Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Reka Bentuk dan Teknologi – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Teknologi Elektrik Dan Elektronik


(Electrical & Electronic Technology)
Kod Kursus RBT3107
Kredit: 3(2 + 1 )
Bahasa Bahasa Melayu
Pengantar
Jam Kontak 60 jam
Prasyarat Tiada
Semester Pertama/Kedua
Hasil 1. Menerangkan litar Arus Terus dan Arus Ulang alik
Pembelajaran: 2. Menerangkan bahagian utama serta menjelaskan prinsip asas
kendalian motor elektrik
3. Mengaplikasikan kaedah pendawaian domestik satu fasa dan
peraturan-peraturan yang berkaitan
4. Menjelaskan komponen –komponen elektronik serta
mengaplikasikan dalam litar
5. Menyenaraikan litar asas elektronik berdigit yang menggunakan
GET Logik.
6. Menerangkan prinsip asas sistem robotik
7. Menerangkan prinsip asas teknologi komputer dan rangkaian
8. Mengaplikasikan peraturan keselamatan dan kesihatan dalam
bengkel
9. Menggunakan strategi, kaedah dan teknik pengajaran mata
pelajaran ini untuk murid sekolah rendah

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus
Sinopsis
dan ulangalik, motor, pendawaian satu fasa, komponen elektronik dan
aplikasi dalam litar elektronik, asas elektronik berdigit, asas komputer
dan rangkaian, robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk
projek berasaskan elektrik dan elektronik, melakukan uji kaji litar arus
terus dan ulang alik, merekabentuk PCB dan projek elektronik,
mendawai litar pendawaian domestik, membina robot aras teknologi
rendah, asas penyenggaraan komputer, pentaksiran dan penerapan
unsur pedagogi.

This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on


technologies in basic principle of electrical and electronics. The skills
involve are building and interprating schematic diagram to wiring
circuit, computers and robotics basic component, design printed circuit
board, domestic wiring, pedagogical elements and assessment.

B 31
Berkuatkuasa mulai Januari 2009
(Kemaskini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam

1 Litar Ulang-alik 4
• Pengenalan Arus Ulang Alik (AU)
• Bentuk Gelombang AU,
• Pemuat, Aruhan, Galangan
• Menghitung kemuatan,kearuhan dan
galangan dalam litar siri, selari dan siri-selari
2 Motor Elektrik 4
• Jenis-jenis motor
• Motor AT
• Bahagian utama motor AT dan fungsinya,
• Prinsip kendalian motor AT
• Litar asas motor AT
• Penggunaan motor AT
3 Pemasangan Elektrik 1 fasa 4
• Sistem pendawaian
• Pengujian pemasangan
• Litar kawalan utama
• Litar kecil akhir
4 Komponen Elektronik dan Aplikasi pada Litar 4
elektronik
• Aplikasi komponen elektronik kepada
litar mudah seperti litar Suis, litar Penguat, litar
bekalan kuasa dan sebagainya.
5 Asas elektronik berdigit 4
• Konsep Logik,Get Logik, Litar Kombinasi
Get Logik.
6. Asas Teknologi Komputer dan Rangkaian 4
• Asas binaan komputer
• Perkakasan Dan Perisian
• Asas Rangkaian
7 Robotik 6
• Menerangkan kendalian asas robot dan
penderia
• Litar asas kawalan robotik
• Fungsi litar kawalan robotik
Jumlah 30

Tajuk Kandungan Jam


Amali
1 Melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik 4
• menyambung perintang dalam litar siri,
selari dan siri selari menggunakan bekalan AT,
• menyukat nilai arus yang mengalir dalam
litar, dan bekalan voltan.
• membandingkan dengan pengiraan
secara teori.
B 32
Berkuatkuasa mulai Januari 2009
(Kemaskini 15 Disember 2009)
• menyambung perintang, kapisitor dan
aruhan dalam litar siri, selari dan siri selari
menggunakan bekalan AU, mencari nilai
galangan. Membandingkan dengan pengiraan
secara teori.
• sambungan meter Ampiar, Meter Volt dan
juga penggunaan jangka pelbagai
• penggunaan perisisan komputer berkaitan
litar.

2 Merekabentuk PCB dan projek elektronik `8


• Melakar dan melukis litar, Memateri dan
menyambung komponen.
• Membuat surihan dan memunar papan
litar
• Memasang dan memateri komponen
elektronik
• Menguji litar elektronik
• Menerapkan peraturan keselamatan
dimakmal
3 Mendawai litar pendawaian domestik 8
• Melakar dan melukis litar pendawaian
domestik
• Melakukan pendawaian litar lampu
menggunakan suis satu hala dan Dua hala
• Melakukan pendawaian soket alir keluar
• Mendawai litar kawalan utama satu fasa
• Melakukan pemeriksaan dan pengujian
litar pendawaian
• Mematuhi peraturan IEE/JBE
4 Membina robot aras teknologi rendah 4
• Memasang penderia
• Membina robot aras teknologi rendah
dengan menggunakan LEGO atau bahan-bahan
lain
• Membuat kawalan mudah seperti
mengangkat, meletak menggunakan bahasa
mudah
• Mematuhi faktor keselamatan
5 Asas Penyenggaraan komputer 4
• Mengenal bahagian utama komputer
• Melakukan asas penyenggaraan komputer
• Membuat sambungan rangkaian komputer
6 Penerapan unsur pedagogi 2
• Kaedah amali
- penyediaan alat tangan dan bahan
- pengurusan bengkel yang berkesan
B 33
Berkuatkuasa mulai Januari 2009
(Kemaskini 15 Disember 2009)
- susun atur alat tangan, komponen dan
pelan lantai bengkel

Jumlah 30
Jumlah Keseluruhan 60 jam
Penilaian: Kerja Kursus - 60%
Peperiksaan Akhir - 40%

Rujukan Asas 1. Colin Carbon (1991) . Design and Technology, ELBS Nelson.

2. Md Nasir Abd Manan (1991). Kemahiran Manipulatif. Elektronik.


Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti

3. Pickup, F. & Parker, M.R (1977). Engineering Drawing with Worked


Examples Vol. 1 & 2. London: Hutchinson Education Ltd.

4. Valkenburgh, V. _____ Asas Elektrik ( Buku 1 – 3) Petaling Jaya,


Malaysia: International Book Service.

5. Valkenburgh, V. _____ Basic Electricity (Books 1- 5). The


Technical Press Ltd.

6. Yahya Emat (1989). Prinsip Elektrik. Kuala Lumpur. Dewan


Bahasa dan Pustaka.

7. Mohd Isa bin Idris et.al (2002) Pengajian kejuruteraan elektrik dan
elektronik (Tingkatan Empat.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
Dan Pustaka

B 34
Berkuatkuasa mulai Januari 2009
(Kemaskini 15 Disember 2009)