Anda di halaman 1dari 4

1

PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN UPSI Semester 2, 2013-2014


:
NAMA KURSUS
KOD KURSUS
JAM KREDIT
PRASYARAT

:
:
:

KAEDAH BACAAN DAN PENULISAN SEKOLAH


RENDAH
KRP 6014
4 JAM
TIADA

MAKLUMAT PENSYARAH
Nama

DR. RAMLAH BT. JANTAN

E-mail

ramlah.j@fppm.upsi.edu.my

No. Tel.

:
:

O17-3798532(Dr. Ramlah)

Hari, Masa

8.00am.-11.00am(22/2-22/11/13)

Tempat Syarahan

Blok8-0-BK10

OBJEKTIF KURSUS:
Di akhir kursus ini pelajar dijangka dapat
1
2
3
4

Mengkaji, membanding dan menilai beberapa teori pengajaran awal membaca


dan menulis (2M) Bahasa Melayu dan aplikasinya untuk mengajar 2M BM di
peringkat sekolah rendah.
Mengguna Ujian Diagnostik 2M KGBK untuk mengesan masalah 2M murid dan
kaedah pemulihannya.
Membentuk unit-unit pengajaran-pembelajaran 2M Bahasa Melayu bagi Tahun 3
5) Bahasa Melayu.
Membuat penaksiran dan penilaian tentang kecekapan 2M murid berasaskan
rujukan kriteria dan standard.

SINOPSIS KURSUS:
Kursus ini bertujuan untuk membincang teori dan aplikasi kaedah pengajaran membaca
dan menulis (2M) sekolah rendah: membanding beberapa teori, pendekatan dan teknik
mengajar 2M Bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahap 1 (Tahun 1 3) dan
Tahap 2 (Tahun 4 6). Antara topik kursus: beberapa teori pengajaran-pembelajaran
membaca peringkat awal; menganalisis keperluan membaca dan menulis murid Tahap
1 dan 2. Kurikulum dan bahan p & p bagi setiap peringkat. memilih bahan dan alat-alat p
& p; mengesan masalah kesukaran membaca dan menulis melalui ujian diagnostik;
pengajaran pemulihan membaca dan menulis. Penaksiran dan penilaian membaca dan
menulis. Pelajar memperolehi kemahiran mengajar membaca dan menulis Bahasa
Melayu melalui projek lapangan.

RUJUKAN

1. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kurikulum Standard Sekolah


Rendah (KSSR) Bahasa Melayu. (2010)
2. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) Pra sekolah (2010)
3. Isahak Haron (2011), Pedagogi Literasi Bahasa Melayu, Kertas
prosiding SEAMEO.
4. Isahak Haron (2002), Sumber guru (Mengajar Membaca dan Menulis
Bahasa Malaysia Prasekolah), Siri Genius Fajar Bakti, Shah Alam.
5. Isahak Haron (2007), Modul Pengajaran Membaca dan Menulis
Bahasa Melayu Prasekolah, UPSI.
6. Dunkin, Dolores (1998), Teaching Them to Read (6th edition) Allyn
and Bacon.
7. Calhoun, Emily F. (1999), Teaching Beginning Reading and Writing
with the Picture Word Inductive Model, ASCD.
8. Roger C. Farr. (1998), Portfolio and Performance Assessment :
Helping Students Evaluate Their Progress as Readers and Writers.
9. Carol Lynch Brown. (1999), Essential of Childrens Literature
10.Rujukan di Laman Web tentang Kaedah mengajar membaca dan
menulis. Dari semasa ke semasa pelajar akan ditugaskan untuk
membaca artikel dalam jurnal (mengguna internet), membuat ulasan
dan membentangnya dalam kelas.
KAEDAH PENGAJARAN
Kuliah, dan tugasan dan persembahan oleh pelajar dan perbincangan,
PENILAIAN PRESTASI PELAJAR
No.
1
2

Perkara
Siri tugasan
Peperiksaan akhir; soalan esei.

