Anda di halaman 1dari 83

PENGERTIAN THORIQOH/TASYAWUF.

7 Oktober 2012 pukul 16:11

Oleh Von Edison Alouisci (Sunni Madzab Safi`i)

Dalam dunia tsawauf seringkali dikenal istilah thoriqoh, yang berarti jalan, yakni jalan
untuk mencapai keridho'an Allah SWT. Dengan pengertian ini bisa digambarkan, adanya
kemungkinan banyak jalan, sehingga sebagian sufi menyatakan aturuk biadadi anfasill
makhluk, yang artinya jalan menuju Allah SWT itu sebanyak hitungan nafas makhluk,
aneka ragam dan bermacam-macam. Kendati demikian orang yang hendak menempuh
jalan tersebut haruslah berhati-hati, karena dinyatakan pula " faminha mardudah
waminha maqbulah" yang artinya dari sekian banyak jalan, ada yang sah dan adapula
yang tiadak sah, ada yang diterima adapula yang tidak diterima. Yang dalam istilah ahli
thoriqoh disebut mu'tabaroh wa ghoiru mu'tabaroh.
Awalnya thoriqoh dari Nabi yang menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril
AS. Jadi semua thoriqoh yang mu'tabaroh itu sanadnya (silsilahnya) muttashil
(bersambung) sampai kepada nabi Muhammad SAW. Kalau suatu thoriqoh sanadnya
tidak sampai hingga ke Nabi Muhammad SAW, maka thoriqoh tersebut tidak sah (ghoiru
mu'tabaroh). Barometer lain untuk menentukan ke-mu'tabaroh-an suatu thoriqoh
adalah pelaksanaan syari'at. Dalam semua thoriqoh syari'at dilaksanakan secara benar
dan ketat.
Thoriqoh adalah jalan atau cara atau metode.
Semua ibadah ada cara atau metodenya; sholat, puasa, zakat, haji semuanya
ada metodenya dan cara-cara itu dinamakan Thoriqoh.
(Sumber: Pengajian Minhajul 'abidin, 10 R. AKhir 1422 H)

DASAR THORIQOH

Dan jika manusia tetap pada suatu Thoriqoh, pasti mereka akan
mendapatkan air yang menyegarkan. (Qs: Al Jin 16)
Berdasarkan Qs: Al Jin 16, ajaran Thoriqoh adalah ajaran agama Islam, bukan ajaran
Ulama Salaf (Ulama pertengahan setelah para sahabat), sebagaimana anggapan
sebagian kecil ummat Islam. Ajaran Thoriqoh itu dititikberakan kepada ajaran
Dzikrulloh. Masalah Dzikrulloh telah di contohkan atau diajarkan oleh Nabi Besar
Muhammad SAW. Tersebut di dalam al-Quran :
Sungguh ada bagi kamu di dalam diri Rosul itu contoh yang bagus, bagi siapa
saja yang ingin bertemu Alloh dan hari akhir, maka Dzikirlah kepada Alloh
yang sebanyak-banyak- nya. (Qs: Al-Ahzab : 21)
Ajaran Thoriqoh / Dzikrulloh ini adalah ajaran yang bersifat khusus, artinya
tidak akan diberikan / diajarkan kepada siapa saja, selama orang itu tidak
memintanya. Oleh sebab itu untuk menerima ajaran Thoriqoh/Dzikrulloh ini
harus melalui Baiat, tersebut di dalam al-Quran surat:
Sesungguhnya orang-orang yang BAIAT kepadamu (Muhammad),
sesungguhnya mereka BAIAT kepada Alloh (Qs: Al Fath : 10)
Diantara thoriqoh mu'tabaroh adalah sebagai berikut:
THORIQOH SYATARIYAH
Thoriqoh Syatariah, pertama kali digagas oleh Abdullah Syathar (w. 1429 M). thoriqoh
Syatariyah berkembang luas ke tanah suci (Mekah dan Madinah) dibawa oleh Syekh
Ahmad Al Qusyasi (w. 1661/1082) dan Syekh Ibrahim Al Kurani (w. 1969/1101). Dan
kemudian dieruskan oeh Syekh 'Abd Al Rauf Al Sinkili ke nusantara, kemudian
dikembangkan oleh muridnya Syekh Burhan Al Din ke Minangkabau.
Thoriqoh Syatariyah sesudah Syekh Burhan Al Din, berkembang menjadi 4 keompok
yakni: pertama silsialh yang diterima dari Imam Maulana. Kedua, silsilah dari Tuan
Kuning Syahril Lutan Tanjung-Medan Ulakan. Ketiga, silsilah dari Tuanku Ali Bakri di
Sikabu Ulakan. Keempat, silsilah oleh Tuanku Kuning Zubir yang ditulis dalam kitabnya
yang berjudul Syifa' Al Qulub. Thoriqoh ini berkembang di daerah Minangkabau dan
sekitarnya.
Untuk mendukung kelembagaanthoriqoh, kaum syatariyah membuat lembaga formal
berupa oraganisasi sosia keagamaan Jama'ah Syatariyah Sumatera Barat, dengan
cabang dan ranting-ranting di seluruh wilayah Minangkabau, bahkan di Provinsi
tetangga Riau dan Jambi. Bukti kuat dan kokohnya kelembagaan Thoriqoh Syatariyah

dapat ditemukan wujudnya pada kegiataan ziarah bersama ke makam Syekh Burhan Al
Din Ulakan.
THORIQOH NAQSYABANDIYAH
Peletak dasar Thoriqoh Naqsyabandiyah ini adalah Al-Arif Billah Asy Syaikh Muhammad
bin Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi Al-Uwaisi Al- Bukhori radliallahu anhu
(717-865 H) .
Dijelaskan oleh Syaikh Abdul Majid bin Muhammad Al Khoniy dalam bukunya Al-Hadaiq
Al-Wardiyyah bahwa thoriqoh Naqsabandiyyah ini adalah thoriqohnya para sahabat
yang mulia radliallahu anhum sesuai aslinya, tidak menambah dan tidak mengurangi.
Ini merupakan untaian ungkapan dari langgengnya (terus menerus) ibadah lahir batin
dengan kesempurnaan mengikuti sunnah yang utama dan azimah yang agung serta
kesempurnaan dalam menjauhi bidah dan rukhshah dalam segala keadaan gerak dan
diam, serta langgengnya rasa khudlur bersama Allah SWT. mengikuti Nabi SAW. dengan
segala yang beliau sabdakan dan memperbanyak dzikir qalbiy.
Dzikirnya para guru Naqsyabandiyah adalah Qalbiyah (menggunakan hati). Dengan itu
mereka bertujuan hanya kepada Allah SWT. semata dengan tanpa riya, dan mereka
tidak mengatakan suatu perkataan dan tidak membaca suatu wirid kecuali dengan dalil
atau sanad dari kitab Allah SWT. atau sunnah Nabi Muhammad SAW.
Asy-Syaikh Musthofa bin Abu Bakar Ghiyasuddin An-Naqsyabandiy menyatakan dalam
risalahnya Ath Thoriqoh An-Naqsabandiyah Thoriqoh Muhammadiyah bahwa thoriqoh ini
memiliki tiga marhalah;
a. Hendaklah anggota badan kita berhias dengan dhohirnya syariah Muhammadiyah.
b. Hendaklah jiwa- jiwa kita bersih dari nafsu-nafsu yang hina, yaitu hasad, thama, riya,
nifaq, dan ujub pada diri sendiri. Karena hal itu merupakan sifat yang paling buruk dan
karenanya iblis mendapatkan laknat.
c. Berteman dengan shodikin (orang-orang yang berhati jujur)
Thoriqoh Naqsyabandiyah ini mempunyai banyak cabang aliran thoriqoh di Mesir, Turki,
juga Indonesia.
Sementara Thoriqoh Naqsyabandiyah masuk ke nusantara dan Minangkabau pada
tahun 1850. thoriqoh Naqsyabandiyah sudah masuk ke Minangkabau sejak abad ke 17,
pintu masuknya melalui daerah pesisir Pariaman, kemudian terus ke Agamdan
Limapuluh kota. Thoriqoh Naqsyabandiyah diperkenalkan ke wilayah ini pada paruh

abad ke 177 oleh Jamal Al Din, seorang Minangkabau yang mula-mula belajar di Pasai
sebelum dia melanjutkan ke Bayt Al Faqih, Aden, Haramain, Mesir dan India.
Naqsyabandiyah merupakan salah satu thoriqoh sufi yang paling luas penyebarannya
dan terdapat banyak wilayah Asia Muslim serta Turki, Bosnia Herzegovina dan wilayah
Volga Ural.
Bermula di Bukhara pada akhir abda ke 14, Naqsyabandiyah mulai menyebar ke
daerah-daerah tentangga dunia muslim dalam kurun waktu 100 tahun. Perluasannya
mendapat dorongan baru dengan muncunya cabang Mujaddidiyah , dinamai menurut
SyekhAhmad Sirhindi Mujaddidi Afi Tsani (pembaru millennium kedua w. 19240. pada
akhir abad ke 18 nama ini hampir sinonim dengan thoriqoh tersebut di seluruh Asia
Selatan, wilayah Utsmaniyah dan sebagian besar Asia Tengah.
Cirri yang menonjol dari thoriqoh Naqsyabandiyah adalah diikutinya syari'at secara
ketat, keseriusan dalam beribadah menyebabkan penolakan terhadap musik dan tari,
serta lebih mengutamakan berdzikir dalam hati (Dzikir sirri).
Penyebaran thoriqoh Naqsyabandiyah Khalidiyah ditunjang oleh ulama-ulama
Minangkabau yang menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, mereka mendapat bai'at dari
Syekh Jabal Qubays di mekah dan Syekh Muhammad Ridwan di Madinah. Misalnya,
Syekh Abdurrahman di Batu Hampar-Payuakumbuh (w. 1899 M), Syekh Ibrahim
Kumpulan Lubuk Sikaping, Syekh Khatib Ali Padang (w. 1936) dan Syekh Muhammad
Sa'd Bonjol. Merekea adalah uama besar dan berpengarauh pada zamannya serta
mempunyai anak murid mencapai ratusan ribu orang yang kemudian turut
menyebarkan thoriqoh ini ke daerah asal mereka masing-masing.
Di Jawa Tengah thoriqoh Naqsyabandiyah khalidiyah disebarkan oleh KH. Abdul Hadi
Girikusumo Mranggen yang kemudian menyebarkan ke Popongan-Klate, KH. Arwani
Amin Kudus, KH. Abdullah Salam Kajen, Margoyoso-Pati, KH. Hafidh Rembang. Dari
tangan mereka yang penuh berkah, pengikut toriqoh ini semakin berkembang menjadi
ratusan ribu orang jemaah.
Ajaran dasar thoriqoh Naqsyabandiyah pada umumnya mengacu pada 4 aspek pokok,
yaitu: sayri'at, Thariqat, Hakikat dan ma'rifat. Ajaran thoriqoh Naqsyabandiyah ini pada
prinsipnya adalah cara-cara atau jalan yang harus dilakukan oleh orang yang ingin
merasakan nikmatnya dekat dengan Allah SWT. Ajaran yang nampak ke permukaan dan
memiliki tata aturan adalah khalwat atau suluk. Khalwat adalah mengasingkan diri dari
keramaian guna melakukan dzikir dibawah bimbingan seorang Syekh (mursyid) atau
khalifahnya selama 10 hari atau 20 hari dan sempurnanya adalah 40 hari.
Tata cara khalwat ditentukan oleh syekh antara lain: tidak boleh makan daging, ini
berlaku setelah melewati masa suluk selama 20 hari. Juga dilarang berhubungan suami-

istri, makan dan minum juga diatur sedemikian rupa. Waktu dan semua pikiran
diarahkan untuk berpikir yang telah ditentukan oleh mursyidnya.
THORIQOH AHMADIYAH
Thoriqoh Ahmadiyah didirikan oleh Ahmad ibn Aly' (Al Husainy A Badawy). Diantara
nama-nama gelaran yang telah diberikan kepada beliau adalah: Syihabuddin, AlAqthab,
Abu Al Fityah, Syaikh Al A'rab dan Al Quthab An Nabawy. Malah Asy Syaikh Ahmad Al
Badawy telah diberikan nama gelar yang banyak, sampai 29 nama, diantaranya: Al
Gautha, Al Kabir, Al Quthab, Al Syahrir, Shahibul Barokah wal karomah. Beliau adalah
ulama dari golongan dzuriyatur Rasulullah SAW, melalui Sayyidina Al Husain. Sholawat
badawiyah sughro dan kubro yang amat dikenal masyarakat Indonesia, dinisbatkan
kepada beliau, akan tetapi thoriqoh bdawiyah sendiri tidak berkembang secara luas di
Indonesia, khusunya di daerah Jawa.
THORIQOH SYADZALIYAH
Abul Hasan Ali Asy Syadzili, merupakan tokoh pengagas thoriqoh Syadzaliyah yang
tidak meninggalkan karya tulis dalam bidang tasawuf, begitu juga dengan muridnya
Abul Abbas Al Mursi, kecuali hanya ajaran lisan tasawuf, do'a dan hizib. Ketika ditanya
tentang hal itu, ia menegaskan: "karyaku adalah murid-muridku". Syekh Syadzili
memeiliki murid yang amat banyak dan kebanyakan dari mereka adalah dari golongan
ulama-ulama masyhur pada zamannya dan bahkan dikenal dan dibaca karya tulisnya
hingga saat ini.
Ibnu Atha'illlah As Sukandari adalah orang pertama yang menghimpun ajaran-ajaran,
pesan-pesan, do'a-do'a dan biografi keduanya, sehingga kasanah thoriqoh Syadziliyah
tetap terpelihara. Ibn Atha'illah juga orang yang pertama kali menyusunkarya paripurna
tentang aturan-aturan thoriqoh Syadziliyah, pokok-pokoknya, prinsip-prinsipnya, yang
menjandi referensi angkatan selanjutnya.
Sebagai ajaran thoriqoh ini dipengaruhi oleh Al Ghazali dan Al Maliki. Salah satu pesan
beliau kepada murid-muridnya: "jika kalian mengajukan suatu permohonan kepada
Allah, maka sampaikan melalui (wasilah) Abu Hamid Al Ghazali". Perkataan lainya
adalah: "kitab ihya' ulumudin, karya Al Imam Ghazali mewarisi anda ilmu. Sementara
Qut Al Qulub, karya Al Imam Maliki mewarisi anda cahay". Selain kedua kitab tersebut,
Al muhasibi, Khatam Al Auiya', karya Al Imam Tirmidzi, Al Mawaqif wa Al Mukhatabah
karya An Niffari, Asy Syifa karya Qadhi' Iyad, Ar Risalah karya Al Qusyairi, Al Muharrar Al
Wajiz karya Ibn Atha'illah.
Thoriqoh Sydzaliyah berkembang pesat di Jawa, tercatat di Ponpes Mangkuyudan-Solo,
Kyai Umar, Simbah Kyai Dalhar Watucongol, Simbah Kyai Abdul Malik KedungparoPurwokerto, KH. Abdul Jalil Tulung Agung, KH. Habib Luthfi Al Yahya Pekalongan, Simbah

Kyai M. Idaris Kacangan-Boyolali adalah para pemuka Syadzaliayah yang telah


memberikan bai'at kepada ratusan ribu bahkan jutaan murid thoriqoh Syadzaliyah.
THORIQOH QODHIRIYAH
Thoriqoh Qodhiriyah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al Jilany (wafat 561 H / 1166
M) yang bernama lengkap Muhy Al Din Abu Muhammad Abdul Qodir ibn Shalih Zango
Dost Al Jilany, lahir di Jilan 470 H / 1077 M dan wafat di Baghdad pada tahun 561 H /
1166 M. dalam usia 8 tahun beiau sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada
tahun 488 H / 1095 M. Riwayat hidup dan akhlaq (manaqib) Syekh Abdul Qodir Al Jilany
dikenal luas oleh masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan
dibaca dalam acara-acara tertentu guna tabaruk dan tawassul kepada Syekh Abdul
Qodir Al Jilany.
Thoriqoh Qodhiriyah terus berkembang dan berpusat di Iraq dan Syiria yang diikuti oleh
jutaan umat yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika dan Asia. Namun meski
sudah berkembang sejak abad ke 13 thoriqoh ini baru terkena di dunia pada abad ke 15
M. Di India misalnya baru berkembang setelah Muhammad Ghaws (w. 1517 M) juga
mengaku keturunan Syekh Abdul Qodir Al Jilany. Di Turki oleh Ismail Rumi (w. 1041
H/1613M) yang diberi gelar mursyid kedua. Sedangkan di Mekah, thoriqoh Qodhiriyah
sudah berdiri sejak tahun 1180H/1669 M.
Thoriqoh Qodhiriyah ini dikenal luwes, yaitu bila murid sudah mencapai derajat Syekh,
maka murid tidak mempunyai keharusan untuk terus mengikuti thoriqoh gurunya.
Bahkan dia berhak melakukan modifikasi thoriqoh yang lain ke dalam thoriqohna. Hal
itu seperti tampak dalam ungkapan Syekh Abdul Qodir Al Jilany sendiri: " bahwa murid
yang sudah mencapai derajat gurunya, maka dia jadi mandiri sebagai Syekh dan Allahlah yang menjadi walinya untuk seterusnya".
Seperti halnya thoriqoh di Timur Tengah, sejarah thoriqoh Qodhiriyah di Indonesia juga
berasal dari Mekah. Thoriqoh Qodhiriyah menyebar ke Indaonesia pada abad ke 16,
khusunya di daerah Jawa. Seperti di pesantren Pegentongan Bogor-Jawa Barat,
Mranggen Jawa Tengah, Rejoso Jombang-Jawa Timur. Dan pesantren Tebu Ireng
Jombang-Jawa Timur. Syekh Khatib Sambas yang bermukim di Mekah, merupakan ulama
yang paling berjasa dalam penyebaran thoriqoh Qodhiriyah. Murid-murid Syekh Sambas
berasal dari Jawa dan Madura, setelah pulang ke Indonesia beliau menjadi penyebar
thoriqoh Qodhiriyah.
Di Jawa Tengah thoriqoh Qodhiriyah wan Naqsyabandiiyah muncul dan berkembang
antara lain dari Mbah Ibrahim Brumbung, Mranggen. Dari KH. Muslih pendiri Ponpes
Futuhiyah Mranggen. Dari Kyai Muslih ini lahir murid-murid thoriqoh yang banyak. Dan
dari tangan mereka berkembang menjadi ratusan pengikut. Demikian pula halnya
Simbah Kyai Siradj Solo yang mengembangkan thoriqoh ini ke berbagai tempat melalui

anak murid beliau yang tersebar ke pelosok Jawa Tengah hingga mencapai puluhan ribu
pengikut.
Sementara di Jawa Timur thoriqoh ini dikembangkan oleh KH. Musta'in Romli Rejoso
Jombang dan Simbah Kyai Ustman Al Ishaqi yang kemudian diteruskan oleh putra beliau
KH. Ahmad Asrori yang juga memiliki ribuan murid. Di Jawa Barat tepatnya di Ponpes
Suryalay, Tasikmalaya juga turut andil membesarkan thoriqoh ini sejak mulai zaman
Abah Sepuh hingga Abah Anom dan murid-muridnya yang tersebar di berbagai penjuru
Jawa Barat.
THORIQOH ALAWIYAH
Thoriqoh Alawiyah berbeda dengan thoriqoh-thoriqoh sufiyah pada umumnya.
Perbedaan itu terletak pada prakteknya yang tidak menekankan segi riyadhoh (olah
ruhani) yang berat, melainkan lebih menekankan pada amal, akhlaq, serta beberapa
wirid yang ringan. Sehingga wirid dan dzikir tersebut dapat dilakukan oleh siapapun
meskipun tanpa dibimbing oleh seorang mursyid.
Ada dua wirid yang diajarkan dalam thoriqoh Alawiyah, yakni: ratib Al Lathif dan ratib AL
Haddad serta beberapa ratib lainnya seperti ratib Alaydrus. Juga dapat dikatakan bahwa
thoriqon ini adalah jalan tengah antara thoriqoh Syadziliyah dan thoriqoh Ghazaliyah.
Thoriqoh ini berasal dari Hadhramaut, Yaman Selatan dan tersebar hingga Afrika, India,
dan Asia Tenggara (termasuk Indonesia. Thoriqoh ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Isa
Al Muhajir, seorang tokoh sufi terkemuka dari Hadhramaut. Al Imam Al faqih Al
Muqodam Muhammad bin Ali Ba'alawi juga merupakan tokoh kunci dalam thoriqoh ini.
Dalam perkembangannya kemudian, thoriqoh ini juga disebut thoriqoh Haddadiyah
yang dinisbatkan kepada Al Habib Umar bin Abdullah Al Haddad, Attasiyah yang
dinisbatkan kepada Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, disebut juga thoriqoh
Ydrusiyah yang dinisbatkan kepada Habib Abdulah bin Abi Bakar Al Aydrus, selaku
generasi penerus. Sementara nama "Alawiyah" berasal dari Imam Alawi bin Ubaidillah
bin Ahmad Al Muhajjir.
Athoriqoh Alawiyah secara umu adalah thoriqoh yang dikaitkan dengan kaum alawiyyin
atau lebih dikenal sebagai sa'adah atau kaum Sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW
yang merupakan lapisan paling atas dalam strata masyrakat Hadhrami. Karena itu,
pada masa-masa awal thoriqoh ini didirikan, pengikut thoriqoh ini kebanyakan dari
kaum sayyid di Hadhramaut. Dikenal pula sebagai thoriqotul abak wal ajdad, karena
mata rantai silsilah yang turun temurun dari kakek ke ayah dan dilanjutkan kepada
anak-anak mereka dan setelah itu diikuti oleh berbagai golongan masyarakat muslim
lain dan non Hadhrami.

Di Purworejo dan sekitarnya thoriqoh ini berkembang pesat, diikuti bukan hanya oleh
para saadah melainkan juga masyarakat biasa. Sayyid Dahlan Baabud tercatat
pengembang athoriqoh ini yang sekarang dianjutkan oleh anak cucu beliau.
THORIQOH KHALWATIYAH
Umumnya nama sebuah thoriqoh diambil dari nama sang pendiri thoriqoh tersebut,
seperti Qodhiriyah dari Syekh Abdul Qodir Al Jilany atau Naqsyabandiyah dari Syekh
Bahaudin Naqsyabandi, tapi athoriqoh khawatiyah justru diambi dari kata "khalwat"
yang maknanya menyendiri untuk merenung. Diambilnya nama ini dikarenakan
seringnya Syekh Muhammad Al Khalwati (w. 717H), pendiri thoriqoh ini melakukan
khalwat di tempat-tempat yang sepi. Secara "nasabiyah", thoriqoh ini merupakan
cabang dari thoriqoh Az Zahidiyah, cabang dari Al Abhariyah dan cabang dari As
Suhrawardiyah yang didirikan oleh Syekh Syihabuddin Abi Hafs Umar As Suhrawardi Al
Baghdadi (539-632 H).
Thoriqoh Khalwatiyah berkembang secara luas di Mesir, dibawa oleh Musthafa Al Bakri,
seorang penyair sufi asal Damaskus-Syiria. Ia mengambil thoriqoh tersebut dari gurunya
Syekh Abdul Latif bin Syekh Husamuddin Al Halabi. Karena pesatna perkembangan
thoriqoh ini di Mesir, tak heran jika Musthafa Al Bakri dianggap sebagai pendiri thoriqoh
ini oleh para pengikutnya. Karena selain aktif menyebarkan ajaran Khalwatiyah ia juga
banyak melahirkan karya sastra sufistik. Diantara karyanya yang terkenal adalah
Tasliyat Al Ahzan (Pelipur Duka).
THORIQOH SYATTARIYAH
Thoriqoh Syattariyah adalah aliran thoriqoh yang pertama kali muncul di India pada
abad ke 15, thoriqoh ini dinisbatkan kepada tokoh yang mempopulerkan dan berjasa
mengembangkannya, Syekh Abdulah Asy Syattar. Awalnya thoriqoh ini lebih dikenal di
Iran dan Transoksania dengan nama Isyqiyah. Sedangkan di wilayah Turki Utsmani,
thoriqoh ini disebut Bistamiyah. Kedua nama tersebut diturunkan dari nama Abu Yasid
Al Isyqi, yang dianggap sebagai tokoh utamanya. Thoriqoh Syattariyah tidak
menganggap dirinya sebagai cabang dari persatuan sufi mana pun. Thoriqoh ini
dianggap sebagai suatu thoriqoh yang memiliki karakteristik tersendiri dalam keyakinan
dan prakteknya.
Perkembangan thoriqoh mistik thoriqoh ini ditujukan untuk mengembangkan suatu
pandangan yang membangkitkan kesadaran akan Allah SWT di dalam hati, tetapi tidak
kharus melalui tahap fana'. Pengikut thoriqoh Syattariyah percaya bahwa jalan menuju
Allah SWT itu sebanyak gerak nafas makhluk. Tetapi jalan paling utama menurut
thoriqoh ini adalah jalan yang ditempuh oleh kaum Akhyar, Abra dan Syattar. Seorang
salik sebelum sampai pada tingkatan Syattar, terebih dulu harus mencapai tingkatan
Akhyar, (orang-orang yang terpilih) dan Abrar (orang-orang yang terbaik) serta

menguasai rahasia-rahasia dzikir. Untuk itu ada sepuluh aturan yang harus ditaati untuk
mencapai tujuan thoriqoh ini, yakni: taubat, zuhud, tawakal, qana'ah, uzlah,
muraqabah, sabar, ridha, dzikir dan musyahadah.
THORIQOH TIJANIYAH
Thoriqoh Tijaniyah didirikan oleh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al Mukhtar At
Tijani (1732-1815). Salah seorang tokoh dari gerakan "neosufisme". Ciri dari gerakan ini
adalah karena penolakannya terhadap sisi eksatik dan metafisis sufisme dan lebih
menyukai pengalaman secara ketat ketentuan-ketentuan syari'at dan berupaya sekuat
tenaga untuk menyatu dengan ruh Nabi Muhammad SAW sebagi ganti untuk menyatu
dengan Allah SWT.
At Tijani dilahirkan pada tahun 1150/1737 di 'Ain Madi, bagian selatan Aljazair. Sejak
umur 17 tahun dia sudah dapat menghafa Al Qur'an dan giat mempelajari ilmu-ilmu keIslaman lainnya, sehingga pada usianya yang masih muda dia sudah menjadi guru. Dia
mulai bergaul dengan para sufi pada usia 21 tahun. Pada tahun 1176, dia melanjutkan
belajar ke Abyad untuk beberapa tahun. Setelah itu dia kembali ke tanah kelahirannya.
Pada tahun 1181, dia meneruskan pengembaraan intelektualnya ke Tilimsan selama 5
tahun.
Di Indonesia, Tijaniyah ditentang keras oleh ahlith thoriqoh lain. Gugatan keras dari
kalangan ulama thoriqoh itu dipicu oleh pernyataan bahwa pengikut thoriqoh Tijaniyah
beserta keturunannya hingga 7 generasi akan diperlakukan secara khusus di hari
kiamat dan bahwa pahal yang diperoleh dari pembacaan Sholawat Fatih sama dengan
membaca seuruh Al Qur'an 1000x. Lebih dari itu, para pengikut thoriqoh Tijaniyah
diminta untuk melepaskan afiliasinya dengan para guru thoriqoh lainnya.
Meski demikian, thoriqoh ini masih terus berkembang, utamanya di Buntet-Cirebon dan
seputar Garut-Jawa Barat dan Jatibarang-Brebes, Syekh Ali Basalamah dan kemudian
dilanjutkan oleh putranya Syekh Muhammad Basalamah, adalah muqaddam Tijaniyah di
Jatibarang, yang pengajian rutinnya diikuti oleh puluhan ribu jemaah. Demikian pula
Madura dan ujung Timur Pulau Jawa, tercatat juga sebagai pusat peredarannya.
Penentangan terhadap thoriqoh Tijaniyah mereda setelah Jam'iyah Ahlith Thoriqoh An
Nahdliyah menetapkan keputusan bahwa thoriqoh Tijaniyah bukanlah thoriqoh yang
sesat. Karena amalan-amalannya sesuai dengan syari'at Islam. Keputusan itu diambil
seteleah para ulama ahli thoriqoh memeriksa wirid dan wadzifah thoriqoh ini.
THORIQOH SAMANIYAH
Thoriqoh Samaniyah didirikan oleh Syekh Muhammad Samman yang bernama asli
Muhammad bin Abd al Karim Al Samman Al Madani Al Qadiri Al Quraisyi dan lebih

dikenal panggilan Samman. Beliau lahir di Madinah 1132 H/1718MM dan berasal dari
keluarga quraisy. Semula beliau belajar thoriqoh Khalwatiyah di Damaskus, lama
kelamaan beliau mulai membuka pengajian yang berisi tehnik dzikir, wirid dan ajaran
teosofi lainnya. Ia menyusun cara pendekatan diri dengan Allah SWT yang akhirnya
disebut thoriqoh samaniyah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa thoriqoh
Samaniyah adalah cabang dari thoriqoh Khalwatiyah.
Di Indonesia, thoriqoh ini berkembang di daerah Sumatera, Kalimantan dan Jawa.
Samaniyah masuk ke Indonesia pada penghujung abad 18 yang banyak mendapatkan
pengikut Karena popularitas Imam Samman. Sehingga manaqib Syekh Samman juga
sering dibaca berikut dzikir ratib Samman yang dibaca dengan gerakan tertentu. Di
Palembang misalnya, ada 3 tokoh ulama thoriqoh yang pernah berguru langsung
kepada Syekh Samman, mereka adalah: Syekh Abd Shamad, Syekh Muhammad
Muhyiddin bin Syekh Syihabuddin dan Syekh Kemas Muhammad bin Ahmad. Di aceh
juga terkenal apa yang disebut ratib Samman yang selalu dibaca sebagai dzikir.
Demikianlah sekilas sejarah Adanya Tasyawuf Di indonesia tentu saja bahasan ini
sangat kurang lengkap dan tentunnya pihak yang berkompeten jauh lebih mengerti
tatacara dan pelaksanaannya.
Semoga catatan singkat ini sedkit memberikan bahan pengetahuan dasar tentang
Thoriqoh atau tasyawuf atau lebih spesifik adalah jalan Sufi.
Salam Ukhuwah
Penulis. V.E.A

