Anda di halaman 1dari 66

ArmCAD 6

program za izdelavo armaturnih nartov


[aurirano za Build 6028]

V teh navodilih so pojasnjene samo nove zmonosti


programa, oziroma ukazi ki niso v programu ArmCAD 2005,
tako so namenjena predvsem uporabnikom programa
ArmCAD 2005.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

Vsebina
1. UVOD ......................................................................................................... 5
1.4

Zagon programa ...................................................................................... 5

2. RISANJE OPAA ......................................................................................... 6


2.1

Delo z listo pozicij opaev (POZICIJE OPAEV) ............................................ 6

3. RISANJE PALIC V VZDOLNEM POGLEDU ................................................... 7


3.1

Nova pozicija poljubna palica (POLJUBNA) ................................................ 7

3.2

Nova pozicija - tipska palica (TIPSKA) ........................................................ 7

3.3

Obstojea pozicija - ista geometrija (OBSTOJEA) ....................................... 9

3.4

Obstojea pozicija nova geometrija (REPREZENT) ................................... 10

3.5

Risanje armature krino armirane ploe .................................................. 11

4. RISANJE PALIC V SERIJI.......................................................................... 12


4.1

Konstantna serija v osnovi ...................................................................... 12

4.2

Konstantna serija v vzdolnem prerezu..................................................... 13

4.3

Konstantna serija v prenem prerezu ....................................................... 14

4.4

Spremenljiva serija v osnovi.................................................................... 15

4.5

Spremenljiva serija v vzdolnem prerezu .................................................. 16

4.6

Spremenljiva serija v prenem prerezu ..................................................... 17

4.7

Pokrivanje plo z lonimi palicami ........................................................... 18

4.8

Pokrivanje plo s serijami palic ............................................................... 19

4.9

Pokrivanje s konstruktivno armaturo ........................................................ 20

5. RISANJE PALIC V PRENEM PREREZU ...................................................... 21


5.1

Posamezno postavljanje palic v prenem prerezu (POSAMEZNO) ................. 21

5.2

Skupinsko postavljanje palic vzdol podane linije (VZDOL LINIJE) .............. 22

5.3

Skupno postavljanje palic v prenem prerezu (CELI PREREZ) ...................... 23

5.4

Kreiranje prereza ................................................................................... 23

6. KOTIRANJE PALIC .................................................................................... 25


6.5

Specifikator s tabelo ............................................................................... 25

7. EDITIRANJE PALIC................................................................................... 26
7.1

Delo z bazami pozicij (BAZA POZICIJ) ...................................................... 26


Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

7.4

Vekratno nadaljevanje armature ............................................................ 29

7.8

Dodajanje segmenta .............................................................................. 30

8. RISANJE MRENE ARMATURE................................................................... 32


8.1

Posamezno postavljanje mre (POSAMEZNO POSTAVLJANJE) ...................... 32

8.2

Serijsko postavljanje mre znotraj podane konture (SERIJA MRE) .............. 33

8.3

Postavljanje mre v prenem prerezu (MREA V PRENEM PREREZU) .......... 33

8.5

Baza pozicij mrene armature (BAZA POZICIJ MRE) ................................. 34

8.7

Editiranje mre (EDIT ENTITET) ............................................................... 35

9. POMONI UKAZI ZA LAJE RISANJE ........................................................ 36


9.1

Nastavitev vidnosti ArmCAD-ovih entitet (VIDNOST ENTITET) .................... 36

9.4

Okvir risbe ............................................................................................ 37

10. KREIRANJE BAZ KATERE PROGRAM UPORABLJA PRI SVOJEM DELU ....... 38
10.1 Kreiranje baze tipskih palic (BAZA TIPSKIH PALIC) .................................... 38
10.3 Kreiranje baze tipskih mre (BAZA TIPSKIH MRE) .................................... 39
11. NASTAVITEV PARAMETROV KATERE PROGRAM UPORABLJA PRI SVOJEM
DELU ...................................................................................................... 40
11.1 Nastavitev barv in fontov za ArmCAD-ove entitete (PARAMETRI) ................ 40
11.2 Definiranje stilov kotiranja ArmCAD-ovih entitet (STILI KOTIRANJA)........... 42
11.3 Predpisi ................................................................................................ 43
11.4 Funkcionalnost ...................................................................................... 43
11.6 Definiranje naina prikaza palic v risbi (IZGLED ENTITET) ........................... 45
11.7 Podatki narta razreza palic .................................................................... 46
11.8 Izvoz konfiguracijskih datotek ................................................................. 48
11.9 Uvoz konfiguracijskih datotek .................................................................. 48
11.10

Shranjevanje v format ArmCAD 2005 ............................................... 50

12. POROILO .............................................................................................. 51


12.1 Vsebina poroila .................................................................................... 51
12.3 Formatiranje poroila ............................................................................. 51
12.3.3

Glava ..................................................................................................... 52

12.3.4

Tekst...................................................................................................... 53

12.3.5

Palice - specifikacija ................................................................................. 54

12.3.6

Palice - specifikacija 2 .............................................................................. 55

12.3.7

Palice - izvleek ....................................................................................... 56

12.3.8

Palice - izvleek opaa .............................................................................. 57

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

12.3.9

Palice - izvleek (SNIP) ............................................................................. 57

12.3.10

Nart razreza - specifikacija ...................................................................... 59

12.3.12

Tabela specifikatorjev ............................................................................... 61

12.3.13

Mree - specifikacija ................................................................................. 63

12.3.14

Mree - izvleek....................................................................................... 64

12.9 Grupiranje opaev ................................................................................. 64


13. IMPORT ARMATURE ............................................................................... 66
13.2 Import obiajne armature plo v program ArmCAD 6............................... 66

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

1. UVOD
1.4 Zagon programa
ARMCUI

Ukaz s katerim se izvri ponovno kreiranje Menu-ja in Toolbar-ov programa


ArmCAD. Ta ukaz se uporabi, e se iz kakrnega razloga po zagonu programa
ne prikae Menu ali kak Toolbar (orodna vrstica). Zaene se z vnosom imena v
ukazni liniji. Ukaz se lahko uporabi samo v verziji ArmCAD-a za AutoCAD.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

2. RISANJE OPAA
2.1 Delo z listo pozicij opaev (POZICIJE OPAEV)

Dialog za definiranje pozicij opaev


Znamka

polje za vnos marke betona, ki se bo prikazovala v ustrezni koloni poroila za


rekapitulacijo palic po SNIP predpisih.

Volumen

polje za vnos volumna betona, ki se bo prikazoval v ustrezni koloni poroila za


rekapitulacijo palic po SNIP predpisih.
Simbol ki oznauje, da je dani poziciji opaa pridruena armatura, ki ima
dolino vejo od nabavne doline definirane v dialogu za podatke narta
razreza.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

3. RISANJE PALIC V VZDOLNEM


POGLEDU
3.1 Nova pozicija poljubna palica (POLJUBNA)

Dialog za definiranje numerinih podatkov palice


Z aktiviranjem tega gumba se odpre dialog za definiranje pozicije opaa.
Po vnosu kosov palic, je to vrednost mogoe postaviti za razumevano
vrednost z aktiviranjem tega gumba. e je gumb neaktiven, vrednost v edit
polju ustreza razumevani vrednosti.
Reprezent

Stikalo za kreiranje nove pozicije kot reprezenta iz inicialne geometrije palice.


Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Konci
Iz zaprte liste je mogoe izbrati novo vrsto kazalcev palice, tako imenovani kontra kazalec,
ki ima kot 135. e se iz liste izbere Kazalec + ali Kontra kazalec + se bo pri kazalcu
prikazala e mini oznaka pozicije.

