Anda di halaman 1dari 1

spate, pe neagteptate,fuL

martori, iar despre urlete, cine le mai line socoteala?


Acolo, la casa copiilor neintreba{i, toati lumea urla! De diminei@, de la
frezire gi pin6la stingere! incepusem gi noi, fetele 9i bniefii s6 url6m unii
la alfii, iar daci weunul ticea, ori vorbea in ;oapt5, era trimis la
infirmerie, bolnav de gdt, ii d6deau cu albashr 9i dacd te znuceai, te
zbdteai,te alegeai cu albastru $i pe fat6! Eram c61iva acolo, albaEtri mai
tot timpul, dar ei nu in[elegeau!
Unii oameni nu pot si vorbeascd dec6t url6nd, mai riu ealatrupele
speciale de comando... amvdntt eu la televizor un film englez, in care un
sergent musticios urla o inffebare gi bie{ii soldafi cu fala m6njiti cu pluti
ars6, trebuia sd urle r6spunsul gi musai si adauge la urm6 - tot ricnit
"sir!o'Eu Credeam C6 "Sir" e ceYa nObil 9i elegant, C6 un'osir" nu zbiari la
o lady, la un solddlet insp6imintat, da' uite cd ceva s-a stricat in
mecanismul gingag qi complicat alrotilelor... Cred ci Anglia
imbitrinegte urdt... p6rerea mea! Dacd o si fini cont de ea, bine, dac6 o
s-o {ini pe a lor, la fel de bine! Alina Scorobete a vorbit, c[ doar sunt
democralii acum, peste tot!
L-am gi intrebat $i pe profesorul de matematicI, cu 6sta, s6racul, am
*domnule profesor, dacd vine ziua cdnd va
invafat tabla inmuffii urlfurd:
trebui s[ face{i o declarafie de dragoste, cum o sE procedafi unei
dat nu

m[ mai scoteau din inedit, cu picioare in

domnigoare?
(strign) Te iubesc, femeie, md dizolv de dor! Dac6-i surd6 vi accept6,
daca nu o ia la fug6!" S[racu' profesor! S-a incremenit, a holbat la mine
gi avea avea o frunte de bibliografie, ca sdzic aga, se puteau studia pe
fruntea qi templele lui, vasele sangvine la om gi unn6rile sale medicale...
M-am ales cu o finrmoasl serie de inedit' peste cap, peste umeri, am
avut grij6 s6-mi apdr fala,pentru c6 aqa cum zicea prietena care mi-a dat
cizrrele, dar nu le-am pus, fiindcd nu ciznele fac pe om, poate
cianuli{ele de dam6 s6 influenfeze uneori istoria, dar la mine nu este
cazuMstoria qi eu cdlitorim paralel, dar regula a$a e: Comisia se uitl
int6i la arnbalaj gi de-abia dup6 aceea te controlear.d,lafinuta moral6...
Nu poli sE te prezinli la comisie cu vinit5i pe fa16, chit cd alea de pe
suflet sunt mai importante, dar dacdeste si-fi faci un curriculum vitae
verbal, nu egti proasta interviului s[ vorbegti despre bietul tiu suflefel
nec6jit gi inmuiat in pl6ns!
Oamenii nu mai au ribdare! S-a terminat rlbdarea, de aceea url6 unii la
al1ii, n-au timp si explice pe indelete... nu mai vor sE asculte!
Adev6rul e ci povegtile frumoase s-au cam terminat, nici nu mai
cunogti care-i binele, cine invinge r6ul qi dac6 invingEtorul e conform cu
programa gcolar6 de la casele de copii neintrebafi...
Cine te intreabi? Cine poate sd spund cE a fost intrebat wei, m6, s6 te
naqti, sau te trecem la cauze pierdute?