Anda di halaman 1dari 62

PROFIL PERNIAGAAN.

1.

Nama Perniagaan

PERNIAGAAN SYARIKAT FOTO NIRA

2.

Nama Pemilik

NIDAUL AMIRA BINTI SUPRIYADI

3.

Lokasi / Alamat

BANDAR JASIN BESTARI MELAKA

4.

Jenis Perniagaan

MILIKAN TUNGGAL

5.

Tempoh Perakaunan

1 TAHUN (1/8/2016 - 31/7/2017)

6.

Tempoh Rekod

SEBULAN (1/8/2016 -31/8/2016)

7.

Modal Perniagaan

RM 143 050

8.

Jumlah Pekerja

DUA ORANG (GAJI RM 1000 SEBULAN)

9.

Status Perniagaan

MENERUSKAN PERNIAGAAN

10.

Nama dan Alamat Bank

BANK ISLAM BERHAD

11.

Nombor Akaun

2101 0706 2310 2625

PENGENALAN PERNIAGAAN
Saya Nidaul Amira Binti Supriyadi pemilik perniagaan Syarikat Foto Nira
yang terletak di Bandar Jasin Bestari Melaka dengan modal RM 143 050.
Saya memiliki stok barang niaga seperti kertas foto, bingkai gambar,
polaroid, dan kamera nikon. Selain itu, saya dibantu oleh dua orang
pekerja yang dibayar gaji RM 1000 sebulan.

Sebab memilih.
1.) Minat yang mendalam dalam bidang bergambar
2.) Mempunyai pengalaman dan sijil

Kelebihan memilih
1.) Mempunyai lokasi yang strategik di sekitar perumahan
2.) Produk yang berkualiti serta harga yang berpatutan

Risiko memilih
1.) Perubahan cita rasa oleh pengguna.
2.) pPenggunaan media kamera yang lebih canggih.

Perniagaan Syarikat Foto Nira


Kunci kira-kira pada 31 Julai 2016
RM
RM
Aset Bukan Semasa
Aset tetap
Perabot
Premis
Alatan pejabat
Aset semasa
Stok
Penghutang:
Lee Enterprise
Sukma Enterprise
2000
Bank
Tunai

RM

RM
Equiti pemilik
Modal

6000
103
600
8 500

118
100

15 900

Pemiutang:
Najah
Enterprise
Sukma
Enterprise

RM
143050

480
0
300
0

7800

4000
12 000
850
32 750
150
850

150
850

KAD STOK
Jenis barang : KERTAS FOTO
Bi
l

Tarikh

1.

1/8/201
6
2/8/201
6

2.

3.

4/8/201
6

4.

4/8/201
6

5.

5/8/201
6
7/8/201
6

6.

Dokum
en

No.
Dokum
en

Invois
(salinan
)
Bil
tunai
(asal)
Bil
tunai
(salinan
)
Invois
(asal)
Memo

40

kuant
iti

Masuk
Keluar
Harg Amau Kuanti Harg Amau kuant
a
n
ti
a
n
iti
Seun (RM)
seun (RM)
it
it
(RM)
(RM)
100
30
5.00

41

5.00

20.00

42

5.00

70

74

52

37

150.0
0

5.00

260.0
0

185.0
0

22

59
45

5.00

225.0
0

14

7.

9/8/201
6

8.

15/9/20
16
17/8/20
16

9.

1
0.

19/8/20
16

Nota
kredit
(asal )
Invois
(asal)
Bil
tunai
(asal)
Bil
tunai
(salinan
)

25

5.00

5.00

5.00

30.00

125.0
0
20.00

33
37

5.00

45.00

28

HARGA JUALAN : RM10.00


KAD STOK
Jenis barang :BINGKAI GAMBAR
B
il

Tarikh

Dokum
en

No.
Dokum
en

kuant
iti

Masuk
Harg Amau Kuanti
a
n
ti

Keluar
Harg Amau
a
n

kuan
iti

Seun (RM)
it
(RM)
1.
2.

1/8/201
6
2/8/201
6

3.

4/8/201
6

4.

4/8/201
6

5.

5/8/201
6
16/8/20
16

6.

7.

17/8/20
16

8.

19/8/20
16

9.

27/8/20
16

seun (RM)
it
(RM)

30
Invois
(salinan
)
Bil
tunai
(asal)
Bil
tunai
(salinan
)
Invois
(asal)
Invois
(salinan
)
Bil
tunai
(asal)
Bil
tunai
(salinan
)
Invois
(salinan
)

40

10

41

80.0
0

80.0
0

80.0
0

320.0
0

19

31
15

2605

80.0
0

960.0
0

2605

20

23

12

800.0
0

240.0
0

42

43

80.0
0

80.0
0

1200.
00

240.0
0

16

19

0706

80.0
0

480.0
0

13

2605

12

80.0
0

960.0
0

HARGA JUALAN: RM120

KAD STOK
Jenis barang : KAMERA NIKON
B
il

Tarikh

Doku
men

No.
Doku
men

Masuk
kuant Harg Amau
iti
a
n

Kuant
iti

Keluar
Harg Amau
a
n

kuant
iti

Seun (RM)
it
(RM)
1.

1/8/20
16
2/8/20
16

2.

3.

5/8/20
16
9/8/20
16

4.

5.

16/8/2
016

6.