3.2 Nova pozicija - tipska palica (TIPSKA)


Prikaz
Iz zaprte liste je mogoe izbrati vrsto palice, ki se bo prikazovala v zgornjem delu dialoga:
Palice, Stremena, Specialne (3D) in Vse. Specialne (3D) palice so posebna vrsta
palic s 3D geometrijo, ki slui za laje definiranje tako imenovanih distannikov.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

Dialog v okviru ukaza Tipska palica


Odpre se dialog za definiranje pozicij opaev.
Po vnosu kosov palic, je to vrednost mogoe postaviti za razumevano
vrednost z aktiviranjem tega gumba. e je gumb neaktiven, vrednost v edit
polju ustreza razumevani vrednosti.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

3.3 Obstojea pozicija - ista geometrija


(OBSTOJEA)

Dialog za izbor obstojee pozicije armature


Reprezent

Stikalo za postavitev reprezenta pozicije v risbo.


Po vnosu kosov palic, je to vrednost mogoe postaviti za razumevano
vrednost z aktiviranjem tega gumba. e je gumb neaktiven, vrednost v edit
polju ustreza razumevani vrednosti.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Parametri spremenljive pozicije


V risbi je mona postavitev reprezenta spremenljive pozicije s tono geometrijo ene od palic te
pozicije. V tem delu dialogu se s pomojo drsnikov izbere palica iz serije, katere geometrijo bo
imel reprezent v risbi. Desno od drsnika se izpisuje informacija o tevilki izbrane palice v seriji
in dolina te palice.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

10

3.4 Obstojea pozicija nova geometrija


(REPREZENT)
Z izborom ukaza Reprezent iz menija ArmCAD
pojavi sporoilo:

Palica, se v ukazni vrstici

Prva toka (Polilinija/Krog/Spirala/obstojeA):


Z izborom podopcije obstojeA je mogoe pretvoriti instance palice v reprezent iste
geometrije.

Dialog za kreiranje reprezenta obstojee pozicije


Po vnosu kosov palic, je to vrednost mogoe postaviti za razumevano
vrednost z aktiviranjem tega gumba. e je gumb neaktiven, vrednost v edit
polju ustreza razumevani vrednosti.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

11

3.5 Risanje armature krino armirane ploe

Dialog v okviru ukaza Krino armirana ploa


Po vnosu kosov palic, je to vrednost mogoe postaviti za razumevano
vrednost z aktiviranjem tega gumba. e je gumb neaktiven, vrednost v edit
polju ustreza razumevani vrednosti.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

12

4. RISANJE PALIC V SERIJI


4.1 Konstantna serija v osnovi

Dialog za definiranje numerinih


podatkov konstantne seriji v osnovi
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.
Redko

Stikalo za redki prikaz serije v risbi, oziroma program bo samo na posameznih


mestih izrisoval simbole ki kaejo na poloaj palic znotraj kreirane serije.
Odpre se dialog za definiranje redkega prikaza serije palic, s tem da je
dostopno tudi e nekaj definiranih in obiajnih razporeditev.

Upogibanje v ravnini
Stikalo ki omogoa armiranje obmoja s palicami ukrivljenimi v ravnini
pokrivanja.
Gumb, ki kae, da je tevilo kosov palic zaklenjeno in ostane nespremenjeno
pri 'gripanju' serije.
Gumb, ki kae, da tevilo kosov palic ni zaklenjeno in se lahko spremeni pri
'gripanju' serije, razmik pa ostaja isti.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

13

4.2 Konstantna serija v vzdolnem prerezu

Dialog za definiranje numerinih podatkov konstantne serije


v vzdolnem prerezu
Rona nastavitev prikaza
Stikalo za vklop redkega prikaza, oziroma program bo samo na posameznih
mestih izrisoval simbole, ki kaejo na poloaj palic znotraj serije.
Odpre se dialog za definiranje redkega prikaza serije palic, s tem da je
dostopno tudi e nekaj definiranih in obiajnih razporeditev.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Gumb, ki kae, da je tevilo kosov palic zaklenjeno in ostane nespremenjeno
pri 'gripanju' serije.
Gumb, ki kae, da tevilo kosov palic ni zaklenjeno in se lahko spremeni pri
'gripanju' serije, razmik pa ostaja isti.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

14

4.3 Konstantna serija v prenem prerezu

Dialog za definiranje numerinih podatkov konstantne serije


v prenem prerezu
Rona nastavitev prikaza
Stikalo za vklop redkega prikaza, oziroma program bo samo na posameznih
mestih izrisoval simbole, ki kaejo na poloaj palic znotraj serije.
Odpre se dialog za definiranje redkega prikaza serije palic, s tem da je
dostopno tudi e nekaj definiranih in obiajnih razporeditev.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Gumb, ki kae, da je tevilo kosov palic zaklenjeno in ostane nespremenjeno
pri 'gripanju' serije.
Gumb, ki kae, da tevilo kosov palic ni zaklenjeno in se lahko spremeni pri
'gripanju' serije, razmik pa ostaja isti.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

15

4.4 Spremenljiva serija v osnovi

Dialog za definiranje numerinih podatkov spremenljive serije v osnovi


Redko

Stikalo za redki prikaz serije v risbi, oziroma program bo samo na posameznih


mestih izrisoval simbole ki kaejo na poloaj palic znotraj kreirane serije.
Odpre se dialog za definiranje redkega prikaza serije palic, s tem da je
dostopno tudi e nekaj definiranih in obiajnih razporeditev.

Upogibanje v ravnini
Stikalo ki omogoa armiranje obmoja s palicami ukrivljenimi v ravnini
pokrivanja.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Gumb, ki kae, da je tevilo kosov palic zaklenjeno in ostane nespremenjeno
pri 'gripanju' serije.
Gumb, ki kae, da tevilo kosov palic ni zaklenjeno in se lahko spremeni pri
'gripanju' serije, razmik pa ostaja isti.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.
Segmenti znotraj obmoja
Vsi segmenti

stikalo ki oznauje, da se bo cela palica nahajala znotraj obmoja.

Samo izbrani

stikalo, ki oznauje, da se bodo samo izbrani segmenti palice nahajali znotraj


obmoja. Ko se vklopi, se na geometriji pozicije prikazujejo tudi tevilke
segmentov. V edit polje pod stikalom se daje tevilka segmenta ali niza

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

16
segmentov in se aktivira z gumbom
palice nahajajo znotraj obmoja.

, tako se samo izbrani segmenti

4.5 Spremenljiva serija v vzdolnem prerezu

Dialog za definiranje numerinih podatkov spremenljive seriji


v vzdolnem prerezu
Rona nastavitev prikaza
Stikalo za vklop redkega prikaza, oziroma program bo samo na posameznih
mestih izrisoval simbole, ki kaejo na poloaj palic znotraj serije.
Odpre se dialog za definiranje redkega prikaza serije palic, s tem da je
dostopno tudi e nekaj definiranih in obiajnih razporeditev.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Gumb, ki kae, da je tevilo kosov palic zaklenjeno in ostane nespremenjeno
pri 'gripanju' serije.
Gumb, ki kae, da tevilo kosov palic ni zaklenjeno in se lahko spremeni pri
'gripanju' serije, razmik pa ostaja isti.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

17

4.6 Spremenljiva serija v prenem prerezu

Dialog za definiranje numerinih podatkov spremenljive serije


v prenem prerezu
Rona nastavitev prikaza
Stikalo za vklop redkega prikaza, oziroma program bo samo na posameznih
mestih izrisoval simbole, ki kaejo na poloaj palic znotraj serije.
Odpre se dialog za definiranje redkega prikaza serije palic, s tem da je
dostopno tudi e nekaj definiranih in obiajnih razporeditev.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Gumb, ki kae, da je tevilo kosov palic zaklenjeno in ostane nespremenjeno
pri 'gripanju' serije.
Gumb, ki kae, da tevilo kosov palic ni zaklenjeno in se lahko spremeni pri
'gripanju' serije, razmik pa ostaja isti.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

