Anda di halaman 1dari 7

SULIT*

Nama Calon:

Tingkatan:

PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA
( Satu Jam)
PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSAANPERCUBAAN2014PEPERIKSA

942/3

STPM 2016

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
GEOGRAFI
PENGGAL 3

Arahan kepada calon :


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA
DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN
Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.
Semua jawapan Bahagian A dan Bahagian B hendaklah
di tulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung
[ ].
Kertas soalan ini mengandungi 40 markah.

Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak.

SULIT*
BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL

( 20 Markah)

Jawab semua soalan

1. a) Senaraikan dua komponen yang terdapat dalam rantaian makanan


i)

........................................................................................

ii)

........................................................................................

b) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mengganggu rantaian makanan dalam


sesebuah ekosistem

[2]

[4]

i)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ii)...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

c) Jelaskan dua kesan gangguan rantaian makanan terhadap alam sekitar fizikal

[4]

i)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ii)...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. a) Terangkan tiga kesan kemarau terhadap sistem fizikal

[6]

i)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ii)...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3

iii)...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

b) Huraikan dua langkah yang sesuai bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan air di
Malaysia pada masa kini
[4]
i)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ii)...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA


[20 Markah]
Jawab semua soalan
3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti alam sekitar?

[2]

...

b) Huraikan dua aktiviti manusia yang menjejaskan kualiti sumber air di kawasan bandar.

[4]

i)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ii)...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

c) Jelaskan dua kesan kemerosotan kualiti air terhadap kehidupan manusia.


i)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5

[4]

ii)...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4 (a) Terangkan maksud pengurusan alam sekitar.

[3]

...
...........................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

(b) Jelaskan bagaimana kerjasama antarabangsa dapat menangani masalah pembakaran


hutan di rantau Asia Tenggara.
[3]
.
.
.....
.
.
.

c) Huraikan dua kepentingan kerjasama antarabangsa untuk menangani isu tumpahan minyak di
Perairan Selat Melaka.

[4]

i)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ii)...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

SOALAN TAMAT.