Anda di halaman 1dari 31

M

e
m
n
a
y
d
k
o
g
s
lb
r
u
h
ip
t

Komponen Kemahiran Berfikir dalam Kerja Kursus ini.

4.1 : Pengurusan Grafik (Kerangka Pemikiran).


K e pe n tin g an K e ma hi ra n B er fik ir

K EM AH IR AN BE RF IK R

A la t- al at K e mah ir an B e rf ik ir

P e ng e la sa n je n is -je n is

Rajah 4 : Jenis-jenis Kerangka Pemikiran

AP pe am k e a t ha a n a t a u p o l a p e n y u s u n a n y a n g b o l e h d i g u n a k a n m e w a k i l i p e r h u b u n g a n A p a k a h p e n g u r u s a n g r a f i k
J
K
e
n
r
i
a
s
n
g
j
k
e
a
n
i
F
B
s
o
a
t
n
K
o
g

ap ne tn a g r ua r mu s a k n l u m a t - m a k l u m a t t e n t a n g s e s u a t u i d e a .
u
e
g
r
n
a
f
n
g
k

g r a fik

P
e
m
i
k
i
r

Rajah 5 : Komponen Pengurusan Grafik

GK
a
r
io
sm
p
o
n
e
n
P
e
n
g
u
r
u
s
a
n
G
r
a
f
k

S
a
n
d
n
P
n
o
a

entrjMmahicfkspody.gubClv

J
U
IH
G
TR
K
B
M
P
S
uea
B
peud
anrbm
dsgicupbe
bfkjc
ianerupm
aetligbcuj
snjgltrum
eakuiblrhns
bra-ksn
silpgnem
tubkP
aB
tinkuaesg
kudtj
ilarnm

inubkalstK
e
gnsim
akeK
r
el
nkP
seaodm
D
i
nkpgM
b
ijW
apm
D
arliyhesK
n
lB
jikarw
bedstasip,r
hiranseok-K
m
tanrlkiufe
at
,nB
esum
B
bo-d
er2iljyhapuM
S
erd0o
lcfa2nkpuedh
aiy0
srkalegm
i
ai,nrbk
rFtacdneil
id
tK
erkalznt
rin
stroyibae

is
k
a
u
lt
p
r
e
b
m
.
h
n
v
i

a
n

Rajah 6 : Cara menggunakan Pengurusan


Grafik
P

lP
a
ae
tt

Ca
oM

Ri
Tn

dsi

4.2
uiganrB : PETA MINDA
snr
adinhe
tdinar
,av
nigtf

a
k

a
l

a
t

rnufak
e
nam
ni
ytbr

iae
tf
ar

CA ap t a kt a a n h n o t a y a n g m e n g g u n a k a n a n a k p a n a h , w a r n a , d a n k o d i s t i A m p e aw k a a iu h n t u P k e t a M i n d a

mP ee nt a o n j o l k a n p e r h u b u n g a n - p e r h u b u n g a n y a n g p e n t i n g .

M in d a
I

W
L
s
T
D
e

u a k i
a r nS
a
i
n
i g z a
i amy a
n
n
gs i
b

e
j

a
r i

b
w

u
c

s
a
a

G
a

n
i

t a
M
n
a

Rajah 7 : Komponen peta minda

i
d

C a r a M e n g g u n a k a n P e ta M in d a
Rajah 8 : Cara menggunakan Peta Minda

idaMemSoTkrlunBjhytpwg.

4.3 : Soalan dan Penyoalan


5W1H

(5 Wives 1 Husband / 5 Waktu 1 Hari)

What?

Apa?

Who?

Siapa?

Aras Kognitif Rendah.

Where? Di mana?
When?

Bila?

Why?

Mengapa?

How?

Bagaimana?

Aras Kognitif Tinggi.