PERBEDAAN SYARIAT, THORIQOH,


HAQIQAH DAN MARIFAT
28/03/2012 at 03:41 (Materi Keagamaan)
oleh : Ust. Umar Bin Sholeh AlHamid

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah-istilah agama yang kadang-kadang
pengertian masyarakat masih rancu, istilah tersebut antara lain :
Syariat Thariqah Haqiqah Marifah
1. Syariat :
Adalah hukum Islam yaitu Al quran dan sunnah Nabawiyah / Al Hadist yang merupakan sumber acuan
utama dalam semua produk hukum dalam Islam, yang selanjutnya menjadi Madzhab-madzhab ilmu
Fiqih, Aqidah dan berbagai disiplin ilmu dalam Islam yang dikembangkan oleh para ulama dengan
memperhatikan atsar para shahabat ijma dan kiyas. Dalam hasanah ilmu keislaman terdapat 62
madzhab fiqh yang dinyatakanmutabar (Shahih dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya) oleh
para ulama. Sedangkan dalam hasanah ilmu Tuhid (keimanan), juga dikenal dengan ilmu kalam.
Ahirnya ummat Islam terpecah menjadi 73 golongan / firqah dalam konsep keyakinan. Perbedaan ini
terdiri dari perbedaan tentang konsep konsep, baik menyangkut keyakinan tentang Allah SWT, para
malaikat, kitab kitab Allah, para Nabi dan Rasul, Hari Qiamat dan Taqdir.
Namun dalam masalah keimanan berbeda dengan Fiqih. Dalam Fiqh masih ada toleransi atas
perbedaan selama perbedaan tersebut tetap merujuk pada Al Quran dan Sunnah, dan sudah teruji
kebenarannya serta diakui kemutabarannya oleh para ulama yang kompeten. Akan tetapi dalam
konsep keimanan, dari 73 golongan yang ada, hanya satu golongan yang benar dan menjadi calon
penghuni surga, yaitu golongan yang konsisten / istiqamah berada dibawah panji Tauhidnya Rasulullah
SWA dan Khulafa Ar Rasyidiin Al Mahdiyyin yang selanjutnya dikenal dengan Ahlu As Sunnah wal
Jamaah. Sedangkan firqah / golongan lainnya dinyatakan sesat dan kafir. Jika tidak bertaubat maka
mereka terancam masuk dalam neraka. Naudzubillah.
2. Thariqah :

Adalah jalan / cara / metode implementasi syariat. Yaitu cara / metode yang ditempuh oleh seseorang
dalam menjalankan Syariat Islam, sebagai upaya pendekatannya kepada Allah Swt. Jadi orang yang
berthariqah adalah orang yang melaksanakan hukum Syariat, lebih jelasnya Syariah itu hukum dan
Thariqah itu prakteknya / pelaksanaan dari hukum itu sendiri.
Thariqah ada 2(dua) macam :
Thariqah Aam : adalah melaksanakan hukum Islam sebagaimana masyarakat pada umumnya, yaitu
melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan agama Islam dan anjuran anjuran sunnah
serta berbagai ketentuan hukum lainnya sebatas pengetahuan dan kemampuannya tanpa ada
bimbingan khusus dari guru / mursyid / muqaddam.
Thariqah Khas : Yaitu melaksanakan hukum Syariat Islam melalui bimbingan lahir dan batin dari
seorang guru / Syeikh / Mursyid / Muqaddam. Bimbingan lahir dengan menjelaskan secara intensif
tentang hukum-hukum Islam dan cara pelaksanaan yang benar. Sedangkan bimbingan batin adalah
tarbiyah rohani dari sang guru / Syeikh / Mursyid / Muqaddam dengan izin baiat khusus yang
sanadnya sambung sampai pada Baginda Nabi, Rasulullah Saw. Thariqah Khas ini lebih dikenal dengan
nama Thariqah as Sufiyah / Thariqah al Auliya.Thariqah Sufiyah yang mempunyai izin dan sanad
langsung dan sampai pada Rasulullah itu berjumlah 360 Thariqah. Dalam riwayat lain mengatakan 313
thariqah. Sedang yang masuk ke Indonesia dan direkomendasikan oleh Nahdlatul Ulama berjumlah 44
Thariqah, dikenal dengan Thariqah Al Mutabaroh An Nahdliyah dengan wadah organisasi yang
bernama Jamiyah Ahlu Al Thariqah Al Mutabarah Al Nahdliyah.
Dalam kitab Mizan Al Qubra yang dikarang oleh Imam Asy Syarany ada sebuah hadits yang
menyatakan :

(30 / 1 : ) .
Sesungguhnya syariatku datang dengan membawa 360 thariqah (metoda pendekatan pada Allah),
siapapun yang menempuh salah satunya pasti selamat. (Mizan Al Qubra: 1 / 30 )
Dalam riwayat hadits yang lain dinyakan bahwa :

( )

Sesungguhnya syariatku datang membawa 313 thariqah (metode pendekatan pada Allah), tiap
hamba yang menemui (mendekatkan diri pada) Tuhan dengan salah satunya pasti masuk surga. (HR.
Thabrani)
Terlepas dari perbedaan redaksi dan jumlah thariqah pada kedua riwayat hadits diatas, mau tidak
mau, suka atau tidak suka, kita harus percaya akan adanya thariqah sebagaimana direkomendasi oleh
hadits tersebut. Kalau tidak percaya berarti tidak percaya dengan salah satu hadits Nabi SAW yang Al
Amiin (terpercaya dan tidak pernah bohong). Lalu bagaimana hukumnya tidak percaya pada Hadits
Nabi yang shahiih?
Dari semua thariqah sufiyah yang ada dalam Islam, pada perinsip pengamalannya terbagi menjadi dua
macam. Yaitu thariqah mujahadah dan Thariqah Mahabbah. Thariqah mujahadah adalah
thariqah / mitode pendekatan kepada Allah SWT dengan mengandalkan kesungguhan dalam
beribadah, sehingga melalui kesungguhan beribadah tersebut diharapkan secara bertahap seorang
hamba akan mampu menapaki jenjang demi jenjang martabah (maqamat) untuk mencapai derajat
kedekatan disisi Allah SWT dengan sedekat dekatnya. Sebagian besar thariqah yang ada adalah
thariqah mujahadah.
Sedangkan thariqah mahabbah adalah thariqah yang mengandalkan rasa syukur dan cinta, bukan
banyaknya amalan yang menjadi kewajiban utama. Dalam perjalanannya menuju hadirat Allah SWT
seorang hamba memperbanyak ibadah atas dasar cinta dan syukur akan limpahan rahmat dan nikmat
Allah SWT, tidak ada target maqamat dalam mengamalkan kewajiban dan berbagai amalan sunnah
dalam hal ini. Tapi dengan melaksanakan ibadah secara ikhlash tanpa memikirkan pahala, baik pahala
dunia maupun pahala ahirat , kerinduan si hamba yang penuh cinta pada Al Khaliq akan terobati. Yang
terpenting dalam thariqah mahabbah bukan kedudukan / jabatan disisi Allah. tapi menjadi kekasih
yang cinta dan dicintai oleh Allah SWT. Habibullah adalah kedudukan Nabi kita Muhammad SAW.
(Adam shafiyullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah sedangkan Nabi Muhammad SAW
Habibullah). Satu satunya thariqah yang menggunakan mitode mahabbah adalah Thariqah At Tijany.
Nama-nama thariqah yang masuk ke Indonesia dan telah diteliti oleh para Ulama NU yang tergabung
dalam Jamiyyah Ahluth Thariqah Al Mutabarah Al Nahdliyah dan dinyatakan Mu tabar (benar
sanadnya sambung sampai pada Baginda Rasulullah SAW), antara lain :
1. Umariyah

23. Usysyaqiyyah

2. Naqsyabandiyah

24. Bakriyah

3. Qadiriyah

25. Idrusiyah

4. Syadziliyah

26. Utsmaniyah

5. Rifaiyah

27. Alawiyah

6. Ahmadiyah

28. Abbasiyah

7. Dasuqiyah

29. Zainiyah

8. Akbariyah

30. Isawiyah

9. Maulawiyah

31. Buhuriyyah

10. Kubrawiyyah

32. Haddadiyah

11. Sahrowardiyah

33. Ghaibiyyah

12. Khalwatiyah

34. Khodiriyah

13. Jalwatiyah

35. Syathariyah

14. Bakdasiyah

36. Bayumiyyah

15. Ghazaliyah

37. Malamiyyah

16. Rumiyah

38. Uwaisiyyah

17. Sadiyah

39. Idrisiyah

18. Jusfiyyah

40. Akabirul Auliya

19. Sabaniyyah

41. Subbuliyyah

20. Kalsaniyyah

42. Matbuliyyah

21. Hamzaniyyah

43. TIJANIYAH

22. Bairumiyah

44. Sammaniyah.

3. Haqiqah
Yaitu sampainya seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. di depan pintu gerbang kota
tujuan, yaitu tersingkapnya hijab-hijab pada pandangan hati seorang salik (hamba yang
mengadakan pengembaraan batin) sehigga dia mengerti dan menyadari sepenuhnya Hakekat dirinya
selaku seorang hamba didepan TuhanNya selaku Al Kholiq Swt. bertolak dari kesadaran inilah, ibadah
seorang hamba pada lefel ini menjadi berbeda dengan ibadah orang kebanyakan.
Kebanyakan manusia beribadah bukan karena Allah SWT, tapi justru karena adanya target target hajat
duniawi yang ingin mereka dapatkan, ada juga yang lebih baik sedikit niatnya, yaitu mereka yang
mempunyai target hajat hajat ukhrawi (pahala akhirat) dengan kesenangan surgawi yang kekal.
Sedangkan golongan Muhaqqiqqiin tidak seperti itu, mereka beribadah dengan niat semata mata
karena Allah SWT, sebagai hamba yang baik mereka senantiasa menservis majikan / tuannya dengan
sepenuh hati dan kemampuan, tanpa ada harapan akan gaji / pahala. Yang terpenting baginya adalah
ampunan dan keridhaan Tuhannya semata. Jadi tujuan mereka adalah Allah SWT bukan benda benda
dunia termasuk surga sebagaimana tujuan ibadah orang kebanyakan tersebut diatas.
4. Marifah
Adalah tujuan akhir seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. (salik) Yaitu masuknya
seorang salik kedalam istana suci kerajaan Allah Swt. ( wusul ilallah Swt). sehingga dia benar benar
mengetahui dengan pengetahuan langsung dari Allah SWT. baik tentang Tuhannya dengan segala
keagungan AsmaNya, Sifat sifat, Afal serta DzatNya. Juga segala rahasia penciptaan mahluk
diseantero jagad raya ini. Para Arifiin ini tujuan dan cita cita ibadahnya jauh lebih tinggi lagi, Mereka
bukan hanya ingin Allah SWT dengan Ampunan dan keridhaanNYa, tapi lebih jauh mereka
menginginkan kedudukan yang terdekat dengan Al Khaliq, yaitu sebagai hamba hamba yang cinta dan
dicintai oleh Allah SWT.
(syariah dan Thariqah) kita bisa mempelajari teori dan praktek secara langsung, baik melalui
membaca kitab-kitab / buku-buku maupun melalui pelajaran-pelajaran (talim) dan
pendidikan (Tarbiyah) bagi ilmu Thariqah. Sedangkan Haqiqah dan marifah pada prinsipnya tidak bisa
dipelajarisebagai mana Syariah dan Thariqah karena sudah menyangkut Dzauqiyah.
Haqiqah dan marifah lebih tepatnya merupakan buah / hasil dari perjuangan panjang seorang hamba
yang dengan konsisten (istiqamah) mempelajari dan menggali kandungan syariah dan
mengamalkanya dengan ikhlash semata mata karena ingin mendapatkan ridha dan ampunan serta
cinta Allah SWT.

Perumpamaan yang agak dekat dengan masalah ini adalah : ibarat satu jenis makanan atau minuman
( misalnya nasi rawon ). Resep masakan nasi rawon yang menjelaskan bahan bahan dan cara
membuat nasi rawon itu sama dengan Syariah. Bimbingan praktek memasak nasi rawon itu sama
dengan Thariqah. Resep dan praktek masak nasi rawon ini bisa melalui buku dan mempraktekkan
sendiri (ini thariqah am ) sedangkan resep dan praktek serta bimbingan masak nasi rawon dengan
cara kursus pada juru masak yang ahli (itu namanya Thariqah khusus). Makan nasi rawon dan
menjelaskan rasa / enaknya ini sudah haqiqah dan tidak ada buku panduannya, demikian juga makan
nasi rawon dan mengetahuisecara detail rasa, aroma, kelebihan dan kekurangannya itu
namanya marifah.

Sumber :
1.

Keputusan Kongres & Mubes Jamiyah Ahli Thariqah Mutabaroh An Nahdliyah, pada hasil
Mutamar kedua di Pekalongan tanggal 8 Jumadil Ula 1379 H / 9 November 1959. halaman 25.

2.

http://www.piss-ktb.com/2011/12/920-makalah-perbedaan-syariat-thoriqoh.html

PENGERTIAN THORIQOH
Thoriqoh adalah jalan atau cara atau metode.
Semua ibadah ada cara atau metodenya; sholat, puasa, zakat, haji
semuanya ada metodenya dan cara-cara itu dinamakan Thoriqoh.
(Sumber: Pengajian Minhajul 'abidin, 10 R. AKhir 1422 H)

DASAR THORIQOH

Dan jika manusia tetap pada suatu Thoriqoh, pasti mereka


akan mendapatkan air yang menyegarkan. (Qs: Al Jin 16)

Berdasarkan Qs: Al Jin 16, ajaran Thoriqoh adalah ajaran agama


Islam, bukan ajaran Ulama Salaf (Ulama pertengahan setelah para
sahabat), sebagaimana anggapan sebagian kecil ummat Islam. Ajaran
Thoriqoh itu dititikberakan kepada ajaran Dzikrulloh. Masalah
Dzikrulloh telah di contohkan atau diajarkan oleh Nabi Besar
Muhammad SAW. Tersebut di dalam al-Quran :

Sungguh ada bagi kamu di dalam diri Rosul itu contoh yang
bagus, bagi siapa saja yang ingin bertemu Alloh dan hari akhir,
maka Dzikirlah kepada Alloh yang sebanyak-banyak- nya. (Qs:
Al-Ahzab : 21)

Ajaran Thoriqoh / Dzikrulloh ini adalah ajaran yang bersifat khusus,


artinya tidak akan diberikan / diajarkan kepada siapa saja, selama
orang itu tidak memintanya. Oleh sebab itu untuk menerima ajaran
Thoriqoh/Dzikrulloh ini harus melalui Baiat, tersebut di dalam alQuran surat:
Sesungguhnya orang-orang yang BAIAT kepadamu
(Muhammad), sesungguhnya mereka BAIAT kepada Alloh (Qs:
Al Fath : 10)

Macam-macam Thoriqoh dan ajarannya


BAB
PENDAHULUAN

LATAR
BELAKANG
Zuhhad (orang-orang yang berperilaku zuhud), nussak (orang-orang yang berusaha
melakukan segala ajaran agama) atau ubbad (orang yang rajin melaksanakan ibadah). Lama
kelamaan cara kehidupan rohani yang mereka tempuh, kemudian berkembang menjadi alat
untuk mencapai tujuan yang lebih murni, bahkan lebih mendalam yaitu berkehendak mencapai
hakekat ketuhanan dan marifat (mengenal) kepeda Allah SWT. yang sebenar-benarnya, melalui
riyadloh (laku prihatin), mujahadah (perjuangan batin yang sungguh-sungguh), mukasyafah
(tersingkapnya tabir antara dirinya dan Allah), musyahadah (penyaksian terhadap keberadaan
Allah) atau dengan istilah lain, laku batin yang mereka tempuh di mulai dengan takhalli yaitu
mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela, lalu tahalli yaitu menghiasi hati dengan sifat yang
terpuji, lalu tajalli yaitu mendapatkan pencerahan dari Allah SWT.
Tata cara kehidupan rohani tersebut kemudian tumbuh berkembang dikalangan masyarakat
Muslim, yang pada akhirnya menjadi disiplin keilmuan tersendiri, yang dikenal dengan sebutan
ilmu Tashawuf. Sejak munculyna Tashawuf Islam di akhir abad kedua hijriyah, sebagai
kelanjutan dari gerakan golongan Zuhhad, muncullah istilah Thoriqoh yang tampilan
bentuknya berbeda dan sedikit demi sedikit menunjuk pada suatu yang tertentu, yaitu
sekumpulan aqidah-aqidah, akhlaq-akhlaq dan aturan-aturan tertentu bagi kaum Shufi.
Thoriqoh adalah salah satu amaliyah keagamaan dalam Islam yang sebenarnya sudah ada sejak
jaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan, perilaku kehidupan beliau sehari-hari adalah paktek
kehidupan rohani yang dijadikan rujukan utama oleh para pengamal thoriqoh dari generasi ke
generasi sampai kita sekarang. Akhirnya muncul aliran-aliran thoriqoh yang mengambil nama
dari tokoh-tokoh sentral aliran tersebut, seperti Qodiriyah, Rifaiyyah, Syadzaliyyah,
Dasuqiyyah/Barhamiyyah, Zainiyyah, Tijaniyyah, Naqsabandiyyah, dan lain sebagainya.
BAB II
PEMBAHASAN
PENGERTIAN THORIQOH.
Istilah Thoriqoh berasal dari kata At-Tarik yang berarti jalan, keadaan, kepada hakikat.
Pengertian Thoriqoh Menurut para ahli:
1. Harun Nasution
Thoriqoh adalah jalan yang harus di tempuh seorang sufi dalam tujuan sedekat mungkin
dengan Tuhan. Thoriqoh kemudian mengandung arti organisasi, setiap thorikoh mempunyai
Syekh, upacara rituil dan bentuk zikir sendiri.
2. Hamka
Maka diantara makhluk dan Khalik itu ada perjalanan hidup yang harus`ditempuh. Inilah yang
kita katakan Thoriqoh.
3. H.Abu Bakar Atjeh
Thoriqoh artinya jalan, petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadat sesuai dengan ajaran yang
ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabiin, turun-temurun

sampai kepada guru-guru,sambung menyambung dan berantai.


Dari pendapat di atas`dapat diambil pengertian Thoriqoh sebagai berikut : Yaitu sebagai hasil
pengalaman dari seorang sufi yang diikuti seorang murid, yang dilakukan dengan aturan/cara
tertentu dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perkembangannya
thoriqoh itu kemudian digunakan sebagai nama kelompok mereka yang menjasdi pengikut bagi
seseorang Syekh yang mempunyai pengalaman tertentu dalam cara mendekatkan diri kepada
Allah dan cara memberikan tuntutan dan bimbingan kepada muridnya.

Macam-Macam Thoriqoh dan Ajarannya


1) Thoriqoh Naqsabandiyah
Pendiri Thoriqoh Naqsabandiyah ialah Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al Bukhari (717791 H). Ulama sufi yang lahir di desa Hinduwan kemudian terkenal dengan Arifan. Pendiri
Thorikoh Naqsabandiyah ini juga dikenal dengan nama Naksyabandi yang berarti lukisan,
karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang ghaib-ghaib. Kata Uwais ada pada
namanya, karena ia ada hubungan nenek dengan Uwais Al-Qarni, lalu mendapat pendidikan
kerohanian dari wali besar Abdul Khalik Al-Khujdawani yang juga murid Uwais dan menimba
ilmu Tasawuf kepada ulama yang ternama kala itu, Muhammad Baba Al-Sammasi.
Thoriqoh Naqsabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih
mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan.
Pokok-pokok ajaran Thoriqoh Naqsabandiyah:
Berpegang teguh dengan akidah ahli Sunnah
Meninggalkan Rukhshah
Memilih hukum yang azimah
Senantiasa dalam muraqabah
Tetap berhadapan dengan Tuhan
Senantiasa berpaling dari kemegahan dunia.
Menghasilkan makalah hudur (kemampuan menghadirkan Tuhan dalam hati)
Menyendiri di tengah-tengah ramai serta menghiasi diri dengan hal-hal yang memberi faedah
Berpakaian dengan pakaian orang mukmin biasa.
Zikir tanpa suara
Mengatur nafas tanpa lali dari Allah
Berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW
Ada enam dasar yang dipakai sebagai pegangan untuk mencapai tujuan dalam Thorikoh ini,
yaitu:
a. Tobat
b. Uzla (Mengasingkan diri dari masyarakat ramai yang dianggapnya telah mengingkari ajaranajaran Allah dan beragam kemaksiatan, sebab ia tidak mampu memperbaikinya)
c. Zuhud (Memanfaatkan dunia untuk keperluan hidup seperlunya saja)
d. Taqwa
e. Qanaah (Menerima dengan senang hati segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah SWT)
f. Taslim (Kepatuhan batiniah akan keyakinan qalbu hanya pada Allah)
Hukum yang dijadikan pegangan dalam Thoriqoh Naqsabandiyah ini juga ada enam, yaitu:
a. Zikir
b. Meninggalkan hawa nafsu

c. Meninggalkan kesenangan duniawi


d. Melaksanakan segenap ajaran agama dengan sungguh-sungguh
e. Senantiasa berbuat baik (ihsan) kepada makhluk Allah SWT
f. Mengerjakan amal kebaikan
Syarat-syarat untuk menjadi pengikutnya :
a. Itiqad yang benar
b. Menjalankan sunnah Rasulullah
c. Menjauhkan diri dari nafsu dan sifat-sifat yang tercela
d. Taubat yang benar
e. Menolak kezaliman
f. Menunaikan segala hak orang
g. Mengerjakan amal dengan syariat yang benar
2. Thoriqoh Qadariyah
Pendiri Tarekat Qadiriyah adalah Syeikh Abduk Qadir Jailani, seorang ulama yang zahid,
pengikut mazhab Hambali. Ia mempunyai sebuah sekolah untuk melakukan suluk dan latihanlatihan kesufian di Baghdad. Pengembangan dan penyebaran Tarekat ini didukung oleh anakanaknya antara lain Ibrahim dan Abdul Salam. Thoriqoh Qodariyah berpengaruh luas di dunia
timur. Pengaruh pendirinya ini sangat banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan
lewat bacaan manaqib. Tujuan dari bacaan manaqib adalah untuk mendapatkan barkah, karena
abdul Qadir jailani terkwenal dengan keramatnya.
Dasar pokok ajaran Thariqoh Qadariyah yaitu:
Tinggi cita-cita
Menjaga kehormatan
Baik pelayanan
Kuat pendirian
Membesarkan nikmat Tuhan
3. Thoriqoh Sadziliyah
Pendiri Tarekat Sadziliyah adalah Abdul Hasan Ali Asy-Syazili, seorang ulama dan sufi besar.
Menurut silsilahnya, ia masih keturunan Hasan, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti
Rasulullah SAW. Ia dilahirkan pada 573 H di suatu desa kecil di kawasan Maghribi. Ali Syazili
terkenal sangat saleh dan alim, tutur katanya enak didengar dan mengandung kedalaman
makna. Bahkan bentuk tubuh dan wajahnya, menurut orang-orang yang mengenalnya, konon
mencerminkan keimanan dan keikhlasan. Sifat-sifat salehnya telah tampak sejak ia masih kecil.
Pokok ajaran Thoriqoh Sadziliyah yaitu:
Bertaqwa kepada Allah ditempat sunyi dan ramai
Mengikutu sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan
Berpaling hati dari makhluk waktu berhadapan dan membelakang
Ridho dengan pemberian Allah sedikit atau banyak
Kembali kepada Allah baik senang maupun sedih.
Tarekat Syaziliyah merupakan Tarekat yang paling mudah pengamalannya. Dengan kata lain
tidak membebani syarat-syarat yang berat kepada Syeikh Tarekat. Kepada mereka diharuskan:
a. Meninggalkan segala perbuatan maksiat.
b. Memelihara segala ibadah wajib, seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan lain-lain.
c. Menunaikan ibadah-ibadah sunnah semampunya.

d. Zikir kepada Allah SWT sebanyak mungkin atau minimal seribu kali dalam sehari semalam
dan beristighfar sebanyak seratus kali sehari-semalam dan zikir-zikir yang lain.
e. Membaca shalawat minimal seratus kali sehari-semalam dan zikir-zikir yang lain.
4. Tarikat Rifaiyah
Pendirinya Tarikat Rifaiyah adalah Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ia lahir di Qaryah
Hasan, dekat Basrah pada tahun 500 H (1106 M), sedangkan sumber lain mengatakan ia lahir
pada tahun 512 H (1118 M). Sewaktu Ahmad berusia tujuh tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia
lalu diasuh pamannya, Mansur Al-Bathaihi, seorang syeikh Trarekat. Selain menuntut ilmu
pada pamannya tersebut ia juga berguru pada pamannya yang lain, Abu Al-Fadl Ali Al Wasiti,
terutama tentang Mazhab Fiqh Imam Syafii. Dalam usia 21 tahun, ia telah berhasil memperoleh
ijazah dari pamannya dan khirqah 9 sebagai pertanda sudah mendapat wewenang untuk
mengajar.
Ciri khas Tarekat Rifaiyah ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama
diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai
suatu keadaan dimana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan,
antara lain berguling-guling dalam bara api, namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak
mempan oleh senjata tajam.
5. Tarikat Khalawatiyah
Tarikat Khalawatiyah ialah suatu cabang dari tarikat Suhrawadiyah yang didirikan di Bagdad
oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi, yang tiap kali menamakan dirinya
golongan Siddiqiyah, karena mereka menganggap dirinya berasal dari keturunan Khalifah Abu
Bakar. Bidang usahanya yang terbesar terdapat di Afghanistan dan India. Memang keluarga
Suhrawardi ini termasuk keluarga Sufi yang ternama. Abdul Futuh Suhrawardi terkenal dengan
nama Syeikh Maqtul atau seorang tokoh sufi yang oelh kawan-kawannya diberi gelar ulama,
dilahirkan di Zinjan, dekat Irak pada tahun 549 H.
Suhrawardi yang lain bernama Abu Hafas Umar Suhrawardi, juga seorang tokoh sufi terbesar di
Bagdad, pengarang kitab Awariful Maarif, sebuah karangan yang sangat mengagumkan dan
sangat menarik perhatian Imam Ghazali, sehingga seluruh kitab itu di muat pada akhir karya
Ihya Ulumuddin yang oleh tarikat Suhrawardiyah serta cabang-cabangnya dijadikan pokok
pegangan dalam suluknya, dan Suhrawardani ini meninggal pada tahun 638 H .
6. Tarikat Khalidiyah
Cabang Naqsabandiyah di Turkestan mengaku berasal dari tarekat Thaifuriyah dan cabangcabang yang lain terdapat di Cina, Kazan, Turki, India, dan Jawa. Disebutkan dalam sejarah,
bahwa tarekat itu didirikan oleh Bahauddin 1334 M. Dalam pada itu ada suatu cabang
Naqsabandiyah di Turki, yang berdiri dalam abad ke XIX, bernama Khalidiyah.
Menurut sebuah kitab dari Baharmawi Umar, dikatakan, bahwa pokok-pokok tarekat
Khalidiyah Dhiyaiyah Majjiyah, diletakkan oleh Syeikh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi, yang lama
bertempat tinggal di Mekkah. Kitab ini berisi silsilah dan beberapa pengertian yang digunakan
dalam tarekat ini, setengahnya tertulis dalam bentuk sajak dan setengahnya tertulis dalam
bentuk biasa. Dalam silsilah dapat dibaca, bahwa tawassul tarekat inidimulai dengan
Dhiyauddin Khalid.