18

4.7 Pokrivanje plo z lonimi palicami

Dialog za definiranje numerinih podatkov


kreirane serije
Odpre se dialog za definiranje pozicij opaev.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Upogibanje v ravnini
Stikalo ki omogoa armiranje obmoja s palicami ukrivljenimi v ravnini
pokrivanja.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

19

4.8 Pokrivanje plo s serijami palic

Dialog za definiranje podatkov za armiranje obmoja


Odpre se dialog za definiranje pozicij opaev.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.
Omejitev dolin palic
Iz zaprte liste je omogoen izbor nainov avtomatske delitve in nadaljevanja serij palic, ki
imajo dolino vejo od vnaprej definirane nabavne oziroma transportne doline. Ponujene so
naslednje opcije:
- Brez omejitve doline
- Rezane na zaetku, cele na koncu
- Rezane na koncu, cele na zaetku
- Izmenino na zaetku in koncu
- Rezane na sredini, cele na koncih
- Rezane na koncih, cele v sredini
- Izmenino v sredini in koncih
- Brez variabilnih pozicij
Gumb za aktiviranje dialoga za definiranje narta razreza palic. V njem se
vsem armaturam aktivnega predpisa lahko podajo nabavne doline. Z
izhodom iz dialoga se podana vrednost nabavne doline armature za
pokrivanje avtomatsko postavi v desno edit polje. Nabavna dolina se lahko
poda tudi direktno, brez vhoda v dialog. Pri pokrivanju izbranega obmoja bo
program kreiral serije s palicami, katerih dolina je manja ali enaka vrednosti,
ki je podana v tem edit polju.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

20
Dovoljeno odstopanje ls
edit polje za vnos maksimalnega dovoljenega zmanjanja v procentih,
oziroma poveanja doline preklopa. Uporabi se zato, da se preprei
postavitev zelo kratkih pozicij, vekratnega preklapljanja palic inp.. e se iz
liste izbere opcija Brez variabilnih pozicij, to edit polje menja naziv v
Koeficient poveanja preklopa. im manja je vrednost tega koeficienta,
bo velikost dodatnega (odvenega) preklopa manja, vendar se bo povealo
tevilo razlinih pozicij, ki se pri tem formirajo. Nasprotno, veja vrednost
tega koeficienta bo zmanjala tevilo razlinih pozicij palic, vendar bo koliina
dodatnega (odvenega) preklopa veja.

4.9 Pokrivanje s konstruktivno armaturo

Dialog za definiranje numerinih podatkov konstruktivne armature


Odpre se dialog za definiranje pozicij opaev.
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

21

5. RISANJE PALIC V PRENEM


PREREZU
5.1 Posamezno postavljanje palic v prenem
prerezu (POSAMEZNO)

Dialog za definiranje numerinih podatkov


palic v prenem prerezu
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

22

5.2 Skupinsko postavljanje palic vzdol podane


linije (VZDOL LINIJE)

Dialog za definiranje numerinih podatkov


palic v prenem prerezu
Odpre se dialog za definiranje nainov prikaza palic v risbi.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

23

5.3 Skupno postavljanje palic v prenem prerezu


(CELI PREREZ)

Dialog za definiranje numerinih podatkov palic v prenem prerezu


Odpre se dialog za definiranje pozicij opaev.
Odpre se dialog za definiranje stilov kotiranja.

5.4 Kreiranje prereza

Dialog za nastavitev parametrov kreiranega prenega prereza v gredah

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

24
Ureditev vrstnega reda
Gumbi s katerimi se nastavi globinski vrstni red presekanih palic. Razpored
palic, ki je enkrat nastavljen se pomni in se prikazuje pri vsakem novem
kreiranju prereza iz istega nosilca. Sprememba vrstnega reda se vri tako, da
se najprej s klikom mike izbere presekana palica (izbrana palica se v risbi v
dialogu oznauje s posebno barvo), zatem se pa z izborom ustreznih gumbov
privede v eleni poloaj.
- Izbrana palica se premakne na prvo mesto v tej vrsti, gledano z leve
- Izbrana palica se premakne za eno mesto levo
- Izbrana palica se premakne za eno mesto desno
- Izbrana palica se premakne na zadnje mesto v tej vrsti, gledano z leve

Palice iz sredine so premaknjene v vogale stremena

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

25

6. KOTIRANJE PALIC
6.5 Specifikator s tabelo
S pomojo tega ukaza je v risbo omogoena postavitev posebne vrste specifikatorja,
ki prikazuje tabelo z geometrijo in dimenzijami vseh segmentov palice, kot tudi skupno dolino
palice. Najpogosteje se uporablja pri spremenljivih serijah, ker se tedaj za vsako palico v seriji
prikazujejo vsi navedeni podatki.

Dialog za definiranje specifikatorja s tabelo


Stil kotiranja

Zaprta lista iz katere se aktivira e prej kreiran stil kotiranja za specifikator.

Vodoravna tabela
Stikalo za nastavitev orientacije tabele.
tevilo vrstic za sliko
Edit polje za vnos viine vrstice, v kateri se prikazuje geometrija pozicije ipke.
Spremeni kot

Gumb za spremembo kota slike geometrije

Vodoravno ravnanje slike


Lista z izborom vodoravnih poloajev v tabeli.
Vertikalno ravnanje slike
Lista z izborom vertikalnih poloajev v risbi.
V dialogu za Formatiranje poroila, v okviru strani Tabela specifikatorjev je mogoe
definirati vse parametre vezane za istoimensko tabelo, dokler v okviru strani Tekst lahko
definirate vse podatke o vrsti, barv in velikosti tekstov, kot tudi barvi tabele.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

26

7. EDITIRANJE PALIC
7.1 Delo z bazami pozicij (BAZA POZICIJ)

Dialog ukaza Baza pozicij


- e je armaturi, iz katere je kreirana pozicija, podana omejitev doline, se v listi pred
shematskim prikazom geometrije pozicije izpisuje tudi ustrezen simbol. Simbol
oznauje, da je dolina pozicije manja od podane transportne doline, dokler simbol >L
kae, da je dolina pozicije veja od podane transportne doline.
- e je geometrija dane pozicije armature tridimenzionalna, se v listi pred prikazom izpisuje
simbol 3D.
Opomba

Edit polje v katerem se za vsako pozicijo lahko vnese popolnoma poljubni


tekst. Tekst se izpisuje v koloni Opomba v poroilu Palice specifikacija. e se
tekst vnese med zavite oklepaje {} se bo pa tekst izpisal v koloni Izgled
palice.
Ta gumb je dostopen samo, e je iz liste izbrano zaprto poligonalno streme. Z
aktiviranjem se odpre dialog, v katerem se lahko naredi sprememba stremena
iz prosto zaprto v streme z enim preklopom in obratno.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

27

Sprememba stremena iz prosto zaprto v


streme z enim preklopom

Sprememba stremena z enim preklopom v


prosto zaprto streme

Na zgornji sliki je v dialogu prikazana geometrija izbranega stremena, dokler


sta na spodnjih slikah prikazani moni spremembi poloaja preklopa. Stikalo
Oblika definira izbor preklopa.
Z aktiviranjem tega gumba se odpre dialog, v katerem se izbrani poziciji lahko
podajo parametri oblikovanja, ki so razlini od aktivnega predpisa. e se
poziciji spremenijo parametri oblikovanja, se za prikazom geometrije izpie
simbol ~R.
Sort

Z izborom tega gumba se odpre dialog za sortiranje pozicij armature.