Rajah 9 : Soalan Bertumpu dan Soalan Bercapah

S
R
A
P
e
r
a
r
p
o
r
n
d
a
o
u
a
g
s
d
k
u
k
t
lik
a
k
t
f
a
i
t
o
f
n
g
R
T
n
ie
B
n
t
e
d
ig
r
a
g
f
ih
t
B
u
l
m
o
o
p
m
u

Rajah 10 : Pangkat-pangkat dalam Soalan Bertumpu

S
A
P
K
r
a
r
io
e
t
n
a
ti
a
g
s
is
fk
l
a
k
a
t
o
n
g
R
n
T
ie
B
tn
e
d
ig
r
a
fg
ih
c
B
a
l
p
o
o
a
m
h

Rajah 11 : Pangkat-pangkat dalam Soalan Bercapah

SL

io

S
(

Q
e

g
u

o
l

u
l

R
E
A
L
I
T
I
PL
EU
RA
IR
B
A
D
I

a
c

i
r

b
u

g
a

a i

n
s

dr

e
u

R
E
A
L
I
T
I
PL
EU
RA
IR
B
A
D
I

g
l

o
n

s
a

n
p

k
b

n
s

k
a

t
3

o
f

n
n

n
a

n
a

s
t

n
a

l
b

s
h

Rajah 12 : 3 Bidang dalam Lingkaran Soalan

e
i

c
r

a
a

r
r

a
i

4.4 : Alat CoRT


A la
t
C oR T V I :
Tind akan

Co
RT

C oR T V :

C oR T I :

M aklum at dan

K eluasan

P erasa an

P ersepsi

C oR T IV :

C oR T II : O rganisasi

P em ikiran

P roses B erfikir

K reatif
C oR T III : Interaksi,
argum en, pem ikiran K ritis

Rajah 13 : 6 Bahagian Alat CoRT

4.4.1 : CoRT I

C oRT I

M e n c i p t a P E R A T U N m bB u r K S j k M e m b u a t P E R A N C G B r
Rajah 14 : Teknik Asas dan Teknik Paduan dalam CoRT I

4.4.1.1 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.2 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.3 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.4 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.5 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.6 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.7 : Teknik Asas CoRT I

4.4.2 : CoRT IV
(Alat untuk pemikiran Lateral)

PP

re o

mi

r a e nn

ms
s

i sk

g
u

u
a

L a t e r a

b
t u

e
a

h
p

g
c

r k

u
a

r a
a

r a

p
i t a

r s
m

e
e

i ,

l i h

i a

i t u

Ku no tn u s k e mp eC n o c R a Tr i i d e a b a r u d a n c a r a b a r u u n t u k m e n g k a j i s e s u a t u .

K o n s e p C o R T IV (P O )

IS V a (t uP Op e) r k a t a a n r e k a a n y a n g d i g u n a k a n b a g i m e n u n j u k k a n b a h a w a k i t a b e r o p e r a s i d i l u a r s i s t e m p e n i l a i a n .
b e r k a ita n d e n g a n s u p p o s itio n ( a n d a ia n ) d a n h ip o te s is ( id e a - id e a y a n g b e lu m d ib u k tik a n d ig u n a k a n u n tu k
m e r a n g s a n g p e m ik ir a n y a n g s e la n ju tn y a )
Rajah 15 : Konsep CoRT IV

