJDLPDQDNDKDWXUDQXQWXNPHQGDSDWNDQMXPODKEDULVEHULNXWQ\D"
Materi Esensi

Pola Bilangan

 3DGDEHEHUDSDNHJLDWDQ\DQJWHODKNDPXODNXNDQGLDWDVNDPXWHODKPHPSHODMDUL
EHEHUDSDMHQLVSRODELODQJDQ%HULNXWLQLDGDODKEHEHUDSDMHQLVSRODELODQJDQWHUVHEXW
A. Pola Bilangan Ganjil
 %LODQJDQDGDODKVXVXQDQELODQJDQ\DQJPHPLOLNLVXDWXSROD\DQJ
dinamakan dengan pola bilangan ganjil. Urutan pertama adalah 1, urutan kedua
DGDODK XUXWDQ NHWLJD DGDODK GDQ VHWHUXVQ\D %LODQJDQ EHULNXWQ\D GLSHUROHK
GHQJDQPHQDPEDKNDQSDGDELODQJDQVHEHOXPQ\D&RQWRKGDULSRODELODQJDQJDQMLO
ELVDGLOLKDWSDGD.HJLDWDQ
B. Pola Bilangan Genap
Bilangan 2, 4, 6, 8, adalah susunan bilangan yang memiliki suatu pola yang
dinamakan dengan pola bilangan genap. Urutan pertama adalah 2, urutan kedua
adalah 4, urutan ketiga adalah 6, dan seterusnya. Bilangan berikutnya diperoleh
dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Contoh dari pola bilangan
JHQDSELVDGLOLKDWSDGD.HJLDWDQ
C. Pola Bilangan Segitiga
 %LODQJDQDGDODKVXVXQDQELODQJDQ\DQJPHPLOLNLVXDWXSROD\DQJ
dinamakan dengan pola bilangan segitiga. Urutan pertama adalah 1, urutan kedua
DGDODKXUXWDQNHWLJDDGDODKGDQVHWHUXVQ\D%LODQJDQELODQJDQWHUVHEXWEHUDVDO
GDULSHQMXPODKDQELODQJDQFDFDK\DLWX  GDQ
VHWHUXVQ\D&RQWRKGDULSRODELODQJDQVHJLWLJDELVDGLOLKDWSDGD.HJLDWDQ
D. Pola Bilangan Persegi
Bilangan 1, 4, 9, 16, adalah susunan bilangan yang memiliki suatu pola yang
dinamakan dengan pola bilangan persegi. Urutan pertama adalah 1, urutan kedua
adalah 4, urutan ketiga adalah 9, dan seterusnya. Pola bilangan tersebut dinamakan
SROD ELODQJDQ SHUVHJL DWDX GLVHEXW MXJD SROD ELODQJDQ NXDGUDW NDUHQD XQWXN
mendapatkannya berasal dari kuadrat bilangan asli, yaitu 12 = 1, 22 2 = 9, dan
VHWHUXVQ\D&RQWRKGDULSRODELODQJDQSHUVHJLELVDGLOLKDWSDGD.HJLDWDQ
E. Pola Bilangan Persegi Panjang
Bilangan 2, 6, 12, 20, adalah susunan bilangan yang memiliki suatu pola
yang dinamakan dengan pola bilangan persegi panjang. Urutan pertama adalah 2,

54

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

urutan kedua adalah 6, urutan ketiga adalah 12, dan seterusnya. Bilangan-bilangan
WHUVHEXWGLSHUROHKGHQJDQFDUDPHQJDOLNDQELODQJDQ\DQJPHQXQMXNNDQEDULVGHQJDQ
ELODQJDQ\DQJPHQXQMXNNDQNRORPVHEDJDLEHULNXW
baris
1
2
 
4

kolom
u

hasil

u 

 12

20

 $WXUDQQ\DDGDODKELODQJDQ\DQJPHQXQMXNNDQNRORPQLODLQ\DVHODOXVDWXOHELK
EDQ\DNGDULELODQJDQ\DQJPHQXQMXNNDQEDULV&RQWRKGDULSRODELODQJDQSHUVHJL
SDQMDQJELVDGLOLKDWSDGD.HJLDWDQ
F. Pola Bilangan Segitiga Pascal
Bilangan-bilangan pada segitiga Pascal memiliki suatu pola tertentu, yaitu
DSDELODGXDELODQJDQ\DQJVDOLQJEHUGHNDWDQGLMXPODKNDQPDNDDNDQPHQJKDVLONDQ
ELODQJDQELODQJDQ SDGD EDULV VHODQMXWQ\D NHFXDOL 6HGDQJNDQ KDVLO SHQMXPODKDQ
ELODQJDQSDGDWLDSWLDSEDULVVHJLWLJD3DVFDOMXJDPHPLOLNLVXDWXSRODGHQJDQUXPXV
2n 1, dengan nPHQXQMXNNDQSRVLVLEDULVSDGDVHJLWLJDSDVFDO
Tahukah Kamu?
Salah satu kegunaan dari susunan bilangan pada segitiga pascal adalah untuk
PHQHQWXNDQNRHVLHQNRHVLHQVXNXVXNXKDVLOSHUSDQJNDWDQ ab n, dengan n
adalah bilangan asli.
ab 0 = 1

ab 1 = ab

ab = a abE
2

ab Da2bab2b

1


1
2#
3HUKDWLNDQKDVLOSHQMDEDUDQGDUL ab GLDWDV.RHVLHQaDGDODKNRHVLHQa2
b DGDODKNRHVLHQab2DGDODKGDQNRHVLHQb adalah 1.
Contoh 2.1

Menentukan Aturan Pada Susunan Bilangan

7HQWXNDQ DWXUDQ XQWXN PHQGDSDWNDQ ELODQJDQ EHULNXWQ\D SDGD WLDSWLDS VXVXQDQ


ELODQJDQEHULNXWLQLGDQWHQWXNDQHPSDWELODQJDQEHULNXWQ\D

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

55

a. 1, 4, 7, 10, , , ,
b. 1, 4, 16, 64, , , ,
c. 1, 8, 27, 64, , , ,
d. 2.000, 1.800, 1.600, 1.400, , , ,
Alternatif Penyelesaian:
a. 1, 4, 7, 10, , , ,
Bilangan pertama pada susunan bilangan di atas adalah 1. Bilangan berikutnya
GLSHUROHKGHQJDQPHQDPEDKNDQSDGDELODQJDQVHEHOXPQ\D(PSDWELODQJDQ
EHULNXWQ\DDGDODKGDQ
b. 1, 4, 16, 64, , , ,
Bilangan pertama pada susunan bilangan di atas adalah 1. Bilangan berikutnya
diperoleh dengan mengalikan 4 pada bilangan sebelumnya. Empat bilangan
EHULNXWQ\DDGDODKGDQ
c. 1, 8, 27, 64, , , ,
Bilangan pertama pada susunan bilangan di atas adalah 1 = 1, bilangan kedua
adalah 1 = 2 ELODQJDQ NHWLJD DGDODK  , bilangan keempat adalah 64 =
4. Bilangan berikutnya diperoleh dengan melakukan pemangkatan tiga terhadap
urutan bilangan tersebut. Empat bilangan berikutnya adalah 5= 125, 6= 216, 7
GDQ= 512.
d. 2.000, 1.800, 1.600, 1.400, , , ,
Bilangan pertama pada susunan bilangan di atas adalah 2000. Bilangan berikutnya
diperoleh dengan mengurangkan 200 pada bilangan sebelumnya. Empat bilangan
berikutnya adalah 1.200, 1.000, 800, 600.
Contoh 2.2

Menentukan Pola Bilangan Pada Susunan Kardus

Perhatikan susunan kardus yang dibentuk menurut aturan seperti pada gambar di
bawah ini:

Gambar 2.9 Susunan Kardus

D %XDWODK WDEHO \DQJ PHQXQMXNNDQ EDQ\DNQ\D NDUGXV \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN
PHPEXDWVXVXQDQNHNHNHGDQNH

56

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

b. Pola bilangan apa yang kalian dapatkan?


F %HUDSDNDKMXPODKNDUGXV\DQJGLSHUOXNDQXQWXNPHPEXDWVXVXQDQNH"
Alternatif Penyelesaian:
D 7DEHO EHULNXW PHQXQMXNNDQ EDQ\DN NDUGXV \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN PHPEXDW
susunan ke-1 sampai pola ke-4.
Susunan ke-

Jumlah Kardus

b. Susunan berikutnya diperoleh dengan menambahkan satu buah kardus pada bagian
atas, serta satu buah kardus pada bagian kanan. Sehingga untuk mendapatkan
MXPODKNDUGXV\DQJGLEXWXKNDQDJDUGDSDWPHPEXDWVXVXQDQEHULNXWQ\DDGDODK
dengan menambahkan dua buah kardus pada susunan sebelumnya. Jika kamu
perhatikan, pola bilangan yang terbentuk merupakan pola bilangan genap.
Bilangan pertama adalah dua, dan untuk mendapatkan bilangan berikutnya dapat
diperoleh dengan menambahkan dua pada bilangan sebelumnya.
c. Jumlah kardus yang diperlukan untuk membuat susunan ke-100 sama dengan
ELODQJDQ JHQDS \DQJ NH 6HKLQJJD MXPODK NDUGXV \DQJ GLSHUOXNDQ XQWXN
membuat susunan ke-100 adalah 200 buah kardus.
Ayo Kita
Tinjau Ulang
 6HEXWNDQEHEHUDSDMHQLVSRODELODQJDQ\DQJWHODKNDPXSHODMDULSDGDEDELQLGDQ
sebutkan aturan untuk tiap-tiap pola bilangan tersebut.
2. Salinlah urutan bilangan berikut ini, kemudian isilah bagian yang kosong
VHKLQJJD PHPEHQWXN VXVXQDQ ELODQJDQ GHQJDQ SROD WHUWHQWX 7HQWXNDQ DWXUDQ
untuk mendapatkan pola berikutnya.
D 
E 
F 1 , ,
2
d. , 1 


MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

57

Latihan 2.1

Pola Bilangan

 7HQWXNDQELODQJDQEHULNXWQ\DGDULVXVXQDQELODQJDQ\DQJDGDGLEDZDKLQL
a. 2, 10, 50, 250, , ,


E 

 , 1, 4 , 16 , , ,
4
 9
H 
d.

c. 164, 172, 180, 188, , ,


2. Lengkapilah susunan gambar yang ada di bawah ini pada bagian yang kosong.
Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.100HOHQJNDSLVXVXQDQJDPEDU

 /HQJNDSLODKVXVXQDQELODQJDQGLEDZDKLQLEHUGDVDUNDQSROD\DQJDGDSDGDWLDS
WLDSVXVXQDQELODQJDQ


D 
b. 5, 10, 8, 14, 11, 18, ..., ..., ...
c. 99, 94, 97, 92, 95, ..., ..., 88, ...
d. 1, 4, 20, 80, ..., 1600, 8000, ..., ...
e. 5, 6, 9, 14, 21, ..., ..., 54, ...

4. Susunan Lantai. Coba kamu perhatikan susunan


lantai dari beberapa buah persegi yang diarsir
seperti pada gambar di samping ini. Susunan
persegi tersebut membentuk suatu pola tertentu.
Berapakah banyak persegi yang diarsir pada pola
ke-7?
Gambar 2.11 Susunan lantai

58

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

5. Perhatikan susunan segitiga pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.12 Susunan segitiga

D 7XOLVNDQODKMXPODKVHJLWLJDSDGDVXVXQDQNHVDPSDLVXVXQDQNH

E %HUDSDNDKMXPODKVHJLWLJDSDGDVXVXQDQNH"

F %HUDSDNDKMXPODKVHJLWLJDSDGDVXVXQDQNHn?