27/8/2
016

seun
it
(RM)

(RM)

20
Invois
(salina
n)
Invois
(asal)
Nota
kredit
(asal)
Invois
(salina
n)
Invois
(salina
n)

40

43

12

500.
00

500.
00

4000.
00

6000.
00

12

24

2610

500.
00

1500.
00

21

2605

500.
00

2500.
00

16

2605

500.
00

1500.
00

13

HARGA JUALAN: RM 800

KAD STOK
Jenis barang : POLAROID
B
il

Tarikh

1.

1/8/201
6
15/8/20
16

2.

Dokum
en

Invois
(asal)

No.
Doku
men

31

kuant
iti

Masuk
Harg Amau Kuanti
a
n
ti
Seun (RM)
it
(RM)

150.
00

600.0
0

Keluar
Harg Amau
a
n
seuni (RM)
t
(RM)

k
it

3.

16/8/20
16

Invois
(salinan
)

2605

150.
00

1200.
00

HARGA JUALAN : RM 200

PERANCANGAN URUSNIAGA PERNIAGAAN.


BI
L

TARIKH

URUSNIAGA

KOMPONE
N

DOKUME
N

1.

1/8/201
6

Meneruskan perniagaan dengan bakibaki seperti berikut:


Perabot
Premis
Alatan pejabat
Stok
Penghutang:
Lee enterprise
Sukma enterprise
Bank
Tunai
Modal
Pemiutang:
Najah enterprise
Eycha enterprise

2.

2/8/201
6

Baran
g
niaga

1.

kuant
iti

10
Bingkai

8
Kamera

Jualan
bersih

Invois
(salinan)

2000
2000
12000
850
143050
4800
3000

Harg Jumlah
a
seun
it
(RM)
120.0 1200.00
0

Gamba
r
2.

Tiada

6000
103600
8500
15900

Menjual barang niaga secara kredit


kepada Lee Enterprise RM 7900.00
Bi
l

Tiada

800.0 6400.00
0

Nikon
3.

BI
L

3.

30

10.00 300.00
7900.0
0

TARIKH

4/8/201
6

KOMPONE
N

URUSNIAGA
Membeli barang niaga secara tunai
daripada pembekal Najah Enterprise RM
260.00
Bi
l

Barang
niaga

1.

Kertas
foto
Bingkai
Gambar

2.

4.

Kertas
foto

4/8/201
6

kuanti
ti

Harg
a
seuni
t
(RM)

Jumla
h

5.00

20.00

80.00

240.0
0

260.0
0
Menjual barang niaga secara tunai
kepada Syarikat Sukma Enterprise
berjumlah
RM 1000.00
Bi
l

Baran
g
niaga

1.

Bingkai
Gamba
r

kuant
iti

Harg
a
seun
it
(RM)

Jumlah

120.
00

480.00

DOKUME
N

Kos Jualan

Bil Tunai
(asal)

Jualan
bersih

Bil tunai
(salinan)

2.

Kertas
Foto

52

10.0
0

520.00
1000.00

5/8/201
6

Membeli barang niaga secara kredit


kepada Eycha Enterprise berjumlah RM
7145
Bi
l

TARIKH

6.

5/8/201
6

7.

6/8/201
6

kuan
titi

Harg
a
seun
it
(RM)

Jumlah

1.

Kertas
Foto

37

5.00

185.00

2.

Kamera
Nikon

12

500.
00

6000.00

80.0
0

960.00

3.

BI
L

Baran
g
niaga

Bingkai
Gambar

12

7145.0
0

Kos jualan

KOMPONE
N

URUSNIAGA
Menjelaskan baki hutang kepada Najah
Pembayara
Enterprise dengan cek bernilai RM 4800 n
Menerima cek daripada Lee Enterprise
untuk menjelaskan baki hutang RM
2000.00

Penerimaa
n

Invois
(asal)

DOKUME
N

Resit
Rasmi
(asal)
Resit
Rasmi
(salinan)

8.

7/8/201
6

Mengeluarkan 45 keping kertas foto


untuk tujuan perkhidmatan

Tiada

Memo

9.

7/8/201
6

Menerima hasil perkhidmatan untuk


seminggu bermula 1/8/2016 hingga
7/8/2016 sebanyak RM 200.00

Jualan
bersih

Bil tunai
(salinan)

10.

9/8/201
6

Memulangkan barang niaga kepada


Syarikat Eycha Enterprise kerana telah
rosak

Kos jualan

Nota
Kredit
(asal)

Bi
l

Barang
niaga

1.

Kamera
Nikon

2.

Kertas
Foto

kuant
iti

Harg
a
seun
it
(RM)

Jumla
h

500.
00

1500.0
0

5.00

30.00

1530.
00
11.

10/8/20
16

Menerima cek daripada Sukma


Enterprise untuk menjelaskan baki
hutang RM 2000.00

Penerimaa
n

Resit
rasmi
(salinan)

12.

11/8/20
16

Pembayara
n

13.

11/8/20
16

Menjelaskan baki hutang kepasa Eycha


Enterprise dengan cek bernilai RM
3000.00
Memasukkan tunai ke dalam bank
sebanyak
RM 280

Resit
rasmi
(asal)
Borang
wang
masuk

14.

12/8/20
16

Ambilan tunai sebanyak RM 150 untuk


kegunaan keluarga.

Ambilan

Memo

15.

