Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANTRIJERON
Jl.Mayjend.D.I.Panjaitan No.82 Yogyakarta Kode Pos 55141 Te1p.(0274) 388679 Fax.(0274)
388679 EMAIL :puskmjOjou jakota.go.id / pusk miOvahoo.com
HOT LINE SMS : 081227780001 HOT LINE EMAIL : iipikOjoqjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS


MANTRIJERON NOMOR : 018. H
TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UKM DAN KOORDINATOR PROGRAM SERTA
URAIAN TUGASNYA
DI PUSKESMAS MANTRIJERON
TAHUN 2015
KEPALA PUSKESMAS MANTRIJERON
MENIMBANG

: a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban


dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan
publik pada Puskemas Mantrijeron dan dalam rangka mewujudkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan sesuai azaz-azaz umum penyelenggaran
kepemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam
memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi
dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka
perlu ditetapkan standar operasional prosedur;
b. bahwa upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud
huruf a maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas
Mantrijeron;

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian


sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4125).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata


Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3866).
7. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar operasional
prosedur.
8.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Pelayanan
Publik.
9. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
10. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKA N
MENETAPKAN

KEPUTUSAN
KEPALA
PUSKESMAS
MANTRIJERON
KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UKM
DAN KOORDINATOR PROGRAM SERTA URAIAN TUGASNYA

PERTAMA

Menunjuk yang namanya terlampir dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini


sebagai petugas Penanggung jawab UKM dan koordinator program;
Uraian Tugas Penanggung Jawab UKM dan Koordinator/Pelaksana Program
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini dipergunakan
sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas Puskesmas Mantrijeron;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari
terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

KfDUA
KETIGA

Ditetapkan di
Pada tanggal

Paraf Hierarkhi
No Jabatan Paraf
Ka.Sub.
Bag TU

: Yogyakarta
13 April 2015

Kepala
Tgl.

drg. Ambarwati Triwinahyu


NIP. 19661221 200604 2 001

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!


Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.
https://www.freepdfconvert.com/membership