Peratus
60
40

Kehadiran di Kuliah
Kehadiran setiap pelajar akan diambil semasa kuliah. Untuk menduduki peperiksaan
akhir, pelajar hendaklah menghadiri kelas minimum 80.

Dasar Tentang Meniru dalam Tugasan dan Ujian


Semua tugasan hendaklah hasil kerja sendiri, bukan yang disalin dari rakan anda. Jika
didapati ada tugasan yang telah disalin (baca tiru), kedua-dua pihak yang menyalin
dan yang memberi salin akan diberi markah sipar. Anda digalakkan berbincang untuk
menyelesaikan masalah menjawab tugasan, tetapi apabila menulis jawapan, masingmasing mestilah membuat kerjanya sendiri.
SISTEM PENGGREDAN SARJANA PENDIDIKAN UPSI
Gred
A
A
B+
B
B
C+
C
C
D+
D
E

Julat Markah
80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
0 - 34

PNG(S/K)
4.00
3.70
3.40
3.00
2.70
2.40
2.00
1.70
1.40
1.00
0

Taraf
Cemerlang
Cemerlang
LULUS
Lulus

JADUAL PENGAJARAN
Mg Topik
1 Beberapa teori perkembangan bahasa kanak-kanak dan
implikasinya dalam kaedah mengajar membaca dan
menulis peringkat awal.
Tujuan 2M di peringkat Tahap 1 (Tahun 1 3), dan
Tahap 2 (Tahun 4 6).
2 Sistem ejaan dan tatabahasa Bahasa Melayu.
3-4 Membincangkan dan menunjuk beberapa
pendekatan /kaedah mengajar membaca dan menulis
peringkat awal Tahap 1 .
Kaedah Abjad & fonik
Seluruh perkataan (whole word; look-and-say)

Rujukan
Introduction to Early Childhood
Education: A Multi-dimentional
Approach. Francis Wardle
Kurikulum KSSR (2010),
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
Tahap 2.
Sistem Ejaan Dewan, DBP.
Calhoun, Emily F. (1999),
Teaching Beginning Reading and
Writing with the Picture Word
Inductive Model.
Isahak Haron (2011), Pedagogi

Kaedah cerakin

5-6 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK)

Literasi Bahasa Melayu, Kertas


prosiding SEAMEO.
Isahak Haron (2011), Pedagogi
Literasi Bahasa Melayu, Kertas
prosiding SEAMEO.
Siri buku KGBK, Penerbit Ilmu
Bakti, 2010 - 2011

7 Mengesan (diagnose) dan memulih masalah membaca


dan menulis di kalangan murid sekolah rendah.
Program LINUS.

Panduan LINUS, Kementerian


Pelajaran (2010)
Isahak Haron, siri buku LINUS,
Penerbit Ilmu Bakti, 2010 - 2011

8-9 P & p 2M Tahap 2 (Tahun 4 - 6): Analisis keperluan.


Pembinaan bahan kurikulum dan pendekatan mengajar.
Membina bahan dan latihan 2M.
Pelbagai kaedah untuk mengajar
10
perluasan perbendaharaan kata,
Mengarang: membina frasa, ayat, dan cerita
Pelbagai bentuk karangan.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu


Tahun 4 - 6.

11 Buku bergred. Pemilihan buku bacaan tambahan untuk


murid.

Carol Lynch Brown,


Essential of Childrens Literature .

12- Penaksiran kecekapan murid membaca dan menulis.


13 Penilaian formatif dan sumatif. Penilaian berasaskan
kriteria dan standard.
14

Perancangan Program pembacaan dan penulisan:


Harian, Mingguan, Bulanan dan Tahunan.

Roger C. Farr,
Portfolio and Performance
Assessment : Helping Students
Evaluate Their Progress as
Readers and Writers.

Anda mungkin juga menyukai