Anda di halaman 1dari 6

SOAL MID SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 2 PALEMBANG

TAHUN AJARAN 2016/2017


A. Pilihan Ganda
1. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil?
a.

0,625

c.

0,375

b.

0,25

d.

0,5

e.
2. Pada sekelompok siswa, 13 siswa adalah laki-laki, sedangkan 20 siswa adalah
perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas
tersebut adalah
a.

20
33

c.

13
20

b.

20
13

d.

13
33

e.
3. Pada suatu seminar,

3
25

pesertanya adalah perempuan. Jika dinyatakan dalam persen

adalah
a.

12

c.

0,3

b.

d.

0,12

e.
4. Urutan bilangan pecahan

7 3 1 3
, , ,
24 6 3 8

dari yang terbesar adalah

a.

3 3 7 1
, , ,
6 8 24 3

c.

1 3 3 7
, , ,
3 6 8 24

b.

3 3 1 7
, , ,
6 8 3 24

d.

7 3 3 1
, , ,
24 8 6 3

31

5.
6. Hasil dari

8 15+20 5
=
6 3 2

a.

c.

b.

28

d.

124

e.

7. Hasil dari 12 (7 )+ (16 ) (2 )=


a.

50

c.

b.

50

d.

e.

76

76

8. Rohim dan Wahid masing-masing memiliki 45 buku. Jika

2
3

4
5

buku milik Rohim dan

buku milik Wahid adalah novel, maka banyak buku novel yang dimiliki oleh Rohim

lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wahid.


a.

c.

b.

d.

e.

30

3
3
4
+

=
5 10 15

9.

a.

17
25

b.

11
25

e.

1
6

c.

6
25

d.

10. Selembar kertas mempunyai ketebalan

0,012

cm. berapakah tebal

kertas tersebut?

b.

0,048 cm
0,48 cm

e.

48 cm

a.

11. Tentukan hasil dari

c.
d.

4 1 1
=
5 3 15

4,8 cm

400

lembar

a.

1
5

c.

7
15

b.

2
5

d.

4
5

12. Bilangan 78.125 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat


8

a.

b.

c.

d.

13.
4
3
5
2
14. Urutan bilangan 3 , 4 ,2 , 5 dari yang terkecil ke yang terbesar adalah

a.

34 , 4 3 ,25 , 52

c.

52 ,25 , 34 , 4 3

b.

52 , 43 , 34 , 25

d.

52 ,25 , 4 3 ,3 4

15.
16. Diantara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah
a. Kumpulan gunung yang tinggi
b. Kumpulan bunga yang baunya harum
c. Kumpulan hewan berkaki empat
d. Kumpulan siswa yang pandai
17. Kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan adalah
a. Kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm
b. Kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10
c. Kumpulan siswa yang berbadan kurus
d. Kumpulan bilangan asli kurang dari 10
18.
19. Himpunan A= {1, 3, 5,7, 9 } , bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat
keanggotaannya adalah
A={himpunan bilangan ganjil antara0 sampai 10}
a.
b.

A={himpunan bilangan antara 0 sampai 10}

c.

A={himpunan bilangan ganjil antara1 sampai 9 }

d.

A={himpunan bilangan prima antara 0 sampai 10 }

20.
21. Himpunan semesta dari himpunan
a. Himpunan bilangan asli
b. Himpunan bilangan ganjil
e.

A= { 0, 4,8, 12, 16 } adalah


c. Himpunan bilangan prima
d. Himpunan bilangan cacah

22. Diketahui

A= { x 0 x 3, x BilanganCacah } dan B={ 1, 2,3, 4, 5 } . Irisan A dan B

adalah
a.

{ 1,2, 3 }

c.

b.

{ 1,2 }

d.

e.

{ 0, 1,2, 3, 4 }

{ 0, 1,2 }

23. Diberikan diagram Venn yang menyatakan himpunan A dan B, maka B-A adalah
{a , b}
a.
b.

{b , c }

c.

{e , f }

d.

{ g , h}

f.
24. Diberikan
Anggota dari

S= {1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9, 10 } , A={ 1, 2,3, 4, 5 } ,


AC B

dan

B={ 4,5, 6,7, 8 } .

adalah

a.

{ 6,7, 8, 9 }

c.

{ 1,2, 3, 4, 5 }

b.

{ 4, 5, 6,7, 8, 9,10 }

d.

{ 1,2, 3, 4, 5,6 }

25.
26. Diketahui

A= {1, 2, 3 } , B={ 2, 4,5, 6, 8 } ,

dan

C={ 3, 4,5, 7 } .

Anggota

dari

A (B C) adalah

a.

{ 1,2, 3, 4, 5 }

c.

b.

{ 1,2, 3, 4, 7 }

d.

e.

{ 1,2, 3, 6,7 }

{ 1,2, 3, 5,7 }

B. Essay
1. Dua ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah
permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Berapa
perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air?

2. Ibu Sundari membeli 1 kg minyak goreng. Ditengah jalan, minyak goreng itu tumpah.
1
3

Ternyata sisa minyak goreng yang tersisa adalah

kg. Berapa kg minyak goreng

yang tumpah?
3. Nyatakan bilangan bulat berikut dalam bentuk bilangan berpangkat !
f. 2.520=. . .
4. Diketahui S= {1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9, 10 } , A={ 1, 2,3, 4, 5,6 } , dan B={ 2, 3,5, 7 } .
a. Gambarlah diagram Venn dari himpunan tersebut!
b. Tentukan kardinalitas dari masing-masing himpunan S, A,dan B!
S= { bilanganasli kurang dari 12 } , Y = { bilangan prima kurang dari10 } ,
5. Jika
Z ={ bilangan genap antara 1 sampai 11 } . Tentukan:
a.

YZ

b.

Y Z

e.

YC

c.
d.

Z Y

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q. KUNCI JAWABAN
A Pilihan Ganda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
D
A
B
C
D
C
A
C
B

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
D
C
C
A
D
A
D
B
A

dan

r.
B Essay
1 Jarak ikan = 15 9 = 6 cm
2 Diketahui : minyak goreng ibu Sundari 1 kg.
1
s.
Sisa minyak goreng 3 kg.
t.

Ditanya : Berapa kg minyak yang tumpah ?

u.

Penyelesaian :
2.520 :2

1 3 1 2
1 = =
3 3 3 3

1260: 2
2

2.520=2 3 5 7

630 :2
1

4 a. Gambar diagram Venn


v.
w.
x.
y.
b Kardinalitas
n ( S )=10
z.
aa.

n ( A )=6

ab.

n ( B )=4

S= {1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9, 10,11 }

ac.

Y = {2, 3, 5,7 }

ad.

Z ={ 2, 4,6, 8, 10 }

ae.

Y Z={2,3, 4, 5, 6,7, 8,10 }

Y Z={2}

Y C ={1, 4,6, 8, 9,10, 11 }

Z Y ={4, 6,8, 10 }

315 :3

105 :3

35 :5

7 :7