6. Amir mencoba membuat sebuah menara yang disusun dari batang korek api.
Berikut adalah susunan menara korek api yang dibuat oleh Amir.
WLQJNDW
2 tingkat
1 tingkat

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.13 Susunan Batang Korek Api

D %XDWODKWDEHO\DQJPHQXQMXNNDQEDQ\DNQ\DNRUHNDSL\DQJGLJXQDNDQXQWXN
PHPEXDWPHQDUDWLQJNDWWLQJNDWVDPSDLGHQJDQWLQJNDW
E %HUDSDNDK EDQ\DN NRUHN DSL \DQJ GLJXQDNDQ MLND $PLU LQJLQ PHPEXDW
susunan 10 tingkat?
c. Berapa banyak batang korek api yang digunakan untuk membuat n tingkat?
-HODVNDQMDZDEDQPX
 :DZDQ PHPLOLNL EXDK NRWDN GHQJDQ XNXUDQ \DQJ EHUEHGDEHGD 0DVLQJ
masing kotak berbentuk kubus. Wawan harus mengisi tiap kotak tersebut dengan
NXEXVNXEXV NHFLO \DQJ PHPLOLNL SDQMDQJ VLVL FP :DZDQ WHODK PHQJLVL 
kotak. Jumlah kubus kecil yang tepat masuk ke dalam tiap-tiap kotak adalah
sebagai berikut:
/HQJNDSLODK MXPODK NXEXV NHFLO \DQJ GLEXWXKNDQ XQWXN NHHPSDW NRWDN


VHODQMXWQ\D

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

59

8. Lengkapilah bagian-bagian yang kosong dalam pola bilangan di bawah ini:
u 

u 

u 

u 

u 

u 

9. Perhatikan pola bilangan di bawah ini:


a. 1
b. 1
   
4 5 6
5 6 7 8 9
   
   
#
#
 7HQWXNDQ ELODQJDQ SHUWDPD SDGD EDULV NH GDQ GDUL PDVLQJPDVLQJ
VXVXQDQ ELODQJDQ GL DWDV %DJDLPDQD FDUDPX PHQGDSDWNDQQ\D"$SDNDK NDPX
dapat menentukan bilangan pertama pada baris ke-n untuk masing-masing
VXVXQDQELODQJDQGLDWDV"-HODVNDQVHFDUDVLQJNDW

B. Barisan Bilangan
Pertanyaan
Penting
3HUKDWLNDQNHPEDOLFRQWRKFRQWRKVXVXQDQELODQJDQ\DQJWHODKNDPXSHODMDULSDGD
Bab 2.1. Susunan bilangan tersebut memiliki suatu pola atau aturan tertentu. Apa
\DQJ GLPDNVXG EDULVDQ ELODQJDQ" 8QWXN PHQJHWDKXL MDZDEDQQ\D FRED ODNXNDQ
kegiatan-kegiatan berikut ini.
Kegiatan 2.5

Menentukan Urutan dalam Barisan Berdasarkan Tinggi Badan

Ayo Kita Amati


 3DGD VHWLDS KDUL 6HQLQ SDJL VHOXUXK VLVZD 603 &HULD VHODOX PHODNVDQDNDQ
XSDFDUDEHQGHUD0HUHNDVHPXDEHUEDULVVHFDUDUDSLDJDUGDSDWPHQJLNXWLXSDFDUD

60

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

EHQGHUDVHFDUDNKLGPDW6HWLDSNHODVGL603&HULDWHUGLULGDULRUDQJVLVZD3DGD
NHODV ,;$ MXPODK VLVZD ODNLODNL DGDODK RUDQJ GDQ MXPODK VLVZD SHUHPSXDQ
MXJD RUDQJ )RUPDVL EDULVDQ \DQJ GLEHQWXN ROHK WLDSWLDS NHODV DGDODK WHUGLUL
GDULEDULV\DQJVHMDMDUGLPDQDEDULVSHUWDPDGLLVLROHKVLVZDODNLODNLGDQEDULV
kedua diisi oleh siswa perempuan. Berikut adalah data siswa laki-laki beserta tinggi
EDGDQQ\DGLNHODV,;$
7DEHO'DWD7LQJJL%DGDQ6LVZD.HODV,;$603&HULD GDODPFP
Nama Siswa

Tinggi Badan

Fahim

157

0XG

154

Wawan+DG

169

BudiAldo

176

Stevan

151

Andika

165

Andre

160

5XGL

179

Ayo Kita
Mencoba
&REDNDPXSHUKDWLNDQGDWDWLQJJLEDGDQGDULVLVZDNHODV,;$603&HULDVHSHUWL
\DQJWHUOLKDWSDGD7DEHO
a. Siapakah siswa tertinggi dan siswa terpendek dalam kelas tersebut?
b. Coba kamu urutkan siswa-siswa tersebut dalam suatu barisan sesuai dengan
WLQJJLEDGDQWLDSWLDSVLVZDGDUL\DQJWHUSHQGHNVDPSDL\DQJWHUWLQJJL7XOLVNDQ
hasilmu dalam tabel berikut ini.

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

61

7DEHO+DVLO3HQJXUXWDQ6LVZD%HUGDVDUNDQ7LQJJL%DGDQ GDODPFP
Urutan ke-

10

Nama Siswa
Tinggi Badan
c. Siapakah siswa yang terletak pada urutan ke-5 dan ke-8, dan berapa tinggi siswa
tersebut?
Ayo Kita
Menalar
0HQXUXWPXEDJDLPDQDDWXUDQXQWXNPHQJXUXWNDQNHVHSXOXKVLVZDWHUVHEXWGDODP
satu barisan berdasarkan tinggi badannya?
Informasi Utama
Susunan bilangan yang menyatakan tinggi badan kesepuluh siswa tersebut
membentuk suatu barisan bilanganGHQJDQDWXUDQSRODWHUWHQWX%LODQJDQELODQJDQ
yang terdapat dalam barisan bilangan tersebut dikenal dengan nama suku. Secara
umum suku-suku pada barisan bilangan dapat dituliskan sebagai U1, U2, U, , Un .
Ayo Kita
Simpulkan
Dari Kegiatan 2.5 di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?
Apa yang dimaksud dengan barisan bilangan?
Apa yang dimaksud suku dari barisan bilangan?
Kegiatan 2.6

Menyusun Batang Korek Api

Ayo Kita
Mencoba
 %XDWODKNHORPSRN\DQJWHUGLULGDULDWDXDQDN6HGLDNDQNRWDNNRUHNDSLGDQ
kertas karton. Pada tiap-tiap batang korek api oleskan lem sehingga batang korek api
WHUVHEXWGDSDWGLWHPSHONDQSDGDNHUWDVNDUWRQ7HPSHONDQEDWDQJNRUHNDSLWHUVHEXW
pada kertas karton dengan susunan seperti pada gambar di bawah ini:

62

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.14 Susunan batang korek api

Ayo Kita Amati


Coba kamu amati susunan yang dibentuk dari batang korek api seperti pada
gambar di atas. Pada kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa untuk membuat susunan
ke-1 dan ke-2 masing-masing diperlukan 4 dan 7 batang korek api. Berapa banyak
EDWDQJ NRUHN DSL \DQJ GLSHUOXNDQ XQWXN PHPEXDW VXVXQDQ NH NH GDQ NH"
7XOLVNDQKDVLOSHQJDPDWDQPXSDGDWDEHOEHULNXW
7DEHO+DVLOSHQJDPDWDQEDQ\DNEDWDQJNRUHNDSLSDGDWLDSVXVXQDQ
Susunan ke-

Banyak batang korek api

 0HQXUXWPX EHUDSDNDK MXPODK WXWXS EDWDQJ NRUHN DSL \DQJ GLSHUOXNDQ XQWXN
membuat pola ke-6 dan ke-7?

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

63

Ayo Kita
Menalar
3HUKDWLNDQ NHPEDOL ELODQJDQ \DQJ PHQXQMXNNDQ EDQ\DNQ\D EDWDQJ NRUHN DSL GDUL
KDVLOSHQJDPDWDQPXSDGDNRORPNHGXD7DEHOVHWHODKLWXMDZDEODKSHUWDQ\DDQGL
bawah ini.
D $SDNDKELODQJDQ\DQJPHQXQMXNNDQEDQ\DNQ\DEDWDQJNRUHNDSL\DQJGLEXWXKNDQ
untuk membuat setiap susunan membentuk suatu barisan bilangan?
E %HUGDVDUNDQ7DEHOEDJLDQPDQD\DQJPHQXQMXNNDQVXNXVXNXGDULEDULVDQ
bilangan yang terbentuk?
c. Bagaimana aturan untuk mendapatkan suku berikutnya dari barisan bilangan
tersebut?
G $SDNDKVHOLVLKDQWDUDGXDVXNX\DQJEHUXUXWDQVHODOXVDPDWHWDS"
Informasi Utama
Dari Kegiatan 2.6 yang telah kamu lakukan, dapat kamu lihat bahwa susunan
bilangan yang menyatakan banyaknya batang korek api untuk membuat tiaptiap susunan membentuk suatu barisan bilangan yang disebut dengan barisan
aritmetika. Selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap dan disebut beda.
Ayo Kita
Simpulkan
Dari Kegiatan 2.6 di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?
Apakah yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Jawablah dengan
menggunakan kata-katamu sendiri.
Ayo Kita
Mencoba
 3HUKDWLNDQNHPEDOLNRORPSDGD7DEHO%LODQJDQELODQJDQ\DQJPHQXQMXNNDQ
banyaknya batang korek api yang diperlukan untuk membuat susunan pertama
VDPSDLNHOLPDGDSDWGLWXOLVNDQGDODPEHQWXN$SDNDKNDPXGDSDW
menentukan banyaknya batang korek api yang diperlukan untuk membuat susunan
NHGDQNH"'DSDWNDKNDPXPHQMHODVNDQVHFDUDVLQJNDWFDUDPHQHQWXNDQQ\D"
 8QWXNPHQMDZDESHUWDQ\DDQWHUVHEXWODNXNDQNHJLDWDQGLEDZDKLQL%DQ\DNQ\D
EDWDQJ NRUHN DSL \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN PHPEXDW WLDSWLDS VXVXQDQ VHODQMXWQ\D
disebut suku dari barisan aritmetika yang terbentuk. Lengkapi tabel di bawah ini:
64

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Susunan ke-

Suku

Pola Bilangan dengan Beda 3

  u

  u

10

  u  u

Informasi Utama
Perhatikan bilangan-bilangan pada kolom kedua tabel di atas, bilangan 4
menyatakan suku ke-1 dari barisan aritmetika tersebut. Bilangan 7 menyatakan
suku ke-2 dari barisan aritmetika tersebut, dan seterusnya. Sekarang perhatikan
kolom sebelah kanan dari tabel di atas.
Suku kedua adalah 7, dengan demikian didapatkan bentuk pola bilangan
GHQJDQ EHGD DGDODK     u $QJND SDGD EDJLDQ SHUWDPD UXDV
NDQDQ SHUVDPDDQ WHUVHEXW PHQXQMXNNDQ suku pertama dari barisan aritmetika
\DQJWHUEHQWXN$QJNDPHQXQMXNNDQEDKZDPHUXSDNDQsuku ke-2. Sedangkan
DQJNDPHQXQMXNNDQbeda dari barisan aritmetika tersebut.