14/8/20
16

Menerima hasil perkhidmatan untuk


seminggu bermula 8/8/2016 hingga
14/8/2016 sebanyak
RM 200.00

Jualan
bersih

Bil tunai
(salinan)

Catatan
kontra

BI
L
16.

URUSNIAGA
TARIKH
15/8/20
16

Membeli barang niaga secara kredit


daripada Najah Enterprise RM 725.00
Bi
l

17.

16/8/20
16

Barang
niaga

kuan
titi

1.

Polaroid

2.

Kertas
Foto

25

Harg
a
seun
it
(RM)
150.
00

Jumla
h

5.00

125.00
725.0
0

Barang
niaga

kuan
titi

1.

Polaroid

2.

Kamera
Nikon
Bingkai
Gambar

3.

15

Invois
(Asal)

600.00

Menjual barang niaga secara kredit


kepada Sukma Enterprise RM 7400.00
Bi
l

KOMPONE
N
Kos jualan

DOKUME
N

Harg
a
seun
it
(RM)
200.
00
800.
00

Jumla
h

120.
00

1800.0
0
7400.
00

1600.0
0
4000.0
0

Jualan
bersih

Invois
(salinan)

18.

17/8/20
16

Membeli barang niaga secara tunai


daripada Eycha Enterprise RM 260.00
Bi
l

Barang
niaga

kuan
titi

1.

Bingkai
Gambar
Kertas
foto

2.

Harg
a
seun
it
(RM)
80.0
0
5.00

Kos jualan

Bil tunai
(Asal)

KOMPONE
N
Jualan
bersih

DOKUME
N
Bil tunai
(Salinan)

Jualan
bersih

Bil tunai
(Salinan)

Jumla
h

240.00
20.00
260.0
0

BI
L
19.

TARIKH
19/8/20
16

URUSNIAGA
Menjual barang niaga secara tunai
kepada Sukma Enterprise RM 810.00
Bi
l

Barang
niaga

1.

Kertas
Foto

2.

20.

21/8/20
16

Bingkai
Gambar

kuan
titi

Harg
a
seun
it
(RM)

Jumla
h

90.00
10.0
0

120.
00

720.00

810.0
0
Menerima hasil perkhidmatan untuk
seminggu bermula daripada 15/8/2016
hingga 21/8/2016 sebanyak RM 200.00

21.

22/8/20
16

Membeli perabot secara kredit daripada


Nelina Enterprise RM 6000.00 untuk
kegunaan perniagaan.

Perolehan

Invois
(Asal)

22.

23/8/20
16

Menjelaskan baki hutang kepada Eycha


Enterprise dengan cek bernilai RM
5615.00

Pembayara
n

Resit
rasmi
(Asal)

23.

24/8/20
16

Mendapat komisen bernilai RM 800.00


daripada Syarikat Nikon

Penerimaa
n

Makluman
kredit

24.

26/8/20
16

Membayar bil elektrik kepada Tenaga


Nasional Berhad bernilai RM 280.00

Pembayara
n

Baucar
pembayar
an

25.

27/8/20
16

Membayar gaji pekerja sebanyak RM


2000.00 dengan cek kepada pekerja

Pembayara
n

Baucar
pembayar
an

BI
L

TARIKH

URUSNIAGA

KOMPONE
N

DOKUME
N

26.

27/8/20
16

Menjual barang niaga secara kredit


kepada Lee Enterprise RM 3840.00

Jualan
bersih

Invois
(salinan)

Bi
l

Barang
niaga

1.

Kamera
Nikon
Bingkai
Gambar

2.

kuan
titi

Harg
a
seun
it
(RM)

Jumla
h

800.
00

2400.0
0

12

120.
00

1440.0
0
3840.
00

27.

28/8/20
16

Menerima hasil perkhidmatan untuk


seminggu bermula 22/8/2016 sehingga
28/8/2016 sebanyak RM 200.00

Jualan
bersih

Bil tunai
(Salinan)

SALINAN
40

No:
INVOIS
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 06-2483698

Kepada :
Tarikh : 2 Ogos 2016
Syarikat Lee Enterprise
Batu 34 Jalan Kumat
Kg Mantai Nyalas 77100
Asahan Melaka.
Bil

Butir

1.

Bingkai gambar

2.

Kamera Nikon

3.

Kertas foto

kuantiti
10
8
30

Harga seunit
(RM)
120.00

Jumlah
(RM)
1200.00

800.00

6400.00

10.00

300.00
7900.00

JUMLAH
(Ringgit Malaysia : Tujuh ribu sembilan ratus sahaja)
Syarat 5% 7 hari
K. & K. di K
Penerima
Pengurus
Lee

Nira

DOKUMEN 1

ASAL
41

No:
BIL TUNAI
NAJAH ENTERPRISE
2658-A Lorong Haji Ramlan,
Kampung Tengah Paya
Dalam 75460,
Melaka.
Tel : 06-2633813

Kepada :
Tarikh : 4 Ogos 2016
Syarikat Foto Nira
Bandar Jasin Bestari
77000 Jasin
Melaka.

Bil

Butir

kuantiti

1.

Kertas foto

Harga seunit
(RM)
5.00

2.