4.4.2.1 : Teknik CoRT IV

4.4.2.2 : Teknik CoRT IV

4.4.2.3 : Teknik CoRT IV

4.4.2.4 : Teknik CoRT IV

4.4.2.5 : Teknik CoRT IV

4.4.2.6 : Teknik CoRT IV

4.4.2.7 : Teknik CoRT IV

4.4.2.8 : Teknik CoRT IV

4.4.2.9 : Teknik CoRT IV

4.4.2.10 : Teknik CoRT IV

RUMUSAN
Sebagai rumusan, Kemahiran Berfikir harus dikuasai oleh setiap individu kerana
kemahiran ini amat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini kerana kemahiran ini
sentiasa diperlukan dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian manusia. Contohnya,
untuk memasak, manusia berfikir untuk memasak menu yang dapat memenuhi citarasa
mereka. Perkembangan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK) dalam
kalangan pelajar terutamanya sangat penting bagi membolehkan mereka menyedari
keupayaan dan keperluan untuk memikirkan kekayaan alam secara aktif.
Kemahiran Berfikir yang terbahagi kepada dua iaitu secara Kreatif dan Kritis haruslah
diaplikasikan dengan bijak oleh seseorang individu atau pelajar kerana pemikiran ini
haruslah diseimbangkan demi mencapai puncak tertinggi dalam kehidupan. Kemahiran
berfikir ini haruslah disepadukan untuk menilai kemunasabahan setiap pilihan supaya
pilihan tersebut tidak menghampakan kemudiannya. Hal ini kerana keputusan yang dibuat
haruslah relevan dalam menyelesaikan sesuatu konflik yang berlaku.
Kepentingan-kepentingan Kemahiran Berfikir telah jelas menunjukkan bahawa KBKK
yang bijak dapat menyediakan generasi kini untuk menghadapi kehidupan yang mencabar
dalam dunia yang berteknologi tinggi dan pelbagai budaya. Kepesatan teknologi dan
pembangunan yang kian meningkat sangat memerlukan pelajar untuk menguasai
Kemahiran Berfikir dalam proses kehidupan mereka dari peringakat sekolah rendah ke
peringkat sekolah menengah, kemudian ke peringkat universiti dan kemudiannya alam
pekerjaan atau alam kedewasaan.
Alat-alat kemahiran berfikir telah dicipta bagi membantu cara kita berfikir. Alat ini
mestilah digunakan dalam proses pemikiran kita agar apa yang difikirkan oleh kita lebih
tepat dari segala segi dan menepati keperluan pemikiran dan idea kita. Alat-alat ini sangat
membantu kita dalam proses berfikir dan dalam masa yang sama, melatih daya pemikiran
kita. Oleh itu, setiap tindakan dan perkara yang dilaksanakan akan menjadi lebih efektif
dan tidak menghampakan.

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya dapat juga saya
menyiapkan kerja kursus Kemahiran Berfikir ini dalam masa yang telah ditetapkan.
Di kesempatan ini juga, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih
kepada pensyarah Kemahiran Berfikir saya iaitu En.Sabri Awang Hitam kerana telah
banyak membantu saya dalam memberi panduan, cara-cara serta isi penting kepada
saya dalam menyiapkan kerja khusus ini.
Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa
saya yang telah membantu saya dari segi kewangan iaitu dalam membeli dakwat
printer, kertas dan memberi dorongan, sokongan, nasihat serta semangat kepada saya
dalam menyiapkan kerja khusus Kemahiran Berfikir ini.
Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya, saya ingin berterima kasih kepada
mereka semua kerana telah membantu saya dalam proses pengumpulan maklumat dan
pengumpulan data untuk kerja khusus ini serta cara-cara untuk membuat kerja kursus.
Mereka juga turut memberi komen serta idea yang bernas dalam membantu
menyiapkan kerja khusus ini.
Akhir kata, saya ingin merakamkan seribu tinggi penghargaan dan jutaan terima
kasih kepada semua individu yang terlibat dalam proses penyiapan kerja khusus ini.

REFLEKSI
Assalamualaikum, bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah
kurnia-Nya dapat juga saya menyiapkan tugasan kerja kursus individu ini dengan
jayanya walaupun terdapat beberapa cabaran yang terpaksa saya hadapi dalam proses
menyiapkan tugasan ini. Contohnya, kekangan dari segi masa, sumber informasi dan