Ayo Kita
Menanya
Berdasarkan hasil pengamatanmu di atas, coba buatlah pertanyaan yang berkaitan
dengan kegiatan tersebut. Berikut adalah salah satu contoh pertanyaan: Apakah
hubungan antara suku pertama dengan suku-suku berikutya pada barisan aritmetika?
7XOLVNDQSHUWDQ\DDQPXGDODPEXNXWXOLV
Ayo Kita
Menalar
a. Bagaimana caramu menentukan suku ke-9, 10, dan 11 dari barisan aritmetika
tersebut? Berapakah nilainya?
MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

65

E 0HQXUXWPXDSDKXEXQJDQDQWDUDVXNXSHUWDPDEHGDGHQJDQQLODLWLDSWLDSVXNX
dari barisan aritmetika tersebut ?
F 7HQWXNDQVXNXNHGDQGDULEDULVDQDULWPHWLNDWHUVHEXW
Diskusi dan
Berbagi
D 3HUKDWLNDQ NHPEDOL NRORP VHEHODK NDQDQ SDGD WDEHO GL DWDV 7HQWXNDQ UXPXV
umum suku ke-n pada barisan aritmetika tersebut sesuai dengan bentuk yang
terdapat pada kolom sebelah kanan tabel di atas.
b. Jika suku pertama dari suatu barisan aritmetika disimbolkan dengan a beda dari
barisan aritmetika disimbolkan dengan b, dan suku ke-n dari barisan aritmetika
disimbolkan dengan Un, tuliskan rumus suku ke-n yang melibatkan a dan b.
 7XOLVNDQ KDVLO GLVNXVL WHUVHEXW VHFDUD UDSL %HUVLDSODK XQWXN GLVNXVL GL GHSDQ
NHODVGDQSDSDUNDQMDZDEDQPXGLGHSDQWHPDQPX
Ayo Kita
Simpulkan
Dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?
Bagaimana rumus suku ke-n GLVRPERONDQGHQJDQUn GDULVXDWXEDULVDQDULWPHWLND
MLNDGLNHWDKXLVXNXSHUWDPDDGDODKa dan beda dalam barisan aritmetika adalah b?
Kegiatan 2.7

Melipat dan Menghitung Potongan Kertas

Ayo Kita
Mencoba
3DGDNHJLDWDQLQLNDPXGLZDMLENDQXQWXNPHPEDZDVDWXOHPEDUNHUWDVKYV,NXWL
langkah-langkah kegiatan di bawah ini:
 /LSDWODKVDWXOHPEDUNHUWDV\DQJWHODKNDOLDQEDZDVHKLQJJDPHQMDGLEDJLDQ
yang sama. Guntinglah menurut lipatan tersebut. Ada berapa banyak potongan
kertas?
2. Susunlah semua potongan kertas tersebut sehingga saling menutup. Lipatlah
VXVXQDQ NHUWDV WHUVHEXW PHQMDGL EDJLDQ \DQJ VDPD NHPXGLDQ JXQWLQJODK
menurut lipatan tersebut. Ada berapa banyak potongan kertas sekarang?
 /DNXNDQNHJLDWDQWHUVHEXWVDPSDLNDOL

66

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Ayo Kita Amati


 &REDNDPXDPDWLMXPODKSRWRQJDQNHUWDV\DQJDGDVHWLDSNDOLNDPXPHODNXNDQ
kegiatan melipat dan menggunting kertas. Setelah melakukan kegiatan ini sebanyak
1 dan 2 kali, diperoleh banyak potongan kertas yang ada masing-masing sebanyak 2
GDQ7XOLVNDQKDVLOSHQJDPDWDQPXSDGDWDEHOGLEDZDKLQL
7DEHO+DVLOSHQJDPDWDQMXPODKSRWRQJDQNHUWDV\DQJWHUEHQWXN
Kegiatan Melipat dan
Menggunting Kertas ke-

Banyak Potongan Kertas

a. Berapakah banyak potongan kertas setelah kamu melakukan kegiatan tersebut


sampai 8 kali?
E 7HQWXNDQ EDQ\DN SRWRQJDQ NHUWDV MLND NDPX PHODNXNDQ NHJLDWDQ PHOLSDW GDQ
menggunting kertas tersebut sampai 10 kali?
Ayo Kita
Menalar
Perhatikan kembali bilangan-bilangan pada pengamatan terhadap banyak
SRWRQJDQNHUWDV\DQJWHUEHQWXNVHVXDL7DEHO6HWHODKLWXMDZDEODKSHUWDQ\DDQGL
bawah ini:
a. Apakah bilangan yang menyatakan banyak potongan kertas membentuk suatu
barisan bilangan?
E %HUGDVDUNDQ 7DEHO EDJLDQ PDQDNDK \DQJ PHQXQMXNNDQ VXNXVXNX GDUL
barisan bilangan yang terbentuk?
c. Bagaimana aturan untuk mendapatkan suku berikutnya dari barisan bilangan
tersebut?
G $SDNDKSHUEDQGLQJDQDQWDUDGXDVXNX\DQJEHUXUXWDQVHODOXVDPDWHWDS"
MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

67

Informasi Utama
Dari Kegiatan 2.7 yang telah kamu lakukan, dapat kamu lihat bahwa susunan
bilangan yang menyatakan banyaknya potongan kertas pada tiap-tiap kegiatan
melipat dan menggunting kertas membentuk suatu barisan bilangan yang disebut
dengan barisan geometri. Perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu
bernilai tetap dan disebut rasio.
Ayo Kita
Simpulkan
Dari Kegiatan 2.7 di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?
Apakah yang dimaksud dengan barisan geometri? Jawablah dengan menggunakan
kata-katamu sendiri.

Ayo Kita Amati


 3HUKDWLNDQNHPEDOLNRORPSDGD7DEHO%LODQJDQELODQJDQ\DQJPHQXQMXNNDQ
MXPODKSRWRQJDQNHUWDV\DQJDGDSDGDNHJLDWDQPHOLSDWGDQPHPRWRQJNHUWDVNH
VDPSDLNHGDSDWGLWXOLVNDQGDODPEHQWXN$SDNDKNDPX
dapat menentukan banyak potongan kertas yang terbentuk pada kegiatan ke-8 dan
NHJLDWDQNH"'DSDWNDKNDPXPHQMHODVNDQVHFDUDVLQJNDWFDUDPHQHQWXNDQQ\D"
 8QWXNPHQMDZDESHUWDQ\DDQWHUVHEXWODNXNDQNHJLDWDQGLEDZDKLQL%DQ\DNQ\D
SRWRQJDQNHUWDVSDGDWLDSWLDSNHJLDWDQPHOLSDWGDQPHQJJXQWLQJNHUWDVVHODQMXWQ\D
disebut suku dari barisan geometri yang terbentuk. Lengkapi tabel di bawah ini.

68

Susunan ke-

Suku

Pola Bilangan dengan Rasio 2

16

16 = 2 u 24 1

2 = 2 u 21 1
4 = 2 u 22 1
8 = 2 u 2

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Informasi Utama
Perhatikan bilangan-bilangan pada kolom kedua tabel di atas, bilangan 2
menyatakan suku ke-1 dari barisan geometri tersebut. Bilangan 4 menyatakan suku
ke-2 dari barisan geometri tersebut, dan seterusnya. Sekarang perhatikan kolom
sebelah kanan dari tabel di atas.
Suku ketiga adalah 8, dengan demikian didapatkan bentuk pola bilangan
dengan rasio 2 adalah 8 = 2 u 2 . Angka 2 pada bagian pertama ruas kanan
SHUVDPDDQ WHUVHEXW PHQXQMXNNDQ VXNX SHUWDPD GDUL EDULVDQ JHRPHWUL \DQJ
terbentuk. Pada bagian perpangkatan, angka 2 yang merupakan basis dari
SHUSDQJNDWDQWHUVHEXWPHQXQMXNNDQUDVLRGDULEDULVDQJHRPHWUL6HGDQJNDQDQJND
PHQXQMXNNDQEDKZDPHUXSDNDQVXNXNHGDULEDULVDQJHRPHWULWHUVHEXW

Ayo Kita
Menanya
Berdasarkan hasil pengamatanmu di atas, coba buatlah pertanyaan yang berkaitan
GHQJDQEDULVDQJHRPHWUL7XOLVNDQSHUWDQ\DDQNDOLDQGLEXNXWXOLV
Ayo Kita
Menalar
a. Bagaimana caramu menentukan suku ke-9, 10 dan 11 dari barisan aritmetika
tersebut? Berapakah nilainya?
E 0HQXUXWPX DSD KXEXQJDQ DQWDUD VXNX SHUWDPD UDVLR GHQJDQ QLODL WLDSWLDS
suku dari barisan geometri tersebut ?
F 7HQWXNDQVXNXNHGDQGDULEDULVDQJHRPHWULWHUVHEXW
Diskusi dan
Berbagi
D 3HUKDWLNDQ NHPEDOL NRORP VHEHODK NDQDQ SDGD WDEHO GL DWDV 7HQWXNDQ UXPXV
umum suku ke-n pada barisan geometri tersebut sesuai dengan bentuk yang
terdapat pada kolom sebelah kanan tabel di atas?
b. Jika suku pertama dari barisan geometri tersebut disimbolkan dengan a rasio
dari barisan geometri disimbolkan dengan r, dan suku ke-n dari barisan geometri
disimbolkan dengan Un, tuliskan rumus suku ke-n yang melibatkan a dan r.
 7XOLVNDQ KDVLO GLVNXVL WHUVHEXW VHFDUD UDSL %HUVLDSODK XQWXN GLVNXVL GL GHSDQ
NHODVGDQSDSDUNDQMDZDEDQPXGLGHSDQWHPDQPX

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

69

Ayo Kita
Simpulkan
Dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?
Bagaimana rumus suku ke-n GLVRPERONDQGHQJDQUn GDULVXDWXEDULVDQJHRPHWUL
MLNDGLNHWDKXLVXNXSHUWDPDDGDODKa dan rasio dalam barisan geometri adalah r?
Materi Esensi

Barisan Bilangan

Susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu disebut barisan
bilangan. Kedudukan tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku-suku
dari barisan bilangan tersebut. Secara umum suku-suku pada barisan bilangan dapat
dituliskan sebagai U1, U2, U, , Un .
A. Barisan Aritmetika
 &REDNDPXSHUKDWLNDQNHPEDOLKDVLO\DQJWHODKNDPXGDSDWNDQSDGD7DEHO
Suku-suku pada barisan bilangan tersebut ditulis secara berurutan seperti di bawah ini.
4

7
10
...

16
 7HUOLKDW EDKZD VHOLVLK DQWDU GXD VXNX EHUXUXWDQ DGDODK DWDX ELVD GLWXOLVNDQ
sebagai berikut
U2 U1 
U U2 
U4 U 
#
Un Un 1 
 6XNXEHULNXWQ\DGLSHUROHKGHQJDQFDUDPHQDPEDKNDQSDGDVXNXVHEHOXPQ\D
$QJNDLQLVHODQMXWQ\DGLVHEXWGHQJDQbeda.
Pada barisan aritmetika tersebut, diketahui bahwa suku pertama adalah 4, dan
EHGDEDULVDQDULWPHWLNDWHUVHEXWDGDODKVHKLQJJDUXPXVVXNXNHQDGDODKUn 
n u
Barisan bilangan U1, U2, U, , Un disebut barisan aritmetikaMLNDVHOLVLKDQWDUD
dua suku yang berurutan selalu tetap. Selisih antara dua suku yang berurutan disebut
dengan beda.
70

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Secara umum, suatu barisan aritmetika dengan suku pertama U1 = a , dan beda
antara dua suku yang berurutan adalah b, maka suku ke-n barisan aritmetika tersebut
adalah Un = a + (n 1) u b.
Tahukah Kamu?
%DULVDQ DULWPHWLND GLVHEXW EDULVDQ DULWPHWLND QDLN MLND VXNXVXNXQ\D PDNLQ
EHVDUGHQJDQNDWDODLQEHGDSDGDEDULVDQDULWPHWLNDDGDODKSRVLWLI
%DULVDQDULWPHWLNDGLVHEXWEDULVDQDULWPHWLNDWXUXQMLNDVXNXVXNXQ\DPDNLQ
NHFLOGHQJDQNDWDODLQEHGDSDGDEDULVDQDULWPHWLNDDGDODKQHJDWLI
B. Barisan Geometri
 &REDNDPXSHUKDWLNDQNHPEDOLKDVLO\DQJWHODKNDPXGDSDWNDQSDGD7DEHO
Suku-suku pada barisan bilangan tersebut ditulis secara berurutan seperti di bawah
ini
2

4
u2

8
u216
u2

u2

...
u2

 7HUOLKDW EDKZD SHUEDQGLQJDQ DQWDU GXD VXNX EHUXUXWDQ DGDODK DWDX ELVD
dituliskan:
U2
=2
U1

U
=2
U2
U4
=2
U
#
Un
=2
Un 1
Suku berikutnya diperoleh dengan cara mengalikan suku sebelumnya dengan 2.
$QJNDLQLVHODQMXWQ\DGLVHEXWGHQJDQSHPEDQGLQJUDVLR
Pada barisan geometri tersebut, diketahui bahwa suku pertama adalah 2, dan
rasio dari barisan tersebut adalah 2 , maka rumus suku ke-n adalah Un = 2 u 2n 1
Barisan bilangan U1, U2, U, , Un disebut barisan geometriMLNDSHUEDQGLQJDQ
antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nilai perbandingan antara dua suku yang
berurutan pada barisan geometri disebut dengan pembanding/rasio.

