Anda di halaman 1dari 4

10MakananuntukMenurunkanKolesteroldanAsamUrat

ads
Angkakolesteroldanasamuratyangtinggiseringmenjadikeluhanterutamaorangtuaataulanjutusia.
Biasanyaorangtuamerasasangattidaknyamankarenakolesteroldanasamuratyangtinggikarenatubuh
menjadilebihlemah.Kolesteroljugabisameningkatkanbeberaparesikopenyakitsepertibeberapajenis
penyakitjantung,stroke,diabetesdantekanandarahtinggi.Sementaraasamuratyangtinggijuga
berhubungandenganpembentukankristaldidalamginjalsehinggamengurangifungsiginjal.Jadikolesterol
danasamuratyangtinggiselalubisamenimbulkandampakpenyakitkomplikasi.Adaberbagaipenyebab
kolesteroltinggiyangbenarbenarbisamembuatkesehatantubuhmenurun.
Halpalingpentinguntukmengatasiangkakolesteroldanasamuratyangtinggiadalahdengan
mengendalikanmakananyangmasukkedalamtubuh.Berikutiniadalahbeberapajenismakananyangbisa
membantutubuhmenurunkankadarkolesteroldanasamurat.
1.MakananMengandungSeratTinggi
Semuajenismakananyangmengandungserattinggibisamengurangikadarasamuratdalamtubuh.Serat
akanmembantuprosespencernaandanpenyerapansarimakanandalamtubuh.Selainituseratjugabisa
berfungsiuntukmenyerapkadarasamuratdalamdarahdankemudianzatberbahayainiakandibuang
lewatsaluranurin.Seratjugabisamembantumeningkatkanprosesmetabolismedalamtubuhyang
mengurangidampakkolesterolberlebihan.
ContohMakanan:brokoli,oats,seledri,wortel,kale,sawi,tomatdankubis.
1.Sayuran
Beberapajenissayuranbisamembantutubuhmenurunkanasamuratkarenabisamengurangikadarasam
dalamtubuh.Berbagaijenissayuranhijaujugabisamembantumenurunkankadarguladalamdarahserta
menurunkanberatbadan.Efeknyaadalahkadarkolesterolakanmenurunkarenasayuranmengandung
kaloriyangrendahdankadarseratyangtinggi.
ContohSayuran:Seledrimenjadisayuranterbaikuntukmenurunkanasamuratdankolesterol.
1.BuahCeri
Buahceriyangbisadidapatkandalambentukkalenganjugasangatbaikuntukmenurunkankadarasam
uratyangtinggi.Konsumsibuahcerisetiapharibisamenurunkanasamuratyangtinggi,sesuaidengan
hasilpenelitianyangdikembangkanolehProfesorYiqingZhangdiBostonUniversity.Buahceribisa
dijadikancamilanrutinuntuksetiaphari.Selainitubuahcerijugamembantumenghilangkanlemakdalam
tubuh,menurunkankolesteroldanmengurangibeberaparesikopenyakitstrokedanseranganjantung.
Buahceritidakmengandunglemakdanmemilikijumlahkaloriyangcukuprendah.
1.MinyakBijiRami
Minyakbijiramimenjadisalahsatujenisminyakyangsangatbaikuntukmenurunkankadarasamuratdan
kolesterolyangtinggi.Minyakbijiramimengandungsetidaknya45%seratdan55%asamlemakomega3.

Selainituminyakbijiramiyangmengandungkaliumyangsangattinggisehinggabaikuntukmenjaga
kesehatanjantungdandarah.Minyakbijiramibisamenjadipenggantiminyakyangbiasanyadidapatkan
tubuhdarisumberbijibijiandankacangkacangan.Keduajenismakananinibiasanyadilaranguntukasam
uratkarenabisameningkatkankadarpurindalamtubuh.
1.Apel
sponsoredlinks
Apelmenjadibuahyangsangatbermanfaatuntukmenurunkanasamuratdankolesterol.Halinidisebabkan
karenakandunganasammalatpadabuahapelyangbisamenetralkanefekasamuratdalamtubuh.Zatini
jugabisamembantupengeluaranasamuratdaritubuhlewatsaluranurin.Sementarakandunganpektin
dalambuahapelbisamenghambatprosesoksidasikolesterolsehinggamenurunkanjumlahkolesterolyang
tinggidalamtubuh.Efeklaindaribuahapeladalahbisameningkatkanperanantioksidandalamtubuhuntuk
memerangiradikalbebasdanmencegahpembentukanplakdisaluranpembuluhdarah.Konsumsiapel
setelahmakansangatdisarankanuntukmenurunkankadarkolesteroldanasamuratyangtinggi.
1.Alpukat
Alpukatmengandungkadargulayangsangatrendahdanjugabisameningkatkankadarbasayangbisa
memerangikadarasamdalamtubuh.Alpukatjugasangatsehatuntuktubuhkarenamengandunglemaktak
jenuhtunggalyangbisamenurunkankolesterolburukdalamtubuh.alpukatakanmenghancurkankolesterol
yangbburukdanmenggantinyadengankadarkolesterolyangsehat.Alpukatjugaakanmembantu
menurunkanberatbadansebabberatbadanberlebihmemilikiresikotinggiterhadapasamuratyangtinggi
juga.Untukhasilterbaikmakadisarankanmakanalpukatdalamcampuransaladsayurdanbuah.
1.Pisang
Pisangsebenarnyabuahyangbisamembantumenurunkankadarasamuratdalamtubuh.Kandungan
pisangsepertigulayangrendah,kadaralkaliyangcukuptinggidansumberkaliumbisamenurunkankadar
asamurat.Kaliumbisamembantumenurunkankadarasamuratkarenaakanmembantumencairkanasam
dalamtubuhdankemudiankeluardaritubuhlewatsaluranurin.Namunperhatikanuntuktidakmakan
berlebihankarenabisameningkatkankadarguladalamdarah.Sementarakandungankaloridalambuah
pisangmemilikiefekmengenyangkandalamwaktulamayangbisamenurunkanberatbadandan
mengurangikolesterol.
1.AirdanTehHijau
Airdantehhijausangatpentinguntukmenurunkanasamuratdankolesteroldalamtubuh.Airakan
membantutubuhdalammengalirkankadarasamuratyangtinggimelaluisaluranurin.Sementaratehhijau
akanmembantutubuhmengeluarkansemualimbahdankotorandalamtubuhyangbisamemicukadar
asamurattinggi.TehhijaujugabisamenurunkankadarLDLkarenamengandungkadarantioksidanyang
sangattinggi.Minumsetidaknyaduacangkirtehhijausetiaphariakanmembantutubuhmenjadilebihsehat
untukpenderitaasamuratdankolesteroltinggi.
1.IkanSalmon
Ikansalmonmenjadisalahsatuikanyangmasihbisadikonsumsiuntukorangyangmemilikikadarasam
urattinggi.Ikansalmonmengandungkadarpurinyangrendahsehinggamasihamanuntukdikonsumsi,