kewangan. Alhamdulillah, dapat juga saya hadapi kekangan-kekangan ini dengan sabar
dan kekangan tersebut dapat saya atasi. Selain itu, kekangan dari segi pemahaman
dalam menyiapkan tugasan ini dapat saya atasi berkat tunjuk ajar pensyarah bimbingan
saya En Mohd Sabri Awang Hitam serta rakan-rakan sekelas saya.
Pada mulanya, saya terasa agak susah untuk memahami kehendak kerja kursus
ini kerana semasa kerja kursus ini diberikan oleh pensyarah saya, saya tidak berada di
dalam kelas pada masa tersebut kerana terpaksa menghadiri pertandingan debat
bahasa inggeris di Uitm Shah Alam. Namun, setelah bertanya kepada rakan-rakan
saya, akhirnya saya berjaya memahami kehendak kerja kursus ini dan mencari segala
bahan yang diperlukan untuk tugasan ini. Tugasan ini benar-benar membantu saya
dalam kehidupan kerana melalui tugasan ini, saya dapat belajar apa itu jenis kemahiran
berfikir, kepentingannya dan alat-alat untuk berfikir.
Saya sangat berpuas hati dengan hasil kerja saya setelah mengorbankan
banyak masa, wang dan tenaga dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Pengorbanan
saya dalam semua aspek ini banyak mematangkan saya dan mengajar saya banyak
perkara seperti lebih bijak dalam menghadapi situasi seperti ini pada masa akan datang
dan menggunakan daya pemikiran pada tahap yang paling tinggi semasa membuat
sesuatu.
Akhir kata, tugasan ini amat membantu saya dalam pelbagai aspek. Hal ini
kerana saya bukan sahaja menyiapkan tugasan yang diberikan, malah saya dapat
menimba pelbagai pengetahuan serta menambah pengalaman yang telah sedia ada
dalam diri kami untuk dikongsi bersama dengan yang lain.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SULTAN MIZAN,


22200 BESUT,
TERENGGANU DARUL IMAN
PPISMP
SEMESTER 2
KEMAHIRAN BERFIKIR
NAMA
JAYA
NO K.P
UNIT
MATA PELAJARAN
KOD
NAMA PENSYARAH
TARIKH SERAHAN:

SITI QURRATUL AINI ULFA BINTI RODIN

:
910606-03-6028
:
SAINS
:
KEMAHIRAN BERFIKIR
:
BF2311D1
:
EN. MOHD SABRI BIN AWANG HITAM
07 MAC 2010

SENARAI KANDUNGAN
Perkara

Muka surat

Halaman Pengakuan
Halaman Judul
Penghargaan
1.0
Pengenalan

i
ii
iii
1

2.0
Jenis-jenis Kemahiran Berfikir
3.0
Kepentingan Kemahiran Berfikir
4.0
Alat-alat Berfikir
3.0
Rumusan
Refleksi
Bibliografi
Lampiran
Borang kolaborasi

Halaman Pengakuan

2
3
4 - 27
28
29
30
31 -40
41

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.
Tandatangan
Nama
NO K.P

:
:
:

(____________________)
SITI QURRATUL AINI ULFA BINTI RODIN JAYA
910606-03-6028

Tarikh

________________ 2010

BIBLIOGRAFI
Poh Swee Hiang,(2009) Siri Pendidikan Perguruan Kemahiran Berfikir,Kumpulan
Budiman Sdn.Bhd, Kuala Lumpur
Karya Zaba : Perintis Seni Mengarang dan Retorika Melayu (Disember 2009). Dewan
Masyarakat, pp. 57-59.
My Qalam (2010).
http://myqalam.net/didik/news.php?item. Akses pada 28 Februari 2010.
Angel Fire (2010)
http://angelfire.com/on2/Saifulazrulchelah/PEMIKIRANLATERAL. Akses pada 06
Mac 2010.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

JENIS-JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR,


KEPENTINGAN KAMAHIRAN BERFIKIR
dan,
ALAT-ALAT BERFIKIR

JABATAN ILMU PENDIDIKAN


IPGM KAMPUS SULTAN MIZAN, KG RAJA, BESUT, TERENGGANU