7. Tarikat Sammaniyah

Nama tarikat ini diambil daripada nama seorang guru tasawwuf yang masyhur, disebut
Muhammad Samman, seorang guru terikat yang ternama di Madinah, pengajarannya banyak
dikunjungi orang-orang Indonesia di antaranya berasal dari Aceh, dan oleh karena itu
terikatnya itu banyak tersiar di Aceh, bisa disebut terekat sammaniyah. Ia meninggal di
Madinah pada tahun 1720 M. Sejarah hidupnya dibukukan orang dengan nama Manaqib Tuan
Syeikh Muhammad Samman, ditulis bersama kisah Miraj Nabi Muhammad, dalam huruf arab,
disiarkan dan dibaca dalam kalangan yang sangat luas di Indonesia sebagai bacaan amalan
dalam kalangan rakyat.
8. Tarikat Rifaiyah
Tidak banyak kita mengetahui tentang tarekat ini, meskipun namanya terkenal di Indonesia
karena tabuhan rebana, yang namanya di Aceh rapai, perkataan yang terambil dari Rifai,
pendiri dan penyiar terekat ini, begitu juga dikenal orang Sumatera permainan debus, menikam
diri dengan sepotong senjata tajam, yang diiringi zikir-zikir tertentu.
Akhmad ibn Ali Abul Abbas, yang dianggap pencipta daripada terekat Rifaiyah itu. Ia
meninggal di Umm Abidah pada 22 Jumadil Awal 578 H, sedang tanggal lahirnya
diperselisihkan orang. Dalam kitab-kitab tua tulisan tangan, yang masih terdapat di sana sini di
seluruh Indonesia, kita masih mendapati ajaran-ajaran Ahmad Rifai ini, meskipun gerakan ini
tidak begitu kelihatan lagi hidup dalam masyarakat. Tarekat Rifaiyah ini, yang mula-mula
berdiri di Irak kemudian tersiar luas ke Basrah, sampai ke Damaskus dan Istanbul di Turki.
Cabang-cabangnya yang terdapat di Syiria ialah Hariyah, Sadiyah dan Sayyadiyah, dll.
Terutama dalam abad yangke XIX Masehi. Cabang Sadiyah di syiria didirikan oleh Saduddin
Jibawi, yang bercabang pula, masing-masing didirikan oleh dan bernama Abdus Salamiyah dan
Abdul wafaiyah.

9. Tarikat Aidrusiyah
Salah satu daripada tarekat yang masyhur dalam kalangan Baalawi ialah Alaidurusiyah,
terutama dalam tasawuf aqidah. Hampir tiap-tiap buku tasawuf menyebut nama Al- aidrus
sebagai salah seorang sufi yang ternama. Keluarga AlAhidus banyak sekali melahirkan tokohtokoh Sufi yang terkemuka, diantaranya, di antaranya S. Abdur Rahman Bin Mustafa AlAidus,
yang pernah menjadi pembicaraan Al-Jabarti dalam sejarahnya. Al-Jabarti menerangkan,
bahwa S.Abdur Rahman berlimpah-limpah ilmunya, ahli yang mempertemukan hakekat dan
syariat sejak kecil ia telah menghafal AlQuran 30 jus.
10. Tarikat Al-Haddad
Sayyid Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad dianggap salah seorang qutub dan arifin
dalam ilmu Tasawuf. Banyak ia mengarang kitab-kitab mengenai ilmu tasawuf dalam segala
bidang, dalam aqidah, tarekat, dsb. Bukan saja dalam ilmu tasawuf, tetapi juga dalam ilmu-ilmu
yang lain banyak ia mengarang kitab. Kitabnya yang bernama : Nasaihud Diniyah, sampai
sekarang merupakan kitab-kitab yang dianggap penting. Muraqabah termasuk wasiat AlHaddad yang penting. Muraqabah artinya selalu diawasi Tuhan, dan orang yang sedang
melakukan suluk hendaknya selalu Muraqabah dalam gerak dan diamnya, dalam segala masa
dan zaman, dalam segala perbuatan dan kehendak, dalam keadaan aman dan bahaya, di kala
lahir dan di kala tersembunyi, selalu menganggap dirinya berdampingan dengan Tuhan dan
diawasi oleh Tuhan. Jika beribadah itu seakan-akan dilihat Tuhan, jika ia tidak melihat Tuhan

pun, niscaya Tuhan dapat melihat dia dan memperhatikan segala amal ibadahnya. Ak-Hadad
mengatakan bahwa Muraqabah itu termasuk maqam dan manzal, ia termasuk maqam ihsan
yang selalu dipuji-puji oleh nabi Muhammad.
11. Tarikat Tijaniyah
Salah satu terekat yang terdapat di Indonesia di samping tarekat-tarekat yang lain ialah tarekat
Tijaniyah. Dalam tahun beberapa rekat ini masuk ke Indonesia tidak diketahui orang-orang
secara pasti, tetapi sejak tahun 1928 mulai terdengar adanya gerakan ini di Cirebon. Seorang
Arab yang tinggal di Tasikmalaya, bernama Ali bin Abdullah At-Tayib Al-Azhari, berasal dari
Madinah, menulis sebuah kitab yang berjudul Kitab Munayatul Murid
(Tasikmalaya, 1928 M), berisi beberapa petunujk mengenai hakikat ini, dan kitab itu terdapat
tersebar luas di Cirebon khususnya, dan di Jawa barat umumnya.
Pendirinya seorang ulama dari Algeria, bernama Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar AtTijani, lahir di Ain Mahdi pada tahun 1150 H, (1737-1738 M). Diceritakan bahwa dari bapaknya
ia keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sedang nama Tijani adalah dari Tijanah dari keluarga
ibunya. Terekat ini mempunyai wirid yang sangat sederhana, dan wazifah yang sangat mudah.
Wiridnya terdiri dari istighfar seratus kali, shalawat seratus kali, dan tahlil seratus kali. Boleh
dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore. Di Cirebon tarekat Tijani ini pernah tersiar
dengan suburnya di bawah pimpinan Kiyai Buntet dan saudaranya Kiyai Anas di desa
Martapada, dekat kota Cirebon.
BAB III
KESIMPULAN
Tarekat adalah sebagai hasil pengalaman dari seorang sufi yang diikuti oleh para murid, yang
dilakukan dengan aturan atau cara tertentu dan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri pada
Allah. Dalam perkembangannya tarekat itu kemudian digunakan sebagai nama sekelompok
mereka yang menjadi pengikut bagi seorang syekh yang mempunyai pengalaman tertentu dalam
cara mendekatkan diri kepada Allah dan cara memberikan tuntutan dan bimbingan pada
muridnya. Dalam memberi nama suatu kelompok tarekat dengan suatu ajaran tertentu dalam
mendekatkan diri pada Tuhan itu dan dalam caramemberikan latihan-latihan selalu
dinisbahkan kepada nama seorang syekh yang dianggap mempunyai metodhe dan pengalaman
yang khusus.
Di Indonesia terdapat beberapa tarekat yang telah tersebar ke beberapa daerah seperti:
Naqsabandiyah, Qadiriyah, Samaniyah, Khalawatiyah, Khalidiyah, Al-Hadad, Rifaiyah, dan
Aidrusiyah, dll.
sumber : http://kependidikanislam2010.blogspot.com

Thoriqoh Jalan Menuju Husnul Khotimah

Pengetian Thoriqoh.
Arti Thoriqoh menurut bahasa adalah jalan atau bisa disebut Madzhab mengetahui adanya
jalan, perlu pula mengetahui cara melintasi jalan itu agar tidak kesasar/tersesat. Tujuan
Thoriqoh adalah mencari kebenaran, maka cara melintasinya jalan itu juga harus dengan cara
yang benar. Untuk itu harus sudah ada persiapan batin, yakni sikap yang benar. Sikap hati yang
demikian tidak akan tampil dengan sendirinya, maka perlu latihan-latihan batin tertentu dengan
cara-cara yang tertentu pula.
Sekitar abad ke 2 dan ke 3 Hijriyah lahirlah kelompok-kelompok dengan metoda latihan
berintikan ajaran Dzikrullah . Sumber ajarannya tidak terlepas dari ajaran Rasulullah SAW.
Kelompok-kelompok ini kemudian menamakan dirinya dengan nama Thoriqoh, yang
berpredikat/ bernama sesuai dengan pembawa ajaran itu. Maka terdapatlah beberapa nama
antara lain :
a. Thoriqoh Qadiriyah, pembawa ajarannya adalah :Syekh Abdul Qodir Jaelani q.s.
(Qaddasallahu sirrahu).
b. Thoriqoh Syadzaliyah, pembawa ajarannya : Syekh Abu Hasan As-Syadzali q.s.
c. Thoriqoh Naqsabandiyah : pembawa ajarannya : Syekh Bahauddin An-Naqsabandi q.s.
d. Thoriqoh Rifaiyah, pembawa ajarannya : Syekh Ahmad bin Abil Hasan Ar-Rifa i q.s.

dan masih banyak lagi nama-nama Thoriqoh yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh
Allah SWT. :
Jika mereka benar-benar istiqomah (tetap pendirian/terus- menerus diatas Thoriqoh (jalan)
itu, sesungguhnya akan Kami beri minum mereka dengan air (hikmah) yang berlimpah- limpah.
(Q.S. Al-Jin : 16)

Dalam pertumbuhannya, para Ulama Thoriqoh berpendapat dari jumlah Thoriqoh yang
tersebar di dunia Islam, khususnya di Indonesia, ada Thoriqoh yang Mutabaroh (diakui) dan
ada pula Thoriqoh Ghairu Mutabaroh (tidak diakui keberadaannya/ kesahihannya) .
Seseorang yang menganut/mengikuti Thoriqoh tertentu dinamai salik (orang yang berjalan)
sedang cara yang mereka tempuh menurut cara-cara tertentu dinamakan suluk. Banyak hal-hal
yang hams dilakukan oleh seorang salik bila ingin sampai kepada tujuan yang dimaksud.
Dalam menempuh jalan (thoriqoh) untuk membuka rahasia dan tersingkapnya dinding (hijab)
maka mereka mengadakan kegiatan batin, riyadoh (latihan-latihan) dan mujahadah
(perjuangan) keruhaniyan. Perjuangan yang demikian dinamakan suluk, dan orang yang
mengerjakan dinamakan salik.
Maka cukup jelaslah bahwa Thoriqoh itu suatu sistem atau metode untuk menempuh jalan
yang pada akhirnya mengenal dan merasakan adanya Tuhan. Dimana seseorang dapat melihat
Tuhannya dengan mata hatinya (ainul basiroh), sesuai dengan hadist sebagai berikut :

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:


Pada suatu hari, Rasulullah saw. muncul di antara kaum muslimin. Lalu datang seorang laki-laki
dan bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Iman itu? Rasulullah saw. menjawab: Engkau beriman
kepada Allah, malaikat-malaikat- Nya, kitab-kitab- Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-rasulNya dan kepada hari berbangkit. Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?
Rasulullah saw. menjawab: Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak
menyekutukan- Nya dengan apa pun, mendirikan salat fardu, menunaikan zakat wajib dan
berpuasa di bulan Ramadan. Orang itu kembali bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Ihsan itu?
Rasulullah saw. menjawab: Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya.
Dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia selalu melihatmu. Orang itu
bertanya lagi: Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Rasulullah saw. menjawab: Orang
yang ditanya mengenai masalah ini tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Tetapi akan aku
ceritakan
tanda-tandanya; Apabila budak perempuan melahirkan anak tuannya, maka itulah satu di
antara tandanya. Apabila orang yang miskin papa menjadi pemimpin manusia, maka itu
tarmasuk di antara tandanya. Apabila para penggembala domba saling bermegah-megahan
dengan gedung. Itulah sebagian dari tanda-tandanya yang lima, yang hanya diketahui oleh
Allah. Kemudian Rasulullah saw. membaca firman Allah Taala: Sesungguhnya Allah, hanya
pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan,
dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat
mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal. {QS Al-Lukman ayat 34} Kemudian orang itu berlalu, maka Rasulullah saw.
bersabda: Panggillah ia kembali! Para sahabat beranjak hendak memanggilnya, tetapi mereka
tidak melihat seorang pun. Rasulullah saw.
bersabda: Ia adalah Jibril, ia datang untuk mengajarkan manusia masalah agama mereka

(HR Bukhari dan Muslim)


Hadist tersebut jelas merupakan tujuan bagi semua orang yang mengaku dan menyatakan
muslim, tidak hanya sekedar iman dan islam tetapi juga dituntut untuk menjadi jati diri yang
ihsan, dan ath-Thariqoh adalah merupakan jalan yang untuk menggapai derajat ihsan dengan
baik sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya.
Hal yang demikian didasarkan pertanyaan Sayidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW.
Ya Rasulullah, manakah jalan yang paling dekat untuk menuju Tuhan. Jawab Rasulullah : Tidak
ada lain, kecuali dengan dzikrullah.
Dalam hal ini pun Allah SWT juga menegaskan dalam Firman-Nya di dalam Al-Quran Kariim ;
28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.(QS Ar-Rad ayat 28)

Dengan demikian jelaslah bahwa jalan yang sedekat-dekatnya mencapai Allah SWT ; merasa
dilihat dan diperhatikan, hanya bisa diraih oleh seorang hamba dengan dzikir kepadaNya
(Zikrullah), disamping melakukan latihan (riyadoh) lahir-batin seperti yang biasa dilakukan oleh
orang-orang Shufi antara lain : Ikhlas, jujur, zuhud, muraqabah, musyahadah, tajarrud,
mahabah, cinta kepada Allah SWT. dan lain sebagainya, yang merupakan bentuk dari dzikrullah
itu sendiri; para ulama thariqah/tasawuf mendefinisikannya dalam bentuk dzikrullah Amaliyah.

Melihat petunjuk Allah dan Rasulullah SAW tersebut, maka Thoriqah mempunyai dua
pengertian :
Pertama : Ia berarti metode bimbingan spiritual kepada individu (perorangan) dalam
mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan dengan Tuhan.
Kedua : Thoriqoh sebagai persaudaraan kaum Shufi yang ditandai adanya lembaga formal
seperti zawiyah, ribath, atau khanaqah.

Kedudukan Guru Thoriqoh diperkokoh dengan adanya ajaran wasilah dan silsilah(sanad) .
Keyakinan berwasilah dengan Guru diper-erat dengan kepercayaan karomah, barokah dan
syafaat atau limpahan pertolongan dari Allah SWT melalui KaruniaNya kepada guru.
Kepatuhan murid kepada Guru dalam Thoriqoh digambarkan seperti mayat di tangan orang
yang memandikannya.

Dengan demikian dapat diambil benang merah bahwa inti Thoriqoh adalah wushul (bertemu)
dengan Allah. Jika hendak bertemu, maka jalan yang dapat dipakai bisa bermacam-macam.
Ibarat orang mau berpergian menuju Jakarta, kalau orang itu berangkat dari Surabaya ya harus
menuju ke barat. Berbeda jika orang itu berangkat dari Medan ya harus berjalan ke timur

menuju Jakarta. Ini artinya bahwa Thoriqoh yang ada, terutama di Indonesia mempunyai tujuan
yang sama yaitu wushul, kepada Allah SWT.

II. Jalan menuju wushul ilallah

a. Melalui Muraqabah.
Petunjuk Al-Quran tentang Muraqabah/pendekata n diri kepada Allah SWT. disebutkan dalam
Al-Quran antara lain :

Dan apabila hamba-hamba- Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah),


bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia
memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan
hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
(S. Al Baqarah : 186).

Ketahuilah wahai saudaraku, Allah SWT selalu mengawasi segala sesuatu, sebagaimana
ditegaskan dalam Al-Quran S. Al-Ahzab (33) : 52.

52. . dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu.

Hal ini mengandung pelajaran bahwa seseorang selalu merasa diawasi/diintai oleh Allah SWT,
karena pada dasarnya Allah adalah sangat dekat dengan hamba-hambanya, sebagaimana
petunjuk S. Al-Qof (50) : 16.

16. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan
oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,

Demikian juga petunjuk dari Al-Quran dalam S. Al-Hadid (57) : 4.

4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di
atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya

dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana
saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Hadis Nabi SAW. juga memberi arahan yakni ketika Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril
tentang Ihsan, beliau menjawab : Hendaklah engkau beribadah kepada Allah se-olah-olah
engkau melihat nya. Apabila engkau tak mampu melihat- Nya, yakinlah bahwasanya Allah
melihatmu.
(HR. Bukhari-Muslim) .

Kesadaran rohani bahwa Allah SWT. selalu hadir di dalam dan disekitar dirinya akan
menjadikan dirinya selalu merasa diawasi segala apa yang dilakukan, bahkan sampai apa yang
terlintas dalam hatinya.

Banyak kisah dalam dunia sufi Guru dan santrinya yang empat orang itu, satu diantaranya tidak
mau menyembelih ayam yang diberikan oleh sang Guru, karena bagi Allah tidak ada suatu yang
tersembunyi, Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui, maka luluslah murid tersebut dari ujian
yang diberikan gurunya tersebut.

Selanjutnya Al-Imam al-Qusairi.rhm berkata : Barang siapa yang muraqabah dengan Allah
dalam hatinya, maka Allah akan memiliharanya dari perbuatan dosa pada anggota tubuhnya.
Imam tokoh Sufi Sufyan Sauri.rhm juga berpesan hendaklah engkau melakukan muraqobah
terhadap Dzat yang tidak lagi samar terhadap segala sesuatu, hendaklah engkau selalu
mengharap raja (pengharapan dengan sangat berharap) terhadap Dzat yang memiliki siksa
(Abu Bakar Jabir al-Jazairi 1976 : 85).

Maka dari uraian diatas dapat dicermati adanya dampak positif muroqobah bagi yang mampu
melakukannya, yakni :
q Memiliki rasa malu yang positif.
q Akan senantiasa hati-hati dalam segala ucapan dan perbuatannya.
q Tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Allah meski sendirian ataupun kelihatan doanya yang
dipanjatkan belum dikabul kan
q Tidak mudah putus asa apapun nasib yang menimpanya
q Menjadi hamba yang mukhlis sebagai diisyaratkan dalam Al-Quran S. Yusuf (12) : 24.

24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan
Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia (Nabi Yusuf) tidak
melihat tanda (dari) Tuhannya[*]. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya
kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba Kami yang
terpilih.

[*] Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf a.s. punya keinginan yang buruk terhadap
wanita itu (Zulaikha), akan tetapi godaan itu demikian besanya sehingga andaikata Nabi Yusuf
tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah s.w.t tentu Dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Dan
ayat inilah menunjukkan keimanan dari Nabi Yusuf yang kuat dalam melaksanakan Ihsan,
merasa dilihat dan diawasi oleh Allah SWT.

b. Melalui Muhasabah
Muhasabah berarti orang selalu memikirkan, memperhatikan dan memperhitung& shy;kan apa
saja yang telah dan yang akan di perbuat. Pedomannya dalam S. Al-Hasyr (59) : 18.

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari pengertian ini dapat diambil pelajaran bahwa Muhasabah :

1. Membuktikan adanya iman dan takwa kepada Allah dalam dirinya dan Allah mengakui hal itu.
Bagi ummat Islam, iman merupakan kekuatan yang maha dahsyat untuk memelihara manusia
dari nilai-nilai rendah, dan merupakan alat yang menggerakan manusia untuk meningkatkan
nilai luhur dan moral yang bersih. Orang yang beriman akan berusaha mengamalkan akhlak
yang mulia/mah mudah, bukan akhlak yang tercela/mazmumah dalam kehidupannya seharihari sehingga orang tersebut akan terhindar dari kejahatan apapun. Itulah gambaran orang
bertakwa, bersih dari dosa, dapat mengalahkan tuntutan hawa nafsu.

2. Orang yang bermuhasabah, pasti mempunyai keyakinan akan datangnya Hari Pembalasan
(secara khusus) begitu merasuk dalam hatinya sehingga ia merasa pelu sangat hati-hati dalam
setiap langkahnya. Dia tidak berani main-main akan larangan Allah SWT.

3. Orang tersebut akan selalu berusaha meningkatkan kualitas amalnya, karena ia merasa tak
mau merugi dari hari ke hari. Ibaratnya seperti pedagang, sebelum berangkat akan

memperhitungkan berapa modalnya, berapa pula ia harus menjual dagangannya, dan setelah
selesai akan menghitung lagi berapa hasil uang yang bisa dibawa pulang. Begitu juga dalam
hal beragama, modalnya adalah kumpulan kewajiban yang berhasil dikerjakan, sedang labanya
adalah amalan-amalan sunnah yang berhasil dikerjakannya.

4. Pesan Sayidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a : Perhitungkanlah dirimu sendiri
sebelum dirimu diperhitungkan. Oleh karena itu sikap hidup muraqobah dan muhasabah
merupakan peningkatan ruhaniyah dan mental manusia sehingga benar-benar menjadi hamba
Allah yang bertakwa, hidup dalam ketaatan dan terhindar dari maksiat.

c. Melalui Dzikir
Dzikir berarti ingat, mengingat, merenung, menyebut. Termasuk dalam pengertian dzikir ialah
dia, membaca Al-Quran, tasbih (mensucikan Allah) tahmid (memuji Allah), takbir
(membesarkan Allah) tahlil (mentauhidkan Allah), istighfar (memohon ampun kepada Allah)
hauqalah (membaca lahula wala quwwata illah billahi aliylil adziem) dan lain sebagainya.

Ada dzikir yang menyatu dengan ibadah lainnya seperti dengan salat, thawaf, sai, wukuf dan
lain sebagainya. Dan ada pula dzikir yang dilakukan secara khusus/ter sendiri diucapkan pada
saat-saat tertentu, atau pada, setiap saat. Ada dzikir yang jumlahnya tidak ditentukan oleh
syara, tetapi ada dzikir yang jumlahnya ditentukan oleh syara menurut ketentuan Thoriqoh
yang bersangkutan, Nabi SAW. sendiri baik dengan pernyataan beliau maupun dengan contoh
amalan beliau. Sedang dzikir dalam pengertian ingat atau mengingat Allah, seharusnya
dilakukan pada setiap saat. Artinya kegiatan apapun yang dilakukan oleh seorang Muslim
hendaknya jangan sampai melupakan Allah SWT.

Dimanapun seorang Muslim berada, hendaknya selalu ingat kepada Allah, sehingga melahirkan
cinta beramal saleh kepada Allah dan malu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Dzikir
dalam arti menyebut asma Allah yang diamalkan secara rutin, biasanya disebut wind atau
jamaknya disebut aurad.

Dzikir dalam menyebut asma Allah termasuk ibadah makhdhoh yaitu ibadah langsung kepada
Allah SWT. Sebagai ibadah langsung, maka terikat dengan norma-norma ibadah langsung
kepada Allah SWT, yaitu mesti masur ada contoh atau ada perintah dari Rasulullah SWT. atau
ada izin dari beliau. Artinya jenis dzikir ini tidak boleh dikarang oleh seseorang. Dzikir hanyalah
mengingat atau menyebut asma Allah, atau nama-nama Allah atau kalamullah, Al-Quran.
Petunjuk Al-Quran dan Hadis perihal kegiatan dzikir cukup banyak, antara lain dapat
disebutkan :

Firman Allah : Ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat pula kepadamu.
(S. Al-Baqarah (2) : 152)

41. Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang
sebanyak-banyaknya.
(S. Al-Ahzab (33) : 41).

191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya
Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka
peliharalah Kami dari siksa neraka.

(Q.S. Ali-Imran : 191).

205. dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut,
dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu
Termasuk orang-orang yang lalai.(S. Al-Arof (7) : 205).

28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.(S. Ar-Radu (13) :
28).
Hadis-hadis Nabi :
Telah berfirman Allah SWT. (dalam suatu hadis Qudsi) : Aku bersama-sama hamba-Ku selama
ini mengingat Aku dan bibirnya bergerak menyebut nama-Ku. (HR. Al Baihaqy dan Ibnu Hiban).

Tak seorangpun manusia mengerjakan suatu perbuatan yang dapat menjauhkan dari azab Allah
SWT. lebih baik dari pada dzikir. Para sahabat bertanya tidak pula jihad fi sabilillah, kecuali
apabila engkau menghantam musuh dengan pedangmu itu sehingga ia patah, kemudian
engkau menghantam lagi dengan pedangmu sehingga ia patah, kemudian menghantam lagi
dengan pedangmu sehingga ia patah. (HR. Ibn Abi Syaibah dalam Al Musshanaf).

Rasulullah SAW. pernah ditanya : Amalan apa yang paling afdol ? Jawab beliau : Engkau mati
dalam keadaan lidahmu basah karena berdzikir kepada Allah (HR. Ibnu Hiban & Athabrani).