hanyasajatetapharusdikonsumsidalamjumlahyangterbatas.Ikansalmonjugaakanmenurunkankadar
kolesteroltinggikarenakandunganasamlemakomega3yangpentinguntukmemerangikadarkolesterol
burukditubuh.Ikansalmonjugaakanmenurunkanresikopenyakitkomplikasiyangbiasanyaseringterjadi
padapenderitakolesteroltinggisepertipenyakitjantungdanstroke.Salmonjugaakanmeningkatkan
perlindungantubuhuntukmengatasiberbagaipenyakitperadangan.
1.SusuRendahLemak
Semuajenisprodukyangdiolahdarisusurendahlemahdansusurendahlemakjugabisamengatasikadar
asamuratdankolesterolyangtinggi.
SponsorsLink
Susurendahlemakmenjadisumberproteinyangmenjadisumbertenagauntuktubuhnamunmemiliki
kadarpurinyangrendahsehinggatidakakanmeningkatkanasamurat.Bagipenderitaasamuratdan
kolesteroltinggiyangtidakmengkonsumsidagingdanmakanandariunggas,makasusuakanmenjadi
pilihanterbaikagartubuhtetapsehat.
MakananyangHarusDihindari
Pengelolaanasamuratdankadarkolesterolyangtinggimemangbisadilakukandengankonsumsimakanan
yangbisamenurunkankadarasamuratdankolesterol.Namunselamaprosesinipenderitasebaiknyajuga
menghindarimakananyangbisameningkatkanasamuratdankolesterolyangcepat.Berikutinijenis
makananyangsebaiknyadihindariatautidakdikonsumsisamasekali.
1.Semuajenismakananyangmengandungkadarpurintinggisepertidagingmerah,kalkun,kuningtelur,
ikanmakarel,ikansarden,kerangdanikanhering.
2.Minumanberalkoholkarenabisamengurangikemampuanginjaldalammenyaringasamurat.Alkohol
jugasangatburukuntukkadarkolesteroltinggikarenabisamerusaksistemmetabolismedalamtubuh.
(bacajuga:efekalkoholbagikesehatandankehidupansosial)
3.Minumanbersodakarenamengandungbahanpemanisyangbisameningkatkankadarasamuratdan
kolesterol.(bacajuga:dampakminumanbersodabagikesehatan)
4.Asparagus,bayam,kacangpolongdankembangkolsebaiknyatidakdikonsumsikarenaakan
meningkatkankadarasamuratdalamwaktuyangsangatcepat.
5.Semuajenisjeroandariunggasmaupunsapisebaiknyatidakdikonsumsikarenaakanmeningkatkan
kadarasamuratdankolesterolyangbisaberakibatseranganyangburuk.
6.Semuajenismakananyangdihasilkandarikedelaisepertitahudantempekarenamengandungkadar
purintinggiyangbisameningkatkankadarasamuratdanmemicukolesterol.
CaraMemasakMakananuntukPenderitaAsamUratdanKolesterolTinggi
1.Bakarringandiatastempatpembakaransepertipancitahanpanasatauteflon.
2.Tumisdengansedikirmargarinyangtidakmengandunglemakjenuh.
3.Rebusataukukussebentaruntukmenjagakadarvitamindannutrisilaintidakrusak.
Jadipenderitaasamuratdankolesterolyangtinggiharusmengaturjenisdanjumlahmakananyang
dikonsumsisecararutin.Asamuratdankolesterolbisadikendalikandarimakananuntukmenghindariresiko
penyakityangburuk.Danjanganpernahmelupakanlatihanringanatauolahragaringanuntuksetiaphari
setidaknya10menitsetiaphari.

SponsoredLink