Bingkai gambar

80.00

Jumlah
(RM)
20.00
240.00
260.00

JUMLAH
(Ringgit Malaysia : Dua ratus enam puluh sahaja)
Tunai /No cek :
Nidaul
Pengurus
DOKUMEN 2

DOKUMEN3

SALINAN
42

No:
BIL TUNAI
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 011-14282147

Kepada :
Tarikh : 4 Ogos 2016
Sukma Enterprise
JB 1825 Taman Suria
Jalan Kelubi
77000 Jasin
Melaka.
Bil

Butir

1.

Bingkai gambar

2.

Kertas foto

kuantiti
4

Harga seunit
(RM)
120.00

52

10.00

Jumlah
(RM)
480.00
520.00
1000.00

JUMLAH
(Ringgit Malaysia : Satu ribu sahaja)
Tunai /cek : NAS 210100
Nidaul
Pengurus

ASAL
43

No:
INVOIS
EYCHA ENTERPRISE
No 25 Jalan SD 2125
Taman Seri Duyong 2
75460 Melaka.
Tel : 019-6221818

Kepada :
Tarikh : 5 Ogos 2016
Syarikat Foto Nira
Bandar Jasin Bestari
77000 Jasin
Melaka.
Bil

Butir

kuantiti

37

Harga
seunit
(RM)
5.00

1.

Kertas foto

2.

Kamera Nikon

12

500.00

3.

Bingkai gambar

12

80.00

Jumlah
(RM)
185.00
6000.00
960.00
7145.00

JUMLAH
(Ringgit Malaysia : Tujuh ribu satu ratus empat puluh lima sahaja)
K. & K. di K
Nida
Penerima

Suha
Pengurus

DOKUMEN 4

ASAL
2306

No:
RESIT RASMI
NAJAH ENTERPRISE
2658-A Lorong Haji Ramlan,
Kampung Tengah Paya
Dalam 75460,
Melaka.
Tel : 019-6205240

Tarikh : 5 Ogos 2016

Diterima daripada : Syarikat Foto Nira.


Ringgit Malaysia : Empat ribu lapan ratus sahaja.
Bayaran untuk

: Menjelaskan hutang

RM 4800.00
Tunai/No.cek : ABA 210100

Nidaul
Pengurus

DOKUMEN 5

SALINAN
0505

No:
RESIT RASMI
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 06-2683813

Tarikh : 6 Ogos 2016

Diterima daripada : Lee Enterprise.


Ringgit Malaysia : Dua ribu sahaja
Bayaran untuk

: Menjelaskan baki hutang

RM 2000.00
Tunai/No.cek : ANJ 08617

Izzuddin
Pengurus

DOKUMEN 6

MEMO
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel: 06-2483698

Tarikh : 7 Ogos 2016

Peringatan :
Mengeluarkan 45 keping kertas foto untuk kegunaan
perkhidmatan.

Nidaul
Pengurus
DOKUMEN 7

SALINAN
0505

No:
BIL TUNAI
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 013-6921045

Tarikh : 7 Ogos 2016

Kepada :
Pelbagai pelanggan
Penerimaan RM 200.00 tunai daripada hasil perkhidmatan mencetak
gambar daripada
1/8/2016 hingga 7/8/2016
(Ringgit Malaysia : Dua ratus sahaja)
Tunai /No.cek :

Nidaul
Pengurus
DOKUMEN 8

ASAL
2610

No:
NOTA KREDIT
EYCHA ENTERPRISE
No 25 Jalan SD 2125
Taman Seri Duyong 2
75460 Melaka.
Tel : 019-6205240

Kepada :
Tarikh : 9Ogos 2016
Syarikat Foto Nira
Bandar Jasin Bestari
77000 Jasin
Melaka.
No.
Rujuka
n
Invois
0505

Butir

1.) Kamera Nikon


(dipulangkan kerana
rosak)
2.) Kertas Foto
(dipulangkan kerana
rosak)

kuantiti

Harga
seunit
(RM)
500.00

5.00

Jumlah
(RM)
1500.00
30.00

1530.00
JUMLAH
(Ringgit Malaysia : Satu ribu lima ratus tiga puluh sahaja)

Nidaul
Pengurus

DOKUMEN 9

SALINAN
2605

No:
RESIT RASMI
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 06-2683813

Tarikh: 10 Ogos 2016

Diterima daripada : Sukma Enterprise.


Ringgit Malaysia : Dua ribu sahaja
Bayaran untuk

: Menjelaskan baki hutang

RM 2000.00
Tunai/No.cek : AII 0505

Zaki
Pengurus

DOKUMEN 10

ASAL
2512

No:
RESIT RASMI
EYCHA ENTERPRISE
No 25 Jalan SD 2125
Taman Seri Duyong 2
75460 Melaka.
Tel : 06-2633813

Diterima daripada : Syarikat Foto Nira.


Tarikh : 11 Ogos 2016
Ringgit Malaysia : Tiga ribu sahaja
Bayaran untuk

: Menjelaskan hutang

RM3000.00
Tunai/No.cek : MII 050500

Nidaul
Pengurus
DOKUMEN 11

BANK MELATI BERHAD


DEPOSIT

SALINAN

SLIP SIMPANAN WANG TUNAI

.
Tarikh : 11 Ogos 2016

BUTIR-BUTIR PEMOHON.

NAMA PENUH

SYARIKAT FOTO NIRA

NO. AKAUN

NO.K/P

000121-04-0122

2101070623102625

SIMPANAN TUNAI
RINGGIT MALAYSIA (dalam perkataan)

RM

Dua ratus lapan puluh sahaja

Nidaul
Tandatangan

DOKUMEN 12

SEN
8 0 0

MEMO
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel: 06-2483698

Tarikh : 12 Ogos 2016


Peringatan :
Pemilik mengeluarkan tunai RM150 untuk kegunaan peribadi.