Izgled dialoga za sortiranje pozicij armature

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

28
Aktiven opa

Sortirajo se samo pozicije armature, ki pripadajo aktivnemu opau.

Skupina opaev - posamezno


Sortirajo se pozicije armature iz vseh opaev, ki pripadajo izbrani skupini.
Izbor skupine opaa se vri iz zaprte liste, ki se nahaja zraven stikala.
Sortiranje se vri za vsak opa posebej. Efekt je isti, kot da se je vsak opa
posebej obravnaval kot aktiven.
Skupina opaev - zbirno
Pozicije armature iz vseh opaev, ki pripadajo izbrani skupini, se sortirajo
skupaj.
Izloi neuporabljene pozicije
Iz baze bodo umaknjene vse pozicije armature, ki imajo tevilo kosov enako
ni in nimajo niti ene instance v risbi (pozicije pri katerih simbol tipa armature
sploh ni definiran). Ta kriterij je dostopen, ko se sortira z Vsi opai in
Skupina opaev - posamezno.
Enolino numeriranje
Ta kriterij je dostopen ko se sortira s Skupina opaev zbirno. Vse pozicije
armature iz vseh opaev, ki pripadajo izbrani skupini, se numerirajo skupaj,
kar pomeni da bodo tevilke enoline. Zaetna tevilka numeriranja se poda v
edit polju n1, ki se nahaja v nadaljevanju imena kriterija.
Sortiraj

Ko je to stikalo vklopljeno, se sortiranje pozicij armature vri po kriterijih, ki


so prikazani v tabeli. Pomembnost vsakega kriterija je odvisna od vrstnega
reda. Vrstni red kriterijev sortiranja se nastavlja z gumbi
Gor in Dol.

Sortirati po dolini palice


Pozicije armature se sortirajo po svoji dolini. Razumevano obnaanje je, da
se sortira od najmanje do najveje doline. Pri spremenljivih pozicijah se za
primerjavo uporabi najdalja palica.
Z desnim klikom mike na eno vrstico v tabeli se odpre meni z opcijo Obrniti razvrstitev,
kar pomeni obratni vrstni red tega sortiranja. Na primer za kriterij Sortirati po dolini palice to
pomeni od najveje do najmanje doline. Za imenom kriterija sortiranja s spremembo se
postavi simbol *.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

29

7.4 Vekratno nadaljevanje armature

Dialog ukaza Vekratno nadaljevanje armature


Glede na izbran tipa sidranja v zaprti listi Tip sidranja, program iz aktivnega predpisa
prevzame prej definirano dolino sidranja natezne (ls1), oziroma tlane armature (ls2) in jo
prikae v edit box-u ls=. Torej e je vklopljeno stikalo ls=ls1, bo prikazana vrednost
predstavljala potrebno dolino sidranja natezne armature, e je pa vklopljeno ls=ls2, bo
vrednost predstavljala potrebno dolino sidranja tlane armature.
Dovoljeno zmanjanje preklopa
V to polje se vnese najveja vrednost, za katero lahko program zmanja
podano dolino preklopa, da bi se izognili postavitvi zelo kratkih palic. e je
potrebno postaviti palico, katere dolina je manja ali enaka podani vrednosti,
bo program namesto da postavi tako palico na njeno mesto premaknil
sosednjo, pri emer se bo za dolino premika zmanjal preklop premaknjene
palica s palico na drugem koncu.
Konci

Lista iz katere se izbira nain zakljuka palice dobljene z nadaljevanjem. e so


na koncih palice izbrane kljuke ali kazalci, se lahko njihova orientacija
spremeni s stikalom zraven liste v enega od dveh monih poloajev. Vano je
omeniti, da se bodo konci, ki so obstajali pred nadaljevanjem, konevali na
isti nain tudi po nadaljevanju.

Postavi za default
e se to stikalo vklopi, si bo program zapomnil trenutne vrednosti parametrov
v dialogu in se bodo pri nadaljnjem delu upotevale.
Cela pozicija

Ko je to stikalo izklopljeno se nadaljuje samo izbrana instanca, e je pa


vklopljeno, pa vse instance aktivne pozicije armature.

Omejitev dolin palic


Iz zaprte liste se izbira nain nadaljevanja palic, oziroma kak medsebojni
poloaj bosta zavzeli palici, katere dolina je enaka podani nabavni dolini in
palice, katere dolina je manja od nabavne. Ponujene so naslednje opcije:
- Rezane na zaetku, cele na koncu
- Rezane na koncu, cele na zaetku
- Izmenino na zaetku in koncu - dostopno samo pri nadaljevanju serij
- Rezane v sredini, cele na koncih
Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

30
- Rezane na koncih, cele v sredini
- Izmenino v sredini in koncih - dostopno samo pri nadaljevanju serij
- Vse enake pozicije dostopno samo pri enosegmentnih palicah
Nabavna dolina
Edit polje za vnos maksimalne doline, katero imajo lahko palice po
nadaljevanju.
Gumb za aktiviranje dialoga za definiranje narta razreza palic. V njem se
vsem armaturam aktivnega predpisa lahko podajo nabavne doline. Z
izhodom iz dialoga se vrednost nabavne doline avtomatsko postavi v edit
polje Nabavna dolina.
Auto

S to opcijo se doline palic, ki so kraje od podane nabavne doline, lahko


podaljajo na izbrani del nabavne doline, vendar na raun poveanja
preklopa. Izbor dela nabavne doline se vri iz zaprte liste, ki postane
dostopna, ko se stikalo vklopi. Ponujene so vrednosti: 1, 1/2, 1/3, 1/4,
1/3;1/2, 1/4;1/3.

Vse enake pozicije


e je to izbrano, se v dialogu pojavita e dva parametra:
tevilo delov - edit polje za vnos tevila palic enake doline, katere bo
program kreiral namesto izbrane palice, z upotevanjem podane doline
preklopa ls.
Dolina enega dela - edit polje za vnos elene doline ene palice. Ta dva
podatka sta povezana, oziroma za podano tevilo delov se izrauna njihova
dolina in obratno.
e se nadaljevanje armature s podanimi parametri ne more izvriti, bo program v sami risbi v
dialogu izpisal ustrezno sporoilo.

7.8 Dodajanje segmenta


S tem ukazom se na izbranem koncu palice lahko doda poljubno tevilo novih
segmentov poljubne geometrije. Z izborom iz menija ArmCAD Palica ali ikone
program zahteval izbor instance, kateri se bodo dodajali segmenti:

, bo

Izbor palice:
Izbor se vri z miko, ko se kazalec nahaja nad palico, pri emer se izbere bliji konec palice.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

31

1. LM

Izbor palice za dodajanje novih segmentov na desnem koncu


Po izboru palice se preide v proceduro vnosa poljubne polilinije, zaetna toka je e izbran
konec palice:
Naslednja toka (Lok):
Po izboru se pojavijo nove podopcije:
Naslednja toka (Lok/Nazaj/Konec) <Konec>:
Sama procedura dodajanja novih segmentov je ista kot pri ukazu za kreiranje palice poljubne
geometrije Poljubna.

Na desnem koncu palice so dodani 3 novi segmenti

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

32

8. RISANJE MRENE ARMATURE


8.1 Posamezno postavljanje mre (POSAMEZNO
POSTAVLJANJE)

Dialog ukaza Posamezno postavljanje


Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje pozicij opaev.
Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje naina prikaza mree v
risbi.
Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

33

8.2 Serijsko postavljanje mre znotraj podane


konture (SERIJA MRE)

Dialog za definiranje numerinih podatkov o seriji mre


Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje pozicij opaev.
Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje naina prikaza mree v
risbi.
Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje stilov kotiranja.