Nabi SAW. telah bersabda : Allah SWT. berfirman dalam suatu hadis qudsy : Barang siapa
disibukkan dzikir kepada-Ku, sedemikian sehingga tidak sempat memohon sesuatu dari-Ku,
maka Aku akan memberinya yang terbaik dari apa saja yang Ku berikan kepada para pemohon
(HR. Bukhori)

Seorang tokoh Shufian Abdul Qosim berkata : Ingat kepada Allah adalah bagian yang sangat
kuat untuk menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Suci. Bahkan sebagai
unit/pokok didalam jalan/thoriqah ini (jalan shufiyah). Dan seorang hanya dapat sampai kepada
Allah dengan terus menerus ingat kepada Allah (Abul Muhammad Abdulah Al-Yafii : Nasrul
Mahasin Al-Ghoyah : 247).

Perlu disampaikan secara garis besar bahwa praktek dzikir dalam dunia thoriqoh,
pelaksanaannya bisa berbeda-beda dalam tehnisnya tergantung ciri dan kepribadian thoriqoh
itu sendiri sesuai petunjuk Mursyid nya.
Ulama Thoriqoh membaca jenis dzikir menjadi tiga jenjang :
a. Dzikir lisan : Laa ilaaha Illalah. Mulamula pelan kemudian bisa naik menjadi cepat setelah
merasa meresap dalam diH.
b. Dzikir qalbu (hati) : Allah, Allah.
Mula-mula mulutnya berdzikir diikuti oleh hati, kemudian dari hati ke mulut, lalu lidah berdzikir
sendiri, dengan dzikir tanpa sadar, akal pikiran tidak jalan lagi, melainkan terjadi sebagai Ilham
yang menjelma Nur Ilahi dalam hati memberitahukan : Innany Anal Laahu, yang naik ke mulut
mengucapkan Allah, Allah.
c. Dzikir Sir atau Rahasia : Hu Hu. Biasanya sebelum sampai ke tingkat dzikir orang itu sudah
fana lebih dahulu. Dalam situasi yang demikian perasaan antara diri dengan Dia menjadi satu.
Man lam jazuk Lam yarif : Barang siapa belum merasakan, maka is belum mengetahui.
Adapun juga ulama ahl-Thariqoh yang membagi jenis dzikir menjadi empat macam : Dzikir
Qolbiyah, Dzikir Aqliyah, Dzikir Lisan dan Dzikir Amaliyah.
Semua tehnis berdzikir itu baik semua. Pada akhirnya terpulang kepada kemampuan kita
masing-masing untuk melaksanakan dzikir itu sesuai dengan pilihan Thoriqoh dan petunjuk
Mursyid yang bersangkutan selaku murid hanya bisa taat dengan petunjuk gurunya.
Demikian uraian singkat kami dalam menyajikan Thoriqoh sebagai jalan- menuju khusnul
khatimah, yang semoga merupakan ikhtiar seorang hamba menjadi idaman bagi setiap muslim

diakhir hayatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah SWT, selalu membimbing dan
memberi hidayah kepada kita semua. Amin.
Wa min Allah at taufiq hidayah wal inayah, wa bi hurmati Habib wa bi hurmati fatihah!!
Sumber: http://nasrimks.wordpress.com

Diposkan oleh denny ramadhan di 03.54

MURSYID-MURSYID THORIQOH SAAT INI


Setelah berkembang selama lebih dari enam abad, thariqah saat ini telah tersebar di seluruh nusantara. Pada
awal abad dua puluh satu ini ribuan guru mursyid tinggal dan mengajarkan ilmunya di seluruh pelosok tanah
air. Berikut sekilas profil lima mursyid yang mewakili tiga thariqah terbesar di tanah air: Qadiriyyah wa
Naqsyabandiyyah, Naqsyabandiyyah Khalidiyyah dan Syadziliyyah.
Tokoh pertama adalah Abah Anom. Kedudukannya sebagai seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa
Naqsyabandiyah sekaligus ulama sepuh membuatnya menjadi tempat berteduh bagi jiwa-jiwa yang dahaga.
Sebagai orang tua telah kenyang dengan asam garam kehidupan Abah Anom dengan arif menerima kunjungan
tamu-tamunya, siapapun adanya dan apapun kepentingannya. Hidupnya dengan ikhlas dipersembahkan untuk
melayani umat manusia.
Belum lagi kemasyhuran pesantren Suryalaya sebagai tempat penyembuhan pecandu narkoba dan penyakit
psikis dengan metode Islamic Hidrotherapy, yang formulanya dirancang oleh Abah Anom. Metode ini
menggabungkan konsep cold turkey system yang diislamkan melalui mandi taubat, serangkaian shalat dengan
dzikir ala Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Program yang semula diniatkan untuk membantu program
pemerintah tahun 1971 ini kemudian berlanjut terus dan dilembagakan dalam pesantren remaja Inabah.
Abah Anom yang sejak muda tidak makan daging dan selalu minum air putih itu adalah putra kelima KH.
Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad (Abah Sepuh) dari istri keduanya Hj. Juhriyah. Ia memang disiapkan
ayahnya untuk meneruskan kepemimpinan thariqah di Suryalaya. Selepas pendidikan dasar di sekolah dan
pesantren orangtuanya, pada tahun 1930 Abah Anom memulai pengembaraan menuntut ilmu agama Islam
secara lebih mendalam.
Diawali dengan mengaji ilmu fiqih di pesantren Cicariang Cianjur, kemudian belajar ilmu alat dan balaghah
di pesantren Jambudipa Cianjur. Setelah dua tahun di Jambudipa ia melanjutkan mengaji pada ajengan
Syatibi di Gentur Cianjur dan ajengan Aceng Mumu di pesantren Cireungas Sukabumi yang terkenal dengan
penguasaan ilmu hikmahnya pada 2 tahun berikutnya. Kegemaran akan ilmu silat dan hikmah kemudian
diperdalam di pesantren Citengah Panjalu yang diasuh oleh Ajengan Junaidi, seorang ulama ahli ilmu alat
dan hikmah.
Kematangan ilmu Abah Anom di usia 19 tahun diuji dengan kepercayaan yang diberikan oleh Abah Sepuh
untuk membantu mengasuh pesantren Suryalaya sampai beliau wafat pada tahun 1956 dalam usia 120 tahun.
Dua tahun sebelum wafat Abah Sepuh mengangkat Abah Anom menjadi wakil talqinnya, kemudian menjadi
mursyid penuh Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah sekaligus pengasuh pesantren menggantikan Abahnya
yang mulai sakit-sakitan.
Manajer Handal
Beban tanggung jawab yang begitu berat tertumpu dibahunya di usianya yang baru menginjak 41 tahun,
menenggelamkan Abah Anom ke dalam samudera riyadhah. Kecintaannya kepada pesantren, thariqah dan
umat melarutkan hari-harinya dalam ibadah, tarbiyah dan doa.
Sepanjang sisa hidupnya Abah Anom hampir tidak pernah tidur, demikian cerita salah satu keponakan Abah
Anom yang pernah mengabdi di rumahnya. Di luar kegiatan ibadah mahdlah, mengajar dan kunjungan, Abah
Anom menghabiskan seluruh waktunya dengan melakukan dzikir khafi. Setiap kali kantuk menyerang, Abah

Anom segera berwudhu dan shalat sunah lalu melanjutkan dzikirnya.


Selain berdzikir, Abah Anom juga seorang manajer yang handal. Di tangannya Suryalaya, yang dulunya
pesantren kecil di tengah hutan, berkembang pesat menjadi salah satu pesantren yang sangat disegani di
negeri ini. Santri dan pengikutnya yang mencapai angka jutaan tersebar di seluruh Indonesia bahkan negerinegeri tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Jumlah ini mencakup sekitar 3000
santri yang bermukim untuk belajar dan kuliah di lingkungan pesantren Suryalaya, alumni, puluhan santri
remaja Inabah serta jutaan ikhwan-akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN).
Kini di usianya yang semakin senja, Abah Anom tidak lagi secara intens mendampingi santrinya. Tubuhnya
yang semakin renta tak lagi mampu mensejajari semangat dan kecintaannya kepada sesama. Karena itu
beberapa tahun belakangan semua urusan pesantren dan thariqah diserahkan kepada 3 orang yang ditunjuk
sebagai Pengemban Amanat, yang terdiri dari KH. Zainal Abidin Anwar, KH. Dudun Nur Syaidudin dan KH. Nur
Anom Mubarok.
Namun demikian dengan sisa-sisa tenaga yang semakin melemah Abah Anom tetap bersikeras menerima
semua tamu yang mengunjunginya dari berbagai pelosok tanah air, walau hanya sekedar dengan berjabat
tangan. Juga diyakini, secara ruhaniah Abah Anom masih akan terus mengasuh jiwa-jiwa yang membutuhkan
tetes demi tetes embun hikmah yang mengalir dari kejernihan telaga hatinya.
Tokoh mursyid ternama lain dari Thariqah Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah di Indonesia adalah K.H. Ahmad
Asrori Al-Ishaqi, pemimpin Jamaah Al-Khidmah yang berpusat Kedinding Lor, Surabaya. Sebagai ciri khas, Kiai
Asrori menambahkan kata Al-Utsmaniyyah di belakang thariqahnya yang merujuk kepada ayahandanya, K.H.
Utsman Al-Ishaqi.
Kiai Utsman yang masih keturunan Sunan Giri itu adalah murid kesayangan dan badal K.H. Romli Tamim (ayah
K.H. Mustain), Rejoso, Jombang, salah satu sesepuh Thariqah Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah di negeri ini.
Ia dibaiat sebagai mursyid bersama Kiai Makki Karangkates Kediri dan Kiai Bahri Mojosari Mojokerto.
Sepeninggal Kiai Mustain (sekitar tahun 1977), Kiai Utsman mengadakan kegiatan sendiri di kediamannya,
Sawah Pulo, Surabaya.
Sepeninggal Kiai Utsman, tongkat estafet kemursyidan diberikan kepada putranya, Gus Minan, sebelum
akhirnya ke Gus Rori. Konon pengalihan tugas ini berdasar wasiat Kiai Utsman menjelang wafatnya. Di tangan
Gus Rori jamaah thariqah tersebut semakin membludak. Uniknya, sebelum memegang amanah itu, Gus Rori
memilih membuka lahan baru, yakni di Kedinding Lor yang dibukanya dari nol.
Keberhasilannya boleh jadi karena kepribadiannya yang moderat namun ramah, di samping kapasitas
keilmuan tentunya. Inilah yang menjadikannya didekati banyak pejabat dan juga kalangan selebriti. Jemaah
tarekatnya tidak lagi terbatas pada para pencinta tarekat sejak awal, melainkan melebar ke komunitas yang
pada mulanya justru asing dengan tarekat.

Menyajikan Suguhan
Hebatnya, sekalipun namanya selalu dielu-elukan banyak orang, Gus Rori tetap bersahaja dan ramah,
termasuk saat menerima tamu. Ia adalah sosok yang tidak banyak menuntut pelayanan layaknya orang besar,
bahkan tak jarang ia sendiri yang menyajikan suguhan untuk tamu.

Kini, ulama yang usianya sekitar lima puluh tahunan itu menjadi magnet tersendiri bagi sebagian kaum,
khususnya ahli tarekat. Karena kesibukannya dan banyaknya tamu, Gus Rori kini menyediakan waktu khusus
buat para tamu, yaitu tiap hari Ahad. Sedangkan untuk pembaiatan, baik bagi jemaah baru maupun jemaah
lama, dilakukan seminggu sekali.
Ada tiga macam pembaiatan yang dilakukan Kiai Asrori, yaitu Baiat bihusnidzdzan bagi pemula, Baiat
bilbarakah (tingkat menengah), dan Baiat bittarbiyah (tingkat tinggi). Untuk menapaki level-level itu, tiap
jemaah diwajibkan melakukan serangkaian zikir rutin sebagai ciri tarekat, yaitu zikir Jahri (dengan lisan)
sebanyak 165 kali dan zikir khafiy (dalam hati) 1.000 kali tiap usai salat. Kemudian, ada zikir khusus
mingguan (khushushiyah/usbuiyah) yang umumnya dilakukan berjemaah per wilayah, seperti kecamatan.
Kunjungan ke tempat lain sampai ke mancanegara pada intinya acaranya sama, yaitu zikir. Sedangkan di
kediaman Gus Rori sendiri diadakan dua minggu sekali. Minggu pertama untuk jemaah umum, sedangkan
minggu kedua untuk kalangan khusus. Yang kedua ini menarik, karena yang hadir hampir kesemuanya orang
Madura. Maka, ceramah dan lainnya berbahasa Madura.tapi kini Gus Rori atau Dikenal sebagai KH AHMAD
ASRORI USTMAN AL ISHAQI, telah wafat beberapa hari yang lalu, dan saat ini belum di tunuk siapa pengganti
beliau.
Sementara itu di Jawa Tengah tokoh mursyid thariqah terbilang cukup banyak. Dari kalangan
Naqsyabandiyyah Khalidiyyah, misalnya, terdapat salah seorang tokoh besar yang sangat bersahaja. Dialah
K.H. Muhammad Salman Dahlawi, pengasuh pesantren Al-Manshuriyah Popongan, Klaten. Ratusan ribu murid
Mbah Salman saat ini tersebar di seantero Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur bahkan Sumatera.
Mbah Salman, demikian sang kiai akrab disapa, adalah anak laki-laki tertua dari K.H.M. Mukri bin K.H.
Kafrawi. Dan dia merupakan cucu laki-laki tertua dari K.H.M. Manshur, pendiri pesantren yang sekarang ini
diasuhnya. Kiai Manshur sendiri adalah putra dari Syaikh Muhammad Hadi Girikusumo, salah seorang khalifah
Syaikh Sulaiman Zuhdi, guru besar Naqsyabandiyah Khalidiyyah di Jabal Abi Qubais Makkah.
Sebagai cucu laki-laki tertua, Salman memang dipersiapkan oleh sang kakek, K.H.M. Manshur yang di
kalangan pesantren Jawa Tengah termasyhur sebagai awliya, untuk melanjutkan tugas sebagai pengasuh
pesantren sekaligus mursyid Thariqah Naqsyabandiyah.
Tahun 1953, ketika Salman berusia 19 tahun, sang kakek, yang wafat dua tahun kemudian, membaiatnya
sebagai mursyid, guru pembimbing tarekat. Maka, ketika pemuda-pemuada lain seusianya tengah menikmati
puncak masa remajanya,mau tidak mau- Gus Salman harus memangku jabatan pengasuh pesantren sekaligus
mursyid.
Untuk menambah bekal pengetahuannya sebagai pengasuh, Gus Salman nyantri lagi ke pesantrennya K.H.
Khozin di Bendo, Pare, Kediri selama kurang lebih empat tahun (1956 1960). Sebulan sekali, ia nyambangi
pesantren yang diasuhnya di Popongan, yang selama Salman mondok di Kediri, diasuh oleh ayahnya sendiri,
K.H.M. Mukri.
Sebelum diangkat menjadi mursyid, Salman mengenyam pendidikan di Madrasah Mambaul Ulum, Solo dan
beberapa kali nyantri pasan (pengajian bulan Ramadhan) kepada K.H.Ahmad Dalhar, Watu Congol, Magelang,

Pesantren Sepuh
Seiring dengan perkembangan jaman, pesantren yang diasuh oleh Kiai Salman juga mengalami
perkembangan. Jika semula santri hanya ngaji dengan sistem sorogan dan bandongan, mulai tahun 1963
didirikan lembaga pendidikan formal mulai Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Diniyah (1964), Madrasah
Aliyah (1966) dan yang terakhir TK Al-Manshur (1980).
Saat ini pesantren Al-Manshur Popongan terdiri tiga bagian : pesantren putra, pesantren putri dan pesantren
sepuh yang diikuti oleh orang-orang tua yang menjalani suluk, lelaku tarekat. Berbagai bentuk kegiatan
pesantren juga ditata ulang, sekaligus dengan penunjukkan penanggung jawabnya. Kiai Salman sendiri, selain
sebagai sesepuh pesantren, juga mengasuh santri putra dan santri sepuh (santri thariqah) yang datang untuk
suluk dan tawajuhhan pada bulan-bulan tertentu.
Belakangan, seiring dengan kian lanjutnya usia beliau, Kiai Salman tampaknya juga menyiapkan kader
pribadinya, baik sebagai pengasuh pesantren maupun mursyid thariqah, yaitu Gus Multazam (35 th). Kondisi
fisik Kiai yang sangat tawadhu ini, belakangan, memang agak melemah dan intonasi suaranya tidak lagi
sekeras dulu. Maka putra ketujuhnya yang lahir di Makkah inilah yang menjadi badalnya (pengganti) untuk
memberikan pengajian-pengajian.
Figur yang amat bersahaja, ramah serta tawadlu adalah kesan yang akan didapati oleh siapapun yang
bertamu ke rumah kiai, yang bulan Ramadlan 1425 H lalu genap berusia 70 tahun menurut perhitungan
hijriyah ini. Ketika berbicara dengan para tamunya Kiai Salman lebih sering menundukkan kepala sebagai
wujud sikap rendah hatinya. Bahkan tidak jarang, beliau sendiri yang membawa baki berisi air minum dari
dalam rumahnya untuk disuguhkan kepada para tamu.
Selain Mbah Salman, ada juga tokoh mursyid Thariqah Naqsyabandiyyah Khalidiyyah di Nangroe Aceh
Darussalam. Namanya Teungku Dr. Muhibbudin Waly, putra dari Syaikh Muhammad Waly, seorang guru tarekat
Naqsyabandiyah Waliyah di tanah Rencong yang berasal dari nagari Minangkabau.
Dari garis ayahandanya, yang kemudian lebih dikenal dengan julukan Syaikh Muda Waly, mengalir darah
ulama besar di Minang. Paman Syaikh Muda Waly, misalnya, adalah Datuk Pelumat, seorang wali Allah yang
sangat termasyhur di tanah Minangkabau. Sebagaimana kedudukan pamannya, Syaikh Muda Waly juga
mewarisi kharisma dan karomahnya. Konon beliau pernah memindahkan anaknya dari Minangkabau ke Aceh
dalam sekejap mata.
Syaikh Muda Waly, ayah Buya Muhibbudin adalah sahabat Syaikh Yasin al-Fadany Mekkah saat masih samasama berguru pada Sayyid Ali Al-Maliky, kakek dari Sayyid Muhammad bin Alawy bin Ali Al-Makky al-Maliky alHasany. Karena hubungan itu pula, ulama besar tersebut pernah mengijazahkan seluruh tarekat yang
dimilikinya kepada Buya beberapa tahun lalu.
Pertemuan berikutnya dengan Syaikh Yasin al-Fadani juga tidak berbeda. Sambil terus memegang tangannya,
Syaikh Yasin kemudian memberikan ijazah atas semua hadits Rasulullah yang dikuasainya.
Teungku Muhibbudin Waly belajar tarekat pertama kali dari ayahnya, yang membimbingnya meniti tarekat
Naqsyabandiyah. Namun karena takzim, setelah dianggap cukup, Syaikh Muda Wali menyerahkan
pengangkatan anaknya menjadi mursyid kepada gurunya, Syaikh Abdul Ghoni al-Kampary.

Ahli Ushul Fiqh


Saat itu di pesisir timur utara pulau Sumatera, ada dua orang guru mursyid besar yang tinggal di daerah Riau.
Keduanya termasyhur min jumlatil aulia, termasuk golongan wali-wali Allah, yaitu Syaikh Abdul Ghoni
Kampar yang murid-muridnya kebanyakan adalah para ulama dan Syaikh Abdul Wahhab Rokan yang muridmuridnya adalah orang-orang awam.
Belakangan Buya Muhibbudin Waly juga mendapat ijazah irsyad, menjadi guru mursyid, Tarekat Qadiriyah
Naqsyabandiyah dari ulama kharismatik KH. Shohibul Wafa Tajul Arifin (Abah Anom) pengasuh pesantren
Suryalaya dan Tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah dari guru besarnya Syaikh Muhammad Nadzim Al-Haqqany.
Silaturahmi dan selalu belajar kepada para alim ulama memang sudah menjadi kebiasaan yang mendarah
daging, bahkan hingga kini. Buya menceritakan nasihat ayahandanya, Jika kau bertemu dengan orang alim,
jangan pernah berdebat. Cukup dengarkan nasihatnya, bertanya seperlunya, minta doa dan ijazahnya lalu
cium tangannya.
Syaikh Muhibbudin Waly mengambil gelar doktornya di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo dengan
disertasi tentang Pengantar Hukum Islam. Waktu kuliahnya terbilang singkat yang diselesaikannya tahun
1971.
Kini, setelah kesibukannya sebagai anggota DPR RI berakhir tahun 2004 lalu, Buya Muhibbudin Waly lebih
banyak mengisi waktunya dengan mengajar tarekat, dan menulis. Saat ini ada beberapa buku tentang
Tasawuf dan pengantar hukum Islam yang sedang ditulisnya, sambil menyempurnakan buku ensiklopedi
Tarekat yang diberi judul Kapita Selecta Tarekat Shufiyyah.
Waktu senggangnya juga dimanfaatkan untuk meramu tiga buah kitab yang diharapkan akan jadi pegangan
para murid dan umat Islam pada umumnya. Tiga kitab tersebut adalah Tafsir Waly (Tafsir al-Quran), Fathul
Waly (Syarah dari kitab Jauharatut Tauhid) dan Nahjatuh an-Nadiyah ila Martabat as-Shufiyyah (Sebuah kitab
di bidang ilmu Tasawuf).
Sebagai pewaris darah pujangga-pujangga Minangkabau, kemahirannya dalam menulis syair pun tak perlu
diragukan lagi. Belum lama ini beliau mengijazahkan syair tawasul tarekat, yang digubahnya sendiri dalam
dua bahasa Arab dan Melayu, kepada murid-murid tarekatnya. Syair yang cukup panjang ini menceritakan
tentang proses perjalanan suluknya, yang diselingi dengan doa tawasul kepada para pendiri tarekat-tarekat
besar dan guru-guru yang dimuliakannya.
Kini, di usianya yang terbilang senja, Buya mengaku tidak lagi sekuat dulu dalam berkhidmah pada agama,
nusa dan bangsa. Namun demikian beliau tetap berusaha melayani umat. Karena itu ia membagi jadwal
kegiatan bulannannya menjadi tiga. Bulan pertama Buya tinggal di Jakarta, bulan kedua ia habiskan di Aceh
dan bulan ketiga Tengku Muhibbudin melayani undangan ke daerah-daerah lain.
Selain kedua thariqah di muka, thariqah yang pengikutnya tak kalah besar saat ini adalah Thariqah
Syadziliyyah. Menjelang akhir abad dua puluh lalu ada beberapa pusat pengajaran thariqah Syadziliyyah di
Jawa yang sangat besar, yaitu Pesantren Peta Tulungagung yang diasuh Kiai Abdul Jalil Mustaqim, Pesantren
Watucongol Magelang yang diasuh K.H. Ahmad Abdul Haq, Pesantren Parakan Temanggung yang diasuh K.H.R.
Muhaminan Gunardo, Pesantren Cibadak Pandeglang yang diasuh K.H. Dimyathi, Zawiyyah Kacangan dipimpin
oleh K.H. Idris dan Kanzus Shalawat yang diasuh Habib Luthfi Bin Yahya.

Telah Wafat
Namun sayangnya, sebagian besar pengasuh itu telah wafat. Dan saat ini hanya tinggal Habib Luthfi dan K.H.
Ahmad Abdul Haq saja yang masih hidup dan mengajarkan thariqahnya.
Habib Luthfi bin Ali bin Haysim Bim Yahya, misalnya, saat ini berkududukan sebagai Khalifah Thariqah
Sadziliyyah sekaligus pemimpin tertinggi Jamiyyah Ahlith Thariqah Al-Muktabarah An-Nahdliyyah (JATMAN),
organisasi pengikut tarekat yang anggota terbaiatnya mencapai 30 jutaan orang.
Habib Luthfi adalah sosok pelayan umat sejati. Setiap hari, rumahnya di kawasan Noyontaan Gang 7,
Pekalongan, Jawa Tengah, selalu marak oleh tamu yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Hampir 24
jam, pintu rumah ayah lima anak itu selalu terbuka untuk ratusan orang yang datang dengan berbagai
keperluan. Mulai dari minta restu, mohon doa dan ijazah, sampai konsultasi berbagai problematika
kehidupan. Biasanya mereka akan merasa tenang setelah mendapat nasihat.
Habib, suami saya terkena penyakit liver dan hatinya tinggal 20 persen yang berfungsi. Saya mohon Habib
mendoakan suami saya, kata seorang ibu suatu ketika sambil terisak.
Dengan lembut, Habib Luthfi menghiburnya, Ibu, tidak ada penyakit yang bisa mematikan seseorang. Semua
itu berada di tangan Allah. Karena itu berdoalah. Tak ada yang mustahil bagi Allah, semuanya mungkin.
Mereka kan tamu saya, sudah menjadi kewajiban saya untuk menghormati tamu. Karena itu, saya selalu
terbuka, demikian jawab Habib Luthfi ketika ditanya tentang para tamunya.
Selain melalui konsultasi yang waktunya nyaris tanpa batas, Habib Luthfi juga menularkan ilmunya melalui
majelis taklim yang digelar seminggu dua kali. Selasa malam, bada Isya, Habib Luthfi membacakan kitab
Ihya Ulumiddin. Keesokan paginya, pukul 06.00 07.30 Habib Luthfi mengajarkan kitab fiqih Taqrib untuk
kaum hawa.
Selain kajian mingguan, setiap bada Subuh hari Jumat Kliwon, Habib Luthfi juga membacakan kitab Jamiul
Ushul fil Auliya. Di antara tiga majelisnya, pengajian malam Rabu dan Jumat pagi itulah yang selalu
dihadiri ribuan umat hingga menutup jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Meski banyak mengkaji tasawuf, majelis taklim tersebut terbuka untuk siapa saja. Untuk memasuki tarekat,
menurut sang Habib, seseorang harus mengerti tauhid dan fiqih terlebih dahulu. Dalam tauhid, misalnya,
minimal calon pengikut tarekat harus mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi
Allah dan rasul-rasul-Nya. Dalam fiqih, ia harus tahu semua perintah oleh Allah, terutama shalat lengkap
dengan syarat kelengkapannya, rukun, dan hal-hal yang membatalkannya. Ia juga harus memahami perkara
yang halal dan yang haram, yang diperintahkan dan yang dilarang.
Dengan demikian, seseorang tidak boleh memasuki tarekat begitu saja tanpa mengetahui dan memenuhi
syarat-syaratnya, terutama bidang syariat. Karena, pada dasarnya tarekat adalah cara bagaimana
membuahkan syariat, sebagaimana dikatakan oleh kaum sufi ath-Thariqatu natijatusy-syariah (tarekat adalah
buah dari syariat).

