Anda di halaman 1dari 1

Session 6

Pengantar Ilmu Hukum


Ilmu Hukum Sabagai Kaedah Hukum

A. HAKEKAT KAEDAH

Kaedah berasal dari bahasa Arab atau Norma dalam bahasa Latin. Artinya
suatu pedoman/patokan untuk berperilaku/bersikap tindak bagi manusia.
Kaedah/Norma berisi Perintah dan Larangan.
Guna Kaedah/Norma : Memberi perutnjuj kepada manusia bagaimana
seorang harus bertindak dalam masyarakat seta perbuatan-perbuatan mana
yang harus dijalankan dan harus dihindari.
Kaedah/Norma dipertahankan dengan adanya sanksi. Sanksi ialah
pengukuhan terhadap berlakunya norma-norma dan reaksi terhadap
perbuatan yang melanggar aturan. Sanksi bisa berbentuk positif (hadiah,
penghargaan, pujian, dll) dan negatif (hukuman).
B. KAEDAH HUKUM DAN KAEDAH LAINNYA

JENIS
KAEDAH/
NORMA
Kaedah/
Norma
Agama
Kaedah/
Norma
Kesusilaan
Kaedah/
Norma
Kesopanan
Kaedah/
Norma
Hukum

SUMBER
HUKUM

TUJUAN

AKTUALISASI SANKSI

Tuhan YME
yang
dituangkan
dalam kitab
suci
Hati nurani
manusia

Percaya
kepada Tuhan
YME

Menjalankan
ibadah

Dosa

Kebersihan
hati nurani

Kecemasan

Kebiasaan
dari
masyarakat
yang dinilai
baik
Pemerintah
yang
dituangkan
dalam
peraturanperaturan

Memelihara
keharmonisan
hidup
bermasyarakat

Tidak boleh iri,


benci,
sombong,dll
Menghormati
orang tua,
memberi
salam, dll
Mematuhi
peraturan

Hukuman

Mencapai
kedamaian
dan ketertiban

Guncingan
dari
masyarakat