8.3 Postavljanje mre v prenem prerezu (MREA V


PRENEM PREREZU)

Dialog ukaza Mrea v prenem prerezu

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

34
Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje naina prikaza mree v
risbi.
Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje stilov kotiranja.

8.5 Baza pozicij mrene armature (BAZA POZICIJ


MRE)

Dialog ukaza Baza pozicij mre


Opomba

Edit polje za vnos poljubnega komentarja, ki se bo prikazoval v poroilu


specifikacije mre v koloni Opomba.

Aktiviranje ukaza Sort odpre dialog:

Dialog za sortiranje
Izloi neuporabljene pozicije
Iz liste se umaknejo vse pozicije, ki so popolnoma prazne, oziroma pozicije
brez instanc v risbi.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

35
Sortiraj po tipu mree vrstnega reda v bazi tipskih mre
V listi bodo pozicije sortirane po vrstnem redu, ki ga imajo v dialogu za bazo
tipskih mre. Za ta nain sortiranja je mogoe vklopiti stikalo Obrniti
razvrstitev.
Sortiraj po povrini prenega prereza
V listi bodo pozicije sortirane po povrini prenega prereza, od najmanje do
najveje. Za ta nain sortiranja je mogoe vklopiti stikalo Obrniti
razvrstitev.

8.7 Editiranje mre (EDIT ENTITET)

Dialog za posamezno editiranje podatkov mre


Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje pozicij opaev.
Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje naina prikaza mree v
risbi.
Aktiviranje tega gumba odpre dialog za definiranje stilov kotiranja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

36

9. POMONI UKAZI ZA LAJE


RISANJE
9.1 Nastavitev vidnosti ArmCAD-ovih entitet
(VIDNOST ENTITET)

Dialog ukaza Vidnost entitet


Kolone v tabeli s pozicijami opaev imajo naslednji pomen:
Kolona v kateri se nahaja simbol, ki pomeni vidnost opaa ali ne.
Kolona v kateri se prikazuje simbol, ki pomeni da so vse pozicije armature v
danem opau zaklenjene, oziroma da se jim grip toke ne bodo prikazovale
in je onemogoena sprememba geometrije pozicij s premikanjem teh tok.
Kolona v kateri se prikazuje simbol, ki pomeni, da so vse kote armature v
danem opau zaklenjene, oziroma da se jim grip toke ne bodo prikazovale
in je onemogoena sprememba geometrije kot s premikanjem teh tok.
Kolone v tabeli s pozicijami armature palic/mre imajo naslednji pomen:
Kolona v kateri se nahaja simbol, ki pomeni vidnost pozicije ali ne.
Kolona v kateri se prikazuje simbol, ki pomeni da je pozicija zaklenjena.
Kolona v kateri se prikazuje simbol, ki pomeni da so vse kote pozicije
zaklenjene.
Vklop/izklop simbola se vri z desnim klikom mike, ko je kazalec nad eleno celico tabele.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

37

9.4 Okvir risbe

Dialog ukaza Okvir risbe


Nart pregibanja risbe
Ko je vklopljeno, postanejo dostopni parametri za definiranje nainov
pregibanja papirja za tiskanje.
Format okvirja

Definiranje dimenzij velikosti papirja za tiskanje. Ko je vklopljeno


stikalo Standarden format se iz zaprte liste lahko izbere nek
ponujen standardni format papirja (A0 do A10, B0 do B10, C0 do
C10). e se format ne nahaja v listi, je potrebno aktivirati stikalo
Poljubni format, ter podati dimenzije v naslednjih edit box-ih.

Tip

Lista za izbor enega od ponujenih nainov pregibanja papirja.

Pri postavitvi okvirja v risbo se mesta za pregib papirja oznaijo z linijami v robovih okvirja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

38

10. KREIRANJE BAZ KATERE


PROGRAM UPORABLJA PRI
SVOJEM DELU
10.1

Kreiranje baze tipskih palic (BAZA TIPSKIH


PALIC)

Dialog ukaza Baza tipskih palic


V bazi tipskih palic je uvedena posebna vrsta specialnih palic s 3D geometrijo, osnovni namen
je laje definiranje palic distannikov/jahaev.

Dialog za definiranje parametrov tipske palice


Vrsta palice

Zaprta lista za izbor vrste palice: Palice, Stremena in Specialne (3D).

Zaetek

Edit polje za vnos doline segmenta pravokotno na ravnino prikaza, ki se


dodaja na zaetek palice. Pozitivna vrednost pomeni segment pred ravnino
prikaza, negativna vrednost pa pomeni segment za ravnino prikaza.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

39
Konec

10.3

Edit polje za vnos doline segmenta pravokotno na ravnino prikaza, ki se


dodaja na konec palice. Pozitivna vrednost pomeni segment pred ravnino
prikaza, negativna vrednost pa pomeni segment za ravnino prikaza.

Kreiranje baze tipskih mre (BAZA TIPSKIH


MRE)

Dialog za auriranje baze tipskih mre


Aa1 [mm2]

povrina palic, ki se postavljajo v smeri dalje strani mree (glavna armatura)

Aa2 [mm2]

povrina palic, ki se postavlja v smeri kraje strani mree (delilna armatura)

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

40

11. NASTAVITEV PARAMETROV


KATERE PROGRAM UPORABLJA PRI
SVOJEM DELU
11.1

Nastavitev barv in fontov za ArmCAD-ove


entitete (PARAMETRI)

Palica
Kotna linija:

Dialog za definiranje parametrov kotne linije palice


Kot puice

To edit polje postane dostopno, ko se iz liste Tip simbola izbere nek ponujen
simbol puice. V njem se poda kot, ki ga stranice puice tvorijo s kotno
linijo.

Barva kazalca Izbor barve kazalca. Ta kazalec je sestavni del nekaterih simbolov in se
izrisuje na mestu, na katerem se kota dotika palice.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

41
Tekst kote:

Dialog za definiranje parametrov teksta kote palice


Relativna velikost malega simbola
Edit polje za vnos velikosti malega simbola oznake pozicije v procentih glede
na velikost velikega simbola. Vnesena vrednost istoasno doloa tudi velikost
fonta, s katerim se bo izpisala tevilka pozicije v malem simbolu. Mali simbol
oznake pozicije se izpisuje, ko se na konec palice postavi Kazalec + ali
Kontra kazalec +.
Relativni razmik simbola
Edit polje za vnos razmika med oznako pozicije in ostankom teksta kote v
procentih razumevanega razmika. Ta razmik ne more biti manji od
razumevanega, tako da se v edit polje ne more vnesti vrednost manja od
100%.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

42

11.2

Definiranje stilov kotiranja ArmCAD-ovih


entitet (STILI KOTIRANJA)

Dialog za definiranje stilov kotiranja


Zamenjava stila kotiranja vsem entitetam z izbranim stilom kotiranja.
Stil kotiranja, ki se dodeljuje
Zaprta lista iz katere se izbira stil kotiranja, ki bo dodeljen vsem entitetam.
Zamenjaj

Ta gumb postane aktiven, ko se iz liste izbere nek stil kotiranja. Z


aktiviranjem se naredi zamenjava stila kotiranja vsem entitetam, ki
uporabljajo stil kotiranja izbran v tabeli Konfiguracija s stilom kotiranja ki je
izbran iz liste. Ker so to spremembe, ki bistveno vplivajo na risbo, bo program
odprl novi dialog z detajlnim opisom zahtevane zamenjave stila kotiranja in
zahteval potrditev.

Serija v osnovi
Stil oznaevanja
Prikaz simbola palice na koncih
Stikalo doloa ali se bo na koncih serije prikazal simbol palice, iz katere je
serija narejena.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

43

11.3

Predpisi

Dialog za definiranje predpisa


Podatki narta razreza
Odpre se dialog za definiranje narta razreza palic. V njem se vsem
armaturam izbranega predpisa iz liste lahko podajo nabavne doline.