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

71

Secara umum, suatu barisan geometri dengan suku pertama U1 = a, dan


SHUEDQGLQJDQUDVLRDQWDUDGXDVXNX\DQJEHUXUXWDQDGDODKr, maka suku ke-n barisan
geometri tersebut adalah Un = a rn 1
Tahukah Kamu?
%DULVDQJHRPHWULGLVHEXWEDULVDQJHRPHWULQDLNMLNDVXNXVXNXQ\DPDNLQEHVDU
dengan kata lain rasio pada barisan geometri lebih dari 1.
%DULVDQ JHRPHWUL GLVHEXW EDULVDQ JHRPHWUL WXUXQ MLND VXNXVXNXQ\D PDNLQ
kecil, dengan kata lain rasio pada barisan geometri kurang dari 1.

Suku-suku pada Barisan Bilangan Genap

Contoh 2.3

7XOLVNDQVXNXSHUWDPDSDGDEDULVDQELODQJDQJHQDSGDQWHQWXNDQVXNXNH
Alternatif Penyelesaian:
Diketahui:
Suatu barisan bilangan genap dengan
 x suku pertama a = 2
 x beda b = 2
Ditanya:
5 suku pertama dan suku ke-57
Jawab:
Suku pertama pada barisan bilangan genap adalah 2, atau bisa ditulis dengan
U1 = 2. Suku berikutnya pada barisan bilangan genap dapat diperoleh dengan
menambahkan 2 pada suku sebelumnya, sehingga beda pada barisan tersebut
adalah 2. Sehingga keempat suku berikutnya adalah U2 = 4, U = 6, U4 = 8, U5 =
10.
Dari a = 2 dan b = 2, maka kita bisa dapatkan nilai dari U57 yaitu
Un = a n ub
U57 = a ub


 u 2

u 2


= 114

Jadi suku ke-57 pada barisan bilangan genap adalah 114.

72

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Contoh 2.4

Sisi-sisi pada Segitiga Siku-siku

Sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku membentuk barisan


DULWPHWLND -LND SDQMDQJ VLVL PLULQJQ\D DGDODK FP
PDNDWHQWXNDQSDQMDQJVLVLVLNXVLNX\DQJWHUSHQGHN

40 cm

Alternatif Penyelesaian:
Diketahui:x Suatu segitiga siku-siku memiliki sisi miring


GHQJDQSDQMDQJFP

x Ketiga sisi segitiga siku-siku membentuk suatu


barisan aritmetika dengan beda sebesar b

Gambar 2.15 Sisi-sisi


segitiga siku-siku

Ditanya:


3DQMDQJVLVLVLNXVLNXWHUSHQGHN

Jawab:
/DQJNDK 7XOLVNDQVLVLVLVLVHJLWLJDGDODPEHQWXNEDULVDQDULWPHWLND
Coba kamu perhatikan gambar segitiga
siku-siku di samping. Kita bisa tuliskan
SDQMDQJ VLVLVLVLQ\D VHVXDL GHQJDQ EHQWXN
barisan aritmetika sebagai berikut:

40 cm
40 2b

U1 = 40 2b
U2 = 40 b

40 b
Sisi-sisi segitiga siku-siku

U = 40
Langkah 2: Gunakan teorema Phytagoras

Dengan menggunakan teorema phytagoras diperoleh persamaan berikut:


402 b 2 b 2
 bb2 b b2
 b b2
/DQJNDK6HOHVDLNDQEHQWXNSHUVDPDDQNXDGUDWXQWXNPHPSHUROHKQLODLb
Selesaikan bentuk persamaan kuadrat yang telah kita peroleh dengan cara
mengurangkan kedua ruas dengan 1.600, sehingga didapatkan:
0 = 5b2

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

73

3HUVDPDDQGLDWDVELVDNLWDMDEDUNDQGDQWXOLVNDQNHPEDOLPHQMDGL
b b 
Didapatkan penyelesaiannya adalah b = 8 atau b = 40, akan tetapi nilai b = 40
tidak memenuhi, karena ketika substitusikan nilai ini ke dalam barisan aritmetika
DNDQGLSHUROHKQLODLGDQSDGDSDQMDQJVLVLVHJLWLJDVHGDQJNDQSDQMDQJGDUL
VHJLWLJDWLGDNPXQJNLQEHUQLODLQHJDWLIPDXSXQ
'DULSHQMHODVDQWHUVHEXWNLWDGDSDWNDQQLODLEHGDb = 8.
Langkah 4: Substitusikan nilai b ke dalam tiap suku barisan aritmetika
6XEVWLWXVLNDQQLODLLQLSDGDEDULVDQDULWPHWLND\DQJWHODKNLWDGHQLVLNDQGLDWDV
sehingga diperoleh:
U1 = 40 2b   
U2 = 40 b 
U = 40
-DGLSDQMDQJVLVLVLNXVLNX\DQJWHUSHQGHNSDGDVHJLWLJDVLNXVLNXWHUVHEXWDGDODK
24 cm.
Ayo Kita
Menalar
Dengan prosedur yang hampir sama dengan Contoh 42. di atas, dapatkan
SDQMDQJ VLVL PLULQJ GDUL VXDWX VHJLWLJD VLNXVLNX MLND GLNHWDKXL SDQMDQJ VLVL WHJDN
\DQJPHUXSDNDQVLVLWHUSHQGHNDGDODKFPGDQVLVLVLVLGDULVHJLWLJDWHUVHEXWMXJD
PHPEHQWXN VXDWX EDULVDQ DULWPHWLND -HODVNDQ VHFDUD VLQJNDW ODQJNDKODQJNDK
SHQ\HOHVDLDQQ\D
Contoh 2.5

Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Kota A memiliki populasi sebanyak 100.000


MLZD SDGD EXODQ -DQXDUL 3HPHULQWDK NRWD
tersebut bertekad untuk meningkatkan semua sarana
GDQSUDVDUDQDGLNRWD$VHKLQJJDMXPODKSHQGXGXN
di kota A bisa mengalami peningkatan tetap sebesar
VHWLDSWDKXQQ\D
 %HUDSDNDKMXPODKSHQGXGXNNRWD$SDGDEXODQ Sumber: http://saly-enjoy.blogspot.
Januari 2020?
com
%XDWODKJUDNSHUWXPEXKDQMXPODKSHQGXGXNNRWD$ Gambar 2.16 Pertumbuhan
MXPODKSHQGXGXN
GDULEXODQ-DQXDULVDPSDLGHQJDQ-DQXDUL

74

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Alternatif Penyelesaian:
Diketahui:

x Populasi awal kota A pada Januari 2015 adalah a = 100.000

x 3HQLQJNDWDQSHQGXGXNNRWD$WLDSWDKXQDGDODKWHWDSVHEHVDU 
Ditanya:


-XPODKSHQGXGXNNRWD$SDGD-DQXDULGDQJUDNSHUWXPEXKDQSHQGXGXN

Jawab:


/DQJNDK7HQWXNDQUDVLRSHUWXPEXKDQSHQGXGXNr

3HUWXPEXKDQ MXPODK SHQGXGXN PHUXSDNDQ VDODK VDWX DSOLNDVL GDUL EDULVDQ


JHRPHWULQDLN'LNHWDKXLEDKZDVHWLDSWDKXQQ\DWHUMDGLSHQLQJNDWDQWHWDSSDGD
MXPODKSHQGXGXNNRWD$VHEHVDUVHKLQJJDSDGDWDKXQEHULNXWQ\DMXPODK
VHOXUXKSHQGXGXNNRWD$DNDQPHQMDGLGDULSRSXODVL\DQJDGDSDGDWDKXQ
saat ini.

'HQJDQGHPLNLDQPDNDWLDSWDKXQQ\DMXPODKSHQGXGXNNRWD$DNDQPHQMDGL
NDOLMXPODKSHQGXGXNSDGDWDKXQLQLVHKLQJJDUDVLRSHUWXPEXKDQSHQGXGXNNRWD
A adalah r = 1,2.
Langkah 2: Gunakan r untuk mendapatkan suku berikutnya
Populasi awal penduduk pada Januari 2015 adalah a = 100.000, dengan
menggunakan perhitungan maka didapatkan:
Populasi penduduk kota A pada bulan Januari 2016 hingga bulan Januari 2020
masing-masing dinyatakan dengan U2, U, U4, U5, dan U6.
U2 = ar  
U = ar2 2 
U4 = ar  
U5 = ar4 4 
U6 = ar5 5 

%HULNXW LQL DGDODK WDEHO \DQJ PHQXQMXQMXNNDQ SHUWXPEXKDQ SHQGXGXN NRWD$


dari Januari 2015 sampai dengan Januari 2020:
Bulan/
Tahun
Jumlah
Penduduk

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100.000

120.000

144.000

172.800

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

75

*DPEDUGLEDZDKLQLPHQXQMXNNDQJUDNSHUWXPEXKDQMXPODKSHQGXGXNNRWD$
dari bulan Januari 2015 sampai dengan Januari 2020:Ja

Ja
n
20 uar
18 i
Ja
n
20 uar
18 i
Ja
n
20 uar
20 i

172.800
144.000
120.000
100.000

n
20 uar
15 i
Ja
n
20 uar
16 i
Ja
n
20 uar
17 i

Jumlah Penduduk

Tahun
Sumber: Dokumentasi Kemdikbud

Gambar 2.17*UDNSHUWXPEXKDQSHQGXGXNNRWD$

Ayo Kita
Tinjau Ulang
Perhatikan kembali konsep mengenai suku ke-n pada barisan aritmetika dan
EDULVDQJHRPHWUL\DQJWHODKGLMHODVNDQVHEHOXPQ\D&REDNDPXSDKDPLODJL
1. Sebutkan ciri utama dari barisan aritmetika dan barisan geometri.
 'LNHWDKXLEDULVDQELODQJDQ7HQWXNDQ
a. Suku ke-10 dan suku ke-25


E 5XPXVVXNXNHn

F 6XNXNHEHUDSD\DQJQLODLQ\DDGDODK"
Latihan 2.2

Barisan Bilangan

 7HQWXNDQODKOLPDVXNXSHUWDPDGDULEDULVDQELODQJDQEHULNXWLQL
a. Un = n2

b. Un n 2

76

F Un =

1 2
n 
2

d. Un = n 

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

2. Dapatkan selisih antar suku yang berurutan dan suku ke15 dari tiap-tiap barisan
bilangan berikut ini:
a. 1, 8, 15, 22,


E 

c. 2, 5, 8, 11,


G 

 'DSDWNDQSHUEDQGLQJDQDQWDUVXNXEHUXUXWDQGDQVXNXNHGDULWLDSWLDSEDULVDQ
bilangan berikut ini:
c. xy, x2y, xy, x4y,

a. 64, -96, 144, -216,

2, 1, 1 , 1 ,
d. 7 , 1, , 9 ,

7 49
 6 12
 7HQWXNDQVXNXNHGDQVXNXNHn Un GDULEDULVDQELODQJDQEHULNXW
b.