Nidaul
Pengurus
DOKUMEN 13

SALINAN
2605

No:
BIL TUNAI
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 013-6921045

Tarikh : 14 Ogos
2016
Kepada :
Pelbagai pelanggan
Permintaan RM 200.00 tunai daripada hasil perkhidmatan mencetak
gambar daripada
8/8/2016 hingga 14/8/2016
(Ringgit Malaysia : Dua ratus sahaja)
Tunai /No.cek :

Nidaul
Pengurus

DOKUMEN 14

DOKUMEN 15

ASAL
No: 31
INVOIS
NAJAH ENTERPRISE
2658-A Lorong Haji Ramlan,
Kampung Tengah Paya
Dalam 75460,
Melaka.
Tel : 06-2633813

Kepada :
Tarikh : 16 Ogos 2016
Syarikat Foto Nira
Bandar Jasin Bestari
77000 Jasin
Melaka.
Bil

1.
2.

Butir

Polaroid
Kertas foto

kuantiti

4
25

JUMLAH
(Ringgit Malaysia : Tujuh ratus dua puluh lima sahaja)
K. & K. di K
Nida
Izzuddin
Penerima
Pengurus
DOKUMEN 16

Harga
seunit
(RM)
150.00
5.00

Jumlah
(RM)
600.00
125.00
725.00

SALINAN
2605

No:
INVOIS
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 011-14282147

Kepada :
Tarikh : 16 Ogos 2016
Sukma Enterprise
JB 1825 Taman Suria
Jalan Kelubi
77000 Jasin
Melaka.
Bil
Butir
1.
2.
3.

Polaroid
Kamera Nikon
Bingkai gambar

kuantiti
8
5
15

JUMLAH
(Ringgit Malaysia : Tujuh ribu empat ratus sahaja)
Syarat 5% 7 hari
K. & K. di K
Penerima
Pengurus
Sukma
Izzuddin.

Harga seunit
(RM)
200.00
800.00
120.00

Jumlah
(RM)
1600.00
4000.00
1800.00
7400.00

ASAL
2605

No:
BIL TUNAI
EYCHA ENTERPRISE
No 25 Jalan SD 2125
Taman Seri Duyong 2
75460 Melaka
Tel : 06-2633813

Kepada :
Tarikh : 17 Ogos 2016
Syarikat Foto Nira
Bandar Jasin Bestari
77000 Jasin
Melaka.
Bil

Butir

kuantiti

1.

Bingkai gambar

2.

Kertas foto

Harga seunit
(RM)
80.00
5.00

JUMLAH
(Ringgit Malaysia : Dua ratus enam puluh sahaja)
Tunai /No cek :

Izzuddin
Pengurus

DOKUMEN 17

Jumlah
(RM)
240.00
20.00
260.00

SALINAN
0706

No:
BIL TUNAI
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 013-6205240

Kepada :
Tarikh : 19 Ogos 2016
Sukma Enterprise
JB 1825 Taman Suria
Jalan Kelubi
77000 Jasin
Melaka.
Bil

Butir

kuantiti

1.
2.

Kertas foto
Bingkai gambar

9
6

JUMLAH
(Ringgit Malaysia :lapan ratus sepuluh sahaja)
Tunai / No. cek :
Nidaul
Pengurus

DOKUMEN 18

Harga seunit
(RM)
10.00
120.00

Jumlah
(RM)
90.00
720.00
810.00

SALINAN
2605

No:
BIL TUNAI
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 013-6921045

Tarikh : 21 Ogos
2016

Kepada :
Pelbagai pelanggan
Penerimaan RM 200.00 tunai daripada hasil perkhidmatan mencetak
gambar daripada
15/8/2016 hingga 21/8/2016
(Ringgit Malaysia : Dua ratus sahaja)
Tunai /No.cek :

Nidaul
Pengurus
DOKUMEN 19

ASAL
0505

No: DIN
INVOIS
NELINA ENTERPRISE
2258 Taman Merlimau Pasir
77300 Merlimau
Melaka.
Tel : 013-6205240

Kepada :
Tarikh : 22 Ogos 2016
Syarikat Foto Nira
Bandar Jasin Bestari
77000 Jasin
Melaka.
Bil

1.

Butir

kuantiti

Rak pameran

Harga
seunit
(RM)
1500.00

Jumlah
(RM)
6000.00
6000.00

JUMLAH
(Ringgit Malaysia : Enam ribu sahaja)
K. & K. di K
Nidaul
Ahmad
Penerima
Pengurus
DOKUMEN 20

ASAL
2811

No:
RESIT RASMI
EYCHA ENTERPRISE
No 25 Jalan SD 2125
Taman Seri Duyong 2
75460 Melaka.

Tel : 06-2633813

Tarikh : 23 Ogos 2016

Diterima daripada : Syarikat Foto Nira.


