Anda di halaman 1dari 7

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 13

TAHUN : 2005

PERATURAN BUPATI SERANG


NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG
Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten


Serang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi
Kelurahan, perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Kelurahan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
b.

Mengingat

bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a di


atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok


Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara


Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6.Peraturan..
-2-

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai


Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 705) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kelurahan ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 714 ).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI


KELURAHAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :


Daerah adalah Kabupaten Serang ;
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD ;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang ;
Bupati adalah Bupati Serang ;
Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah,
dan lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan
Daerah ;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang ;
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten;

9.Kepala
-3Kepala Kecamatan adalah Camat ;

Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan;


Kepala Kelurahan adalah Lurah ;
Sekretariat Kelurahan adalah unsur pembantu pimpinan Kelurahan yang dipimpin
oleh Sekretaris Kelurahan ;
Seksi adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi ;
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Serang.
B A B II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN
Bagian Pertama
Lurah
Pasal 2
Lurah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan dalam wilayah kerja kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,
Lurah mempunyai fungsi :
penyelenggaraan
kewenangannya ;

kegiatan

pelayanan

masyarakat

yang

menjadi

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, administrasi kependudukan dan


pembinaan keagrariaan ;
penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan ;
penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayahnya ;
penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan,
produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup ;

perekonomian,

penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan ;


penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial ;
penyelenggaraan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya
gotong royong masyarakat ;
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.
Bagian.
-4Bagian Kedua

Sekretariat Kelurahan
Pasal 3
Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis
dan administratif kepada semua satuan kerja di lingkungan Kelurahan serta
ketatausahaan Kelurahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,
Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :
penyusunan program kerja Sekretariat Kelurahan ;
pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
pengelolaan urusan keuangan ;
pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan ;
pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan protokol ;
pelaksanaan pembinaan kekayaan dan inventarisasi kelurahan ;
pengkoordinasikan perencanaan program, pelaporan serta evaluasi kegiatan
dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Kelurahan ;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan
Pasal 4
(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi
pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan dan keagrariaan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,
Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
penyusunan program kerja di bidang pemerintahan ;
pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan kelurahan ;
pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan ;
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian administrasi keagrariaan ;
pelaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Bagian.
-5Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban


Pasal 5
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai
tugas pokok melakukan
pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kesatuan bangsa, organisasi
kemasyarakatan, perlindungan masyarakat serta pembinaan Polisi Pamong
Praja di lingkungan Kelurahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
penyusunan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban, pembinaan
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban,
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan satuan Polisi
Pamong Praja di lingkungan kelurahan ;
pelaksanaan pembinaan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana
alam ;
pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan penertiban perijinan ;
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan
ketertiban ;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Bagian Kelima
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Pasal 6
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pembinaan dan pengendalian pembangunan, perekonomian masyarakat, produksi
dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,
Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi :
penyusunan program kerja bidang ekonomi dan pembangunan ;
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana
fisik ;
pelaksanaan pembinaan perekonomian, ekonomi kerakyatan, perkoperasian,
pertanian, perindustrian produksi dan distribusi ;
d.pelaksanaan
-6pelaksanaan pembinaan usaha informal, industri kecil dan kerajinan serta usaha
pemberdayaan masyarakat ;

pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam


pemeliharaan lingkungan hidup ;
pelaksanaan
pembangunan ;

pelayanan

kepada

masyarakat

dibidang

ekonomi

dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Seksi Kesejahteraan Sosial
Pasal 7
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan
dibidang kesejahteraan sosial di lingkungan Kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,
Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi :
penyusunan program kerja bidang Kesejahteraan Sosial ;
pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan
kesenian rakyat ;
pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olah raga dan pemberdayaan perempuan
;
pelaksanaan pembinaan di bidang sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan,
bantuan sosial dan anak terlantar serta bantuan korban bencana alam ;
pelaksanaan pembinaan peningkatan partisipasi
masyarakat ;

dan kegotong royongan

pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial


;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 14
Peraturan Daerah tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB III.
-7BAB

III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Serang Nomor 41 Tahun
2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Disahkan di Serang
pada tanggal 19 Agustus 2005
BUPATI SERANG
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang
Pada Tanggal 23 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG
Cap/ttd
AMAN SUKARSO
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2005 NOMOR 13