11.4

Funkcionalnost

Generalno

Dialog za izbrani naziv Generalno

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

44
Opozorilo prekoraitve obsega koordinat od:
Ko se to stikalo vklopi, se lahko v desna polja podajo mejne vrednosti
koordinat v AutoCAD-ovih enotah. e se neka entiteta postavi na koordinate,
ki so veje od podane vrednosti, program prikae opozorilo.

Bolj kot so risarske koordinate veje, manja je natannost geometrijskih


operacij, zato se priporoa, da se risanje izvaja im blije koordinatnemu
izhodiu.
Zasebni zadnji uporabljeni stili za stremena
Pri postavljanju in kotiranju entitet si program zapomni, kateri stil kotiranja je
zadnji uporabljen in ga aktivira pri ponovnem klicanju ukaza za postavljanje
in kotiranju te entitete. Ko je to stikalo vklopljeno, se za entiteto Palica
pomnita dva stila kotiranja, en za stremena in drugi za vse ostale palice.
DirectX9 (podpora za delo na drugem ekranu)
Vklop stikala omogoa delo s programom na dveh monitorjih.
Mrea

Dialog za izbrani naziv Mrea


Optimalneji vendar poasneji algoritem za nart razreza
Ko je stikalo vklopljeno, program pri kreiranju narta razreza mre ujemanje
kokov vri z njihovo pravo geometrijo. e je stikalo izklopljeno, se ujemanje
vri gabaritno - vsak koek se zamenjuje z najmanjim pravokotnikom v
katerega e lahko gre.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

45
Poroilo

Dialog za izbran naziv Poroilo


Izpis opaa na novi strani
Ko je to stikalo vklopljeno, se poroila, ki se kreirajo po opaih (na primer
specifikacija palic) pri tiskanju loijo, tako da se vsak opa zane na novi
strani.
Oznaitev neusklajenih tabel v risbi
e je stikalo vklopljeno in so v risbi tabele poroila, bo program preverjal vse
spremembe v risbi in e katera vpliva na poroilo, bo preko te tabele izpisal
sporoilo Neusklajeno. Take tabele je potrebno zbrisati iz risbe in ponovno
kreirati poroilo ter postaviti tabelo v sliko.

11.6

Definiranje naina prikaza palic v risbi


(IZGLED ENTITET)

Dialog za definiranje naina prikaza palic v risbi

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

46
Parametri v delu dialoga Serija v osnovi bodo dostopni samo, ko je v izbor vkljuena tudi
serija v osnovi. Z njimi se regulira nain prikaza izbrane serije v risbi.
Poln prikaz

ko je vklopljeno, bo program na podanem razmiku izrisoval simbole, ki jasno


kaejo na poloaj vsake palice znotraj serije.

Redko

ko je vklopljeno, se riejo samo simboli palic, ki so za to izbrani v dialogu


Izbor rt za prikaz, ki se klie iz dialoga za kreiranje serije s klikom na
gumb
. Stikali Poln prikaz in Redko delujeta povezano, kar pomeni da
istoasno ne moreta biti obe vklopljeni.

Upogibanje v ravnini
To stikalo je dostopno samo, e je vklopljeno ali Poln prikaz ali Redko. Z
vklopom se vsi simboli palic v seriji riejo s pravilno geometrijo palice
projecirano na ravnino risanja.
Okvir okoli obmoja
Ko je vklopljeno, se prikazuje tudi kontura obmoja katero serija v osnovi
pokriva.
Lastna barva

Vsem izbranim entitetam se lahko dodeli popolnoma poljubna barva, s katero


se bo prikazovala v risbi. Vklop aktivira e gumb za izbor barve.

Mnoilec velikosti kot


Edit polje za vnos koeficienta, ki vpliva na velikost kot v risbi. Na velikost kot
se lahko vpliva na dva naina. Prvi je dodelitev koeficienta entiteti, kar
pomeni, da bodo vse nove kote entitete pomnoene z njim, stare kote pa se
ne bodo spremenile. Drugi nain je da se v risbi izberejo e postavljene kote
in se jim z vnosom koeficienta spremeni velikost.

11.7

Podatki narta razreza palic

S tem ukazom se lahko vsem tipom armature aktivnega predpisa poda Nabavna
dolina, oziroma maksimalna dolina palice doloenega tipa in premera, ki se lahko nabavi in
transportira. Podane nabavne doline lahko program uporabi pri kreiranju narta razreza palic,
kar omogoi najmanje mono tevilo celih palic, iz katerih se lahko dobi vsa potrebna
armatura. Z izborom ukaza iz menija menija ArmCAD Nastavitev ali klikom mike na
ikono

, se odpre dialog:

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

47

Dialog za definiranje nabavnih dolin armature


Tip armature

Lista vseh tipov armature aktivnega predpisa.

Tabela premerov
V tabeli so prikazani vsi premeri palic, ki so definirani za tip armature, ki je
trenutno izbran v listi Tip armature. V koloni Naziv se izpisuje premer
armature, dokler se v prvi koloni za vse premere, ki se uporabljajo v aktivni
risbi, prikazuje simbol
. V koloni L max se vsakemu premeru lahko
dodeli elena nabavna dolina v cm. Z desnim klikom mike na poljubno celico
v tej koloni odpre meni z opcijami za masoven vnos enakih podatkov. Z
izborom opcije Dodeli vsem se vrednost nabavne doline iz dane celice
dodeli vsem premerom, ki pripadajo izbranemu tipu armature. Z izborom
opcije Dodeli vsem tipom armature se vrednost nabavne doline iz dane
celice dodeli vsem premerom armature aktivnega predpisa.
Prikazati samo armaturo uporabljeno v aktivni risbi
Ko je stikalo vklopljeno, se v listi Tip armature prikazujejo samo tisti tipi, ki
imajo vsaj en premer armature uporabljen v aktivni risbi. Istoasno se v
tabeli prikazujejo samo tisti premeri izbranega tipa armature, ki so v aktivni
risbi.
Ne delati narta razreza
Vklop pomeni, da se pri poroilu ne bo naredil nart razreza.
Enoten nart razreza za vse opae
e je izklopljeno, se nart razreza generira za vsak opa posebej, e je pa
vklopljeno se generira za aktivno skupino opaev.
Konfiguracija

V tem delu dialoga se nahajajo parametri za delo s konfiguracijami narta


razreza armature. Iz zaprte liste se lahko aktivira e prej shranjena
konfiguracija z nabavnimi dolinami. Z ukazom
Shrani se trenutno
podane nabavne doline shranijo v bazo konfiguracij s podanim imenom,
dokler ukaz
Brii aktivno konfiguracijo umakne iz baze.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

48

11.8

Izvoz konfiguracijskih datotek

S tem ukazom se lahko konfiguracijske datoteke, kreirane med delom, shranijo v


datoteko s konnico *.acf., katera se lahko pozneje na tem ali drugem raunalniku prebere.
Torej glavni namen je, da se omogoi prenaanje konfiguracijskih datotek med uporabniki,
oziroma njihov prenos z raunalnika na raunalnik. Z izborom ukaza Izvoz konfiguracijskih
datotek iz menija ArmCAD Nastavitev ali ikone

, se odpre dialog:

Sedaj je potrebno izbrati mesto na disku, kamor se bo shranila datoteka z izvoenimi


konfiguracijskimi datotekami.