Bersilaturahmi dan mengaji kepada Habib Luthfi, baik secara langsung maupun melalui buku karyanya,
memang menyenangkan. Pribadinya mencerminkan keluwesan dan keleluasaan khas ulama tradisional.
Kedalaman ilmunya juga dipadu dengan keluasan wawasan keumatannya, sehingga setiap kalimat mengalir
dengan lancar dan penuh hikmah. Beberapa orang juga meyakini, Habib Luthfi sebagai sosok yang waskita,
atau dalam bahasa jawa weruh sak durunge winarah, alias mengetahui hal yang belum terjadi.
Ditempa Para Wali
Tentu saja semua keistimewaan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Beberapa ulama besar yang termasyhur
sebagai waliyullah telah ikut menempanya sejak kecil. Sebut saja Habib Ahmad bin Ismail Bin Yahya dan
Habib Umar bin Ismail Bin Yahya alias Abah Umar, seorang waliyullah yang tinggal di desa Panguragan,
Arjawinangun, Cirebon, yang mengasuh Habib Luthfi kecil ketika ia tinggal di desa itu. Dari tokoh eksentrik
itulah untuk pertama kalinya Habib Luthfi mempelajari ilmu kehidupan.
Selain itu Habib Luthfi juga pernah berguru kepada Habib Syekh bin Abu Bakar bin Yahya (Cirebon) dan Mbah
K.H. Muhammad Bajuri (Indramayu). Puncaknya, Habib yang piawai memainkan alat musik organ dan sering
menggubah lagu itu mendalami tarekat Syadziliyyah kepada Al-Habib Muhammad Abdul Malik bin Ilyas Bin
Yahya, alias Mbah Malik. Setelah beberapa tahun berguru kepada waliyullah yang tinggal di Purwokerto,
Jawa Tengah, itulah Habib Luthfi memperoleh ijazah kemursyidan Thariqah Syadziliyyah.
Kedudukan sebagai pimpinan kaum tarekat di tanah air, memang membuat Habib Luthfi didekati semua
kalangan. Ia juga sering dikunjungi para guru mursyid dari berbagai negara, seperti Syaikh Hisham Kabbani,
mursyid Tarekat Naqsyabandiyyah Haqqaniyyah dari Amerika Serikat dan Syaikh Muhammad Al-Yaqoubi,
mursyid Tarekat Syadziliyyah dari Damaskus, Syiria. Dalam pertemuan antar mursyid tersebut, di samping
saling berkisah tentang aktivitas dakwah masing-masing, biasanya mereka juga salang meminta ijazah atas
sanad keilmuan yang dimiliki.

Salam Takdzim.. Pangreksa Pondok Gendheng Barokah, Bintaro- jakarta.. Al Faqiir Mbah Kassam

pengertian Thoriqoh atau Tarekat


Tarekat (Bahasa Arab: , transliterasi:
Tariqah ) berarti "jalan" atau "metode", dan mengacu pada aliran kegamaan tasawuf atau
sufisme dalam Islam. Ia secara konseptual terkait dengan aqqah atau "kebenaran sejati",
yaitu cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh para pelaku aliran tersebut. Seorang penuntut
ilmu agama akan memulai pendekatannya dengan mempelajari
hukum Islam , yaitu praktik eksoteris atau duniawi Islam, dan kemudian berlanjut pada jalan
pendekatan mistis keagamaan yang berbentuk
arqah . Melalui praktik spiritual dan bimbingan seorang pemimpin tarekat, calon penghayat
tarekat
akan berupaya untuk mencapai aqqah (hakikat, atau kebenaran hakiki).
Arti tarekat
Kata tarekat berasal dari bahasa Arab thoriqoh, jamaknya thoraiq , yang berarti:(1) jalan
atau petunjuk jalan atau cara, (2) Metode, system (al-uslub), (3) mazhab, aliran, haluan (almazhab), (4) keadaan (al-halah), (5) tiang tempat berteduh, tongkat, payung (amud almizalah).
Menurut Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali (740-816 M), tarekat ialah metode khusus
yang
dipakai oleh salik (para penempuh jalan) menuju Allah Taala melalui tahapantahapan/maqamat .
Dengan demikian tarekat memiliki dua pengertian, pertama ia berarti metode pemberian
bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan
diri dengan Tuhan. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum
sufi ( sufi brotherhood) yang ditandai dengan adannya lembaga formal seperti zawiyah,
ribath, atau khanaqah.
Bila ditinjau dari sisi lain tarekat itu mempunyai tiga sistem, yaitu: sistem kerahasiaan,
sistem kekerabatan (persaudaraan) dan sistem hirarki seperti khalifah tawajjuh atau khalifah
suluk, syekh
atau mursyid, wali atau qutub. Kedudukan guru tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah
dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru
dipererat dengan kepercayaan karamah, barakah atau syafaah atau limpahan pertolongan
dari guru.

Pengertian diatas menunjukkan Tarekat sebagai cabang atau aliran dalam paham tasawuf .
Pengertian itu dapat ditemukan pada al-Thoriqoh al-Mu'tabarah al-Nahdliyyah, Tarekat
Qadiriyah,
Thoriqoh Naqsabandiyah, Tarekat SYADZILIYAH, Tarekat Samaniyah dll. Untuk di Indonesia
ada juga yang menggunakan kata tarekat sebagai
sebutan atau nama paham mistik yang dianutnya, dan tidak ada hubungannya secara
langsung dengan paham tasawuf yang semula atau dengan tarekat besar dan kenamaan.
Misalnya Tarekat Sulaiman Gayam (Bogor), Tarekat Khalawatiah Yusuf (Suawesi Selatan)
boleh dikatakan hanya
meminjam sebutannya saja. Bahkan di Manado ada juga Biara Nasrani yang menggunakan
istilah Tarekat, seperti Tarekat SMS Joseph.
Empat tingkatan spiritual Bagan yang menggambarkan kedudukan tarekat dalam empat
tingkatan spiritual (syari'ah , tariqah, haqiqah , dan ma'rifah yang dianggap tidak
terlihat)
Kaum sufi berpendapat bahwa terdapat empat tingkatan spiritual umum dalam Islam, yaitu
syari'at , tariqah , haqiqah, dan tingkatan keempat ma'rifat yang merupakan tingkatan yang
'tak terlihat'. Tingkatan keempat dianggap merupakan inti dari wilayah hakikat, sebagai
esensi dari seluruh tingkatan kedalaman spiritual beragama tersebut.
Mempelajari tarekat Muhammad Hasyim Asy'ari sebagaimana dikutip oleh Muhammad
Sholikhin, seorang peng-analisis tarekat dan sufi mengatakan bahwa ada delapan syarat
dalam mempelajari tarekat: [1]
Qashd shahih, menjalani tarekat dengan tujuan yang benar. Yaitu menjalaninya dengan
sikap ubudiyyah, dan dengan niatan menghambakan diri kepada Tuhan.
Shidq sharis, haruslah memandang gurunya memiliki rahasia keistimewaan yang akan
membawa muridnya ke hadapan Ilahi.
Adab murdhiyyah , orang yang mengikuti tarekat haruslah menjalani tata-krama yang
dibenarkan agama .
Ahwal zakiyyah, bertingkah laku yang bersih/sejalan dengan ucapan dan tingkah-laku Nabi
Muhammad SAW.
Hifz al-hurmah , menjaga kehormatan, menghormati gurunya, baik ada maupun tidak ada,
hidup maupun mati, menghormati sesama saudaranya pemeluk Islam, hormat terhadap
yang lebih tua, sayang terhadap yang lebih muda, dan tabah atas permusuhan antarsaudara.

Husn al-khidmah , mereka-mereka yang mempelajari tarekat haruslah mempertinggi


pelayanan kepada guru, sesama, dan Allah SWT dengan jalan menaati segala perintah-Nya
dan menjauhi segala larangan-Nya.
Raf' al-himmah , orang yang masuk tarekat haruslah membersihkan niat hatinya, yaitu
mencari khashshah (pengetahuan khusus) dari Allah, bukan untuk tujuan duniawi.
Nufudz al-'azimah , orang yang mempelajari tarekat haruslah menjaga tekat dan tujuan,
demi meraih makrifat khashshah tentang Allah.
Tujuan tarekat adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa-nafsu untuk melepaskan diri
dari berbagai bentuk ujub, takabur, riya', hubbud dunya (cinta dunia), dan sebagainya.
Tawakal, rendah hati/tawadhu', ridha, mendapat makrifat dari Allah, juga menjadi tujuan
tarekat. [2]
Tanggapan
Ada yang menganggap mereka yang menganggap orang-orang sufi dan tarekat sebagai
orang yang bersih ( shafa ) dari kekotoran, penuh dengan pemikiran "dan yang baginya
sama saja antara nilai emas dan batu-batuan," tulis Muhammad Sholikhin dalam bukunya.
Ada pula yang menganggap mereka mencapai makna orang yang berkata benar, semuliamulianya manusia setelah para Nabi sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4):69.
[2] Namun, Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat ini salah sama sekali. Yang benar, adalah
"orang-orang yang berijtihad dalam ketaatannya kepada Allah." [3]
Tarekat-tarekat di Indonesia
Berikut ini adalah Thoriqoh-thoriqoh utama yang ada dan berkembang di Indonesia:
Tarekat Alawiyyah
Tarekat Idrisiyah
Tarekat Khalwatiyah
Tarekat Nahdlatul Wathan
Tarekat Naqsyabandiyah
Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah
Tarekat Qodiriyah
Tarekat Rifa'iah
Tarekat Samaniyah
Tarekat Shiddiqiyyah
Tarekat Syadziliyah

Tarekat Syattariyah
Tarekat Tijaniyah

PERLUKAH
Bai'at Inisiasi Spiritual (Tahbis)

IKUT

BAI'AT

THARIQAH

Inisiasi spiritual atau penasbihan adalah pelantikan atau peresmian seseorang yang sungguhsungguh ingin mencari pengetahuan (makrifat) Allah SWT oleh seorang pembimbing (mursyid,
khalifah, syekh). Dalam beberapa tarekat, inisiasi ini biasa di-istilahkan dengan baiat atau talqin.
Kegiatan seperti ini sering dihubungkan dengan pengangkatan sumpah para sahabat Nabi saat
Perjanjian Hudaibiyah yang berlangsung di bawah pohon.
Intinya, pernyataan janji setia mereka untuk mengabdi kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad
dalam kondisi apa pun. Peristiwa ini dilukiskan di dalam Alquran,"Orang-orang yang berjanji setia
kepadamu, mereka itu sesungguh-nya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan
mereka. Barang siapa yang melanggar janji itu maka akibatnya, niscaya akibatnya akan menimpa
dirinya sendiri. Dan, barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan
memberinya
pahala
yang
besar.
" (Q.S.
al-Fath
[48:]
10).
Upacara pelantikan ini biasanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam
masing-masing tarekat. Ada yang menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum diinisiasi/bai'at, bergantung standar operasional prosedur (SOP) masing-masing tarekat. Di antara
standar tersebut ialah menjabat tangan (mushafaha'h) dengan syekh atau mursyid. Biasanya ada
tarekat mengganti nama atau menambahkan laqab (julukan) murid yang mengikuti inisiasi tersebut.
Itu semua dilakukan sebagi simbol "kelahiran kembali" kedunia rohani.
Inisiasi tersebut biasanya di-tandai dengan penyerahan kain serban (khirqah) yang dipasangkan di
pundak murid oleh syekh atau mursyid. Biasa juga pemberian tasbih, ijazah, atau benda-benda
upacara lainnya. Proses inisiasi biasanya dilakukan seusai shalat berjamaah dan disaksikan oleh
murid-murid lainnya.
Inisiasi ini bertingkat-tingkat. Ada tingkat paling awal yang diinisiasi sebagai anggota baru tarekat.
Inisiasi lainnya dilakukan lebih khusus untuk murid-murid 'yang sudah mencapai tingkatan tertentu
dan baginya sudah layak untuk dilantik sebagai mursyid pembantu. Perbedaan antara mursyid
pembantu dan mursyid senior ditentukan oleh tradisi tarekat.
Setelah inisiasi maka murid atau mursyid maka murid itu, berlakulah ketentuan pada diri-nya sendiri
dan wajib dijalani. Misalnya, ia harus berani berubah secara drastis, seperti berani untuk
menggunting dosa-dosa langganannya sejak dahulu, meninggalkan makanan, minuman, dan
perbuatan, serta keputusan-keputusan syubhat, apalagi yang haram. Murid dituntut tegas berani
hijrah dari kondisi batin yang menyatu ke kecenderungan batin yang condong antara hak dan batil.
Laksana menyatunya air dan teh. Bila telah terpisah, akan berbentuk laiknya pemisahan antara air
dan minyak.
Inisiasi sesungguhnya lebih merupakan terapi kaget (shock therapy) untuk hijrah ke dalam suasana
batin yang baru. Ikrar atau baiat yang baru saja dijalani-nya luei upakan peristiwa simbolis untuk
lahir kembaii dari gelapnya lumuran dosa dan maksiat. Kini, ia merasa terlahir kembali, seperti bayi

yang tanpa beban, bersih, ringan, putih, pasrah, tenang, damai, indah, bahagia, cerah, dan bebas
dari beban masa lampau.
Dua kalimat sakral yang baru diucapkan itu memang didasari oleh jaminan Nabi, "Perbaruilah
keimanan kalian dengan bersahadat ulang." Allah juga menjamin pengampunan dosa secara total
(fagfir al-dzunuuba jami'an) bagi orang yang telah menjalani pertobatan khusus {taubatan nashuha). Sebesar apa pun dosa se-belumnya, ia merasa plong dengan inisiasi yang baru saja
dilakukannya dengan penuh keterharuan, yang biasanya disertai dengan linangan air mata. Mereka
merasa optimistis dengan menatap ke depan, karena hadis nabi, "Air mata tobat menghapuskan api
neraka" dan "Jeritan tobat-nya para pendosa lebih disukai Tuhan ketimbang gemuruh tasbihnya para
ulama."
Kini, ia semakin sadar dan sen-sitif serta sudah mampu mendeteksi perbedaan antara
kecenderungan yang hak atau batil dan antara bisikan iblis dan bisikan malaikat. Sebelumnya, ia
masih sulit membedakan mana kecenderungan hak mana yang batil, mana bisikan iblis dan mana
bisikan malaikat, karena keduanya larut di dalam dirinya bagaikan air dengan teh. Setelah menjalani
tradisi baru, ia merasakan lembaran baru dalam kehidupannya. Antara hak dan batil dan bisikan iblis
dan bisikan malaikat dirasakannya sudah jelas, seperti jelas-nya perbedaan antara air dan minyak.
Keduanya tidak lagi menyatu secara utuh di dalam dirinya.
Sikap dan persepsinya terhadap Tuhan juga sudah jauh berubah. Sebelumnya, ia terbebani dengan
doa. Doa-doa yang tidak dikabulkan menjadi beban batin baginya karena seringkali dihubungkan
dengan pertanyaan nakal dalam jiwanya tentang keberadaan Tuhan. Mengapa iayang berdoa
kepada-Nya, tetapi dijawab dengan kekecewaan. Sementara itu, orang yang tidak pernah berdoa,
bahkan bergelimang dosa, tetapi hidupnya melimpah dan berkecukupan.
Kini, ia semakin sadar dengan sabda Nabi, "Doa adalah jantung-nya ibadah". Ia tidak lagi salah
paham terhadap doa-doanya yang tertolak. Ia bahkan sangat sadar bahwa penerimaan doa bisa
berarti penerimaan baginya, dan penerimaan doa berarti penolakan baginya. Ia lebih takut kalau
daftar panjang doa-doanya dikabulkan justru akan melahirkan penolakan dirinya, karena perhatian
tidak lagi tertuju pada Tuhan, tetapi habis waktu mengonsumsi hasil-hasil doanya. Ia bersyukur jika
doa-doanya ditolak karena yakin pasti itu akan membahayakan kelanggengan hubungan mesra
dengan Tuhannya.
Akhirnya, doa baginya sudah semakin pendek karena ditenggelamkan oleh munajatnya. Ia lebih
sibuk naik kehadirat-Nya (wushul) ketimbang memohon rahmat lebih banyak turun ke bawah. Untuk
apa rahmat lebih banyak turun dari-Nya, jika ia sendiri tidak bisa naik karena rahmat itu. Ia lebih
memilih untuk naik ke hadirat-Nya ketimbang rahmat-Nya turun.
Lambat laun, yang bersangkutan tidak lagi rida dengan surga dan tidak juga takut dengan neraka.
Masihkah seseorang butuh surga atau takut neraka jika seseorang sudah menyatu dengan Rahmat
Sang Pencipta surga dan neraka itu. Mungkin ia akan berteriak ambillah surga itu, aku cukup
dengan Tuhanku.

Bay'at
Ketahuilah bahwa makna Baiah adalah berjanji dan taat setia kemudian berpegang teguh dan tetap
melaksanakannya. Berbaiah merupakan amalan Para Sufi yang mulia Rahmatullah alaihim dan i
terus berjalan sehingga ke hari ini dan akan terus berjalan. Berbaiah juga merupakan Sunnah dan
Tariqah Para Sahabat Ridhwanullah Alaihim Ajmain.
Baiah adalah menetapkan secara sedar hubungan di antara Murshid dan Murid. Murid
membenarkan Murshidnya memberikan bimbingan kepadanya dan Murshid menerima Murid
sebagai Muridnya dan pengikutnya dalam mencapai peningkatan Ruhani menuju kepada maksud
yang hakiki.
Perkataan Baiah berasal dari kata dasar Baa Baian Mabian yang berarti menjual dan perkataan ini
biasa digunakan dalam istilah akad jual beli. Biasanya setelah menjual sesuatu, si penjual akan
mengucapkan Bitu yang berarti Saya menjual dan pembeli pula mengucapkan Isytaraitu yang
berarti Saya membeli dan ini mengisyaratkan kepada keredhaan kedua belah pihak.
Dari kata dasar tersebut terbit pula kata Bayaa yang berarti membuat perjanjian atau biasa
disebutkan sebagai Bayat atau Baiah. Dalil Baiah di dalam Al-Quran ada di dalam Surah Al-Fath
ayat 10 yang mana Allah : Sesungguhnya orang-orang yang berbaiah berjanji setia kepada kamu
(Muhammad), sesungguhnya mereka berbaiah berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas
tangan mereka. Maka barangsiapa yang melanggar janjinya maka akibat buruk akan menimpa
dirinya sendiri dan barangsiapa yang menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya
pahala yang besar.
Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka
berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar
janjinya niscaya akibat dari melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa
menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
Pada bulan Zulqaidah tahun keenam Hijriyyah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Makkah untuk melakukan Umrah dan
melihat keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampainyadi Hudaibiyah,
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan mengutus Hadhrat
Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu terlebih dahulu ke Makkah untuk menyampaikan maksud
kedatangannya dan kaum Muslimin. Mere man bin Affan RadhiyallahuAnhu, tetapi tidak juga datang
kerana Hadhrat Utsman binAffan Radhiyallahu Anhu telah ditahan oleh kaum Musyrikin, kemudian
tersiar lagi khabar bahawa HadhratUtsman bin Affan Radhiyallahu Anhu telah dibunuh, maka Nabi
menganjurkan agar kaum Muslimin melakukan Bai'ah janji setia kepadanya. Mereka pun
mengadakan janji setia kepada Nabi dan mereka akan memerangi kaum Quraisy bersama Nabi
sampai kemenangan tercapai.

Baiat / Baiah / Bai'ah


(Bahasa Arab: atau )ialah perjanjian untuk memberi ketaatan. Orang yang berbaiat ialah
seolah-olah ia membuat janji setia untuk menyerahkan dirinya dan urusan kaum Muslimin
kepada khalifah. Ia tidak akan melanggar kepada janji-setianya terhadap khalifah dalam urusan
tersebut malah ia mestilah mentaati apa yang dipertanggungjawabkan ke atasnya sama ada ia suka
ataupun ia benci.
Baiah adalah akad antara umat dan calon khalifah untuk menjadi Khalifah atas dasar redha dan
pilihan, tanpa ugutan dan paksaan. Allah S.W.T melalui Rasulullah s.a.w. telah menggariskan
bahawa akad tersebut adalah baiah.
Sebagaimana
layaknya
sebuah
akad,
dalam
Baiah
perlu
ada ijab (penyerahan)
dan qabul (penerimaan). Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya mencontohkan bahawa ijab berasal
dari umat sebagai pemilik kekuasaan. Calon khalifah mengabulkannya. Ijabnya berupa penyerahan
kekuasaan dari rakyat kepada Khalifah untuk menerapkan Islam dan penyerahan ketaatan mereka
kepadanya. Qabulnya berupa penerimaan hal tersebut oleh calon khalifah.
Perjanjian setia ini telah diridhai Allah sebagaimana tersebut dalam ayat 18 Surah Al-Fath, karana
itulah disebut sebagai Bai'atur Ridhwan. Bai'atur Ridhwan ini menggetarkan kaum Musyrikin
sehingga mereka telah melepaskan Hadhrat Utsman dan mengirimkan utusan untuk mengadakan
perjanjian damai dengan kaum Muslimin. Perjanjian ini terkenal dengan Sulhul Hudaibiyah. Orang
yang berjanji setia biasanya berjabat tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan
tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi maksud tangan Allah di atas mereka ialah
untuk menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah sama dengan berjanji denganAllah. Jadi
seakan-akan Tangan Allah di atas tangan orangorang yang berjanji itu. Hendaklah dimengerti
bahawa Allah Maha suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluknya.
Di dalam Surah Al-Fath ayat 18 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya :
Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang beriman ketika mereka berjanji setia
kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka lalu
menurunkan ketenangan ke atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan
kemenangan yang dekat.
Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orangorang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepada
NabiMuhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam di bawah sebuah pohon dan Allah Maha Mengetahui
apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan ke atas mereka dan memberi
balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Yang dimaksudkan dengan
kemenangan yang dekat ialah kemenangan kaum Muslimin pada perang Khaibar.
Para Sahabat Radhiyallahu Anhum berbaiah dengan Hadhrat Baginda Nabi Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam dalam banyak keadaan. Ada yang berbaiah untuk ikut berhijrah dan berjuang
bersama-sama Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang berbaiah untuk sama-

sama menegakkan Rukun Islam, ada yang berbaiah untuk tetap teguh berjuang tanpa undur ke
belakang dalam medan pertempuran jihad menentang orang kafir, ada yang berbaiah untuk tetap
berpegang dan memelihara Sunnah, menjauhi bidaah dan berbaiah untuk melakukan ketaatan
kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kaum wanita di kalangan Para Sahabat Radhiyaanhum juga melakukan Baiah dengan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat bermacam-macam
peristiwa Baiah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Para Sahabat Ridhwanullah
Alaihim Ajmain.
Menurut Hadhrat Shah Waliyullah Dehlawi Rahmatullah alaih di dalam kitabnya Al-Qaulul Jamil
terdapat beberapa bahagian Baiah yaitu:
1. Baiah untuk taat setia kepada Khalifah.
2. Baiah untuk menerima Agama Islam.
3. Baiah untuk tetap teguh berpegang dengan Taqwa.
4. Baiah untuk ikut berhijrah dan berjihad.
5. Baiah untuk tetap setia menyertai Jihad.
Menurut Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali Rahmatullah , terdapat 3 jenis Baiah. Jenis yang
pertama ialah apabila seseorang itu bertaubat pada tangan seorang yang suci dan berbaiah untuk
meninggalkan perbuatan dosa, maka dosa-dosa besarnya juga akan turut terampun. Jika dia
kembali melakukan dosa, maka dia perlu mengulangi Baiah kali yang kedua yakni Baiah ini boleh
berlaku berulang-ulang kali.
Jenis Baiah yang kedua ialah apabila seseorang itu berbaiah untuk mendapatkan Nisbat
Khandaniyah yakni nisbat dengan sesuatu golongan atau kelompok bagi mendapatkan berit baik a
yang menjadi kekhususan bagi golongan tersebut. Di samping itu dia mengharapkan Syafaat yang
tidak terbatas menerusi golongan tersebut. Misalannya, seseorang itu berbaiah dengan Silsilah
Qadiriyah supaya mendapatkan perkhabaran baik Hadhrat Ghauts Tsaqilain Syeikh Abdul Qadir
Jailani Rahmatullahalaih yang mana beliau telah berkata bahawa, Para murid dalam Silsilahku
tidak akan meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat. Baiah seperti ini tidak perlu dilakukan
berulang-ulang.
Jenis Baiah yang ketiga ialah apabila seseorang itu berniat untuk mengambil faedah dan istifadah
dari sesuatu Khandan atau golongan. Jika seseorang itu telah berikhtiar dan berusaha untuk
melaksanakan Zikir dan Wazifah Khandan tersebut secara ikhlas namun tidak berupaya
melaksanakannya maka untuk dirinya, dengan kebenaran yang menjadi kebiasaan ialah hendaklah
merujuk kepada siapa orang suci dari kelompok atau golongan yang lain dan berbaiah dengan
Murshid yang lain sama ada Murshid yang sebelum itu ridha atau tidak. Akan tetapi tidak boleh

sekali-kali menafikan kesucian dan kesalihan Murshid yang terdahulu sebaliknya hendaklah
beranggapan bahawa mungkin berkahnya tidak di sana.
Jika seseorang Murid mendapati Murshid mengabaikan pengamalan Syariat dan usul-usul Tariqat
dan dirinya terikat dengan ahli-ahli duniawi dan mencintai dunia, maka hendaklah dirinya mencari
Murshid yang lain bagi menghasilkan limpahan Faidhz batin dan kecintaan serta Marifat. Adapun,
amalan mengulangi Baiah memang ada berlaku di zaman Hadhrat Baginda Rasulullah Salllallhu
Alaihi Wasallam, begitu juga di zaman Para Sahabat Radhiyallahu Anhum Ajmain, Para Tabiin dan
Tabiit Tabiin.
Menurut Hadhrat Shah Waliyullah Dehlawi Rahmatullah alaih bahawa mengulangi Baiah dengan
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada asasnya. Begitu juga melakukan
Baiah berulang-ulangdengan ahli-ahli Tasawwuf sama ada dengan dua orang Syeikh yang
berlainan atau dua kali dengan Syeikh yang sama. Ini dilakukan karana wujudnya kecacatan pada
orang yang menerima Baiah itu yakni Syeikh tersebut, sama ada selepas kematiannya ataupun
berpisah jauh serta putus hubungan secara zahir.
Adapun Baiah yang dilakukan berulang-ulang kali tanpa sembarang sebab atau uzur maka boleh
dianggap sebagai main-main dan ini boleh menghilangkan keberkatan dan menyebabkan hati
Syeikh atau Guru Murshid itu berpaling dari menumpukan perhatian keruhanian terhadapnya.
Wallahu Alam.
Hadhrat Aqdas Maulana Muhammad Abdullah Rahmatullah alaih suatu ketika telah ditanyakan
orang tentang apakah maksud Baiah? Beliau lalu berkata,Cobalah engkau lihat bahwa dengan
adanya pengetahuan hukum-hukum Syariah dan urusan keagamaanpun orang tidak dapat
berakhlak dan melakukan amalanSalih dengan baik, terdapat juga kebanyakan orang-orang Islam
yang mengerjakan solat dan puasa tetapi masih tidak dapat menghindarkan diri dari kelakuan buruk
seperti menipu dan berbohong serta mengumpat ghibat. Maksud utama Baiah ialah supaya
menghindarkan kelakuan yang buruk dan menggantikannya dengan melahirkan akhlak yang tinggi
dan mulia, mendatangkan kemudahan untuk melakukan amalan Salih dan dengan sendirinya akan
meninggalkan perbuatan maksiat.
Hukum Baiah adalah Sunat dan bukannya Wajib karena manusia melakukan Baiah dengan
Hadhrat Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas tujuan Wasilah untuk tujuan Qurbah
menghampirkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalil yang menunjukkan
bahwa meninggalkan atau tidak melakukan Baiah adalah berdosa dan tidak ada Imam Mujtahidin
yang menyatakan berdosa jika meninggalkan Baiah.
Adapun hikmah melakukan Baiah adalah amat besar sekali karana Allah melaksanakan
peraturanNya dengan meletakkan dan menentukan beberapa perbuatan, amalan dan kata-kata
yang bersifat zahir sebagai lambang bagi membuktikan ketaatan dan bagi menyatakan
perkaraperkara yang bersifat Ruhaniah, halus dan tersembunyi di jiwa insan. Sebagai contoh,
membenarkan dan mempercayai dengan yakin akan kewujudan Allah Yang Maha Esa dan Hari
Akhirat adalah merupakan perkara ghaib, halus dan bersifat Ruhaniah, Maka Islam meletakkan

pengakuan lidah atau ikrar sebagai lambang membenarkan kewujudan Allah dan Hari Akhirat yang
bersifat Mujarrad dan halus.
Begitulah juga di dalam urusan Muamalat perniagaan dan jual beli yang mana ianya berasaskan
keredhaan penjual dan pembeli untuk melakukan urusan perniagaan dan keredhaan itu adalah
bersifat halus dan tersembunyi maka amalan akad Ijab dan Qabul menjadi sebagai lambang bagi
menzahirkankeredhaan antara penjual dan pembeli. Demikian juga dalam melaksanakan Taubat,
keazaman untuk berhenti dari melakukan dosa adalah bersifat halus dan Mujarrad lagi tersembunyi,
oleh itu telah ditentukan oleh Allah menerusi amalan Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam dan Para Sahabat Radhiyallahu Anhum bahawa amalan Baiah itu secara zahirnya adalah
bagi melambangkan keazaman untuk bertaubat dan meninggalkan dosa-dosa. Upacara Baiah ini
seharusnya dilakukan secara rahsia pada tempat yang rahsia kerana ianya merupakan suatu rahsia
perjalanan yang rahsia bagi setiap Salik.
Pada hakikatnya Baiah adalah merupakan suatu akad jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu
Wa Taala kerana Dia telah berfirman di dalam Surah At-Taubah ayat 111,
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, diri dan harta mereka dengan
memberikan Syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh
atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan
siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli
yang telah kamu lakukan itu dan itulah kemenangan yang besar.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ciri-ciri serta sifat-sifat mereka yang telah
melakukan jual beli dengan Allah pada Surah At-Taubah ayat 112 yang berarti:
Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melawat,
yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat maaruf dan mencegah berbuat mungkar dan yang
memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman itu.
Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dengan lebih jelas akan ciri serta
sifat orang-orang beriman yang menyempurnakan akad jual beli antara dirinya dan Allah Subhanahu
Wa Taala. Yakni mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang
melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan
yang memelihara hukum-hukum Allah dan gembirakanlah orang-orang Mukmin itu. Maksudnya
melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad.
Ada pula yang menafsirkannya dengan orang yang berpuasa yang sentiasa bertaubat dan
melaksanakan amalan ibadah dengan baik dan sempurna, yang sering berziarah untuk tujuan
Silaturrahim ataupun untuk bertemu dengan seseorang yang Alim untuk tujuan mendapatkan ilmu
ataupun menziarahi Para Auliya Allah Subhanahu Wa Taala dan sebaik-baik ziarah adalah
menziarahi Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul
Munawwarah, yang mendirikan Solah dengan ruku dan sujud yang baik dan sempurna, yang
menjalankan kewajiban Dakwah dan Tabligh dengan menyuruh manusia berbuat amalan kebaikan

yang Maaruf dan berusaha mencegah manusia dari melakukan perbuatan yang zalim dan mungkar
serta senantiasa memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala sepertimana yang
termaktub di dalam Al-Quran dan berpandukan Al-Hadits dan As-Sunnah.
Dengan berusaha memelihara hukum-hukum Allah, mereka telah menafkahkan harta mereka dan
menyerahkan diri mereka bagi menegakkan Kalimah Allah. Mereka berperang dengan Syaitan,
Hawa, Nafsu dan Duniawi semata-mata kerana Allah sehingga mereka menghembuskan nafas yang
terakhir. Maka mereka itu adalah golongan orang-orang beriman yang berada dalam tingkatan yang
khusus dengan mendapat perkhabaran gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai
melengkapi syarat jual beli antara orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa
Dia telah membeli diri mereka dan harta mereka dan Syurga adalah sebagai tukaran. Baiah
merupakan akad bagi jual beli ini dan setelah kita berakad dengan akad Baiah ini, menjadi
tanggungjawab kitalah untuk menyerahkan diri kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala
dan RasulNya Sallallahu Alaihi Wasallam dan membelanjakan harta kita menurut kehendak Allah
Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti petunjuk RasulNya, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
RasulullahSallallahu Alaihi Wasallam
Sumber : AR-RISALAH AL-ALIYAH
Faqir Maulawi Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi
An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi
Ufiya

Allahu

Anhu

Wali

Walidaihi

Syarat-syarat Syah Baiah


1.

