Anda di halaman 1dari 28

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan.

Simbol-simbol yang
diberi adalah yang biasa digunakan.

PERKAITAN
1

am an = am + n

am an = am

(am)n = amn

Jarak =

Titik tengah

Purata laju =

Min =

Teorem Pithagoras

c 2 a 2 b2

BENTUK DAN RUANG

Luas segi empat tepat = panjang lebar

Luas segi tiga =

Luas bagi segi empat selari = tapak tinggi

Luas trapezium =

Lilitan bulatan = d = 2r

Luas bulatan = j2

Luas permukaan melengkung silinder = 2jt

tapak tinggi

hasil tambah dua sisi selari tinggi

Luas permukaan sfera = 4j2

Isi padu prisma tegak = luas keratan rentas panjang

10

Isi padu kuboid = panjang lebar tinggi

11

Isipadu silinder = r2h

12

Isi padu kon = j2t

13

Isipadu sfera = j3

14

Isi padu piramid tegak = tapak tinggi

15

Hasil tambah sudut pedalaman poligon = (n 2) 180o

16

17
18

Faktor skala, k =

19

Luas imej = k2 luas objek

Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda
untuk mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
Jawab semua soalan.

(a) Rajah 1.1 menunjukkan satu urutan nombor

-34, -32, -29, -24, __P__, -6, _Q__, _R__

Rajah 1(a)
Tentukan nilai P, Q dan R
Jawapan:

P:_________

Q:_________

R:__________
[ 3 markah]

(b) Hitung dan berikan jawapan sebagai pecahan dalam sebutan terendah.
(i)

-0.25 X 5.2
[ 2 markah]

Jawapan:

(ii)

[ 2 markah]

Jawapan:

(c) Puan Hashimah adalah seorang peniaga secara atas talian (on-line). Dia
mengiklankan barang yang dijual di muka buku (facebook) dan instagram. Dia
menjual jamu, kerongsang dan biskut. Pada bulan Mac, jualan jamu dan biskut
Puan Hashimah adalah dalam nisbah 2:4. Jika jualan biskut ialah RM 1320 dan
jualan kerongsang adalah 5 kali ganda jualan jamu, berapakah jumlah jualan yang
diperolehi Puan Hashimah pada bulan tersebut?
[3 markah]
Jawapan:

(a) Tulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan setiap kata huraian
berikut.
[ 3 markah]

Jawapan:

(i)

Layang-layang Amirul terbang sejauh 7 meter ke arah timur.

(ii)

John berundur 3 langkah ke belakang

(iii)

Perniagaan Encik Rajoo mengalami kerugian sebanyak RM5000.

(b) (i) Hitung luas bagi bentuk cantuman dalam Rajah 2.(b)(i) berikut.
F

5cm

4cm

6cm

13cm

Rajah 2(b)(i)
[ 2 markah]
Jawapan:

(ii) Cari nilai x dalam Rajah 2(b)(ii), jika luas PQR = 84


R

12cm

Rajah 2(b)(ii)
[ 2 markah]
Jawapan:

(c) Puan Maria membeli 2 kotak krim putar, setiap kotak mengandungi
( -9 b 3cd ) m krim putar. Jika dia menggunakan semua krim putar tersebut
untuk menghias 3 biji kek, hitung kandungan krim putar yang diperlukan untuk
membuat sebiji kek.
[ 3 markah]
Jawapan:

(a) Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan () bagi pernyataan yang tidak
betul
[ 3 markah]
Jawapan:
(i)

+
a

= 180

(ii)

=
a
b

(iii)
b

+
a

= 180

(b)

(i) Hitung nilai bagi


+
[ 2 markah]

Jawapan:

(ii) Diberi A =

x 25, Cari nilai


[ 2 markah]

Jawapan:

(c) Jadual 3(c) menunjukkan harga tiga jenis kain yang ingin dibeli oleh Linda untuk
membuat baju mini kurung.
Kain
Harga per meter
Lace
RM 36
Chiffon
RM 15
Crepe
RM 18
Jadual 3(c)
Sepasang baju mini kurung memerlukan meter kain lace, 1 meter kain
Chiffon dan 2 meter kain Crepe. Berapakah yang perlu dibayar oleh Linda
untuk membeli kain-kain tersebut bagi menyiapkan 7 pasang baju.
[ 3 markah]
Jawapan:

(a) Padankan setiap yang berikut dengan ciri geometri yang betul.
[ 3 markah]
Jawapan:

(i)

(ii)

(iii)

Hanya sepasang sisi


bertentangan adalah selari
Secara amnya, tidak
mempunyai paksi simetri

Segi empat selari

Semua sisi sama panjang


Mempunyai dua paksi
simetri
Sisi bertentangan adalah
selari

Trapezium

Sisi bertentangan adalah


sama panjang dan selari
Tidak mempunyai paksi
simetri

Rombus

(b) Rajah 4(b) menunjukkan sebuah sfera.