D 

F 

E 

G ab2, a2b, ab4, a4b5,

5. Perkembangbiakan Bakteri. Seorang


peneliti melakukan pengamatan pada
perkembangbiakan sebuah bakteri di
dalam sebuah preparat. Pada hari awal
SHQJDPDWDQ GLNHWDKXL EDKZD MXPODK
bakteri yang terdapat di dalam preparat
DGDODK 6HWLDS MDP PDVLQJPDVLQJ
EDNWHUL PHPEHODK GLUL PHQMDGL GXD
$SDELODVHWLDSMDPVHNDOLVHWHQJDKGDUL
seluruh bakteri yang ada dibunuh, maka
tentukan banyaknya virus setelah 12 hari
GDULDZDOSHQJDPDWDQ
6. Usia Anak .HOXDUJD 3DN 5KRPD Sumber: http://www.artikelbiologi.com
Gambar 2.18 Perkembangbiakan
mempunyai 6 orang anak yang usianya pada
Bakteri
saat ini membentuk barisan aritmetika. Jika
XVLDDQDNNHDGDODKWDKXQGDQXVLDDQDNNHDGDODKWDKXQPDNDMXPODK
XVLDHQDPDQDN3DN5KRPDWHUVHEXWDGDODKWDKXQ
7. Membagi Uang ,EX &DWK\ LQJLQ PHPEDJLNDQ XDQJ VHEHVDU 5S 
kepada 5 orang anaknya. Semakin tua usia anak, maka semakin banyak uang
yang akan dia terima. Jika selisih uang yang diterima oleh setiap dua orang anak
\DQJ XVLDQ\D EHUGHNDWDQ DGDODK 5S GDQ VL EXQJVX PHQHULPD XDQJ
SDOLQJVHGLNLWPDNDWHQWXNDQXDQJ\DQJGLWHULPDROHKDQDNNHWLJD

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

77

8. Gaji Karyawan. Pada suatu perusahaan,


VHPXD NDU\DZDQQ\D PHPSHUROHK JDML
awal yang besarnya sama ketika pertama
kali masuk ke dalam perusahaan.
*DML WHUVHEXW DNDQ PHQLQJNDW GHQJDQ
persentase yang tetap setiap tahunnya,
sehingga karyawan yang lebih dahulu
EHNHUMD SDGD SHUXVDKDDQ WHUVHEXW DNDQ
PHQHULPD JDML \DQJ OHELK EHVDU GDULSDGD
NDU\DZDQ \DQJ EDUX PDVXN$SDELOD JDML
6DVKD\DQJWHODKEHNHUMDVHODPDGXDWDKXQ
DGDODK 5S GDQ JDML :LQGD
Sumber: http://www.jobstreet.co.id
\DQJ WHODK EHNHUMD VHODPD WLJD WDKXQ
Gambar 2.19*DMLNDU\DZDQ
DGDODK 5S EHUDSDNDK JDML
karyawan di perusahaan tersebut saat
pertama kali masuk?
9. Soal Tantangan. Jika diketahui t, u, v, dan wDGDODKELODQJDQDVOLEXNWLNDQVLIDW
VLIDW\DQJEHUODNXSDGDEDULVDQDULWPHWLNDGLEDZDKLQL
a. Jika u, v, dan w adalah tiga suku yang berurutan pada suatu barisan aritmetika,
maka akan berlaku : 2v = uw
b. Jika t, u, v, w adalah empat suku yang berurutan pada suatu barisan aritmetika,
PDNDEHUODNXVLIDWuv = tw
10. Soal Tantangan. Jika diketahui t, u, v, dan wDGDODKELODQJDQDVOLEXNWLNDQVLIDW
VLIDW\DQJEHUODNXSDGDEDULVDQJHRPHWULGLEDZDKLQL
a. Jika u, v, dan w adalah tiga suku yang berurutan pada suatu barisan geometri,
PDNDDNDQEHUODNXVLIDWv2 = uw
b. Jika t, u, v, w adalah empat suku yang berurutan pada suatu barisan geometri,
PDNDEHUODNXVLIDWuv = tw

C. Deret Bilangan
Pertanyaan
Penting
$SD \DQJ GLPDNVXG GHQJDQ GHUHW ELODQJDQ" 8QWXN PHQJHWDKXL MDZDEDQQ\D FRED
lakukan kegiatan-kegiatan berikut ini.

78

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Kegiatan 2.8

Menabung

Ayo Kita Amati


Setiap akhir minggu Nita selalu menyisihkan uang
saku yang ia dapatkan untuk ditabung. Ia bertekad untuk
dapat menabung uang lebih banyak pada minggu-minggu
berikutnya. Pada akhir minggu pertama Nita menabung
VHEHVDU 5S DNKLU PLQJJX NHGXD LD PHQDEXQJ
VHEHVDU 5S DNKLU PLQJJX NHWLJD LD PHQDEXQJ
VHEHVDU5SEHJLWXVHWHUXVQ\DLDVHODOXPHQDEXQJ
5S OHELK EDQ\DN GDUL PLQJJX VHEHOXPQ\D
3HUKDWLNDQ MXPODK XDQJ \DQJ GLWDEXQJ ROHK 1LWD VHWLDS
akhir minggunya.
Sumber: http://stdiis.ac.id

Gambar 2.200HQDEXQJ

Ayo Kita
Mencoba

&RED NDPX WXOLVNDQ MXPODK XDQJ \DQJ GLWDEXQJ VHUWD MXPODK WRWDO XDQJ WDEXQJDQ
1LWDVHWLDSDNKLUPLQJJXQ\DGHQJDQPHOHQJNDSLWDEHOGLEDZDKLQL
7DEHO-XPODKXDQJ\DQJGLWDEXQJGDQWRWDOWDEXQJDQ1LWD
Akhir Minggu ke-

Uang yang Ditabung

Total Tabungan

1.000

1.000

2.000

6.000

4.000

10.000

5.000

10

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

79

Ayo Kita
Menalar
D 'DSDWNDKNDPXPHQJKLWXQJMXPODKXDQJ\DQJGLWDEXQJ1LWDSDGDDNKLUPLQJJX
NHGDQDNKLUPLQJJXNH"%HUDSDNDKMXPODKQ\D"
b. Berapakah total uang tabungan Nita pada akhir minggu ke-20?
F %DJDLPDQDFDUDPXPHQHQWXNDQKDVLOSDGD E "-HODVNDQ
d. Berapakah total uang tabungan Nita pada akhir minggu ke-25?
H %DJDLPDQDFDUDPXXQWXNPHQGDSDWNDQKDVLOSDGD G MLNDPHOLEDWNDQ E "
Ayo Kita
Menanya
Buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan yang telah kamu lakukan di atas.
Berikut adalah salah satu contoh pertanyaan: Bagaimana hubungan antara uang yang
ditabung oleh Nita dengan uang total tabungan Nita pada tiap akhir minggu?
Diskusi dan
Berbagi
0HQXUXWPXDSDNDKPXQJNLQNLWDGDSDWPHQHQWXNDQMXPODKWRWDOWDEXQJDQ1LWDSDGD
DNKLUPLQJJXNHMLNDKDQ\DGLNHWDKXLXDQJ\DQJGLWDEXQJ1LWDSDGDDNKLUPLQJJX
NH NH GDQ NH" %DJDLPDQDNDK FDUDQ\D" %HUDSDNDK EDQ\DN XDQJ WDEXQJDQ
Nita pada akhir minggu ke-n? Diskusikan dengan teman sebangkumu dan paparkan
hasilnya di depan kelas.
Informasi Utama
6HSHUWL\DQJWHODKGLMHODVNDQSDGDEDEEDULVDQELODQJDQGDSDWGLOLKDWEDKZDXDQJ
yang ditabung oleh Nita pada tiap akhir minggu membentuk suatu barisan bilangan.
Banyaknya uang yang ditabung oleh Nita pada tiap akhir minggu menyatakan
VXNXGDULEDULVDQELODQJDQWHUVHEXW7RWDOXDQJWDEXQJDQ1LWDWLDSDNKLUPLQJJX
PHQ\DWDNDQMXPODKDQGDULEHEHUDSDVXNXSHUWDPDGDULEDULVDQELODQJDQWHUVHEXW
\DQJVHODQMXWQ\DGLVHEXWGHQJDQderet bilangan. Jumlah n suku pertama dari suatu
barisan bilangan disimbolkan dengan Sn. Dalam hal ini S2  PHQ\DWDNDQ
MXPODKVXNXSHUWDPDGDULEDULVDQELODQJDQWHUVHEXWS = 6.000 dan S4 = 10.000
PDVLQJPDVLQJPHQ\DWDNDQMXPODKVXNXSHUWDPDGDQMXPODKVXNXSHUWDPDGDUL
barisan bilangan tersebut

80

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Ayo Kita
Simpulkan
x
x

Jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan disimbolkan dengan


Apakah yang dimaksud dengan deret bilangan? Jawablah dengan menggunakan
kata-katamu sendiri.
Kegiatan 2.9

Penjumlahan Suku-suku pada Barisan Bilangan Genap

Ayo Kita
Mencoba
&RED NDPX WXOLVNDQ MXPODK XDQJ \DQJ GLWDEXQJ VHUWD MXPODK WRWDO XDQJ WDEXQJDQ
1LWDVHWLDSDNKLUPLQJJXQ\DGHQJDQPHOHQJNDSLWDEHOGLEDZDKLQL
7DEHO-XPODKEHEHUDSDVXNXSHUWDPDSDGDEDULVDQELODQJDQJHQDS
Suku ke-

Nilai

Jumlah Suku

 

 

 

10

10

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

81

D %HUDSDNDKMXPODKVXNXSHUWDPDGDULEDULVDQELODQJDQJHQDSWHUVHEXW"
E %HUDSDNDKMXPODKVXNXSHUWDPDGDULEDULVDQELODQJDQJHQDSWHUVHEXW"
F %DJDLPDQDFDUDPXPHQHQWXNDQ E GHQJDQPHOLEDWNDQ D "
Ayo Kita
Mencoba
 -LNDMXPODKn suku pertama dinotasikan dengan Sn, maka S4PHQ\DWDNDQMXPODK
VXNXSHUWDPDGDULVXDWXEDULVDQ6HNDUDQJFREDNDPXMXPODKNDQVXNXSHUWDPDGDUL
barisan bilangan genap.
S4 

 %HULNXWQ\D FRED NDPX MXPODKNDQ VXNX SHUWDPD GDUL ELODQJDQ JHQDS GL DWDV
GHQJDQFDUDPHQXOLVNDQEHQWXNSHQMXPODKDQGLDWDVGDODPXUXWDQWHUEDOLN
S4 

LL

 &RED MXPODKNDQ L GDQ LL PHODOXL ODQJNDKODQJNDK EHULNXW LQL GHQJDQ FDUD


mengisi bagian yang kosong
S4 
S4 
2S4 

4 suku


    


2S4 = ... u 
S4 =

} u } 
 
2

 LLL

Ayo Kita
Menalar
Coba kamu perhatikan kembali langkah-langkah dalam menghitung S4 pada
EDULVDQ ELODQJDQ JHQDS GL DWDV VHKLQJJD GLGDSDWNDQ KDVLOQ\D VHSHUWL SDGD LLL 
Perhatikan nilai yang terdapat pada bagian di dalam tanda kurung. Jawablah
pertanyaan di bawah ini:
a. Berapakah dari suku pertama pada barisan bilangan genap?
E -LND PHQJKLWXQJ MXPODK VXNX SHUWDPD GDUL EDULVDQ ELODQJDQ JHQDS VXNX
PDQDNDK\DQJPHQMDGLVXNXWHUDNKLUGDODPSHUKLWXQJDQWHUVHEXW"

82

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

F %HUDSDNDKVXNXWHUDNKLUGDODPSHQMXPODKDQVXNXSDGDEDULVDQELODQJDQJHQDS"
G .DPX WHODK PHQMXPODKNDQ VXNX SHUWDPD GDUL EDULVDQ ELODQJDQ JHQDS
PHQXUXWPXDQJNDSDGDEDJLDQ LLL PHQXQMXNNDQLQIRUPDVLDSD"
Ayo Kita
Simpulkan
Jumlah 4 suku pertama pada barisan bilangan genap disimbolkan dengan
%LODQJDQ SDGD EDJLDQ LLL PHQXQMXNNDQ VXNX NH GDUL EDULVDQ ELODQJDQ
JHQDSVHGDQJNDQDQJNDPHQXQMXNNDQVXNXNHGDULEDULVDQELODQJDQJHQDS
3HQMXPODKDQVXNXVXNXSHUWDPDGDULEDULVDQEHODQJDQJHQDSVHODQMXWQ\DGLVHEXW
dengan deret bilangan genap.