Islam

2.

Baligh

3.

Berakal

4.

Redha

dan

atas

pilihan

Hadis Tentang Baiah


Banyak hadis sahih yang menjelaskan bahawa seseorang sah sebagai Khalifah jika diangkat melalui
proses Baiah. Para sahabat pun melakukan hal yang sama. Tidak pernah seseorang menjadi
Khalifah tanpa dibaiah. Abu Bakar menjadi Khalifah bukan hasil musyawarah memutuskan beliau
sebagai khalifah, tetapi setelah beliau dibaiah di Saqifah. Umar menjadi khalifah bukan setelah

pengumuman Abu Bakar tentang hasil musyawarah kaum Muslim, melainkan setelah beliau dibaiah.
Demikian juga dengan Uthman dan Ali. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahawa baiah
merupakan satu-satunya cara tetap (thariqah) pengangkatan khalifah. Sekalipun disetujui majoriti
rakyat atau wakilnya, seseorang belum menjadi khalifah sebelum dibaiah. Begitu juga, warisan atau
sistem putera mahkota bukanlah cara pengangkatan khalifah.
Hadis riwayat Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah saw. beliau bersabda:
"Dahulu Bani Israil itu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi mangkat, maka akan
digantikan dengan nabi lain. Dan sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun setelahku dan akan
muncul para khalifah yang banyak. Mereka bertanya: Lalu apakah yang engkau perintahkan kepada
kami? Nabi saw. menjawab: Setialah dengan baiah khalifah pertama dan seterusnya serta
berikanlah kepada mereka hak mereka, sesungguhnya Allah akan menuntut tanggung jawab
mereka
terhadap
kepemimpinan
mereka."

Jenis-jenis Baiah
Siapapun yang mengkaji hadis Nabi s.a.w. akan menemukan bahawa baiah terhadap khalifah ada
dua jenis:
(1) Baiah Iniqad, yakni baiah yang menunjukkan orang yang dibaiah sebagai khalifah, pemilik
kekuasaan, berhak ditaati, ditolong, dan diikuti;
(2) Baiah Taat, iaitu baiah kaum Muslim terhadap khalifah terpilih dengan memberikan ketaatan
kepadanya. Baiah Taat bukanlah untuk mengangkat khalifah, kerana khalifah sudah ada.
Kedua baiah ini juga didasarkan pada Ijmak Sahabat. Misalnya, Abu Bakar diangkat oleh sebagian
Sahabat sebagai calon dari semua Sahabat, baik kalangan Muhajirin maupun Anshar. Setelah baiah
dilakukan di Saqifah, esoknya kaum Muslim dikumpulkan di masjid. Abu Bakar berdiri di Mimbar.
Sebelum Abu Bakar berbicara, Umar bin Khathab antara lain berbicara,
"Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan urusan kalian kepada pundak orang terbaik di antara
kalian. Dia Sahabat yang berdua bersama Rasul di gua. Berdirilah kalian, baiahlah dia."
Para Sahabat pun membaiah Abu Bakar setelah pembaiahan di Saqifah. Pembaiahan wakil Sahabat
kepada Abu Bakar di Saqifah merupakan Baiah Iniqad, sedangkan pembaiahan kaum Muslim
kepadanya di masjid merupakan baiah taat. Hal serupa terjadi pada khalifah lainnya. Ini merupakan
gambaran dan penegasan tentang keredhaan rakyat kepada Khalifah.
Berbeza dengan Baiah Iniqad yang bersifat pilihan, Baiah Taat wajib atas setiap orang, yang
ditunjukkan dengan ketaatan dan ketundukan kepada Khalifah terpilih; taat pada hukum dan
perundang-undangan islam yang ditetapkannya.

Baiah Adalah Sunnah Nabi


Baiah ialah suatu perbuatan sunnah Nabi yang pernah diberikan oleh kaum Muslimin beberapa kali
kepada Rasulullah s.a.w semasa baginda masih hidup seperti Baiah Aqabah 1, Baiah Aqabah
2,Baiah Ridhwan. Selepas kewafatan baginda para sahabat terus berbaiat kepada Ulil-Amri
(Khalifah) mereka.
Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Junadah bin Abu Umayyah dari 'Ubadah bin Al-Samit yang
menyatakan: "Rasulullah s.a.w telah memanggil kami, lalu kami pun memberi baiah kepada
baginda...
kemudian
'Ubadah
berkata:

"Di antara perkara yang diminta kami berjanji ialah; Kami berjanji mendengar dan mentaati
(Rasulullah s.a.w) dalam perkara yang kami sukai dan kami benci, dalam keadaan kami susah dan
senang, tidak mementingkan diri sendiri, tidak membantah terhadap ketua dalam urusan-urusan
kecuali kami melihat kekufuran terhadap Allah secara nyata dengan bukti yang terang dan jelas."

Haruskah Salik Menjalani Baiat?


Prof. Dr. Nasaruddln Umar
Janji setia dari calon murid atau salik kepada mursyid biasa disebut baiat atau talqin. Dalam suatu
tarekat, baiat adalah sesuatu yang lazim. Biasanya yang melakukan proses baiat ialah mursyid
kepada salik. Sebelum ke proses pembaiatan, umumnya diawali perkenalan dan penjelasan
langkah-langkah yang harus ditempuh jika kelak resmi menjadi murid.
Seorang calon salik diperkenalkan berbagai syarat dan ketentuan internal tarekat, misalnya
kesediaan murid menyempurnakan ibadah syariah, patuh kepada mursyid, aktif dan telaten
melakukan riyadhah, serta berusaha meninggalkan rutinitas duniawi, lalu memasuki wilayah tasawuf
dengan menginternalisasikan sifat-sifat utama seperti sabar, tawakal, qanaah, dan syukur.
Ia secara perlahan-lahan dibimbing untuk meninggalkan dominasi eksoterisme dan memasuki
wilayah esoterisme dalam beribadah. Ia dituntut berkontemplasi guna lebih banyak mengenal alam
rohani, dan pada akhirnya salik berusaha respek dan mencintai mursyidnya. Bagaikan sahabat yang
mencintai rasulnya.
Sang calon salik juga berlatih menumbuhkan rasa cinta (mahabbah) dan harapan besar [raja). Jika
dia diyakini memiliki kemampuan untuk lanjut sebagai salik, mursyid akan membaiatnya. Prosesnya,
ada yang sederhana ada juga yang lebih rumit. Ini semua bergantung pada ketentuan yang berlaku
dalam sebuah tarekat.

Terkadang ada yang berbulan-bulan atau tahunan tetapi belum dibaiat. Sementara ada yang hanya
beberapa hari tinggal bersama langsung dibaiat. Bergantung intensitas dan kesiapan calon murid
menempa diri. Dasar hukum pelaksanaan baiat ini dihubungkan dengan surah al-Fath ayat 10.
Ayat tersebut berbunyi "Orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji
setia kepada Allah. Tangan Tuhan di atas tangan mereka. Barang siapa melanggar janjinya, niscaya
akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya. Dan barang siapa menetapi janjinya kepada
Allah, Allah akan memberinya pahala yang besar."
Idealnya, baiat itu mengikat, apalagi komitmen ini bertujuan positif sebagaimana ditegaskan Allah
SWT, "Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan
sumpah-sumpah kalian". (QS al-Nahl [16] 91). "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti
akan diminta pertanggungjawabannya". (QS al-Isra [17] 34).
Di dalam hadis ditemukan sejumlah riwayat yang mengajarkan konsep baiat bagi mereka yang akan
menjadi pengikut khusus Rasulullah. Seperti hadis riwayat Bukhari dari Ubaidah bin Samit.
Rasulullah bersabda, "Berjanjilah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan
sesuatu,tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat
kebohongan di antara tangan dan kaki kalian, dan tidak mendurhakai aku dalam kebaikan. Barang
siapa di antara kalian menepati janji ini, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Barang siapa yang
melanggar sebagian darinya lalu Allah menutupinya, hukumannya bergantung pada Allah. Jika
Allah menghendaki, Dia akan mengam-puninya. Dan jika tidak. Dia akan menghukumnya". Maka
kami pun membaiat beliau dengan hal itu. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).
Bentuk baiat dan lafal yang pernah dilakukan Rasulullah kepada para sahabatnya berbeda-beda.
Baiat secara kolektif dan individu pernah dilakukan Rasul. Contoh baiat kolektif dilakukan beliau
kepada beberapa sahabatnya diungkapkan oleh Syadad bin Aus.
"Pada suatu hari, pernah ada beberapa orang berada di hadapan Rasulullah. Saat itu Rasul
bertanya, apakah di antara kalian ada orang asing-maksudnya ahli kitab. Kami jawab tidak ada.
Lalu, beliau menyuruh kami menutup pintu dan berucap, angkatlah tangan kalian dan ucapkan La
La Ilaha illallah (Tiada Tuhan selain Allah). Kemudian, Rasulullah bersabda, Segala puji hanya bagi
Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengutusku dengan kalimat ini. Engkau menyuruhku untuk
mengamalkan-nya. Dan Engkau menjanjikan surga kepadaku dengannya. Ketahuilah bahwa aku
membawa kabar gembira untuk kalian. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji. Lalu
beliau bersabda, Ketahuilah bahwa aku membawa kabar gembira untuk kalian. Sesungguhnya Allah
telah memberi ampunan kepada kalian." (Hadis riwayat Ahmad).
Sedangkan, contoh baiat secara individu terungkap melalui hadis yang diriwayatkan Thabrani. Baiat
ini terjadi ketika Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang
paling dekat menuju Allah, yang paling mudah untuk beribadah kepada-Nya dan paling utama di
sisi-Nya."

Lalu, Rasulullah menjawab agar Ali melanggengkan zikir kepada Allah secara rahasia dan terangterangan. Ali meresponsnya dengan mengatakan bahwa semua orang melakukan zikir dan ia
berharap diberi zikir khusus. "Hal paling utama dari apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelum
aku adalah kalimat La Ilaha illallah," demikian jawaban Rasulullah.
Seandainya langit dan kalimat ini ditimbang, kata Rasul, maka kalimat ini lebih berat daripada langit.
Kiamat tidak terjadi selama di bumi masih ada orang yang mengucapkan kalimat itu. Ali bertanya
kembali, bagaimana cara mengucapkannya. Rasul menjawab, " Pejamkanlah kedua matamu dan
dengarkanlah aku La Ilaha illallah, diucapkan tiga kali. Ucapkanlah tiga kali kalimat itu dan aku
mendengarkannya." Ali mengucapkannya dengan keras.
Ditemukan banyak lagi hadis yang menerangkan cara pembaiatan kepada orang dan kelompok.
Setelah Rasulullah wafat, pembaiatan terus dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar, Umar, Usman,
dan Ali pernah membaiat orang dan kelompok. Tradisi itu dilanjutkan oleh para praktisi tarekat
sampai saat ini.
Baiat di sini bukan baiat politik seperti Baiatul Aqabah kaum Anshar atau baiat sebagai tanda
pengakuan kekuasaan terhadap seorang pemimpin. Ini adalah baiat spiritual yang dimana
seseorang atau kelom-pok orang menyatakan janji suci kepada Allah untuk hidup sebagai orang
yang saleh/salehah di depan mursyidnya.
Pertanyaan yang mendasar tentang baiat ini, mestikah seseorang dibaiat? Bagaimana dengan
orang-orang yang memilih hidup di luar tarekat, yang di sana tidak umum dikenal ada baiat atau
talqin? Apakah keislaman tidak sempurna tanpa baiat atau talqin? Tidak ada kesepahaman para
ulama tentang wajibnya baiat.
Baiat di dunia tarekat bisa diperbarui seandainya seseorang memerlukan pengisian kembali
(recharging) energi spiritual dari mursyid. Namun perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa mursyid bukan
santo atau lembaga pastoral yang dapat atas nama Tuhan memberikan pengampunan dosa
terhadap jamaah.
Fungsi mursyid sebagaimana telah diuraikan dalam artikel terdahulu hanya berfungsi sebagai
motivator dan tutor yang dipercaya! salik. Banyak cara orang untuk memperoleh ketenangan dan
sekaligus motivasi untuk menggapai rasa kedekatan diri dengan Tuhan. Salah satu di antaranya
ialah menyatakan komitmen spiritual kepada Tuhan di depan atau melalui mursyid yang dipilih.
Jika pada suatu saat mengalami krisis spiritual, ia merasa sangat terbantu oleh kehadiran sahabat
spiritual yag berfungsi sebagai konsultan spiritualnya. Tentu, sekali lagi bukan memitoskan atau
mengultuskan seseorang. Tetapi secara psikologis, setiap orang pada dasarnya membutuhkan
referensi personal untuk mengatasi kelabilan hidupnya.
Ini bukan bid'ah karena memiliki dasar yang kuat dalam Alquran dan hadist Nabi SAW. Namun tidak
berarti bagi mereka yang tidak pernah menjalani baiat, keislamannya bermasalah, sebab baiat
bukan sesuatu yang wajib.

Sidoarjo,
27
Danny Ma'shoum dan Nurul Huda Al Junaidy ( Jambi )

September

Diposkan 27th September 2015 oleh Danny Ma'shum


Label: Kajian Tashowwuf

2015

THORIQOH QODIRIYAH
11.23

Kang Fatkhur

No comments

Tumbuhnya tarekat dalam Islam sesungguhnya bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu sejak
Nabi Muhammad saw diutus menjadi Rasul. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Nabi Muhammad saw
sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali melakukan tahannust dan khalwat di Gua Hira' di samping untuk
mengasingkan diri dari masyarakat Makkah yang sedang mabuk mengikuti hawa nafsu keduniaan. Tahhanust dan
Khalwat nabi adalah untuk mencari ketenangan jiwa dan kebersihan hati dalam menempuh problematika dunia yang
kompleks tersebut. Proses khalwat nabi yang kemudian disebut tarekat tersebut sekaligus diajarkannya kepada
Sayyidina Ali ra. sebagai saudara sepupu dan menantunya, suami dari syayidatina Fatimah Azzahro binti Rosululloh
saw. Dan dari situlah kemudian Ali mengajarkan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya sampai kepada Syeikh
Abdul Qodir Jaelani, sehingga tarekatnya dinamai Qodiriyah. Sebagaimana dalam silsilah tarekat Qadiriyah yang
merujuk pada Ali dan Abdul Qadir Jaelani dan seterusnya adalah dari Nabi Muhammad saw, dari Malaikat Jibril dan
dari Allah Swt. Tarekat Qodiryah didirikan oleh Syeikh Abdul Qodir Jaelani (wafat 561 H/1166M) yang bernama
lengkap Muhy al-Din Abu Muhammad Abdul Qodir ibn Abi Shalih Zango Dost al-Jaelani. Lahir di di Jilan tahun 470
H/1077 M dan wafat di Baghdad pada 561 H/1166 M. Dalam usia 8 tahun ia sudah meninggalkan Jilan menuju
Baghdad pada tahun 488 H/1095 M. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizhamiyah Baghdad, yang waktu itu
dipimpin Ahmad al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid al-Ghazali. Tapi,Syeikh Abdul Qodir Jaelani
tetap belajar sampai mendapat ijazah dari gurunya yang bernama Abu Yusuf al-Hamadany (440-535 H/1048-1140 M)
di kota yang sama itu sampai mendapatkan ijazah. Pada tahun 521 H/1127 M, dia mengajar dan berfatwa dalam
semua madzhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun Abdul Qadir Jaelani
menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di Padang Pasir Iraq dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai
tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu dia memimpin madrasah dan ribath di Baggdad yang didirikan sejak 521 H
sampai wafatnya di tahun 561 H. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya Abdul Wahab (552-593
H/1151-1196 M), diteruskan anaknya Abdul Salam (611 H/1214 M). Juga dipimpinan anak kedua Abdul Qadir Jaelani,
Abdul Razaq (528-603 H/1134-1206 M), sampai hancurnya Bagdad pada tahun 656 H/1258 M. Sejak itu tarekat
Qodiriyah terus berkembang dan berpusat di Iraq dan Syria yang diikuti oleh jutaan umat yang tersebar di Yaman,
Turki, Mesir, India, Afrika dan Asia. Namun meski sudah berkembang sejak abad ke-13, tarekat ini baru terkenal di
dunia pada abad ke 15 M. Di India misalnya baru berkembang setelah Muhammad Ghawsh (w 1517 M) juga
mengaku keturunan Abdul Qodir Jaelani. Di Turki oleh Ismail Rumi (w 1041 H/1631 M) yang diberi gelar (mursyid
kedua). Sedangkan di Makkah, tarekat Qodiriyah sudah berdiri sejak 1180 H/1669 M. Tarekat Qodiriyah ini dikenal
luwes. Yaitu bila murid sudah mencapai derajat syeikh, maka murid tidak mempunyai suatu keharusan untuk terus
mengikuti tarekat gurunya. Bahkan dia berhak melakukan modifikasi tarekat yang lain ke dalam tarekatnya. Hal itu
seperti tampak pada ungkapan Abdul Qadir Jaelani sendiri,"Bahwa murid yang sudah mencapai derajat gurunya,
maka dia jadi mandiri sebagai syeikh dan Allah-lah yang menjadi walinya untuk seterusnya." Mungkin karena
keluwesannya tersebut, sehingga terdapat puluhan tarekat yang masuk dalam kategori Qidiriyah di dunia Islam.
Seperti Banawa yang berkembang pada abad ke-19, Ghawtsiyah (1517), Junaidiyah (1515 M), Kamaliyah (1584 M),
Miyan Khei (1550 M), Qumaishiyah (1584), Hayat al-Mir, semuanya di India. Di Turki terdapat tarekat Hindiyah,
Khulusiyah, Nawshahi, Rumiyah (1631 M), Nabulsiyah, Waslatiyyah. Dan di Yaman ada tarekat Ahdaliyah, Asadiyah,
Mushariyyah, 'Urabiyyah, Yafi'iyah (718-768 H/1316 M) dan Zayla'iyah. Sedangkan di Afrika terdapat tarekat
Ammariyah, Bakka'iyah, Bu' Aliyya, Manzaliyah dan tarekat Jilala, nama yang biasa diberikan masyarakat Maroko
kepada Abdul Qodir Jilani. Jilala dimasukkan dari Maroko ke Spanyol dan diduga setelah keturunannya pindah dari
Granada, sebelum kota itu jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1492 M dan makam mereka disebut "Syurafa Jilala".

Dari ketaudanan nabi dan sabahat Ali ra dalam mendekatkan diri kepada Allah swt tersebut, yang kemudian disebut
tarekat, maka tarekat Qodiriyah menurut ulama sufi juga memiliki tujuan yang sama. Yaitu untuk mendekat dan
mendapat ridho dari Allah swt. Oleh sebab itu dengan tarekat manusia harus mengetahui hal-ikhwal jiwa dan sifatsifatnya yang baik dan terpuji untuk kemudian diamalkan, maupun yang tercela yang harus ditinggalkannya.
Misalnya dengan mengucapkan kalimat tauhid, dzikir "Laa ilaha Illa Allah" dengan suara nyaring, keras (dhahir) yang
disebut (nafi istbat) adalah contoh ucapan dzikir dari Syiekh Abdul Qadir Jaelani dari Sayidina Ali bin Abi Thalib ra,
hingga disebut tarekat Qodiriyah. Selain itu dalam setiap selesai melaksanakan shalat lima waktu (Dhuhur, Asar,
Maghrib, Isya' dan Subuh), diwajibkan membaca istighfar tiga kali atau lebih , lalu membaca salawat tiga kali,
Laailaha illa Allah 165 (seratus enam puluh lima) kali. Sedangkan di luar shalat agar berdzikir semampunya. Dalam
mengucapkan lafadz Laa pada kalimat "Laa Ilaha Illa Allah" kita harus konsentrasi dengan menarik nafas dari perut
sampai ke otak. Kemudian disusul dengan bacaan Ilaha dari arah kanan dan diteruskan dengan membaca Illa Allah
ke arah kiri dengan penuh konsentrasi, menghayati dan merenungi arti yang sedalam-dalamnya, dan hanya Allah
swt-lah tempat manusia kembali. Sehingga akan menjadikan diri dan jiwanya tentram dan terhindar dari sifat dan
perilaku yang tercela. Menurut ulama sufi (al-Futuhat al-Rubbaniyah), melalui tarekat mu'tabarah tersebut, setiap
muslim dalam mengamalkannya akan memiliki keistimewaan, kelebihan dan karomah masing-masing. Ada yang
terkenal sebagai ahli ilmu agama seperti sahabat Umar bin Khattab, ahli syiddatil haya' sahabat Usman bin Affan,
ahli jihad fisabilillah sahabat Hamzah dan Khalid bin Walid, ahli falak Zaid al-Farisi, ahli syiir Hasan bin Tsabit, ahli
lagu Alquran sahabat Abdillah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, ahli hadis Abi Hurairah, ahli adzan sahabat Bilal dan
Ibni Ummi Maktum, ahli mencatat wahyu dari Nabi Muhammad saw adalah sahabat Zaid bin Tsabit, ahli zuhud Abi
Dzarr, ahli fiqh Mu'ad bin Jabal, ahli politik peperangan sahabat Salman al-Farisi, ahli berdagang adalah
Abdurrahman bin A'uf dan sebagainya. Bai'at Untuk mengamalkan tarekat tersebut melalui tahapan-tahan seperti
pertama, adanya pertemuan guru (syeikh) dan murid, murid mengerjakan salat dua rakaat (sunnah muthalaq) lebih
dahulu, diteruskan dengan membaca surat al-Fatihah yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad saw. Kemudian
murid duduk bersila di depan guru dan mengucapkan istighfar, lalu guru mengajarkan lafadz Laailaha Illa Allah, dan
guru mengucapkan "infahna binafhihi minka" dan dilanjutkan dengan ayat mubaya'ah (QS Al-Fath 10). Kemudian
guru mendengarkan kalimat tauhid (Laa Ilaha Illallah) sebanyak tiga kali sampai ucapan sang murid tersebut benar
dan itu dianggap selesai. Kemudian guru berwasiat, membaiat sebagai murid, berdoa dan minum. Kedua, tahap
perjalanan. Tahapan kedua ini memerlukan proses panjang dan bertahun-tahun. Karena murid akan menerima
hakikat pengajaran, ia harus selalu berbakti, menjunjung segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, berjuang
keras melawan hawa nafsunya dan melatih dirinya (mujahadah-riyadhah) hingga memperoleh dari Allah seperti yang
diberikan pada para nabi dan wali. Tarekat (thariqah) secara harfiah berarti "jalan" sama seperti syariah, sabil, shirath
dan manhaj. Yaitu jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridho-Nya dengan mentaati ajaran-ajaran-Nya.
Semua perkataan yang berarti jalan itu terdapat dalam Alquran, seperti QS Al-Jin:16," Kalau saja mereka berjalan
dengan teguh di atas thariqah, maka Kami (Allah) pasti akan melimpahkan kepada mereka air (kehidupan sejati)
yang melimpah ruah". Istilah thariqah dalam perbendaharaan kesufian, merupakan hasil makna semantik perkataan
itu, semua yang terjadi pada syariah untuk ilmu hukum Islam. Setiap ajaran esoterik/bathini mengandung segi-segi
eksklusif. Jadi, tak bisa dibuat untuk orang umum (awam). Segi-segi eksklusif tersebut misalnya menyangkut hal-hal
yang bersifat "rahasia" yang bobot kerohaniannya berat, sehingga membuatnya sukar dimengerti. Oleh sebab itu
mengamalkan tarekat itu harus melalui guru (mursyid) dengan bai'at dan guru yang mengajarkannya harus
mendapat ijazah, talqin dan wewenang dari guru tarekat sebelumnya. Seperti terlihat pada silsilah ulama sufi dari
Rasulullah saw, sahabat, ulama sufi di dunia Islam sampai ke ulama sufi di Indonesia. Qodiriyah di Indonesia Seperti
halnya tarekat di Timur Tengah. Sejarah tarekat Qodiriyah di Indonesia juga berasal dari Makkah al-Musyarrafah.
Tarekat Qodiriyah menyebar ke Indonesia pada abad ke-16, khususnya di seluruh Jawa, seperti di Pesantren