11.9

Uvoz konfiguracijskih datotek


S tem ukazom se vri branje konfiguracijskih datotek, ki so predhodno bile

shranjene v datoteko *.acf. Z izborom ukaza iz menija ArmCAD Nastavitev ali ikone
se odpre dialog:

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

49
Sedaj je potrebno izbrati datoteko in jo prebrati. Zatem se bo odprl dialog, kjer bo potrebno e
izbrati:

V prvi koloni tabele se izpisuje tevec, v koloni Naziv nazivi vseh konfiguracijskih datotek, ki
se nahajajo v prebrani datoteki, Opis pa izpisuje pomen datoteke. Izbor konfiguracijskih
datotek za vnos se izbere s stikalom v zadnji koloni. Gumb Vse vklopi vsa stikala, gumb Ni,
izklopi vsa stikala, gumb Inverzni izbor pa zamenja stanje stikal.
Z aktiviranjem gumba OK se dialog zapre in izbrane konfiguracijske datoteke se preberejo v
program s sporoilom:

Da bi se vse uvoene konfiguracijske datoteke inicializirale, oziroma uporabile, se mora


program ponovno zagnati.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

50

11.10 Shranjevanje v format ArmCAD 2005


Risbe, ki so kreirane s programom ArmCAD 6, se lahko s tem ukazom prenesejo v
program ArmCAD 2005. Tako izvoena risba bo v ArmCAD-u 2005 enaka izvorni risbi, samo da
ne bo imela vse nove detajle in opcije prikaza znailne samo v ArmCAD 6. Z izborom ukaza iz
menija ArmCAD se odpre dialog:

Sedaj je potrebno izbrati mesto na disku raunalnika za shranjevanje in iz zaprte liste Tip
datoteke izbrati ustrezno verzija AutoCADa, v kateri se bo dwg e lahko prebral.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

51

12. POROILO

Izgled okna za delo s poroilom

12.1

Vsebina poroila

Za obiajno armaturo je omogoeno generiranje novih vrst poroila: Izvleek palic


za vsak opa, Izvleek palic po SNIP predpisih in Nart razreza palic. Prav tako je
omogoeno istoasno generiranje dveh poroil specifikacije palic z razlinimi vsebinami, na
primer eno za ravne, drugo za ukrivljene palice.

12.3

Formatiranje poroila

Dialog za formatiranje poroila


Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

52

Ker je ogromno podatkov, je ta dialog organiziran preko strani. Na levi strani se nahaja spisek
vseh strani, v desnem delu pa se prikazuje vsebina trenutno aktivne strani.

12.3.3 Glava

Dialog strani Glava


V tem meniju sta dva nova programsko definirana teksta, s pomojo katerih
se v glavi lahko izpie ime datoteke z ali brez sledi.
#f - Ime datoteke
#g - Ime datoteke (cela sled)

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

53

12.3.4 Tekst

Dialog strani Tekst


Tekst v naslovu
Podajo se parametri, ki se nanaajo na tekste v naslovu vseh poroil. Mogoe
je izbrati font, viino, debelino, nagnjenost, podrtanost in barvo teksta.
Tekst v glavi

Podajo se parametri za tekste v glavi vseh poroil.

Tabela

Izbira se barva za linije tabel.

Neusklajenost poroila
Izbira se barva za tekst, ki se izpisuje na tabelah v risbi, ko so poroila
neusklajena.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

54

12.3.5 Palice - specifikacija

Dialog strani Palice - specifikacija


Gre v poroilo Stikalo, da gre v poroilo.
Vedno prikazati vse doline spremenljivih segmentov
Stikalo, ki doloa nain oznaevanja spremenljivih segmentov palice. Ko je
vklopljeno, se bodo v koloni Izgled palice prikazovale vse doline
spremenljivih segmentov.
Radialna oznaitev lonih segmentov
Stikalo, ki doloa nain oznaevanja lonih segmentov palice. Ko je vklopljeno,
se bodo v koloni Izgled palice prikazovali radiji ukrivljenosti palice.
Ravne palice

Stikalo za prikaz ravnih palic v poroilu.

Ukrivljene palice
Stikalo za prikaz ukrivljenih palic v poroilu.
Dodane so tudi nove kolone za kreiranje poroila Palice - specifikacija:
Opomba

Kolona za izpis poljubnega komentarja definiranega v dialogu za bazo pozicij.

Prazno polje

Kolona s praznim poljem za poljubne namene.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

55

12.3.6 Palice - specifikacija 2


S programom je omogoeno istoasno generiranje dveh poroil za specifikacijo palic,
pri emer ima lahko vsaka drugano vsebino.

Dialog strani Palice - specifikacija 2


Parametri, s katerimi se definira to poroilo, so enaki kot za Palice - specifikacija.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

56

12.3.7 Palice - izvleek

Dialog strani Palice - izvleek


Dodane so nove kolone za kreiranje poroila Palice - izvleek:
Skupna dolina vgrajenih
Skupna dolina vseh vgrajenih palic ustreznega premera in vrste armature.
Skupna tea vgrajenih
Skupna tea vseh vgrajenih palic ustreznega premera in vrste armature.
Nabavna dolina
Dolina definirana v dialogu za podatke narta razreza za ustrezni premer in
vrsto armature.
Potrebno tevilo celih kosov
Potrebno tevilo kosov celih palic za definirani nart razreza palic.
Skupna dolina celih
Skupna dolina celih palic za definirani nart razreza palic.
Skupna tea celih
Skupna tea celih palic za definirani nart razreza palic.
Tea odpada pri razrezu
Tea odpada, ki se pojavi za definirani nart razreza palic.
Dolina odpada pri razrezu
Dolina odpada palic, ki se pojavi za definirani nart razreza palic.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

57
Odstotek odpada pri razrezu
Odstotek odpada palic, ki se pojavi za definirani nart razreza palic.
Prazno polje

Kolona s praznim poljem za poljubne namene.

12.3.8 Palice - izvleek opaa


Program omogoa generiranje poroila za izvleek/rekapitulacijo palic za vsak opa
posebej. V okviru strani Palice - izvleek opaa je mogoe definirati vse parametre vezane
za to poroilo.

Dialog strani Palice - izvleek opaa


Parametri so enaki kot za poroilo Palice izvleek'.

12.3.9 Palice - izvleek (SNIP)


Program omogoa generiranje poroila za rekapitulacijo palic po SNIP predpisih. V
okviru strani Palice - izvleek (SNIP) je mogoe definirati vse parametre za to poroilo.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

58

Dialog strani Palice - izvleek (SNIP)


Gre v poroilo Stikalo, da gre v poroilo.
Poroilo Palice - izvleek (SNIP) se sestoji iz kolon:
Oznaka elementa
Kolona za izpis naziva opaa. Specifini podatek za to kolono je:
irina kolone

Edit polje za podatek zahtevane irine kolone.

Armatura

Tej koloni pripadajo kolone s premeri in vrstami armature, kot tudi kolona s
skupno koliino armature doloenega premera in vrste. Specifini podatki za
to kolono so:

irina kolone

Edit polje za podatek zahtevane irine kolone s premeri armature.

irina kolone Skupno


Edit polje za podatek zahtevane irine kolone Skupno.
Enota mere

Lista za definiranje enote mere.

tevilo decimalk
Polje za definiranje maksimalnega tevila decimalk pri izpisu.
Beton

Tej koloni pripadajo kolone, v katerih se izpisujejo podatki v dialogu za


pozicije opaa in se nanaajo na marko in volumen betona. Specifini podatki
za to kolono so:

irina kolone

Edit polje za podatek zahtevane irine kolone marke betona.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

59
irina kolone Skupno
Edit polje za podatek o zahtevani irini kolone volumna betona.
Enota mere

Lista za definiranje enote mere.

tevilo decimalk
Polje za definiranje maksimalnega tevila decimalk pri izpisu.