Diskusi dan
Berbagi
 %HUDSDNDKMXPODKVXNXSHUWDPDEDULVDQELODQJDQJHQDSWHUVHEXW"7HPXNDQ
FDUD WHUFHSDW WDQSD SHUOX PHQMXPODKNDQ VDWX SHUVDWX VHPXD VXNXQ\D 3HUKDWLNDQ
NHPEDOLODQJNDKODQJNDK\DQJWHODKNDPXODNXNDQGDODPPHQJKLWXQJMXPODKVXNX
pertama barisan bilangan genap di atas. Diskusikan dengan teman sebangkumu agar
GDSDWPHQMDZDESHUWDQ\DDQWHUVHEXWGDQSDSDUNDQMDZDEDQPXGLGHSDQNHODV
Informasi Utama
0LVDONDQ GDODP VXDWX EDULVDQ DULWPHWLND VXNX SHUWDPD U1 = a, dan beda pada
barisan aritmetika tersebut adalah b0DNDVXNXNHNHNHNHNHGDQ
ke-n dapat dituliskan dalam bentuk:
U2 = ab
U = ab
U4 = ab
U5 = ab
U6 = ab

Un = a n b
6HFDUD XPXP MXPODK n suku pertama pada barisan aritmetika dapat dituliskan
sebagai berikut :
Sn = a ab ab a n b a n b L

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

83

%HQWXNSHQMXPODKDQGLDWDVMLNDGLWXOLVGDODPXUXWDQWHUEDOLNGLPDQDVXNXWHUDNKLU
\DQJEHUDGDSDGDSRVLVLSDOLQJGHSDQGDQVHEDOLNQ\DPDND L DNDQPHQMDGLEHQWXN
di bawah ini:
Sn a n b a Q b ab ab a LL
%HULNXWQ\DMXPODKNDQ L GDQ LL VHKLQJJDGLGDSDWNDQEHQWXNGLEDZDKLQL
Sn = a ab ab a n b a n b
Sn a n b a Q b ab ab a
2Sn aa n b aa n b aa n b

n suku
 DUn DUn DUn
n suku
= nDUn
Sn =

n u a U n
2
Ayo Kita
Simpulkan

'DUL,QIRUPDVL8WDPDGLDWDVNHVLPSXODQDSD\DQJNDPXSHUROHK"
-LNDPHQXQMXNNDQEDQ\DNQ\DVXNXGDULVXDWXEDULVDQDULWPHWLNDPHQXQMXNNDQ
VXNX SHUWDPD PHQXQMXNNDQ VXNX NHn dari barisan aritmetika, maka rumus
MXPODKn suku pertama dari barisan aritmetika yang disimbolkan dengan adalah

Ayo Kita
Menalar
Dengan menggunakan rumus Un = a n  b EXNWLNDQ EDKZD MXPODK n suku
pertama dari deret aritmetika dapat dituliskan sebagai berikut

n
a n b
2

84

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Kegiatan 2.10

Koleksi Kelereng

Ayo Kita Amati


Amin memiliki hobi mengumpulkan
NHOHUHQJ7LDSDNKLUPLQJJXLDVHODOXPHPEHOL
kelereng untuk dikoleksi. Pada akhir minggu
SHUWDPDLDPHPEHOLVHEDQ\DNEXDKNHOHUHQJ
Pada akhir minggu kedua ia membeli lagi
sebanyak 6 buah kelereng, dan pada akhir
minggu ketiga ia membeli sebanyak 12 buah
kelereng. Begitu seterusnya, tiap akhir minggu
ia selalu membeli kelereng sebanyak 2 kali lipat
dari akhir minggu sebelumnya.

Sumber: http://www.bimbingan.org

Gambar 2.21 Kelereng

Ayo Kita
Mencoba
3HUKDWLNDQODKMXPODKNHOHUHQJ\DQJGLEHOLROHK$PLQVHWLDSDNKLUPLQJJXQ\D&RED
NDPX WXOLVNDQ MXPODK NHOHUHQJ \DQJ GLEHOL VHUWD MXPODK WRWDO WRWDO NHOHUHQJ \DQJ
dimiliki oleh Amin setiap akhir minggunya dengan melengkapi tabel di bawah
LQL7RWDONHOHUHQJ\DQJGLPLOLNL$PLQVHWLDSDNKLUPLQJJXQ\DVHODQMXWQ\DGLVHEXW
GHQJDQMXPODKNHOHUHQJ
7DEHO-XPODKNHOHUHQJ\DQJGLEHOLVHUWDWRWDONHOHUHQJPLOLN$PLQ
Minggu ke-

Kelereng yang dibeli

Jumlah Kelereng

 

12

 

24

 

48

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

85

a. Berapakah banyak total kelereng yang dimiliki oleh Amin pada akhir minggu
ke-6 dan akhir minggu ke-8?
b. Apakah kamu dapat menebak banyak total kelereng Amin pada akhir minggu ke"%HUDSDMXPODKQ\D"
c. Apakah banyaknya kelereng yang dibeli Amin antara dua minggu yang berurutan
memiliki perbandingan yang tetap?
Ayo Kita
Mencoba
-LNDMXPODKn suku pertama dinotasikan dengan Sn, maka S5PHQ\DWDNDQMXPODK
VXNX SHUWDPD GDUL VXDWX EDULVDQ 6HNDUDQJ FRED NDPX MXPODKNDQ VXNX SHUWDPD
GDULEDULVDQELODQJDQ\DQJPHQXQMXNNDQEDQ\DNQ\DNHOHUHQJ\DQJGLEHOL$PLQWLDS
minggunya.
S5 

Berikutnya coba kamu kalikan masing-masing suku di dalam barisan bilangan


tersebut dengan 2, sehingga didapatkan
2S5 = 2 uuuuu

2S5 

LL

&RED NXUDQJNDQ LL GHQJDQ L PHODOXL ODQJNDKODQJNDK EHULNXW LQL GHQJDQ FDUD


mengisi bagian yang kosong
2S5 
S5 

2S5 S5 


&RED SHUKDWLNDQ WLDSWLDS DQJND SDGD UXDV NDQDQ GDUL SHQJXUDQJDQ S5 terhadap
S5MLNDWHUGDSDWQLODL\DQJVDPDPDNDNDPXGDSDWPHQJXUDQJNDQVHFDUDODQJVXQJ
VHKLQJJDKDVLOSHQJXUDQJDQQ\DPHQMDGL
S5  
S5  

S5   

S5 =

86

 u } 
 
 

LLL

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Ayo Kita
Menalar
Coba kamu perhatikan kembali langkah-langkah dalam menghitung S5 di atas
VHKLQJJDGLGDSDWNDQKDVLOQ\DVHSHUWLSDGD LLL 3HUKDWLNDQQLODLQLODLELODQJDQ\DQJ
WHUGDSDWSDGDUXDVNDQDQGDUL LLL -DZDEODKSHUWDQ\DDQGLEDZDKLQL
D &REDNDPXSHUKDWLNDQELODQJDQSDGD LLL %HUDSDNDKVXNXSHUWDPDGDULEDULVDQ
ELODQJDQ\DQJPHQXQMXNNDQMXPODKNHOHUHQJ\DQJGLEHOL$PLQWLDSPLQJJXQ\D"
Apa kamu dapat menarik suatu kesimpulan sederhana terkait hal ini?
E &REDNDPXSHUKDWLNDQELODQJDQSDGDEDJLDQDWDV LLL 3HUKDWLNDQSXODELODQJDQ
 SDGD EDJLDQ EDZDK LLL %HUDSDNDK SHUEDQGLQJDQ DQWDU VXNX GDUL EDULVDQ
ELODQJDQ\DQJPHQXQMXNNDQMXPODKNHOHUHQJ\DQJGLEHOL$PLQWLDSPLQJJXQ\D"
Apa kamu dapat menarik suatu kesimpulan sederhana terkait hal ini?
Ayo Kita
Simpulkan
Dari Kegiatan 2.10 di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?
-XPODK VXNX SHUWDPD SDGD EDULVDQ ELODQJDQ \DQJ PHQXQMXNNDQ EDQ\DNQ\D
kelereng yang dibeli oleh Amin tiap minggunya disimbolkan dengan Bilangan
 SDGD EDJLDQ LLL PHQXQMXNNDQ VXNX SHUWDPD EDULVDQ ELODQJDQ VHGDQJNDQ
ELODQJDQ PHQXQMXNNDQ SHUEDQGLQJDQ UDVLR DQWDU VXNX \DQJ EHUXUXWDQ GDUL
barisan bilangan tersebut.

Informasi Utama
0LVDONDQ GDODP VXDWX EDULVDQ JHRPHWUL VXNX SHUWDPD 81 = a , dan rasio pada
barisan geometri tersebut adalah r 0DND VXNX NH NH NH NH NH GDQ
ke-n dapat dituliskan dalam bentuk:
U2 = ar
U3 = ar2
U4 = ar
U5 = ar4
U6 = ar5
Un = ar

n1

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

87

6HFDUD XPXP MXPODK n suku pertama pada barisan geometri dapat dituliskan
sebagai berikut:
Sn = aarar2ararn 1

 L

.HPXGLDQNDOLNDQ L GHQJDQr, sehingga didapatkan hasil berikut ini.


rSn = ar ar2 ararn 1 arn LL 
.XUDQJNDQ LL GHQJDQ L GDQ GHQJDQ FDUD \DQJ KDPSLU VDPD GHQJDQ ODQJNDK
ODQJNDKNHWLNDNDPXPHQJKLWXQJMXPODKVXNXSHUWDPDGDULEDULVDQELODQJDQ\DQJ
PHQXQMXNNDQMXPODKNHOHUHQJ\DQJGLEHOL$PLQWLDSPLQJJXQ\DPDNDGLGDSDWNDQ
rSn =

arar2 ararn 1 arn

Sn = aarar2 ararn 1

rSn Sn = arn a
Sn r a rn 
Sn =

a r n 
r 1

Ayo Kita
Simpulkan
'DUL,QIRUPDVL8WDPDGLDWDVNHVLPSXODQDSD\DQJNDPXSHUROHK"
-LNDPHQXQMXNNDQEDQ\DNQ\DVXNXGDULVXDWXEDULVDQJHRPHWULPHQXQMXNNDQ
VXNX SHUWDPD PHQXQMXNNDQ UDVLR GDUL EDULVDQ JHRPHWUL PDND UXPXV MXPODK
Q VXNX SHUWDPD GDUL EDULVDQ JHRPHWUL GLVHEXW GHQJDQ GHUHW JHRPHWUL \DQJ
disimbolkan dengan adalah
Materi Esensi

Deret Bilangan

 6HSHUWL\DQJWHODKGLMHODVNDQSDGDSHPEDKDVDQVHEHOXPQ\DNLWDGDSDWPHQXOLVNDQ
suku-suku pada barisan bilangan sebagai U1, U2, U, , Un. Jika suku-suku pada
EDULVDQWHUVHEXWNLWDMXPODKNDQPDNDEHQWXNSHQMXPODKDQQ\DGLVHEXWGHQJDQGHUHW
bilangan, dan dapat dituliskan sebagai U1U2UUn .
A. Deret Aritmetika
Coba kamu perhatikan hasil yang telah kamu dapatkan pada Kegiatan 2.9. Deret
bilangan genap tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk sebagai berikut:

88

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

-LNDMXPODKn suku pertama dinotasikan dengan Sn , maka S4 dari deret di atas adalah
S4 
S4 

2S4 
GLWXOLVGDODPXUXWDQWHUEDOLN

4 suku
    
 

2S4

  
2
 3HUKDWLNDQMXPODKVXNXSHUWDPDSDGDGHUHWELODQJDQJHQDS\DQJGLVLPERONDQ
dengan S4. Angka 2 pada perhitungan tersebut menyatakan suku pertama dari barisan
bilangan tersebut, sedangkan angka 8 merupakan suku ke-4. Deret bilangan genap
termasuk ke dalam deret aritmetika.
S4 =

6HFDUDXPXPMXPODKn suku pertama pada barisan aritmetika adalah:

n a U n
2
dengan n adalah banyak suku, a adalah suku pertama, dan Un adalah suku ke-n
Sn =

B. Deret Geometri
Coba kamu perhatikan hasil yang telah kamu dapatkan pada Kegiatan 2.10.
Jumlah dari kelereng Amin pada akhir minggu ke-n dapat dituliskan dalam bentuk
deret sebagai berikut:

Deret bilangan tersebut termasuk ke dalam deret geometri. Suku pertama dari
GHUHWWHUVHEXWDGDODKGDQUDVLRQ\DDGDODK-LNDMXPODKQVXNXSHUWDPDGLQRWDVLNDQ
dengan Sn , maka S5 dari deret di atas adalah:
S5 