Pegentongan Bogor Jawa Barat, Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, Mranggen Jawa Tengah, Rejoso Jombang
Jawa Timur dan Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Syeikh Abdul Karim dari Banten adalah murid
kesayangan Syeikh Khatib Sambas yang bermukim di Makkah, merupakan ulama paling berjasa dalam penyebaran
tarekat Qodiriyah. Murid-murid Sambas yang berasal dari Jawa dan Madura setelah pulang ke Indonesia menjadi
penyebar Tarekat Qodiriyah tersebut. Tarekat ini mengalami perkembangan pesat pada abad ke-19, terutama ketika
menghadapi penjajahan Belanda. Sebagaimana diakui oleh Annemerie Schimmel dalam bukunya "Mystical
Dimensions of Islam" hal.236 yang menyebutkan bahwa tarekat bisa digalang untuk menyusun kekuatan untuk
menandingi kekuatan lain. Juga di Indonesia, pada Juli 1888, wilayah Anyer di Banten Jawa Barat dilanda
pemberontakan. Pemberontakan petani yang seringkali disertai harapan yang mesianistik, memang sudah biasa
terjadi di Jawa, terutama dalam abad ke-19 dan Banten merupakan salah satu daerah yang sering berontak. Tapi,
pemberontakan kali ini benar-benar mengguncang Belanda, karena pemberontakan itu dipimpin oleh para ulama dan
kiai. Dari hasil penyelidikan (Belanda, Martin van Bruneissen) menunjukkan mereka itu pengikut tarekat Qodiriyah,
Syeikh Abdul Karim bersama khalifahnya yaitu KH Marzuki, adalah pemimpin pemberontakan tersebut hingga
Belanda kewalahan. Pada tahun 1891 pemberontakan yang sama terjadi di Praya, Lombok Tengah Nusa Tenggara
Barat (NTB) dan pada tahun 1903 KH Khasan Mukmin dari Sidoarjo Jatim serta KH Khasan Tafsir dari Krapyak
Yogyakarta, juga melakukan pemberontakan yang sama. Sementara itu organisasi agama yang tidak bisa dilepaskan
dari tarekat Qodiriyah adalah organisasi tebrbesar Islam Nahdlaltul Ulama (NU) yang berdiri di Surabaya pada tahun
1926. Bahkan tarekat yang dikenal sebagai Qadariyah Naqsabandiyah sudah menjadi organisasi resmi di Indonesia.
Juga pada organisasi Islam Al-Washliyah dan lain-lainnya. Dalam kitab Miftahus Shudur yang ditulis KH Ahmad
Shohibulwafa Tadjul Arifin (Mbah Anom) di Pimpinan Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya Jabar dalam silsilah
tarekatnya menempati urutan ke-37, sampai merujuk pada Nabi Muhammad saw, Sayyidina Ali ra, Abdul Qadir Jilani
dan Syeikh Khatib Sambas ke-34. Sama halnya dengan silsilah tarekat almrhum KH Mustain Romli, Pengasuh
Pesantren Rejoso Jombang Jatim, yang menduduki urutan ke-41 dan Khatib Sambas ke-35. Bahwa beliau mendapat
talqin dan baiat dari KH Moh Kholil Rejoso Jombang, KH Moh Kholil dari Syeikh Khatib Sambas ibn Abdul Ghaffar
yang alim dan arifillah (telah mempunyai ma'rifat kepada Allah) yang berdiam di Makkah di Kampung Suqul Lail.
Silsilahnya. 1. M Mustain Romli, 2, Usman Ishaq, 3. Moh Romli Tamim, 4. Moh Kholil, 5. Ahmad Hasbullah ibn
Muhammad Madura, 6. Abdul Karim, 7. Ahmad Khotib Sambas ibn Abdul Gaffar, 8. Syamsuddin, 9. Moh. Murod, 10.
Abdul Fattah, 11. Kamaluddin, 12. Usman, 13. Abdurrahim, 14. Abu Bakar, 15. Yahya, 16. Hisyamuddin, 17.
Waliyuddin, 18. Nuruddin, 19. Zainuddin, 20. Syarafuddin, 21. Syamsuddin, 22. Moh Hattak, 23. Syeikh Abdul Qadir
Jilani, 24. Ibu Said Al-Mubarak Al-Mahzumi, 25. Abu Hasan Ali al-Hakkari, 26. Abul Faraj al-Thusi, 27. Abdul Wahid
al-Tamimi, 28. Abu Bakar Dulafi al-Syibli, 29. Abul Qasim al-Junaid al-Bagdadi, 30. Sari al-Saqathi, 31. Ma'ruf alKarkhi, 32. Abul Hasan Ali ibn Musa al-Ridho, 33. Musa al-Kadzim, 34. Ja'far Shodiq, 35. Muhammad al-Baqir, 36.
Imam Zainul Abidin, 37. Sayyidina Husein, 38. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, 39. Sayyidina Nabi Muhammad saw, 40.
Sayyiduna Jibril dan 41. Allah Swt. Masalah silsilah tersebut memang berbeda satu sama lain, karena ada yang
disebut seecara keseluruhan dan sebaliknya. Di samping berbeda pula guru di antara para kiai itu sendiri.. (disadur
dari : sufinews.com)

AS AL MU AS AL "S ES AT" NYA


TH O R IQ OH
20.15.00

Kata

Syaikh

Ahmad

Al-Rafaie,

Tidak

ada

jalan

yang

lebih

mudah

menghampirkan diri dengan Allah kecuali melalui tharikat . Tharikat merupakan


bagian terpenting dari pelaksanaan syariat Islam di bidang Tasauf. Mempelajari
ilmu Tasauf dengan tidak mengetahui dan melakukan tharikat dianggap sia-sia.
Prof. H. Abu Bakar Acheh dalam bukunya Syariat Ilmu Fikah Menurut Tharikat
Kadriah berkata, Dalam ajaran Tasauf diterangkan bahwa syariat itu hanya
peraturan

belaka,

sementara

tharikat

merupakan

perbuatan

untuk

melaksanakan syariat itu. Apabila syariat dan tharikat sudah dapat dikuasai
maka lahirlah hakikat, yang tidak lain adalah memperbaiki hal ihwal zahiriah
(yakni akhlak yang mulia).
Menurut Al Ghazali Tharikat adalah sebagian perjalanan syariat batiniah.
Walau bagaimanapun untuk menjalani tharikat, menurut Imam Malik dan Imam
Al Ghazali, memerlukan kekuatan di bidang ilmu syariat terutama di bidang
Ushulludin (Tauhid).
Kelebihan ilmu tharikat amat banyak. Menurut Imam Al Ghazali di dalam
kitabnya Al Munkizu Minad Dhalalah bahwa kelebihan ilmu tharikat itu akan
menjadikan seseorang yang menjalaninya mempunyai akhlak yang mulia (zahir
dan batin) menepati akhlak nabi. Kata Sheikh Muhammad Al Sulaiman, Barang
siapa yang menjalani ilmu tharikat ia akan mendapat kemenangan di dunia dan
di akhirat serta kesudahan matinya dalam kebajikan (Husnul khotimah) . Ahliahli tharikat senantiasa bersifat tawaduk dan menjauhi takabur (ego). Kata
Sheikh Syed Muhammad Saman, Orang yang bersusah-susah dan bersunguhsungguh menempuh jalan riadhatun nafsi (latihan melawan nafsu) dia akan
mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah SWT .
Demikian kelebihan-kelebihan batin yang disebut di dalam kitab Sirrus Salikin
tentang kelebihan tharikat. Sementara kelebihan zahiriah lainnya adalah yang

menjalani ilmu tharikat ia akan mendapat kekuatan ukhwah, mendapat


pertolongan Allah dari tentangan musuh, menjadikan dia taat kepada pucuk
pimpinan, gigih berjuang dan berkorban dsb. Ini dibuktikan oleh kajian pihak
musuh Islam tantang puncak-puncak kekuatan umat Islam dahulu. Pada
zahirnya mereka tampak lemah di bidang material tapi susah untuk ditumpas
dan dijajah diri, akal dan jiwa mereka.
Laurens Of Arabian salah seorang orientalis sedunia, telah membuat kajiankajian tentang puncak-puncak kekuatan umat Islam dan didapati bahwasanya
kekuatan umat Islam adalah karena di barisan depannya adalah terdiri dari ahlilahli Tasauf dan ahli-ahli tharikat. Mereka adalah orang-orang yang paling gigih
menentang penjajahan dan menangkis kepura-puraan yang ditaburkan oleh
musuh-musuh Islam. Laurens telah membuktikan hujjahnya dengan sejarah,
bagaimana gerakan tarikat Idrisiah di Maghribi (Maroko) berhasil dengan
gemilang merebut kemerdekaan dari penjajajah. Raja-raja kerajaan Osmaniah
dan para tentaranya adalah terdiri dari ahli-ahli tharikat. Mereka berkhalwat
beberapa hari sebelum keluar berperang.
Selain itu pihak orientalis atas arahan pihak kolonial telah menyelidiki juga
tharikat-tharikat, antara lain Idrisiah di Libya dan beberapa negara Islam
lainnya, termasuk kepulauan Melayu oleh Snouck Hurgronje orientalis Belanda di
Indonesia. Hasil kajian dan laporan yang diberikan kepada pemerintah kolonial
itulah yang menyebabkan lahirnya kecurigaan terhadap gerakan tharikat dalam
Islam.
Laurens Of Arabian telah diarahkan supaya menyelidiki ke dalam masyarakat
Islam dengan menyamar sebagai ulama dan mendalami ilmu Islam di Mekah
dan Mesir (Al Azhar) dan ia telah bertemu dengan ratusan ulama besar yang
masyur, memperbincangkan tentang cara untuk membiasakan umat Islam di
segi kemajuan dunia seperti kebiasaan barat serta ia menyebarkan faham
supaya umat Islam tidak terikat dan tidak fanatik kepada aliran mazhabiah.
Pihak penjajajah memandang gerakan tharikat berbahaya bagi kekuasaan
mereka. Untuk menyekat dan menghapuskannya, Prof. Haji Abu Bakar Acheh

dalam bukunya Syariat telah menyampaikan puncak timbulnya ordinans guru


tahun 1925 di Indonesia. Melalui ordinans itu katanya, bagi guru-guru agama
yang

hendak

mendaftarkan

mengajar

agama

terutamanya

diri dan mendaftarkan

bidang

tarikat

hendaklah

sekaligus kitab-kitab yang hendak

diajarkan.
Sementara itu di negara-negara Asia Timur, Laurens Of Arabian mengupah
seorang ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku
yang menyerang tarikat. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai
bahasa dan dibiayai oleh pihak orientalis. Akibatnya kerajaan Arab Saudi setelah
diambil alih oleh pemimpin yang bermazhab Wahabiah telah mengharamkan
Tasauf dan Tharikat. Sedangkan di situlah (Mekah dan Madinah) asal mulanya
pusat gerakan tharikat. Aliran faham anti tasauf dan tharikat itu telah
menguasai di pusat-pusat pengajian di Timur Tengah dan pusat pengajian di
Eropa, sehingga para pelajar termasuk di negara ini yang sekarang telah
bergelar ulama mengikuti aliran itu.
Selain menggunakan media masa (buku dan majalah) untuk menghapuskan
tharikat sufi, pihak musuh Islam juga menggunakan berbagai cara lain,
diantaranya mereka menciptakan tharikat sesat (palsu) dan menyelewengkan
tharikat yang sebenarnya dengan menyelundupkan ajaran-ajaran mereka ke
dalam gerakan tharikat. Ajaran mereka itulah yang mendakwa konon mendapat
wahyu, dilantik menjadi nabi, menjadi Nabi Isa, Imam Mahdi dan lain
sebagainya. Di antaranya yang jelas kepada kita adalah gerakan Qadiani, Bahai,
Ismailiah di India, pimpinan Agha Khan dll.
Seorang penulis barat A.J. Quine dalam novelnya The Mahdi menyampaikan
tentang bagaimana dua badan dunia mewujudkan Al Mahdi palsu untuk
merusak keyakinan umat Islam terhadap Al Mahdi yang sebenarnya yang
disebut oleh Rasulullah SAW akan muncul di akhir zaman.
Gerakan tharikat sesat (palsu) telah dikembangkan di seluruh dunia dan ini
menjadi alasan bagi ulama anti tharikat untuk menguatkan hujjah mereka
bahwa tharikat bukanlah ajaran Islam termasuk bertawassul itu suatu perbuatan

sirik. Gerakan tharikat sesat tersebut tidak mustahil datang (tersebar) di negara
kita sehingga merusak tharikat yang sebenarnya. Akibatnya pihak yang
berwenang melakukan penyelidikan atas tharikat sesat tersebut kemudian
membuat kesimpulan menyalahkan semua tharikat-tharikat yang ada termasuk
tharikat yang haq.
Kalau pihak tertentu membuat kesimpulan mendakwa aliran tharikat semuanya
sesat, lalu bagaimana kita hendak menghukumkan kepada ulama-ulama
terdahulu yang mengasaskan, mengajarkan dan mengamalkan tharikat seperti
Al Ghazali (Tharikat Al Ghazaliah), Syeikh Abdul Qadir Al Jaelani (Tharikat
Qadiriah), Abdul Hasan Ali Asysily (Tharikat Syaziliyah), Muhammad Bin
Bahaudin Naqsyabandi (Tharikat Naqsyabandiah) dan yang lainnya seperti
Rafieyah, Ahmadiyah, Dasuqiyah, Satariyah dan sebanyak lebih dari 40 buah
tharikat ?
Kalau terdapat kesilapan dari segi pelaksanaan oleh khalifah atau syeikh
tharikat yang kemudian (mutaakhirin) ini, itu adalah disebabkan kelemahan
pribadi

mereka

kesimpulan

sebagai

manusia.

mengharamkan

tharikat

Maka
yang

tidaklah
haq,

sepantasnya

sama

seperti

diambil
menuduh

pengikutnya juga sesat. Sedang mereka terdiri dari orang-orang yang salih dan
para Wali Allah.

Pengertian Syariah, Thoriqoh, Haqiqah, dan Ma'rifat

BAB I
PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Kata syari'ah telah beredar luas di kalangan umat muslim. Bahkan, dalam al-

Qur'an sendiri, kata tersebut telah dipakai antara lain pada Surah al-Jatsiyah: 18.
Pemakaian kata tersebut mengacu kepada makna ajaran dan norma agama itu
sendiri.
Dalam perkembangan Islam munculnya tiga kata thariqah, haqiqah dan
ma'rifah, telah mengakibatkan terbatasnya pengertian syari'ah sehingga lebih
banyak mengacu pada norma hukum. Sedangkan tiga kata lainnya menjadi terma
yang terkenal dalam tasawuf. Karena itu ada baiknya kita lebih dahulu berbicara
tentang tasawuf itu sendiri. Namun, diantara syariah, thariqoh, hiqiqah dan marifat
memiliki manfaat dan behubungan satu sama lain. Seperti apa yang dikatakan oleh
Imam al-Ghazali Barang siapa mengambil syariat belaka tanpa hakikat, maka ia
fasik, dan barang siapa mengambil haqiqah tanpa syariat maka ia kafir zindik.
2.

Rumusan Masalah

a.

Apa pengertian Syariah, Thoriqoh, Haqiqah, dan Marifah?

b.

Bagaimana Korelasi antara Syariah, Thariqah, Haqiqah dan Ma'rifat?


3.

a.

Tujuan Makalah

Agar mahasiswa mengetahui apa yang dimaksud dengan Syariah, Thoriqoh,


Haqiqah, dan Marifat.

b.

Agar mahasiswa dapat mengetahui seperti apa dan bagaimana hubungan antara
Syariah, Thariqah, Haqiqah, dan Marifat

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Syariah, Thoriqoh,Haqiqah dan Marifah

Pengertian syariah secara bahasa berarti jalan, peraturan, undang-undang


tentang suatu perbuatan atau menggariskan suatu peraturan/ pedoman. Disamping
itu syariah secara leksikal berarti jalan menuju perhimpunan air untuk diminum
manusia dan juga untuk binatang-binatang periharaan. Dari makna kebahasaan ini
orang arab menggunakanya sebagai ungkapan tentang jalan lurus yang dipedomani
bersama. Makna jalan menuju air adalah bahwa air merupakan sumber kehidupan
sehingga syariah berarti suatu jalan yang ditempuh guna mendapatkan kehidupan
yang sejati,bahagia dan abadi.
Secara istilah syariah adalah undang-undang yang dibuat oleh Tuhan Allah
SWT.Jadi dapat dimaknai bahwa syariah adalah seperangkat aturan dari Allah yang
diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk dijelaskan kepada manusia supaya
menjadi way of life bagi kehidupan agar mereka mencapai hidup baik, bahagia, dan
selamat dunia dan akhirat. Pelaksanaan syariah sebagai ajaran islam mencakup
semua ajaran berupa iman islam dan ihsan dan didalamnya tidak dapat dipisahkan
dari etika.
Dengan kesimpulan Syariah berarti seluruh ketentuan agama Islam, baik
berupa seperangkat aturan hukum taklifi, ketentuan keimanan, dan undang-undang
moral

yang

mengatur

pelaksanaan

ajaran

agama

Islam

dengan

sebaik-

baiknya.Syariah, sebagai ajaran Islam yang mencakup semua ajaran berupa iman,
Islam dan ihsan. Bisa diartikan lagi bahwasyariah Islam adalah aturan agama yang
diajarkan Allah untuk hamba-Nya, yang didalamnya berisi ajaran keimanan/
keyakinan,

aturan

dan

cara-cara

peribadatan,

cara

berkelakuan

baik

dan

menghindar dari keburukan, cara-cara berinteraksi dan cara-cara membangun


sistem

hidup

beragamyang

bersama

ditengah-tengah

mempunyai

tujuan

untuk

masyarakat

dan

bangsa-bangsa

menciptakan

atau

merealisasikan

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Syariah Islam mencakup ajaran-ajaran


iman kepada Allah, para malaikat, para utusan-Nya, adanya realitas ghaibmetafisik-immateria, mengajarkan relasi dan cara-cara (prinsip) hidup yang baik.
Jadi Syariah Islam adalah syariah yang bermuatan etika yanginclude dalam
pelaksanaan syariah tersebut.
Pengertian Thariqah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti
melewati suatu jalan atau jalan tembusan secara leksikal dapat diartikan sebagai
jalan , metode, prosedure, teknik proses. Menurut abu bakar aceh dikutip dari
Mustafa zahri adalah jalan petunjuk melakukan ibadah tertentu sesuai dengan
ajaran

yang

dicontohkan

nabi

Muhammad

saw.

Dan

dilakukan

oleh

sahabatnya,tabiin dan tabiit tabiin secara turun temurun hingga sampai kepada

para

ulama

atau

guru-guru

tasawuf

secara

berantai(membentuk

sebuah

silsilah/sanadtarekat) hingga kepada kita sekarang ini.


Menurut pakar orientalis tarekat-tasawuf L. Massignon dalam penelitianya
menjelaskan bahwa tarekat memiliki dua pengertian yakni sebagai sebuah disiplin
ilmu dan sebagai sebuah organisasi.Yang dimaksud sebagai disiplin ilmu adalah
tarekat merupakan bidang kajian atau bidang praktikal berupa disiplin ilmu kejiwaan
dalam bidang latihan kejiwaan /kerohanian baik untuk perseorangan ataupun
kelompok melalui aturan tertentu untuk mencapai tingkat spiritual-kerohanian
tertentu (maqomat) dan mendapatkan kondisi kerohanian tertentu pula (ahwal).
Yang kedua yaitu tarekat sebagai sebuah organisasi adalah karena pada awalnya
terdapat seorang guru yang mengajarkan teknik atau ibadah tertentu berdasarkan
ajaran guru-guru sampai keatas hingga bersumber dari nabi Muhammad saw.
Hingga akhirnya hal ini diikuti orang-orang yang ingin mendapat bimbingan spiritual
oleh guru supaya mencapai takwa sehingga akhirnya tarekat menjadi sebuah
kelompok dalam ikatan disiplin tertentu.
Pembuat tarekat pertama kali adalah sufi iran, Muhammad Ahmad al-Maihimy
(w.430 H).disana beliau membuat seperangkat aturan peribadatan untuk muridmuridnya yang terkenal dengan nama darwis dan rumah ibadah tersebut bernana
khangah. Pada abad ke 5 dan 6 H tarekat berkembang menuju ke arah barat.
Muncullah tarekat Rifaiyyah. Di Iraq muncul tarekatqodiriyyah .ada al-ahmadiyyah
dan syadiliyyah di mesir. Jadi tumbuhnya tarekat itu adalah dari khurassan iran dan
messopotamia, Iraq. Dari sini tarekat menjamur di seluruh dunia seiring hancurnya
kekuatan politik islam di Baghdad (1258M) sehingga terekatlah yang tampil
memandu tegaknya dakwah islam ke seluruh negeri,termasuk Indonesia (abad ke14
M). di Indonesia dakwah islam sufistik dengan pola kelembagaan yang lebih di kenal
dengan pondok pesantren khusus untuk pulau jawa yang di praktikan oleh wali atau
lebih di kenal wali songo.
Pengertian Haqiqah secara harfiah, haqiqah berarti yang nyata.yang
benar dan yang sejati. Sesuatu diketahui hakikatnya ketika telah menunjukan
kepastianya yang telah tetap , sehingga tidak dapat diingkari lagi. Para pakar ilmu
hakikat (ilmu tasawuf) menjelaskan bahwa hakikat adalah konsep konsep yang
tumbuh mengakar di dalam hati berupa kejelasan-kejelasan dan ketersingkapan hahal samar (goib), rahasia wujud. Ini merupakan pemberian Allah untuk hambahambanya, sebagai kemuliaan (keramat) bagi mereka yang dengan ini dapat
sampai pada kebajikan dan ketaatan. Hakikat adalah kesadaran batin bahwa Allahlah satu-satunya Dzat yang menggerakan segala sesuatu, menunjukan dan
menyesatkan jalan, memuliakan dan menghinakan, memberikan bantuan dan

menelantarkan memberi kekuasaan dan mencabutnya. Segala yang baik dan buruk
berguna dan berbahaya, iman dan kufur, kebodohan dan kejelasan, semua tarjadi
da nada karena ditentukan oleh Allah.
Dalam

hal

ini

hakikat

dimaksudkan

dengan

tingkatan

seseorang

mengamalkan agama ini, serta kedalaman seseorang dalam menjalankan agama


untuk tujuan sebenarnya. Dari sisi pengetahuan agama dan pengamalanya, maka
hakikat berarti pemahaman seseorang akan arti menjalankan agama ini dan
mengenal tujuan agama ini bagi manusia yaitu dapat menghadirkan dirinya sebagai
hamba yang sadar akan Tuhanya, sehingga dapat menampilkan dirinya sebagai
ideal Allah.
Secara harfiah, kata ma'rifat yang berasal dari bahasa arab yang mempunyai
arti pengetahuan yang mantap dan meyakinkan. Kata ma'rifat berarti pengetahuan
batin yang berbasis kekuatan kalbu sehingga membuahkan suatu pengenalan
tentang sesuatu, dan terasa dekat serta hadir dalam sesuatu yang dikenali
tersebut. Ma'rifat dapat dicapai melalui ilmu dan antara keduanya tentu terjalin
secara otomatis, sehingga tanpa ilmu, maka tidak dapat diperoleh ma'rifat. Secaara
istilah sebagai pakar ilmu haqiqah dikatakan sebagai berikut:
"Ma'rifat adalah mengerti dan memahami nama-nama allah swt.Dan sifat-sifat-Nya
secara jujur dan tulus untuk berinteraksi dengan-Nya dan serius dalam segala
kondisinya, dan senantiasa berkoneksi dengan-Nya dalam kondisi suasana sirri,
serta berupaya kembali kepad-Nya dalam segala sesuatunya dengan membersihkan
dirinya dari sifat-sifat rendah-tercela."
Demikian gambaran operasional tentang ma'rifat.Semakin dia menyadari
wujud dirinya secara riil, maka dia terhijab dengan Allah.Sebaliknya semakin dia
menyadari ketidaknyataan eksistensinya maka ma'rifatnya semakin kuat.Allah
adalah wujud yang nyata dan realita wujud itu sendiri, sedangkan manusia dan
mahluk

lainya

adalah

maujud

yang

berarti

wujudnya

itu

karena

diwujudkan.Perbedaan antara al-wujud dan maujud yaitu al-wujud itu Allah swt Dzat
yang nyata adanya sedangkaan maujud adalah makhluk-makhluk yang wududnya
tidak nyata karena di wujudkn oleh Tuhan.Kondisi demikian menunjukan bahwa
seorang hamba mengalami hadir dalam hadhrah keagungan Allah, sehingga
mengalami kesirnaan diri.Keadaan demikian pernah terjadi, dialami nabi Musa
as.Sebagaimana dalam al-qur'an surah al-a'raf ayat 143.Dalam ayat tersebut terjadi
perbedaan pendapat dikalangan mufassirin namun ta menjadi soal.Bagaimanapun
juga, tampaknya Tuhan itu bukanlah menampakan sebagai makhluk, hanyalah
nampak yang sesuai sifat-sifat Tuhan yang tidak dapat diukur dengan ukuran

manusia.Dapat dipahami bahwa ma'rifat merupakan suatu kondisi spiritual dimana


seorang hamba mencapai pengetahuan yang mendalam dan kesadaran hakiki
akaan kehambaannya yang bersifat sirna dan tidk memiliki wujud/ eksistensi yang
sesungguhnya jia dihubungkan dengan wujud tuhan.
B.

Korelasi antara Syariah, Thariqah, Haqiqah dan Ma'rifat


Uraian tentang syariat,thariqah,haqiqah dan ma'rifat di atas menggambarkan
betapa seriusnya para ulama sufi dalam upaya memberi jalan bagi umat untuk
mengamalkan ajaran Islam dengan mudah dan tepat, sehingga mengantarkan
hamba menuju kebahagiaan lahir dan batin. Bahwa keempat tema tersebut adalah
sebuah konseptualisasi terhadap islam oleh para sufi dalam rangka menjelaskan
prosedur pengamalan islam dengan benar sehingga berfungsi bagaikan program
dan kurikulum yang harus di lalui seorang hamba agar mencapai tujuan ber-islam.
Islam sebagai agama Allah ini adalah berdimensi luas, yaitu zhahir dan batin
(esosentrik dan esoteri) sebagaimana kesempurnaan Allah sendiri yang Maha
Zhahir dan Maha Batin sekaligus.
Jika syariah mewakili dimensi eksoterik islam, maka haqiqah dan ma'rifat
adalah menempati dimensi batinnya. Demikian itu adalah karena memang ada
seorang hamba yang mengamalkan Islam hanya berdimensi badaniah zhahiriah
saja. Adpula yang mengamalkan serempak menembus dimensi rohaniahnya,
sehingga dapat mencapai tujuan pengalaman islam.Singkatnya,konseptualisasi
tersebut

menggambarkan

intensitas

keislaman

pengamalnya,

bukannya

mengkotak-kotakan islam menjadi empat dimensi terpisah.


BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian singkat di atas pemakalah menyimpulkan bahwa antara syariat,
tarekat, makrifat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Syariat adalah bentuk lahir dari
hakikat dan hakikat adalah bentuk batin dari syariat. Syariat adalah landasan awal
menuju hakikat dan penyingkapan hakikat tidak menggugurkan syariat, bahkan
menguatkan kebenaran syariat. Jika bertentangan maka penyingkapan tersebut
diragukan, yang boleh jadi itu adalah kerjaan setan. Untuk sampai pada hakikat,
maka dibutuhkan metode dan disiplin diri yang aturan dasarnya sudah ditentukan
oleh syariat. Proses menuju realitas sejati (hakikat) inilah yang disebut tarekat.

Ketika selubung hijab terbuka maka tampaklah realitas sejati, maka saat itu pula
penempuh jalan spiritual memperoleh makrifat.
B.

Saran
Dalam

pembuatan

makalah

tentang Syariah,

Thariqah,

Haqiqah,

dan

Marifat yang mencangkup tentang pengertian syariah, thariqah, haqiqah, dan


marifat juga korelasinyaini tentu masih belum sempurna. Penyusun mengharapkan
masukan dan kritik yang membangun. Penyusun dan pembaca haruslah berfikir
kritis atas ilmu-ilmu yang didapat, termasuk pengertian komunikasi, proses
komunikasi, dan unsur-unsur proses komunikasi serta tahap-tahap dalam proses
komunikasi. Berfikir kritis yang penyusun maksud haruslah mempunyai dasar dalam
berargumentasi dan tidak untuk menjatuhkan satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA
Al-Naqsyabandy Dhiyauddin Ahmad Mushtafa al-Kamsykhanawi, Jami al-Ushul fi alAwliya, (Surabaya: Percetakan al-Haramayn Jaya Indonesia, 2003).
Ath-Thariqi Abdullah bin Abd al-Muhsin,Khulashah Tarikh at-Tashri wa Marahilihhi alFiqhiyyah, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 1997).
Qaththan Manna, Tarikh at-Tashri al-Islami at-Tasyri wa al-Fiqh, (Beirut: al-Muassasah
al-Islami, 1996).
Qaththan Manna, Tarikh at-Tasyri.
Zahri Mustafa, Kunci Memahami Ilmu tasawuf, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).
Kamsyakhanawi Syeikh Ahmad, Jami al-Ushul.

Perkembangan Thoriqoh Di Indonesia


By Ltnnu Ponorogo Tuesday, September 15, 2015 0 Comments

Link Gambar

Jagad Ijo-Seiring kepulangan santri Jawa yang telah selesai belajar di tanah suci, menjelang
akhir abad delapan belas, berbagai thariqah telah tersebar luas di nusantara.

Sepeninggal Nabi SAW, fitnah besar terjadi di separuh terakhir masa pemerintahan
Al-Khulafaur Rasyidun, dan semakin menghebat pada masa daulah Bani Umayyah,
di mana sistem pemerintahan telah mirip dengan kerajaan. Penguasa memiliki
kekuasaan yang tak terbatas, yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan
pribadi mereka, keluarga atau kelompoknya dan mengalahkan kepentingan rakyat
kebanyakan. Dan akhirnya berujung pada munculnya pemberontakan yang
digerakkan oleh golongan khawarij, syiah, dan zuhhad.
Dua golongan pertama memberontak dengan motivasi politik: merebut kekuasaan
dan jabatan. Sementara golongan terakhir melakukan pemberontakan untuk
mengingatkan para penguasa agar kembali kepada ajaran agama dan kembali
memakmurkan kehidupan rohani. Mereka berpendapat bahwa kehidupan rohani

yang terjaga dan terpelihara dengan baik akan dapat memadamkan api fitnah, iri
dengki dan dendam.

Fitnah yang muncul dari iri dan dengki yang lahir karena perasaan hubbud dunya
wa karahiyatul maut (terlalu cinta pada kehidupan duniawi dan takut mati) itu pula
yang belakangan mereka yakini telah menghancur leburkan Daulat Bani Umayyah
dan Daulat Bani Abbasiyyah. Meski keduanya pernah termasyhur sebagai
merupakan pemerintahan yang terbesar di dunia,dengan wilayah kekuasaan yang
terbentang dari daratan Asia dan Afrika di bagian timur sampai daratan Spanyol
Eropa di bagian barat.

Gerakan para Zuhhad pada mulanya merupakan kegiatan sebagian kaum


muslimin yang semata- mata berusaha mengendalikan jiwa mereka dan
menempuh cara hidup unuk mencapai ridlo Allah Swt, agar tidak terpengaruh dan
terpedaya oleh tipuan dan godaan duniawi (materi). Lama kelamaan cara
kehidupan rohani yang mereka tempuh berkembang menjadi alat unuk mencapai
tujuan yang lebih murni, bahkan lebih mendalam, yaitu mencapai hakekat
ketuhanan dan marifat (mengenal) kepada Allah yang sebenar-benarnya, melalui
riyadhah (laku pihatin), mujahadah (perjuangan batin yang sungguh-sungguh),
mukasyafah (tersingkapnya tabir antara dirinya dan Allah), musyahadah
(penyaksian terhadap keberadaan Allah).

Dengan isilah lain, laku batin yang mereka tempuh dimulai dengan takhalli
(mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela), lalu tahalli (menghiasi hati dengan
sifat yang terpuji), lalu tajalli (mendapatkan pencerahan dari Allah SWT). Tata caa
kehidupan rohani tersebut kemudian tumbuh berkembang di kalangan masarakat
muslim, yang akhirnya menjadi disiplin keilmuan tersendiri, yang dikenal dengan
ilmu Tashawuf atau sufisme.

Bersamaan munculnya Tasawuf di akhir abad kedua hijriah, lahir juga istilah
thariqah yang perlahan mulai menemukan bentuknya sebagai sebuah sistem dan
metodologi yang terdiri dari sekumpulan aqidah, akhlak, dan seperangkat aturan
terentu bagi kaum sufi. Thariqah Shufiyyah, metode kaum sufi, saat itu menjadi
penyeimbang terhadap Thariqah Arbabil Aql wal fikr, metode penalaran kelompok
orang yang menggunakan akal dan pikiran. Thariqah yang pertama lebih
menekankan pada dzauq (rasa) sedangkan yang kedua lebih menekankan pada
burhan (bukti nyata /empiris). Istilah thariqah juga digunakan untuk menyebut
suatu pembimbingan pribadi dan perilaku yang dilakukan oleh seorang guru
musyid kepada muridnya. Pengertian terakhir inilah yang lebih banyak difahami
orang banyak ketika mendengar kata thariqah atau tarekat.

Pada perkembangan berikutnya, berkembang perbedaan metode laku batin yang


diamalkan dan diajarkan para tokoh sufi kepada muridnya, yang disebabkan
perbadaan pengalaman dan rasa antar masing-masing tokoh, meski tujuan akhir
mereka semua tetap sama: menggapai ridha dan cinta Allah SWT. Perbedaan
metode itulah yang akhirnya memunculkan aliran-aliran thariqah yang namanya
diambil dari tokoh-tokoh sentral aliran tersebut, seperti Qadiriyah, Rifaiyyah,
Syadziliyyah, Dasuqiyyah/Barahamiyyah, Zainiyyah, Tijaniyyah, Naqsabandiyyah,
Alawiyyah dan lain sebagainya.

Mursyid Thariqah
Mursyid adalah sebutan untuk seorang guru pembimbing thariqah yang telah
memperoleh izin dan ijazah dari guru mursyid di atasnya, yang terus bersambung
sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW sebagai Shahibuth Thariqah, untuk mentalqin-kan dzikir atau wirid thariqah kepada orang-orang yang datang meminta
bimbingannya (murid). Dalam thariqah Tijaniyyah, sebutan untuk mursyid adalah
muqaddam.

Mursyid mempunyai kedudukan yang penting dalam ilmu thariqah. Karena ia tidak
saja pembimbing yang mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan lahiriah
sehari-hari agar tidak menyimpang dari ajaran islam dan terjerumus dalam
kemaksiatan, tetapi ia juga merupakan pemimpin kerohanian bagi para muridnya
agar bisa wushul (terhubung) dengan Allah SWT. Karena ia merupakan washilah
(perantara) antara si murid dengan Allah Swt. Demikian keyakinan yang terdapat
dikalangan ahli thariqah.

Oleh karena itu, jabatan ini tidak boleh dipangku oleh sembarang orang, sekalipun
pengetahuannya tentang ilmu thariqah cukup lengkap. Tetapi yang terpenting ia
harus memiliki kebersihan rohani dan kehidupan batin yang tulus dan suci. Syaikh
Muhammad Amin Al-Kurdy, salah seorang tokoh Thariqah Naqsyabandiyah yang
bermazhab Syafii, menyatakan, yang dinamakan Syaikh/Mursyid adalah orang yang
sudah mencapai maqom Rijalul Kamal, seorang yang sudah sempurna
suluk/lakunya dalam syariat dan hakikat menurut Al Quran, sunnah dan ijma. Hal
yang demikian itu baru terjadi sesudah sempurna pengajarannya dari seorang
mursyid yang mempunyai maqam (kedudukan) yang lebih tinggi darinya, yang
terus bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang bersumber
dari Allah SWT dengan melakukan ikatan-ikatan janji dan wasiat (baiat) dan
memperoleh izin maupun ijazah untuk menyampaikan ajaran suluk dzikir itu kepada
orang lain.

Seorang mursyid yang mutabar, diakui keabsahanya, itu tidak boleh diangkat dari
seorang yang bodoh, yang hanya ingin menduduki jabatan itu karena nafsu.
Mursyid merupakan penghubung antara para muridnya dengan Allah SWT, juga
merupakan pintu yang harus dilalui oleh setiap muridnya untuk menuju kepada
Allah SWT. Seorang syaikh/mursyid yang tidak mempunyai mursyid yang benar di
atasnya, menurut Al-Kurdy, maka mursyidnya adalah syetan. Seseorang tidak boleh
melakukan irsyad (bimbingan) dzikir kepada orang lain kecuali setelah memperoleh

pengajaran yang sempurna dan mendapat izin atau ijazah dari guru mursyid di
atasnya yang berhak dan mempunyai silsilah yang benar sampai kepada Rasulullah
SAW.

Sementara Syaikh Abdul Qadir Jailani, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Jafar bin
Abdul Karim Al-Barzanji, menetapkan syarat menjadi mursyid lebih luas lagi:
memiliki keilmuan standar para ulama, kearifan para ahli hikmah, dan wawasan
serta nalar politik seperti para politisi.

Pra syarat yang cukup berat ini menunjukkan bahwa selain membimbing dalam
urusan agama, seorang mursyid juga menjadi penasehat bagi murid-muridnya
dalam hampir seluruh aspek kehidupannya: politik, ekonomi, budaya, sosial dan
pendidikan.

Di luar urusan pendidikan dan kapasitas personal, kalangan thariqah juga meyakini,
bahwa terpilihnya seorang sufi menjadi guru mursyid adalah anugerah sekaligus
ujian hidup yang luar biasa. Karena itu pemilihan seseorang mursyid bukan sekedar
hasil pemikiran dan ijtihad dari gurunya, melainkan hasil petunjuk dari Allah Taala
dan Rasulullah, sebagai pemilik dan guru sejati ilmu thariqah. Karena
pengangkatannya bersumber dari petunjuk atau isyarah yang diberikan Allah,
kemursyidan seseorang sufi biasanya diketahui secara spiritual oleh mursyidmursyid mutabar lain di thariqahnya.

Selain penjagaan otentisitas sanad kemursyidan melalui jalur spiritual, upaya


penjagaan lahiriah juga diupayakan para guru mursyid dengan selalu menghadirkan
empat orang saksi dalam prosesi pengangkatan seorang murid menjadi mursyid,
dan belakangan dengan surat keterangan tertulis. Ini semua dalam rangka
menghindari fitnah-fitnah atau pengakuan palsu mengenai kemursyidan seseorang,
yang berpotensi merugikan umat Islam yang ingin mempelajari dan mengikuti

thariqah shufiyyah.

Karena prosesnya yang diyakini murni bersumber dari petunjuk Allah SWT dan
Rasulullah SAW itu pula proses regenerasi kemursyidan tidak berjalan dengan
mudah dan terus mengalir secara otomatis. Jika ada seorang ulama yang menjadi
mursyid, tidak otomatis bisa diharapkan anaknya akan menggantikannya sebagai
mursyid kelak sepeninggal sang ayah. Juga tidak dengan mudah diharapkan, jika
ada seorang mursyid yang memiliki banyak murid maka akan dengan mudah
mengangangkat banyak pengganti. Karena itu tak jarang, seorang mursyid yang
sangat terkenal sampai wafatnya tidak mengangkat mursyid baru atau mursyid
penggantinya, sehingga garis kemursyidannya pun terputus.

Selain Mursyid atau Muqaddam, yang berhak mengajarkan thariqah, menerima


baiat dan mengangkat mursyid baru, dalam tradisi thariqah termasuk Syadziliyyah
di Indonesia juga dikenal sebutan Khalifah dan Badal Mursyid. Khalifah adalah
seorang sufi yang mendapat ijazah untuk mengajarkan thariqah dan menerima
pembaiatan, kepada umat Islam, tetapi tidak berhak mengangkat mursyid baru.
Sedangkan Badal adalah seorang sufi, murid senior dari seorang mursyid, yang
membantu proses pengajaran thariqah dan menerima pembaaiatan atas nama dan
dengan ijin mursyid. Jadi badal tidak berhak membuka pembaiatan dan pengajaran
sendiri, secara mandiri. Ketika seorang guru mursyid wafat dan tidak mengangkat
pengganti, maka demi keberlangsungan suluknya, para murid diharuskan
melanjutkan pelajaran, baiat dan suluknya kepada guru mursyid lain.

Sejarah thariqah di Indonesia diyakini sama tuanya dengan sejarah masuknya Islam
ke nusantara itu sendiri. Proses islamisasi nusantara secara besar-besaran terjadi
pada penghujung abad 14 atau awal abad 15, bersamaan dengan masa keemasan
perkembangan tasawuf akhlaqi yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran
thariqah di Timur Tengah. Fase itu sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid

Muhammad Al-Ghazali (wafat 1111 M) merumuskan konsep tasawuf moderat yang


memadukan keseimbangan unsur akhlaq, syariat, dan filsafat. Konsep itu diterima
secara terbuka oleh kaum fuqaha yang sebelumnya menentang habis-habisan
ajaran tasawuf falsafi yang kontroversial.

Setelah Al-Ghazali sukses dengan konsep tasawuf moderatnya yang dianggap


selaras dengan syariat, berturut-turut muncul tokoh-tokoh sufi yang mendirikan
zawiyyah pengajaran tasawuf akhlaqi di berbagai tempat. Sebut saja Syaikh Abdul
Qadir Al-Jilani (wafat 1166 M), yang ajaran tasawufnya menjadi dasar Thariqah
Qadiriyyah. Ada juga Syaikh Najmudin Kubra (wafat 1221 M), sufi Asia Tengah
pendiri Thariqah Kubrawiyyah; Syaikh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili (wafat 1258),
pendiri Thariqah Syadziliyyah asal Maghribi, Afrika Utara; Ahmad Ar-Rifai (wafat
1320) yang mendirikan Thariqah Rifaiyyah. Selain itu, awal abad keempat belas
juga menjadi fase pertumbuhan Thariqah Naqsyabandiyyah yang didirikan oleh
Syaikh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi (wafat 1389) dan Thariqah
Syathariyyah yang didirikan Syaikh Abdullah Asy-Syaththari (wafat 1428 M). Kedua
thariqah tersebut belakangan menjadi yang thariqah besar yang memiliki banyak
pengikut di tanah air.
Para sejarawan barat meyakini, Islam bercorak sufistik itulah yang membuat
penduduk nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat
tertarik. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik dan
spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi
thariqah yang dibawa para wali. Sayangnya dokumen sejarah islam sebelum abad
17 cukup sulit dilacak. Meski begitu, beberapa catatan tradisional di keratonkeraton sedikit banyak bercerita tentang aktivitas thariqah di kalangan keluarga
istana raja-raja muslim.

Salah satu referensi keterkaitan para wali dengan dunia thariqah adalah Serat
Banten Rante-rante, sejarah Banten kuno. Dalam karya sastra yang ditulis di awal

berdirinya kesultanan Banten itu disebutkan, pada fase belajarnya Sunan Gunung
Jati pernah melakukan perjalanan ke tanah Suci dan berjumpa dengan Syaikh
Najmuddin Kubra dan Syaikh Abu Hasan Asy- Syadzili. Dari kedua tokoh berlainan
masa itu sang sunan konon memperoleh ijazah kemursyidan Thariqah Kubrawiyyah
dan Syadziliyyah. Meski jika mengacu pada data kronologi sejarah tentu saja
pertemuan fisik antara Sunan Gunung Jati yang hidup di abad 16 dengan Syaikh
Abul Hasan Asy-Syadzili yang wafat di abad 13, apalagi dengan Syaikh Najmudin
Kubra yang wafat pada tahun 1221 M, tidaklah mungkin.

Terlepas dari kebenaran cerita pertemuan Sunan Gunung Jati dengan dua pendiri
thariqah dalam Serat Banten Rante-rante, pendiri Kesultanan Cirebon itu diyakini
sebagai orang pertama yang membawa Thariqah Kubrawiyyah dan Syadziliyyah ke
tanah Jawa. Thariqah lain yang masuk nusantara pada periode awal adalah
Thariqah Qadiriyyah, Syaththariyyah dan Rifaiyyah. Ketiga thariqah tersebut masuk
ke Sumatra sepanjang abad 16 dan 17 secara susul menyusul.

Setelah era Syaikh Al-Qusyasyi dan Al-Kurani, pada abad 18, tokoh ulama sufi yang
menjadi tujuan belajar utama santri Jawa adalah Syaikh Muhammad bin Abdul
Karim As-Sammani (wafat 1775 M), penjaga makam Rasulullah SAW, yang produktif
menulis dan mengajarkan perpaduan ajaran thariqah Khalwatiyyah, Qadiriyyah,
Naqsyabandiyyah dan Syadziliyyah. Sufi yang dikenal banyak memiliki karamah itu
juga menyusun sebuah ratib dan mengajarkan metode berzikir baru yang
belakangan dikenal sebagai wirid Thariqah Sammaniyyah.

Seiring kepulangan santri Jawa yang telah selesai belajar di tanah suci, menjelang
akhir abad delapan belas, berbagai thariqah telah tersebar luas di nusantara. Setiap
daerah memiliki kekhasan thariqahnya sendiri, sesuai yang dianut petinggi agama
setempat. Beberapa daerah juga memiliki tradisi yang merupakan perpaduan dari
berbagai thariqah terkenal.

Jejak Thariqah Qadiriyyah dan Rifaiyyah, misalnya, bisa dikenali lewat kesenian
debus yang tersebar mulai di berbagai kesultanan seperti Aceh, Kedah, Perak,
Minangkabau, Banten, Cirebon, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Bahkan kesenian
yang mengedepankan aspek kesaktian itu juga dikenal di komunitas Melayu di Cape
Town, Afrika Selatan, yang mungkin mendapatkannya dari Syaikh Yusuf Al-Makassari
dan murid-muridnya.

Selain dua thariqah tersebut, debus juga dijadikan media penyebaran dan
perjuangan Thariqah Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah (TQN), tarekat baru yang
didirikan oleh ulama sufi Makkah asal Kalimantan Barat, Syaikh Ahmad Khatib AsSambasi (wafat 1878). Sufi besar itu mempunyai tiga orang khalifah (asisten, yang
kelak bisa menggantikan sebagai guru utama), yakni Syaikh Abdul Karim Banten,
Syaikh Tholhah Cirebon dan Syaikh Ahmad Hasbullah Madura (tinggal di Makkah).

Thariqah Alawiyyah sendiri diasas oleh Al Faqih Al Muqaddam Muhammad bin Ali
Baalawi (574 H/1178M-653H/1255 Tarim-Yaman) .Ada dua jalur keilmuan dan
thariqah yang diambilnya. Pertama ia mengambilnyadari jejak leluhurnya yakni
lewat ayah, kakek dan terus bersambung sampai Rasulullah SAW. Jalur yang kedua
ia mengambil dari ulama sufi, yakni Syaikh Abu Madyan Syuaib dimana sanad mata
rantai keilmuannya juga akhirnya sambung sinambung sampai Rasulullah SAW. Di
Kemudian hari, keluarga Baalawi ini sebagian ada masuk ke wilayah Nusantara
seiring gelombang penyebaran Islam ke bumi Nusantara. Apalagi saat itu,
Nusantara menjadi objek kunjungan dagang, melalui Bandar Malaka.

Thariqah besar lain yang ikut mewarnai khazanah muslim nusantara adalah
Thariqah Tijaniyyah yang didirikan oleh Syaikh Ahmad At-Tijani (1737 1815) Sufi
dari Afrika Utara. Karena usianya yang masih muda, thariqah ini baru masuk
Indonesia setelah tahun 1920an, melalui Jawa Barat. Pembawanya adalah Syaikh Ali

bin Abdullah At-Thayyib Al-Azhari, ulama pengembara kelahiran Makkah.

Selain thariqah-thariqah yang sudah disebut di muka, ada lagi beberapa thariqah
yang masuk ke nusantara di seputar abad 19-20. Seperti Nama Al-Idrisiyyah
dinisbatkan kepada salah seorang Mursyid Al-Idrisiyyah yang bernama Syekh
Ahmad bin Idris Ali Al-Masyisyi Al-Yamlakhi Al-Hasani. (1760 - 1837), salah seorang
Mujaddid (Neo Sufisme) yang berasal dari Maroko (Maghribi). Idris, yang kepadanya
dinisbatkan nama tarekat ini adalah nama ayah dari pendirinya. Syekh Ahmad bin
Idris dikenal sebagai sosok Ulama yang berhasil memadukan dua aspek lahir
(syariat) dan batin (hakikat). Ia juga dikenal sebagai pembaharu dalam dunia
tasawuf dari penyelewengan kaum kebatinan seperti tahayul, khurafat, dll.

Tarekat Sanusiyyah dibawa ke Indonesia oleh Asy-Syekh Al-Akbar Abdul Fattah


tahun 1932. Dia menerimanya dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi (1875-1933) di
Jabal Qubais (Mekkah) dan berguru selama 4 tahun. Kemudian dengan beberapa
alasan Asy-Syekh Al-Akbar Abdul Fattah mengganti nama tarekatnya menjadi
Tarekat Idrisiyyah.Sejak masuknya ke Indonesia pada masa penjajahan, Tarekat ini
sudah mengalami 4 kepemimpinan. Saat ini tampuk pimpinan tarekat dipegang
oleh Syekh Muhammad Fathurahman, M.Ag. Dalam masa kepemimpinannya AlIdrisiyyah telah berkembang hingga memiliki 50 Zawiyah yang tersebar pada 12
Propinsi di Indonesia.

Yang paling besar tentu saja Thariqah Naqsyabandiyyah Khalidiyyah (TNK), hasil
pembaruan dari thariqah Naqsyabandiyyah yang dilakukan oleh Maulana Khalid AlMujaddid Al-Baghdadi. Thariqah ini, menurut berbagai sumber yang dikutip Martin
Van Bruinessen, dalam buku Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia, masuk
nusantara untuk kali pertama melalui Syaikh Ismail Al-Minangkabawi, yang
mengajar di Singapura, di abad 19. Melalui tokoh mendapat ijazah dari Syaikh
Abdullah Barzinjani (khalifah Maula Khalid) itu TNK-pun menyebar ke Kerajaan Riau,

Kerajaan Minang kemudian seluruh tanah air.

Thariqah Naqsyabandiyyah Khalidiyyah semakin berkembang pesat di tanah air


melalui jamaah haji sejak Syaikh Sulaiman Zuhdi, khalifah thariqah tersebut
membuka zawiyyah di Jabal Abi Qubais, Makkah Al-Mukarramah. Untuk wilayah
Jawa, misalnya, Syaikh Sulaiman menunjuk tiga khalifah: Syaikh Abdullah Kepatihan
(Tegal), Syaikh Muhammad Ilyas Sokaraja (Banyumas), dan Syaikh Muhammad
Hadi, Girikusumo (Salatiga).

Setidaknya ada 45 Thariqah NU yang berstandar, yakni Thariqah yang Mutabarah.


Hanya mereka yang memenuhi standar saja yang diperkenankan masuk menjadi
Banom NU dalam JATMAN, Jamiyyah Ahluth Thariqah Al Mutabarah Al Nahdliyyah.
Seperti apa standar Thariqah versi NU? KH Aziz Masyhuri, pengasuh Pondok
Pesantren Al-Aziziyah Denanyar pernah melakukan penelitian tentang aliran
Thariqah di Indonesia. Kesimpulan yang didapat; keberadaan Thariqah di tanah air
ini ada sekitar ribuan. Jumlah itu dianggap wajar seiring dengan dinamika yang
mengelilinginya.

Secara singkat, Kiai Aziz mengemukakan bahwa kriteria ke mutabaran sebuah


Thariqah adalah dapat dilihat dari sanad para Mursyidnya yang muttashil sampai
kepada Rasulullah SAW. Demikian pula yang tidak bisa ditawar adalah ajaran yang
disampaikan harus berpedoman pada pakem NU; yakni dalam fiqh mengikuti salah
satu imam empat. Dalam aqidah mengikuti Imam Asyari dan Maturidi.

Jika di andaikan sebuah rumah, maka Thariqat adalah pondasi paling bawah yang
menjadi dasar bangunan besar Nahdlatul ulama. Kemudian pesantren, di lapis
kedua, dari struktur bangunan organisasi kemasyarakatan NU. Karena masuknya
Islam ke bumi Nusantara, diawali dengan masuknya thariqat, jadi thariqat adalah
peletak dasar bangunan NU. Kekuatan inilah yang menjadikan NU mengakar di

tengah-tengah jamaah dan jamiyyahnya, demikian diungkapkan Rois Aam


Jamiyyah Ahli Thariqah Al-MuTabarah An Nahdliyah, KH. Habib Luthfiy Ali bin Yahya.

Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa agama Islam di berbagai belahan dunia


berkembang berkat jasa para ulama yang kemudian dikenal sebagai Wali Allah,
seperti di India, Afrika Utara dan Afrika Selatan bahkan di Indonesia. Di Aceh
terkenal dengan serambi Mekkah, suatu gelar yang diberikan untuk
menggambarkan betapa pesatnya kemajuan Ilmu-ilmu Islam di daerah itu, seperti
Syekh Nuruddin Ar Raniri, Syekh Abdurrauf Singkly, Syekh Syamsuddin Sumatrani,
dan masih banyak lagi; sebagai orang-orang yang sangat berjasa dalam
pengembangan Islam di sana. Demikian pula di Jawa, terkenal dengan
Walisongonya sebagai ulama yang berjasa dalam pengembangan Islam. Dan masih
banyak lagi yang dapat disebutkan hanya untuk menjelaskan bahwa ulama-ulama
tasawuflah yang banyak jasa dan pengorbanannya dalam pengembangan Islam di
dunia. Karena dimanapun tempat mereka berada, walaupun berbeda adat dan
budaya maupun bahasa mereka berbaur dengan masyarakat dengan hati dan jiwa
suci sehingga dengan mudahlah ajaran Allah dan RasulNya difahami.

Jadi sufisme atau dalam Islam diberi nama tasawuf , bertujuan untuk memperoleh
hubungan langsung dengan Tuhan. Intisari sufisme, adalah kesadaran akan adanya
komunikasi rohaniah antara manusia dengan Tuhan lewat jalan kontemplasi. Jalan
kontemplasi tersebut, dalam dunia tasawuf dikenal dengan istilah tarekat,
urai habib yang memiliki puluhan ribu jamaaah ini. (***)
=========
Aji Setiawan | Muslim Media