12.3.10 Nart razreza - specifikacija


Omogoeno je generiranje poroila za nart razreza palic, vse parametre je
mono nastaviti v okviru strani Nart razreza - specifikacija.

Dialog strani Nart razreza- specifikacija


Gre v poroilo Stikalo, da gre v poroilo.
Poroilo Nart razreza - specifikacija se lahko kreira kot kombinacija kolon:
Opis

Kolona katere vsebina se definira v ustreznem edit polju. Z izborom gumba, ki


se nahaja desno od tega edit polja, se odpre meni za avtomatski vnos
programsko definiranih tekstov. Na razpolago so naslednji teksti:

%f - Premer palice
%dt - transportna dolina palice
%a - material
%n tevec naina razreza
%k tevilo ponovitev naina razreza

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

60

%i - izkoriena dolina
%p odstotek izkoriene doline
%s - neizkoriena dolina
%h odstotek neizkoriene doline
%%c - oznaka za fi
t.opa.

Kolona za izpis tevilke pozicije opaa. Specifini podatek za to kolono je:

irina kolone

Edit polje za podatek o zahtevani irini kolone.

Opa

Kolona za izpis naziva opaa.

tevilka pozicije
Kolona za izpis tevilke pozicije armature.
Opomba

Kolona za izpis poljubnega komentarja definiranega v dialogu za bazo pozicij.

tevilo kosov

Kolona za prikaz tevila kosov palice dane pozicije.

Dolina

Kolona za prikaz doline palice dane pozicije. Specifini podatki za to kolono


so:

Enota mere

Lista za definiranje enote mere.

tevilo decimalk
Polje za definiranje maksimalnega tevila decimalk pri izpisu.
Prazno polje

Kolona s praznimi polji za poljubne namene.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

61

12.3.12 Tabela specifikatorjev


V okviru strani Tabela specifikatorjev se definirajo vsi parametri za to tabelo.

Dialog strani Tabela specifikatorjev


Poroilo Tabela specifikatorjev se lahko kreira kot kombinacija kolona:
tevilka pozicije
Kolona za izpis tevilke pozicije armature. Specifini podatek za to kolono je:
irina kolone

Edit polje za podatek zahtevane irine kolone.

tevilo kosov

Kolona za prikaz tevila kosov pozicije dane pozicije. Specifini podatek za to


kolono je:

irina kolone

Edit polje za podatek zahtevane irine kolone.

Dolina spremenljivega segmenta palice


Kolona za prikaz samo v primeru, ko se v risbo postavi specifikator s tabelo za
spremenljivo serijo. Specifini podatki so:
irina kolone

Edit polje za podatek zahtevane irine kolone.

Enota mere

Lista za definiranje enote mere.

tevilo decimalk
Polje za definiranje maksimalnega tevila decimalk pri izpisu.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

62
Polmer lonega segmenta palice
Kolona za prikaz samo v primeru, ko se v risbo postavi specifikator s tabelo za
palico z lonim segmentom. Specifini podatki so:
irina kolone

Edit polje za podatek zahtevane irine kolone.

Enota mere

Lista za definiranje enote mere.

tevilo decimalk
Polje za definiranje maksimalnega tevila decimalk pri izpisu.
Puica lonega segmenta palice
Kolona za prikaz samo v primeru, ko se v risbo postavi specifikator s tabelo za
palico z lonim segmentom. Specifini podatki so:
irina kolone

Edit polje za podatek zahtevane irine kolone.

Enota mere

Lista za definiranje enote mere.

tevilo decimalk
Polje za definiranje maksimalnega tevila decimalk pri izpisu.
Dolina palice

Kolona za prikaz doline ene palice dane pozicije. Specifini podatki za to


kolono so:

irina kolone

Edit polje za podatek zahtevane irine kolone.

Enota mere

Lista za definiranje enote mere.

tevilo decimalk
Polje za definiranje maksimalnega tevila decimalk pri izpisu.
Skupna dolina Kolona za prikaz vsote dolin vseh palic dane pozicije. Specifino za to kolono
je, da se na koncu prikae vsota cele kolone. V edit polju Tekst vsote se
lahko definira poljuben tekst, ki se bo prikazoval zraven vsote. Specifini
podatki za to kolono so:
irina kolone

Edit polje za podatek zahtevane irine kolone.

Enota mere

Lista za definiranje enote mere.

tevilo decimalk
Polje za definiranje maksimalnega tevila decimalk pri izpisu.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

63

12.3.13 Mree - specifikacija

Dialog strani Mree - specifikacija


Dodane so novo kolone za kreiranje poroila Mree - specifikacija:
Opomba

Kolona v kateri se izpisuje poljuben komentar definiran v dialogu za bazo


pozicij mre.

Prazno polje

Kolona s praznim poljem za poljubne namene.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

64

12.3.14 Mree - izvleek

Dialog strani Mree - izvleek


Dodani novi koloni za kreiranje poroila Mree - izvleek:
Neto vgrajena tea
Prazno polje

12.9

Kolona s praznim poljem za poljubne namene.

Grupiranje opaev

Za optimalno uporabo in prihranek mrene armature je omogoeno pokrivanje plo


s serijami mre v faznem nainu gradnje. Na tak nain se preostali koki mre iz predhodnih
gradbenih faz lahko uporabijo v pokrivanju aktivne, kot tudi naslednjih faz.

Dialog za grupiranje opaev


Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

65

Vrstni red

Kolona v kateri se z vnosom tevca doloa kateri fazi gradnje dan opa
pripada. e ve opaev pripada isti fazi gradnje, jim je v tej koloni potrebno
dati isti tevec. Opa, ki nima podanega tevca, je izkljuen iz faznega naina
gradnje, kar pomeni, da se koki mre, ki ostanejo po pokrivanju plo v teh
opaih ve ne uporabijo.

Omogoen je tudi vekratni izbor opaev v tem dialogu, pri emer se na desni gumb mike
odpre meni, kjer uporabnik izbere e neko obstojeo grupo/skupino opaev.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

66

13. IMPORT ARMATURE


13.2

Import obiajne armature plo v program


ArmCAD 6

Dialog za dodatno nastavitev parametrov armature plo, ki se importira


Omejitev dolin palic
Iz zaprte liste se izbira nain nadaljevanja palic, oziroma kak medsebojni
poloaj bodo zavzele palice, katerih dolina je enaka/manja podani nabavni
dolini. Nabavna dolina se poda v edit polju desno od liste. Ponujene so
opcije:
- Brez omejitve doline dolina palic ni omejena, a edit polje za vnos
nabavne doline je nedostopno
- Izmenino na zaetku in koncu
- Rezane na sredini, cele na koncih
- Rezane na koncih, cele v sredini
- Izmenino v sredini in koncih
- Brez variabilnih pozicij pokrivanje obmoja plo bo izvedeno samo z
uporabo konstantnih pozicij. To se dosee z zamenjavo spremenljivih serij s
konstantnimi, pri emer se menjajo obmoja pokrivanja plo s poveanjem
doline preklopa, kjer je to nujno.
Dovoljeno odstopanje ls
edit polje v katerem se v procentih vnese maksimalno dovoljeno zmanjanje,
oziroma poveanje doline preklopa. Uporabi se zato, da se izognemo
nastanku zelo kratkih pozicij, vekratnemu prekrivanju palic inp.. e se iz
liste izbere opcija Brez variabilnih pozicij to edit polje menja naziv v
Koeficient poveanja preklopa. im manja je vrednost tega koeficienta,
manji bo odveni preklop, vendar se bo povealo tevilo razlinih formiranih
pozicij. Nasprotno pa, im veja je vrednost koeficienta, se zmanja tevilo
razlinih pozicij palic, vendar bo koliina dodatnega (odvenega) preklopa
veja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640