 L

 %HULNXWQ\DNDOLNDQ L GHQJDQSDGDPDVLQJPDVLQJUXDVVHKLQJJDNLWDSHUROHK
hasil sebagai berikut:
2S5  


LL

6HODQMXWQ\DNXUDQJNDQ LL WHUKDGDS L VHKLQJJDGLGDSDWNDQ


2S5 
S5 
2S5 S5MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

89

S5  
S5  

 u 5 
 
 3HUKDWLNDQMXPODKVXNXSHUWDPDSDGDGHUHWELODQJDQGLDWDV\DQJGLVLPERONDQ
dengan S5 $QJND GL EDJLDQ GHSDQ GDUL SHPELODQJ SDGD SHUKLWXQJDQ WHUVHEXW
merupakan suku pertama deret geometri, sedangkan angka 2 pada perpangkatan di
dalam tanda kurung dan pada penyebut merupakan rasio dari deret geometri tersebut.
$QJNDPHQXQMXNNDQSHQMXPODKDQSDGDVXNXSHUWDPD
S5 =

6HFDUDXPXPMXPODKn suku pertama pada barisan geometri adalah:


Sn =

a  r n
a r n 
MLNDr > 1 dan Sn =
MLNDr < 1
1 r
r 1

dengan n adalah banyak suku, a adalah suku pertama, dan r adalah rasio dari deret
geometri.
Contoh 2.6

Produksi Mobil

Pertambahan hasil produksi mobil


pada suatu pabrik tiap bulannya mengikuti
barisan aritmetika. Jika produksi mobil
pada bulan pertama adalah 100 unit dan
pada bulan ke- 4 adalah 160 unit, berapa
MXPODKPRELO\DQJGLSURGXNVLROHKSDEULN
pada tahun tersebut?
Alternatif Penyelesaian:
Diketahui:x SURGXNVL EXODQ SHUWDPD VXNX


SHUWDPD a = 100

Sumber: http://teknologi.inilah.com

Gambar 2.22 Produksi mobil

x SURGXNVLEXODQNHHPSDW VXNXNHHPSDW U4 = 160

Ditanya:


-XPODKPRELO\DQJGLSURGXNVLSDEULNGDODPVDWXWDKXQ EXODQ S12

Jawab:
Langkah 1: Dari a dan U4, hitung nilai b90

U4 = ab =160, substitusikan nilai a = 100 ke dalam U4 didapatkan


b = 160
b = 60
b = 20
Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Langkah 2: Dari a dan b hitung S12

n
a n  b
2

Sn = S n12
  
2
 

 

 

S12 =

= 2.520


-DGLMXPODKPRELO\DQJGLSURGXNVLSDEULNSDGDWDKXQWHUVHEXWDGDODKVHEDQ\DN
2.520 unit.
Ayo Kita
Menalar

a. Pada Contoh 2.6 di atas, kamu dapat menghitung S12 tanpa menghitung U12.
Apakah nilai U12 memang tidak dipergunakan untuk menghitung S12? Jelaskan
MDZDEDQPX
b. Pada Contoh 2.6 di atas, U1 dari deret telah diketahui. Apakah mungkin mencari
S12 apabila U1 tidak diketahui, tetapi sebagai gantinya yang diketahui adalah U2
dan suku U4? Jelaskan alasanmu dan tuliskan secara detail bagaimana langkahODQJNDKQ\D
Contoh 2.7

Potongan Kayu

Pak Seno memiliki sepotong kayu. Kemudian ia


PHPRWRQJQ\D PHQMDGL EDJLDQ GHQJDQ PHQJLNXWL
aturan deret geometri. Apabila potongan yang
WHUSHQGHNDGDODKFPGDQSRWRQJDQ\DQJWHUSDQMDQJ
DGDODK FP EHUDSDNDK SDQMDQJ ND\X 3DN 6HQR
mula-mula?
Alternatif Penyelesaian:

Sumber: http://liriklaguanak.com

Gambar 2.23 Potongan kayu

Diketahui:
 6HSRWRQJND\XGLSRWRQJPHQMDGLEDJLDQGHQJDQ
dengan
x SRWRQJDQWHUSHQGHN VXNXSHUWDPD a 
x SRWRQJDQWHUSDQMDQJ VXNXNHHQDP U6 = ar5 = 96
Ditanya:
 3DQMDQJND\XPXODPXOD S6

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

91

Jawab:
Langkah 1: Dari a dan U6, hitung nilai r

U6
U1

ar 5
a

r5

96
dengan demikian didapatkan nilai r = 2


Langkah 2: Dari a dan r hitung S6

Sn =
S6 =
=

a r n 
r 1

 6 
 
 
1

= 189 cm


-DGLSDQMDQJND\X3DN6HQRPXODPXODDGDODKFP
Ayo Kita
Menalar

 3DGD&RQWRKGLDWDVWHODKGLNHWDKXLEDKZDSDQMDQJND\X3DN6HQRPXODPXOD
sebelum dipotong adalah 189 cm. Di lain pihak, Pak Badu yang merupakan tetangga
3DN6HQRMXJDPHPLOLNLVHSRWRQJND\XGHQJDQSDQMDQJDGDODKFPOHELKSDQMDQJ
dari potongan kayu Pak Seno mula-mula. Apabila Pak Badu ingin memotong kayu
PLOLNQ\DVHMXPODKEDJLDQGHQJDQPHQJLNXWLDWXUDQGHUHWDULWPHWLNDGDQSRWRQJDQ
ND\XWHUSHQGHNQ\DDGDODKFP0HQXUXWPXOHELKSDQMDQJPDQDDQWDUDSRWRQJDQ
ND\X WHUSDQMDQJ PLOLN 3DN 6HQR DWDX SRWRQJDQ ND\X WHUSDQMDQJ PLOLN 3DN %DGX"
-HODVNDQMDZDEDQPX
Ayo Kita
Tinjau Ulang
1. Jika Un adalah suku ke-n dari barisan bilangan, dengan n adalah bilangan asli ,
buktikanlah bahwa:
Sn Sn 1 = Un
2. Buatlah langkah-langkah sederhana untuk mendapatkan S20 pada suatu deret
bilangan apabila diketahui U1 = a, U8 = ab dan U10 = ab, dengan a dan
b adalah bilangan asli dan b menyatakan beda pada barisan bilangan tersebut.
-HODVNDQDODVDQPX
92

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

Latihan 2.3

Deret Bilangan

 7HQWXNDQMXPODKVXNXSHUWDPDGDULEDULVDQELODQJDQEHULNXWLQL


D 

E 

F    

1
 
2
8
4
 H  
9

27

 I 
2
 +LWXQJODKQMLNDn 1 = 127
d.

 -LNDGLNHWDKXLMXPODKn suku pertama bilangan asli adalah 5.050, berapakah nilai
n"7HQWXNDQUXPXVXQWXNn bilangan asli pertama.
 -LNDMXPODKn suku pertama suatu barisan adalah 4n2 n PDNDWHQWXNDQU4.
 1RPRUUXPDKSDGDVDODKVDWXVLVL-DODQ0DNPXUGL3HUXPDKDQ$VULGLPXODLGDUL
QRPRUGDQVHWHUXVQ\D


D 3DGDVLVLMDODQ\DQJVDPDXUXWDQNHEHUDSDNDKUXPDKQRPRU"

E 3DGDVLVLMDODQ\DQJVDPDUXPDKQRPRUEHUDSDNDK\DQJWHUOHWDNSDGDXUXWDQ
ke-25?

 7HQWXNDQMXPODKVHPXDELODQJDQELODQJDQEXODWGLDQWDUDGDQ\DQJKDELV
GLEDJLWHWDSLWLGDNKDELVGLEDJL
7. Menjatuhkan Bola 6HEXDK EROD GLMDWXKNDQ
dari ketinggian 4 meter. Bola tersebut kemudian
PHPDQWXOGHQJDQNHWLQJJLDQVHEHVDUPHWHUSDGD
pantulan pertama. Setelah itu bola tersebut terus
memantul dengan ketinggian sebesar dari tinggi
sebelumnya. Berapakah meter tinggi bola pada
pantulan kedua, ketiga, keempat, dan kelima?
EXODWNDQVDPSDLDQJNDGHVLPDO
Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.24 Pantulan bola

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

93

a. Lengkapi tabel di bawah ini:


Pantulan ke-

Tinggi pantulan (meter)
E *DPEDUNDQKDVLO\DQJNDPXGDSDWNDQGLDWDVNHGDODPEHQWXNJUDN
c.

Berapakah tinggi pantulan bola pada pantulan ke-6?

d.

Berapa meter total lintasan yang dilalui oleh bola tersebut apabila bola
tersebut berhenti tepat saat pantulan keenam?

8. Menabung. Ibu memiliki uang sebesar


5S GDQ LQJLQ PHPEHULNDQ XDQJ
tersebut kepada Andi untuk ditabung. Namun ibu
tidak memberikan uang tersebut secara langsung,
melainkan secara bertahap. Pada hari pertama ibu
PHPEHUL$QGLXDQJVHEHVDU5SSDGDKDUL
NHGXDLEXPHPEHUL5LQDXDQJVHEHVDU5S
begitu seterusnya uang yang diberikan oleh ibu
Sumber: http://diketiknews.
EHUWDPEDK VHEHVDU 5S VHWLDS KDULQ\D blogspot.com
Jika ibu ingin memberikan seluruh uang yang Gambar 2.240HQDEXQJ
dipunyai kepada Andi, maka berapa hari Andi akan
PHQGDSDWNDQVHOXUXKXDQJWHUVHEXW
9. Turnamen Tennis 3DGD VXDWX NHMXDUDDQ GXQLD
tennis total ada 2.048 peserta mengikuti turnamen
WHUVHEXWXQWXNPHPSHUHEXWNDQJHODUMXDUDSHULQJNDW
 GXQLD 6LVWHP \DQJ GLJXQDNDQ GDODP NHMXDUDDQ
tersebut adalah sistem cup, dimana pemenang dari
tiap pertandingan akan lolos ke babak berikutnya
dan peserta yang kalah akan langsung tereliminasi
Sumber: http://www.portalkbr.
secara otomatis.
com.
a.


Berapakah total pertandingan yang dimainkan


GDULDZDOWXUQDPHQVDPSDLSDGDEDEDNQDO"

Gambar 2.26 Pertandingan


tennis

E -LND GLDVXPVLNDQ EDKZD SDGD WLDS SHUWDQGLQJDQ MXPODK WLNHW \DQJ WHUMXDO
DGDODK EXDK EHUDSD MXPODK WLNHW \DQJ WHUMXDO VHODPD NHMXDUDDQ WHQQLV
tersebut?