21cm

Rajah 4(b)

Hitung luas permukaan sfera itu.( Guna

)
[ 2 markah]

Jawapan:

(c) Rajah 4(c) merupakan model sebuah khemah. Encik Ahmad merancang untuk
membina sebuah khemah bagi membolehkan anak-anaknya bermain di halaman
rumah, seperti yang ditunjukkan pada Rajah 4.1. Dengan hanya menggunakan
jangka lukis dan pembaris, lengkapkan rajah berikut mengikut ukuran yang diberi.
D

C
6cm

60
A

4cm

Rajah 4(c)
Jawapan:

[ 5 markah]

(a) Rajah 5(a) menunjukkan masa (jam) yang diperuntukkkan oleh Mei Mei untuk
mengulangkaji pelajaran setiap hari dalam tempoh dua minggu.

5, 2, 1, 2, 5, 3, 7, 3, 3, 2, 1, 1, 6, 1

Rajah 5(a)
Tentukan mod, median dan min bagi data tersebut.
[ 3 markah]
Jawapan:
Mod = __________

Median = ___________

Min =__________

(b) Jadual 5(b) menunjukkan komisyen yang diperolehi oleh Encik Tan, seorang ejen
penjual kereta.

Jenis kereta
Harga kereta (RM)
Peratusan komisyen

Jenama X

Jenama Y

120 000

85 000

5%

3%

Jadual 5(b)
Encik Tan membelanjakan komisyen yang diperolehinya sebanyak RM 6412.50.
Berapakah peratusan daripada komisyen yang tidak dibelanjakan.
[ 4 markah]
Jawapan:

(c) Rajah 5(c) menunjukkan empat titik, A, B, C dan D yang dilukis pada suatu satah
Cartes.
Y

A (- 4,6)

C (4,3)

B (- 2,1)
0

Rajah 5(c)

ABCD ialah sebuah segi empat selari. Cari koordinat bagi titik tengah AD.
[ 3 markah]
Jawapan:

(a)

Pada ruang jawapan, bulatkan jawapan sama ada setiap pernyataan yang
berikut benar atau palsu.
[ 3 markah ]

Jawapan :

(b)

(i)

Benar

Palsu

( ii )

Benar

Palsu

( iii )

Benar

Palsu

Rajah 6(b) menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O dan berjejari 7 cm.


Jika nisbah lengkok minor AB kepada lengkok major AB ialah 7 : 9.
( Guna

Soalan 4

Rajah 6(b)

Cari,
(i)
( ii )

Nilai x.
Luas sektor major AOB?
[ 4 markah ]

Jawapan :

(c)

Sebuah restoran mempunyai meja kecil k, dan meja besar b. Meja kecil boleh
memuatkan empat orang satu meja dan meja besar dapat memuatkan enam
orang satu meja. Ketaksamaan Linear yang manakah menunjukkan bilangan
maksimun pelanggan, p yang boleh ditempatkan pada satu-satu masa?
A
B
C
D
Jika sebuah restoran boleh menampung 80 orang pada satu-satu masa dan
mempunyai 5 meja kecil, berapakah sekurang-kurangnya bilangan meja
besar yang perlu disediakan oleh restoran tersebut?
[ 3 markah ]

Jawapan :

(a)

Rajah 7(a) menunjukkan satu pepejal gubahan.

Rajah 7(a)

Berdasarkan Rajah 7(a), namakan pepejal gabungan tersebut.


[ 3 markah ]
Jawapan :

( i ) ...........................................................
( ii ) ...........................................................
( iii )............................................................

(b)

Rajah 7(b) di ruang jawapan menujukkan segiempat sama ABCD. T, U, V


dan W ialah titik tengah bagi garis lurus AD, AB, BC dan CD masing-masing.
X, Y dan Z adalah titik-titik yang bergerak di dalam segiempat sama itu.