Ringgit Malaysia : Lima ribu enam ratus lima belas ribu sahaja.
Bayaran untuk

: Menjelaskan hutang

RM5615.00
Tunai/No.cek : SS 2512

Nidaul
Pengurus

DOKUMEN 21

MAKLUMAN KREDIT
.
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
No. 15 Lorong Serkam Ria,
77300 Merlimau,
Melaka.
Tarikh : 24 Ogos 2016
Kepada :
Syarikat Foto Nira
Bandar Jasin Bestari
77000 Jasin
Melaka.
No. Akaun :
2101070623102625
Sila ambil perhatian bahawa kami telah mengkreditkan akaun anda seperti
berikut :
Ringgit Malaysia : LAPAN RATUS SAHAJA .
Perkara
: Komisen diterima daripada Najah Enterprise.
RM
800.00

Pengurus cawangan
Assidiqi

DOKUMEN 22

NO: 0706
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 013-6921045
BAUCAR PEMBAYARAN
Tarikh : 26 Ogos 2016
Kepada :
Tenaga Nasional Berhad.
Bil

1.

Keterangan

Jumlah
(RM)

Bil elektrik

280.00

JUMLAH

280.00

(Ringgit Malaysia :Dua ratus lapan puluh sahaja)


Tunai/No.cek :
Dilulus
Nidaul

Pengurus
DOKUMEN 23

TANDATANGAN
PENERIMA

TNB

No: 2101
BAUCAR PEMBAYARAN
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 011-14282147
.
Tarikh : 27 Ogos 2016
Kepada :
Cik Raudhatul Ulya
Encik Izzuddin Hasyim

Bil

1.
2.

Keterangan

Cik Raudhatul Ulya


Encik Izzuddin Hasyim

Jumlah
(RM)

TANDATANGAN

1000.00

Raudhatul Ulya

1000.00

Izzuddin Hasyim

JUMLAH
2000.00

(Ringgit Malaysia :Dua ribu sahaja)


Tunai/No.cek : NAS 210100
Dilulus dan dibayar oleh
Nidaul
Pengurus

DOKUMEN 24

SALINAN
2605

No:DR
INVOIS
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 011-14282147

Kepada :
Tarikh : 27 Ogos 2016
Syarikat Lee Enterprise
Batu 34 Jalan Kumat
Kg Mantai Nyalas 77100
Asahan Melaka.
Bil

Butir

1.

Kamera Nikon

2.

Bingkai gambar

kuantiti

Harga seunit
(RM)

800.00

12

120.00

Jumlah
2400.00
1440.00
3840.00

JUMLAH
(Ringgit Malaysia : Tiga ribu lapan ratus empat puluh sahaja)
Syarat 5% 7 hari
K. & K. di K
Penerima
Pengurus
Lee
Daol
DOKUMEN 25

SALINAN
2101

No:
BIL TUNAI
SYARIKAT FOTO NIRA
Bandar Jasin Bestari,
77000 Jasin,
Melaka.
Tel : 013-6921045

Tarikh : 27 Ogos
2016
Kepada :
Pelbagai pelanggan
Permintaan RM 200.00 tunai daripada hasil perkhidmatan mencetak
gambar daripada
22/8/2016 hingga 27/8/2016
(Ringgit Malaysia : Dua ratus sahaja)
Tunai /No.cek :

Nidaul
Pengurus
DOKUMEN 26

JURNAl AM

TARIK
H
2016
Ogos 1

BUTIR

Perabot
Premis
Alatan pejabat
Stok
Penghutang:
Lee Enterprise
Sukma Enterprise
Bank
Tunai
Modal

FOLI
O

DEBIT

6 000
103
600
8 500
15 900
2 000
2 000
12 000
850
143
050

Pemiutang:
Najah Enterprise
Eycha Enterprise
(Meneruskan Perniagaan)

22

Perabot
Nelina Enterprise
(Menambah perabot untuk kegunaan
peribadi)

KREDI
T

4 800
3 000

6 000
6 000

JURNAL KHAS
JURNAL BELIAN.
TARIK
H

BUTIR

FOLI
O

NO.
INVOI
S

2016
Ogos
15

JUMLA
H
RM

Eycha Enterprise

7145

Najah Enterprise

725

16
AKAUN BELIAN

DT

7870

31
JURNAL JUALAN.
TARIK
H
2016
Ogos 2

BUTIR

FOLI
O

NO.
INVOI
S

JUMLA
H

Lee Enterprise
Sukma Enterprise

7900
7400

Lee Enterprise

3840

16
27
AKAUN JUALAN
31

KT

19140

JURNAL PULANGAN BELIAN.


TARIK
H
2016
Ogos 9
31

BUTIR

FOLI
O

Eycha Enterprise
AKAUN PULANGAN BELIAN

NO.
INVOI
S

JUMLA
H

1530
DT

1530

BUKU TUNAI

TARIK
H

2016
Ogos 1
4

BUTIR

DISKAU
N
DIBERI

Baki b/b
Jualan

850

Lee Enterprise

Hasil
perkhidmatan
Sukma
Enterprise
Tunai
Hasil
perkhidmatan
Jualan
Hasil
perkhidmatan
Komisen
Hasil
perkhidmatan

10
11
14
19
21
24
27

Sep 1

TUNAI

BANK

TARIKH

12000
1000

2016
Ogos 4
5

BUTIR

11

Belian
Najah
Enterprise
Eycha
Enterprise
Bank

2000

12

Ambilan

280
200

17
23

810
200

24
25

Belian
Eycha
Enterprise
Kadar bayaran
Gaji

31

Baki h/b

FOLI
O

JUMLAH

2000
200

800

11

200
2460
1230

Baki b/b

18080
2665

LEJAR
AKAUN PERABOT
TARIK
H
2016
Ogos 1

BUTIR

FOLI
O

JUMLA
H

Baki b/b

6000

Nelina
Enterprise

6000

TARIK
H
2016
Ogos
31

BUTIR

Baki h/b

12000
Sep 1

Baki b/b

12000
AKAUN PREMIS

12000

12000

TARIK
H
2016
Ogos 1

BUTIR

FOLI
O

Baki b/b

JUMLA
H
103 600

TARIK
H
2016
Ogos
31

BUTIR

FOLI
O

Baki h/b

103 600

103 600
Sep 1

Baki b/b

JUMLAH

103 600

103 600

AKAUN ALATAN PEJABAT.