10. Robot Mobil. Suatu robot mobil yang digerakkan dengan tenaga baterai
PHPLOLNLNHFHSDWDQDZDOFPGHWLN(QHUJL\DQJWHUVLPSDQGLGDODPEDWHUDL
PRELO WHUVHEXW WHUXV EHUNXUDQJ VHSDQMDQJ ZDNWX VHKLQJJD VHWHODK EHUMDODQ
VHODPDVHWHQJDKPHQLWGDULSRVLVLDZDONHFHSDWDQURERWPRELOEHUNXUDQJPHQMDGL

94

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

 FPGHWLN GDQ NHFHSDWDQQ\D EHUNXUDQJ ODJL


PHQMDGL FPGHWLN VHWHODK EHUMDODQ PHQLW
dari posisi awal, begitu seterusnya kecepatan
URERWPRELOVHODOXEHUNXUDQJVHEHVDUFPGHWLN
VHWLDSVHWHQJDKPHQLW5RERWPRELOWLGDNGDSDW
EHUMDODQ NHWLND NHFHSDWDQQ\D PHQFDSDL FP
detik.
D 3DGDMDUDNEHUDSDPHWHUGDULSRVLVLDZDOGDQ
setelah berapa menit robot mobil tersebut
akan berhenti?
b. Jika lintasan robot mobil berupa lingkaran
dengan diameter 56 cm, apakah robot mobil Sumber: http://nibiru-world.
WHUVHEXW GDSDW EHUMDODQ VHSDQMDQJ VDWX blogspot.com
Gambar 2.27 5RERWPRELO
SXWDUDQSHQXK"%HULNDQSHQMHODVDQPX

Proyek 2
Perhatikan barisan bilangan di bawah ini:

Bagaimana cara untuk mendapatkan suku-suku berikutnya dari barisan
bilangan di atas? Dapatkan rumus matematika untuk mendapatkan suku ke-n
dari barisan di atas? Barisan bilangan di atas telah secara umum dikenal oleh
PDWHPDWLNDZDQ 7XJDV NDOLDQ DGDODK WXOLVNDQ VHMDUDK VLQJNDW GDUL EDULVDQ
ELODQJDQ \DQJ GLPDNVXG VHUWD SHQHUDSDQQ\D GDODP NHKLGXSDQ NLWD VHKDULKDUL
Carilah pada beberapa literatur, baik pada buku, internet, maupun sumber lainnya.
7XOLVNDQVHFDUDUDSLGDQFHULWDNDQNHSDGDWHPDQWHPDQPXGLGHSDQNHODV

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

95

Uji Kompetensi 2

Pola, Barisan, dan Deret

 7HQWXNDQVXNXVXNXGDULELODQJDQELODQJDQGLEDZDKLQL
D6XNXNHGDULEDULVDQELODQJDQ
b. Suku ke-8 dari barisan bilangan 6, 12, 24, 48, ...
c. Suku ke-2015 dari barisan bilangan 2, 7, 12, 17, ...
d. Suku ke-10 dari barisan bilangan 15, 10, 20 , 40 , ...

9
 7HQWXNDQVXNXNHGDQVXNXNHn Un GDULEDULVDQELODQJDQEHULNXW
a. 1, 6, 11, 16, ...
b. 2, 6, 18, 54, ...
c. 100, 95, 90, 85, ...

1
5 7
, 1, , , ...

 
 /HQJNDSLODKEDJLDQEDJLDQ\DQJNRVRQJGDODPSRODELODQJDQGLEDZDKLQL
d.

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
4. Perhatikan pola bilangan di bawah ini:
 


 

 

 
dan seterusnya


96

7HQWXNDQ ELODQJDQ WHUDNKLU SDGD EDULV NH %DJDLPDQD FDUDPX


PHQGDSDWNDQQ\D"-HODVNDQVHFDUDVLQJNDW
Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

5. Pada papan catur di bawah terdapat 64 kotak. Kotak pertama diisi 6 butir
padi, kotak kedua diisi 12 butir padi, kotak ketiga diisi 18 butir padi, demikian
VHWHUXVQ\D VHWLDS NDOL SHQJLVLDQ EHUVHOLVLK EXWLU +LWXQJODK MXPODK ELML EHUDV
SDGDSDSDQFDWXUEHULNXW
1

10

11

1214

15

16

17

18

19

20

21

2224

25

26

27

28

29

40

41

4244

45

46

47

48

49

50

51

5254

55

56

57

58

59

60

61

6264

Gambar 2.28 Papan catur yang


diisi butir padi

6. Panjang Sisi Segitiga. Diketahui


keliling dari segitiga sama sisi ABC di
bawah ini adalah wFP7LWLNWHQJDKGDUL
masing-masing sisi segitiga tersebut
kemudian dibubungkan satu dengan
yang lainnya sehingga membentuk
suatu segitiga baru yang lebih kecil.
Proses ini berlangsung secara terusmenerus seperti yang terlihat pada
gambar. Apabila keliling dari segitiga
ke-8 yang terbentuk adalah 1,5 cm,
tentukan nilai dari w

B
Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.29 Segitiga sama sisi

7. Kota YPHUXSDNDQNRWD\DQJWHUOHWDNGLWHSLSDQWDLQDPXQNRWDLQLMXJDGLNHOLOLQJL
ROHKJXQXQJJXQXQJ7DEHOGLEDZDKLQLPHQXQMXNNDQVXKXXGDUDGLNRWDY pada
tiap ketinggian wilayahnya.
Ketinggian (m)

100

200400

500

600

Suhu (oC)

28

26

24

22

Suhu di kota tersebut akan turun dengan nilai tetap dengan semakin tingginya
wilayah kota yang diukur dari permukaan laut.
a. Berapakah suhu di walayah kota Y yang memiliki ketinggian 1.000 m di atas
permukaan laut?

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

97

b. Berapakah suhu di wilayah kota Y yang berada pada wilayah pantai?


NHWLQJJLDQZLOD\DKSDQWDLGLDVXPVLNDQVDPDGHQJDQNHWLQJJLDQSHUPXNDDQ
DLUODXW
c. Berapakah suhu terendah di kota YMLNDNHWLQJJLDQPDNVLPXPZLOD\DKNRWD
<DGDODKPGLDWDVSHUPXNDDQODXW"
G 0HQXUXWPXEHUDSDNDKVXKXGLZLOD\DKNRWDY yang memiliki ketinggian 700
PGLDWDVSHUPXNDDQODXW"%HULNDQDODVDQPX
8. Gaji Manajer 3DN +DG DGDODK VHRUDQJ PDQDMHU
GL VHEXDK SHUXVDKDDQ DVXUDQVL 7DKXQ ODX GLD
PHQGDSDWNDQ JDML VHEHVDU 5S SHU
bulan. Karena prestasinya, tahun ini dia mendapatkan
NHQDLNDQ JDML VHEHVDU 5S VHKLQJJD
SDGD WDKXQ LQL GLD PHQGDSDWNDQ JDML VHEHVDU
5SSHUEXODQ3DGDWDKXQGHSDQJDMLQ\D
QDLNODJLPHQMDGL5SSHUEXODQEHJLWX
VHWHUXVQ\D GLD PHQGDSDWNDQ NHQDLNDQ JDML VHEHVDU
Sumber: http://www.
5SVHWLDSWDKXQQ\D
bimbingan.org

D -LND WDKXQ LQL XVLD 3DN +DG DGDODK WDKXQ Gambar 2.300DQJHU
EHUDSDEHVDUJDMLSHUEXODQ\DQJDNDQGLGDSDWNDQ perusahaan
3DN+DGNHWLNDXVLDQ\DDGDODKWDKXQ"
b. Apabila batas pensiun di perusahaan asuransi tersebut adalah 60 tahun dan
GLDVXPVLNDQ3DN+DGDNDQPHQMDEDWVHEDJDLPDQDMHUVDPSDLGLDSHQVLXQ
DSDNDK3DN+DGSHUQDKPHQGDSDWNDQJDMLPLQLPDOVHEHVDU5S
tiap bulannya? Jika iya pada usia berapa dia mendapatkannya? Berikan
SHQMHODVDQPX
9. Pada sebuah segitiga sembarang diketahui bahwa
besar salah satu sudutnya adalah 600. Ketiga sudut
segitiga tersebut membentuk suatu barisan aritmetika.
+DVLOSHQMXPODKDQDQWDUDVXGXWSHUWDPDGHQJDQVXGXW
NHGXD DGDODK KDVLO SHQMXPODKDQ DQWDUD VXGXW
kedua dengan sudut ketiga adalah 1.400, sedangkan
KDVLOSHQMXPODKDQDQWDUDVXGXWSHUWDPDGHQJDQVXGXW
ketiga adalah 1.200. Berapakah besar kedua sudut lain
dari segitiga tersebut?

Gambar 2.31 Segitiga


sembarang

 -XPODKGDULGHUHWELODQJDQDGDODK%HUDSDEDQ\DNVXNXSDGD
deret bilangan tersebut?
11. Pabrik Sepeda. Sebuah pabrik memproduksi sepeda gunung. Permintaan pasar
terhadap sepeda gunung tersebut terus meningkat tiap bulannya. Agar tetap bisa
PHPHQXKL NHEXWXKDQ SDVDU PDND SDEULN WHUXV PHQLQJNDWNDQ MXPODK SURGXNVL
sepeda gunung tiap bulannya. Jumlah sepeda gunung yang diproduksi tiap

98

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1

bulannya membentuk suatu barisan aritmetika.


-LNDMXPODKVHSHGDJXQXQJ\DQJGLSURGXNVLSDGD
EXODQNHDGDODKXQLWGDQSDGDEXODQNH
MXPODK VHSHGD JXQXQJ \DQJ GLSURGXNVL DGDODK
XQLW7HQWXNDQ
a. Banyaknya produksi pada bulan pertama
b. Pertambahan produksi tiap bulan
c. Jumlah produksi pada tahun pertama

Sumber: : http://sumutpos.co

d. Pada bulan ke berapa setelah pabrik tersebut Gambar 2.32 Pabrik sepeda
EHURSHUDVL MXPODK SURGXNVL VHSHGD PHOHELKL
10.000 unit tiap bulannya?
 $QGUH GLNRQWUDN XQWXN EHNHUMD SDGD VXDWX
SHUXVDKDDQ VHODPD KDUL 6HEHOXP EHNHUMD
GLD GLPLQWD PHPLOLK DQWDUD GLEHUL JDML VHEHVDU
5S SHU KDUL VHODPD VHPLQJJX DWDX
GLEHULNDQ JDML VHEHVDU 5S SDGD KDUL
pertama dan bertambah dua kali lipat tiap harinya
VHODPD VHPLQJJX 0DQDNDK SLOLKDQ WHUEDLN \DQJ
KDUXVGLSLOLK$QGUHDJDUGLDPHQGDSDWNDQJDML\DQJ Sumber: : http://
PDNVLPDO"-HODVNDQMDZDEDQPX
h4rry5450ngko.blogdetik.com
Gambar 2.333HNHUMD
kantoran

 Toko Kue. Pak Udin mempunyai


VHEXDKWRNRNXH.DUHQDNXH\DQJGLMXDO
VDQJDWOH]DWPDNDEDQ\DNSHPEHOLEDUX
yang berdatangan setiap harinya untuk
membeli kuenya. Dengan semakin
larisnya usaha kue yang dimiliki oleh Pak
Udin, maka keuntungan yang didapatkan
SXQ MXJD VHPDNLQ EHUWDPEDK VHWLDS
KDULQ\D GHQJDQ MXPODK \DQJ WHWDS %LOD
total keuntungan sampai hari keempat
DGDODK 5S ULEX UXSLDK GDQ
total keuntungan sampai hari kesepuluh Sumber: : http://ipnuralam.wordpress.com
DGDODK 5S ULEX UXSLDK Gambar 2.347RNRNXH
maka tentukan total keuntungan sampai
KDULNH

MATEMATIKA

Di unduh dari : Bukupaket.com

99

14. Tantangan3HUKDWLNDQJDPEDUGLEDZDKLQL

Sumber: : Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.35 Susunan segitiga

Aturan untuk mendapatkan gambar berikutnya adalah dengan menambah gambar


segitiga sama sisi berwarna hitam dengan ukuran sisinya adalah setengah dari
masing-masing segitiga berwarna putih yang tersisa pada gambar berikutnya.
Jika diketahui luas segitiga sama sisi pada gambar pertama adalah 10 satuan luas,
tentukan luas daerah yang dibentuk oleh segitiga berwarna hitam pada gambar
ke-5. Jika kamu diminta untuk menentukan luas daerah yang dibentuk oleh
segitiga berwarna hitam pada gambar ke-8, bagaimana caramu menentukannya?
Berapakah luas daerahnya?
15. Tantangan 7LJD ELODQJDQ PHPEHQWXN VXDWX EDULVDQ DULWPHWLND$SDELOD VXNX
pertama dikurangi dengan suku ketiga, hasilnya adalah 8. Ketika suku pertama,
NHGXDGDQNHWLJDEDULVDQDULWPHWLNDWHUVHEXWPDVLQJPDVLQJGLWDPEDKGHQJDQ
5 dan 8 maka bilangan-bilangan yang dihasilkan akan membentuk suatu barisan
JHRPHWUL&DULODKEHGDGDQVXNXSHUWDPDEDULVDQDULWPHWLNDWHUVHEXW%LODQJDQ
EHUDSDVDMD\DQJWHUPDVXNGDODPEDULVDQDULWPHWLNDWHUVHEXW"

100

Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com

Semester 1