Pada rajah 7(b),


(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Lukis lokus bagi titik X dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa


sama dari AD dan BC.
Lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan YK = KV
Lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa
berjarak 6 cm dari titik C.
Seterusnya, tandakan dengan simbol persilangan bagi lokus X dan
lokus Z
[ 4 markah ]

Jawapan :

K
T

Rajah 7(b)

(c)

Ungkapkan

sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk

termudah
[3 markah]
Jawapan :

(a)

Pada ruang jawapan tandakan ( ) bagi persamaan linear dalam satu


pembolehubah dan ( x ) bagi yang bukan persamaan linear dalam satu
pembolehubah.
[ 3 markah ]

Jawapan :
5x + 7 = 15

-3a - 5 = a + 4

15p = 9 + p

(b)

Rajah 8(b) pada ruang jawapan menunjukkan sebuah sisiempat PQRS.


(i)

Pada rajah itu, lukis imej ABCD di bawah satu putaran 90 lawan arah
jam berpusat di P.

( ii )

M ialah imej bagi titik M dibawah putaran yang sama. Nyatakan titik M.
[ 4 markah ]

Jawapan :

A
6

D
4
P

C
2

M
O

(c)

En. Rahim ingin membina lorong pejalan kaki selebar 1 m di keliling taman
bunganya yang berbentuk segiempat tepat dengan panjang, p meter dan
lebar l meter.
(a)

Bentukkan satu rumus bagi luas, L m, lorong pejalan kaki itu dalam
sebutan p dan l.

(b)

Cari nilai L apabila p = 10 dan l = 8.

(c)

Cari nilai p apabila L = 48 dan l = 10


[ 3 markah ]

(a)

Berdasarkan pernyataan dibawah, kelaskan pemboleh ubah berikut kepada


pemboleh ubah bersandar atau tidak bersandar.
Kesan suhu ke atas aktiviti enzim
Jus buah-buahan yang berlainan mengandungi kuantiti vitamin c yang
berlainan
[ 4 markah ]
Jawapan :
Pemboleh ubah tak bersandar
(i)

(b)

Pemboleh ubah bersandar

..........................................

(i) ............................................

(ii) .............................................

(ii) ...........................................

Pada rajah 9(b) di bawah, titik A, B, C dan D terletak pada sebuah


bulatan. Jika BAD = 80 dan ADC = 110, hitung CED.
B

110
E

80
A

D
Rajah 9(b)

[ 2 markah ]
Jawapan :

(c)

Aminah membuat minuman anggur dengan dua cara yang berbeza. Minuman
A mengandungi 200 ml kordial anggur dan 250 ml air. Minuman B
mengandungi 300 ml kordial anggur dan 200 ml air.
( i ) Nyatakan nisbah isipadu kordial anggur kepada isipadu air dalam
minuman A dan B.
( ii ) Berapakah peratusan kordial dalam minuman A dan B?
( iii) Minuman yang manakah mempunyai rasa anggur yang lebih kuat?
Jelaskan.
[ 4 markah]

Jawapan :
(i)

( ii )

(iii )

10

(a )

Tuliskan skala lukisan di ruang jawapan yang disediakan.


(3 markah)

Jawapan :
Objek

Lukisan

10cm

10cm

10cm

10cm

10cm

2 cm

2 cm
10cm

1 cm
2 cm

0.5 cm
1 cm

Skala
(1:n)

(b)
Berjalan
Kaki
Berbasikal
150
Bas

y
y
2y
Kereta

Rajah
10(b)
Rajah 10(b) di atas menunkukkan jenis pengangkutan ke sekolah oleh
sekumpulan pelajar. Pada ruang jawapan tandakan ( ) pada pernyataan
yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.
Jawapan

(c)

(i)

25% daripada pelajar berjalan kaki ke sekolah

( ii )

Nilai bagi y ialah 60

( iii )

Nisbah bilangan pelajar yang menaiki bas kepada


bilangan pelajar yang menaiki kereta ke sekolah ialah 8 : 15.

(i ) Rajah di bawah menunjukkan sebuah tangga tersandar pada pokok kelapa


mencancang dan membentuk sudut 70 pada tanah mengufuk.