TARIK
H
2016
Ogos 1

Sep 1

BUTIR

FOLI
O

JUMLA
H

Baki b/b

8500

Baki b/b

8500
8500

TARIK
H
2016
Ogos
31

BUTIR

FOLI
O

Baki h/b

JUMLAH

8500
8500

AKAUN STOK
TARIK
H
2016

BUTIR

Ogos 1

Sep 1

FOLI
O

JUMLA
H

TARIK
H
2016

BUTIR

Baki b/b

15 900

Ogos
31

Baki h/b

Baki b/b

15900
15900

FOLI
O

JUMLAH

15 900
15 900

AKAUN LEE ENTERPRISE


TARIK BUTIR
H
2016
Ogos 1 Baki b/b
2 Jualan

FOLI
O

JUMLA
H
2000
7900

TARIK
H
2016
Ogos 6
31

Jualan
27

3840

BUTIR

Bank
Baki h/b

FOLI
O

JUMLAH

2000
11740

13740

13740

11740

TA
RI
K
H
20
16
Og
os
1

BUTIR

FOLI
O

AKAUN SUKMA ENTERPRISE


JUMLAH TARIK BUTIR
FOLI
H
O

2016
Baki b/b

2000

Jualan

7400

Ogos
10

16

Bank

2000

Baki h/b

7400

31
9400

Se Baki b/b
p1
TA
RI
K
H

BUTIR

9400

7400

FOLI
O

JUMLA
H

20
16

Og
os
31

JUMLAH

Baki h/b

143050

AKAUN MODAL
T BUTIR
FOLI
A
O
R
I
K
H
2
0
1
6
O Baki b/b
g
o
s
1

143050

JUMLAH

143050

143050

S Baki b/b
143050
e
p
1
AKAUN NAJAH ENTERPRISE.
TA
RI

BUTIR

FOLI
O

JUMLA
H

T BUTIR
A

FOLI
O

JUMLAH

K
H

20
16

Og
os
5

Bank

4800

Baki h/b

725

3
1

R
I
K
H
2
0
1
6
O Baki b/b
g
o
s
1
Belian
1
6

4800

725

5525

5525
725

S Baki b/b
e
p
1
AKAUN EYCHA ENTERPRISE
TA
RI
K
H

BUTIR

FOLI
O

JUMLA
H

20
16

Og
os
9

Pulangan
Belian

15 30

Bank

3000

Bank

5615

11

T BUTIR
A
R
I
K
H
2
0
1
6
O Baki b/b
g
o
s
1
Belian
5

FOLI
O

JUMLAH

3000

7145

23
10 145

10 145

AKAUN NELINA ENTERPRISE


TA
RI
K
H

BUTIR

FOLI
O

JUMLA
H

20
16

Og
os
31

Baki h/b

6000

T BUTIR
A
R
I
K
H
2
0
1
6
O Perabot
g
o
s
2
2

FOLI
O

6000
S
e
p
1

TARIK
H
2016
Ogos 4

BUTIR

FOLI
O

JUMLA
H

Tunai

260

Tunai

260

Pelbagai
pemiutang

7870

Baki b/b

AKAUN BELIAN
TARIK
BUTIR
H
2016
Ogos
Baki h/b
31

JUMLAH

6000

6000
6000

FOLI
O

JUMLA
H
8390

17
31
Sep 1
TARIK
H
2016
Ogos
31

8390
8390

Baki b/b
BUTIR

Baki h/b

FOLI
O

JUMLA
H
20 950

8390
AKAUN JUALAN
TARIK
BUTIR
H
2016
Ogos 4 Bank

FOLI
O

JUMLA
H
1000

Tunai

810

Pelbagai
penghuta
ng

19 140

19
31
20 950

20 950
20 950

Sep 1
Baki b/b
AKAUN PULANGAN BELIAN
TARIK
H
2016
Ogos3
1

BUTIR

FOLI
O

Baki h/b

JUMLA
H
1530

TARIK
H
2016
Ogos
31

BUTIR

FOLI
O

Pelbagai
pemiutan
g

1530

1530
Sep 1
Baki b/b
AKAUN HASIL PERKHIDMATAN
TARIK
H
2016
Ogos
31

BUTIR

FOLI
O

Baki h/b

JUMLA
H
800

TARIK
H
2016
Ogos 7

BUTIR

JUMLA
H

FOLI
O

1530
1530
JUMLA
H

Tunai

200

Tunai

200

Tunai

200

Tunai

200

Baki b/b

800
800

14
21
28
800
Sep 1

TARIK
H
2016
Ogos
31

BUTIR

Baki h/b

FOLI
O

AKAUN KOMISEN
JUMLA
TARIK
BUTIR
H
H
2016
800
Ogos
Bank
24

FOLI
O

JUMLA
H
800

TARIK
H
2016
Ogos
12

BUTIR

FOLI
O

Tunai

Sep 1

Baki b/b

TARIK
H
2016
Ogos
24

BUTIR

800

800

Sep 1
Baki b/b
AKAUN AMBILAN
JUMLA
TARIK
BUTIR
H
H
2016
150
Ogos
Baki h/b
31
150

800
FOLI
O

JUMLA
H
150
150

150
AKAUN KADAR BAYARAN
FOLI
O

Tunai

JUMLA
H
280

TARIK
H
2016
Ogos
31

280

BUTIR

FOLI
O

JUMLA
H

Baki h/b

280

Belian

280

16
Sep 1

Baki b/b

280
AKAUN GAJI

TARIK
H
2016

BUTIR

Ogos
25
Sep 1

FOLI
O

JUMLA
H

TARIK
H
2016

BUTIR

Bank

2000

Ogos
31

Baki h/b

Baki b/b

2000
2000

FOLI
O

JUMLA
H
2000
2000

PERNIAGAAN SYARIKAT FOTO NIRA


Imbangan Duga Pada 31 Ogos 2016

BUTIR

DEBIT
RM

Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun
Akaun

perabot
premis
alatan pejabat
stok
Lee Enterprise
Sukma Enterprise
modal
Najah Enterprise
Nelina Enterprise
belian
jualan
pulangan belian
hasil perkhidmatan
komisen
ambilan
kadar bayaran
gaji
tunai
bank

KREDIT
RM

12000
103 600
8500
15 900
11 740
7400
143 050
725
6000
8390
20 950
1530
800
800
150
280
2000
1230
2665
173 855

173 855

PERNIAGAAN SYARIKAT FOTO NIRA


Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir Pada 31
OOgos 2016
RM

RM

Jualan

RM
20 950

Tolak : kos jualan


Stok awal
Belian
Tolak : Pulangan belian
Kos belian
Kos Barang Untuk Dijual
Tolak : stok akhir

15 900
8390
1530
6860
22760
9120

Kos jualan

13640

Untung lasar

7310

Tambah : Hasil
Komisen

800

Hasil perkhidmatan

800
1600
8910

Tolak : Belanja
Kadar bayaran
Gaji

280
2000
2280

Untung bersih

6630

PERNIAGAAN SYARIKAT FOTO NIRA


Kunci kira-kira pada 31 Ogos 2016
RM

RM

RM

Aset Bukan Semasa


Perabot

12000

Premis

103 600

Alatan Pejabat

8500
124 100

Aset Semasa
Stok akhir

9120

Tunai

1230

Bank

2665

Penghutang

19140
32155

Tolak : Liabiliti Semasa


Pemiutang
Modal kerja

6725
25 430
149 530

Dibiayai oleh : Ekuiti Pemilik


Modal

143 050

Tambah : untung bersih

6630
149 680

Tolak : ambilan

150

Modal akhir

149 530

RUMUSAN
Perniagaan saya Syarikat Foto Nira telah mengamalkan konsep, prinsip
dan andaian perakaunan dalam merekod urusniaga dalam buku-buku
perakaunan antaranya adalah:

Wang Sebagai Ukuran :


Semua urusniaga mestilah direkodkan dalam bentuk wang iaitu Ringgit
Malaysia (RM). Wang berfungsi sebagai alat perantaraan pertukaran
dalam setiap urusniaga. Contohnya, penilaian stok dijumlahkan dalam
nilai RM.

Catatan Bergu :
Setiap urusniaga direkodkan dalam dua akaun yang berasingan iaitu satu
akaun didebitkan dan satu akaun lagi dikreditkan dalam amaun yang
sama. Contohnya, Syarikat Foto Nira menjual barang niaga kepada Lee
Enterprise sebanyak RM 7900.00 secara kredit. Dalam buku perniagaan
Syarikat Foto Nira akaun Lee Enterprise akan didebitkan dengan RM
7900.00 dan akaun jualan akan dikreditkan sebanyak RM7900.00

Entiti Berasingan :
Sebarang urusniaga antara perniagaan dengan pemiliknya dianggap
sebagai urusan antara dua pihak yang berasingan . Akaun Modal dan
Akaun Ambilan dibuka untuk merekodkan urusniaga antara pemilik dan
perniagaan. Contohnya, saya ingin menggunakan barang niaga atas
kegunaan sendiri, urusniaga ini perlu direkodkan sebagai ambilan dalam
buku perakaunan perniagaan.

Tempoh Perakaunan :
Sesebuah perniagaan perlu membahagikan hayat perniagaan kepada
tempoh perniagaan yang sama kerana hayat perniagaan diandaikan
berjalan secara berterusan. Tempoh perakaunan adalah tetap bagi
sesebuah perniagaan. Contohnya, tempoh perniagaan Syarikat Foto Nira
adalah selama setahun bermula dari 1 Ogos 2016 31 Julai 2017.

Kos sejarah :
Merujuk kepada kos sebenar yang dibayar atau ditanggung semasa
sesuatu urusniaga itu berlaku. Setiap aset yang dibeli dan perbelanjaan
yang ditanggung hendaklah direkodkan mengikut harga atau kos tersebut