70
1m
Jarak kaki tangga tersebut dari pokok kelapa ialah 1 m. Berapakah
panjang, dalam m, tangga tersebut?
[ 2 markah ]

Jawapan :

( ii ) Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak PQR.

Diberi sin x = , cari panjang RQ, dalam cm.


[ 2 markah ]
Jawapan :

LOGO SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

UJIAN BERTULIS
SET 2

SKEMA PEMARKAHAN
No.
Soalan
1(a)

Penyelesaian dan Jawapan


P = -17
Q=7
R = 24

1(b)(i)

Sub
Markah

Jumlah
Markah

P1
P1
P1

K1

N1

(ii)

K1

N1

1(c)

2(a)(i)
(ii)
(iii)

660 @ 3300

K1

1320 + 660 + 3300

K1

5280

N1

Nombor positif
Nombor negatif
Nombor negatif

P1
P1
P1

2(b)(i)

+ (4 x 6)

(ii)

= 84
= 14

-18

K1
N1

78

2(c)

b 6cd

K1
N1

K1
K1

-6

b 2cd

N1

No.
Soalan

Penyelesaian dan Jawapan

Sub
Markah

Jumlah
Markah

3(a)(i)
(ii)
(iii)

X
X

P1
P1
P1

3(b)(i)

4+

K1
N1

5
(ii)

63 X 5

K1

315

N1

3(c)

72.70 X 7

4(a)(i)
(ii)
(iii)

4(b)

5(a)

K1

K1

508.90

N1

Trapezium
Rombus
Segi empat selari

P1
P1
P1

4x

K1

X 21 X21

N1

Garis AB = 4 cm
Pembinaan 60 dengan betul
Pembinaan 90 dengan betul
Garis BC = 6 cm
Segi tiga dan segi empat selari dibina dengan betul

K1
K1
K1
K1
N1

Mod
=1
Median = 2.5
Min
=3

P1
P1
P1

5544
4(c)

No.
Soalan
5(b)

Penyelesaian dan Jawapan


6000+ 2550 = 8550

K1

8550- 6412.50 = 2137.50

K1

N1

25%
D (2,8)

K1
N1

(-1,7)

6(b)

(i)

Benar

P1

(ii)

Palsu

P1

(iii)

Palsu

P1

K1

(i)
= 168

(ii)

K1

6(a)

Jumlah
Markah

K1

X 100%

5(c)

Sub
Markah

Luas sektor major AOB

N1

K1

= 82.13 cm atau

N1

setara

6(c)

80

P1

K1

N1
Sekurang-kurangnya 10 buah meja besar diperlukan
7(a)

Hemisfera

P1

Silinder

P1

No.
Soalan

Penyelesaian dan Jawapan


Kon

Sub
Markah
P1

Jumlah
Markah
3

7(b)

P1
P1
P1
P1

Nota : Kedua-dua persilangan ditanda P1


7(c)

(p-3)(p+3)

K1
K1

N1
8(a)

8(b)

8(c)

9(a)

P1

P1

P1

4 sisi dilukis betul

P3

3 sisi dilukis betul

P2

2 sisi dilukis betul

P1

(7,5)

N1

L =(p+2)(l + 2) pl

N1

120

N1

N1

Tak Bersandar
i)
ii)

Suhu
Jenis buah-buahan

P1
P1

No.
Soalan

Penyelesaian dan Jawapan

Sub
Markah

Jumlah
Markah

Bersandar

9(b)

9(c)

i)

Aktiviti Enzim

P1

ii)

Kuantiti vitamin c

P1

CBA = 70 (dilihat)

K1

30

N1

(a) Minuman A = 200 : 250


=4:5
Minuman B = 300 : 200

K1

=3: 2

(b) Minuman A

=
=

80%
K1

Minuman B

=
=

150%
N1

(c) Minuman B kerana peratusan cordial anggur lebih


tinggi.
Nota :Terima sebarang penjelasan lain yang
melibatkan nisbah setara.

N1

No.
Soalan
10(a)

Penyelesaian dan Jawapan


1:1

Sub
Markah
P1

Jumlah
Markah

P1

1:

P1

1:2

10(b)

K1

K1

K1
3

10(c)
t

(i)

Kos 70 =
70

K1

t =

1m
t =
t = 2.934 m
Maka panjang tangga ialah
2.934 m

ii

N1

Sin x =

=
K1
RQ

= 18

N1