Anda di halaman 1dari 3

TO

URI
S

BUSSINESS

L
HOO
SC

YAYASAN PUSDAI KABUPATEN SUMEDANG


SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSDAI
S U M E D AN G
Program Keahlian : Pariwisata, Kompetensi Keahlian : Akomodasi Perhotelan
NPSN : 20254179

SMK

PUSDAI SUMEDANG

NSS :
402021017026

TERAKREDITASI : B (BAIK)
Alamat : Jl. Kutamaya No. 25 Kompleks Islamic Centre Kel. Kota KulonKec. Sumedang Selatan
Kab. SumedangProvinsiJawa Barat Tlp. (0261) 206269

Mata Pelajaran
Kelas/Smester
Tanggal
Waktu

: Basa Sunda
: X/1
:
:

I. Pilih salah sahiji jawaban anu dianggap pangbenerna!


1. Anu kaasup eusi biantara ieu di handap nya eta ....
a. Ngawanohkeun sareng ningkatkeun basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul, tapi
tos kedah diajarkeun ti kawit balita.Upami di Jawa Barat nya ku basa Sunda.
b. Assalamualaikum Wr.wb. Hadirin anu sami-sami linggih kersaning Gusti Nu Maha Suci,uranag
sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara.
c. Amit mungkur. Hapunten sakali deui bilih aya basa nu kirang merenah sumarambah kana manah sareng
matak nyelekit kana ati. mugi agung cukup lumur jembar sihaksamina.
d. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman dag-dig-dug rasaning ati rumasa simkuring
maha taya kabisa sanggem paripaos mah etang-etang lauk buruk milu mijah.
e. Ngadegna simkuring dina danget ieu payuneun para sepuh miwah para tamu anu sami rawuh, taya sanes
seja ngiring jabung tumalapung sabda kumapalang.
2. Assalamualaikum Wr.Wb.. Hadirin nu sami-sami linggih kersaning Gusti Nu Maha Suci urang sadayana
tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara, Mugi ieu acara teh lungsur langsar kahontal
sagala nu dipimaksad. Ngadegna simkuring dina danget ieu payuneun para sepuh miwah para tamu anu
sami rawuh, taya sanes seja ngiring jabung tumalapung sabda kumapalang,
Ungkara basa dina sempalan wacana di luhur kaasup kana kelompok....
a. Biantara
d. Sawala
b. Paguneman
e. Arti
c. Esey
3. Ungkara basa jabung tumalapung sabda kumapalang dina semapalan wacana di luhur kaasup kana
kelompok....
a. Pupuh
d. Pantun
b. Paribasa
e. Wawangsalan
c. Sisisndiran
4. Jabung tumalapung sabda kumapalang hartina....
a. Milu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa tapi alatan kapaksa
b. Mapatahan ka jalma anu ahlina
c. Pipilueun nayrita atawa ilubiung kana sarupa urusan
d. Kahirupan pribumi kaelehkeun ku semah
e. Milu nyarita alatan loba kanyaho
5. Pangapunten, simkuring teu aya maksad ......, ieu mah etang-etang dog-dog pangrewong bae.
a. Mapatahan ngojay ka meri
d. Jati kasilih ku junti
b. Lauk buruk milu mijah
e. Cul dog-dog tinggal igel
c. Adean ku kuda beureum
6. Karangan nu eusina nyaritakeun pangalaman sorangan disebut...
a. Narasi
d. Eksposisi
b. Argumentasi
e. Persuasi
c. Deskripsi
7. Kahirupan sapopoe urang Dayeuhkolot teureuh menak ieu teh estuning basajan. Teu sombong, nyaah kanu
leutik hormat ka sasama, tuladaneun pikeun jalma-jalma sejenna, kiwari mah arang langka manggihan jalma
kawas anjeunna. Tapi lamun geus ngabela bebneran, merjuangkeun hak masarakat umum, estu matak gimir
nu ngayonan.
Jejer anu diocaritakeun di luhur teh di tataan di handap ieu, kajaba ....
a. Kiwari urang langka manggihan jelema kawas
c. Si jalak harupat
d. Oto Iskandar Dinata
anjeuna
e. Urang Dayeukolot hirup basajan
b. Urang Dayeukolot teureuh menak
8. Karangan anu eusina nayritakeun riwayat hidup hiji jalma anu dicaritakeun ku batur, disebut....
a. Autobiografi
c. Biografi
b. Koreogarfi
d. Hipografi

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

e. Otobiografi
Teureh menak putra bangasawan ieu teh kasohor leber wawnena dina nyiughareupan rupa- rupa perkara,
pangpangna pikeun ngabela nasib rahayat. Sabalikna tina leber wawnena nya eta....
a. wanian
d. teu gedag bulu salambar
b. sieunan
e. Bedas
c. teuneung ludeung
Kiwari eta jujuluk dipake ngaran stadion mengbal nu ayana di Kabupaten Bandung. Sugan wae ku dipakena
eta ngaran, atlit urang anu tandang makalangan di eta stadion teh leber wawanenna jeung gesit dina
nyinghareupan lawan-lawanna, teu ngeplek jawer miyuni hayam kabiri, tapi jagjag waringkas tur sportif.
Anu jadi pikiran utama dina paragraf di luhur teh nya eta ....
a. Oto Iskandar di Nata
c. Si Jalak Harupat
b. Stadion mengbal nu aya di Kabupaten
d. Atlit
e. Atlit nu jagjag waringkas
Bandung
Oto Iskandar di Nata teh dilahirkeunana di Bojongsoang Dayeuhkolot, tanggal31 Maret 1897. Kecap
dilahirkeun sarua hartina jeung kecap-kecap ieu di handap, kajaba ....
a. lugay
d. dibabarkeun
b. dijurukeun
e. gujrag ka dunya
c. gumelarna
Menegakkan salat mempunyai arti yang mendalam dibanding sekedar melaksanakan salat. Tarjamahan nu
benerna ....
a. Diadegkeun solat ngandung harti nu leuwih jero ti batan ngalaksanakeun solat wungkul.
b. Adegkeun solat ngandung harti anu leuwih jero ti batan ngan ukur ngalaksanakeun solat wungkul.
c. Ngadegkeunana solat ngandung harti nu leuwih jero ti batan ngan ukur ngalaksanakeun solat wungkul.
d. Ngadegkeun solat ngandung harti anu leuwih jero ti batan ngan ukur ngalaksanakeun solat wungkul.
e. Ngadegkeun solat leuwih jero batan ngalaksanakeun solat.
Kata adat berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Sunda: biasa, umum, lumrah. Mana kalimah nu bener
tina eta tarjamahan ....
a. Caritaan adat asalna tina basa Arab,anu dina basa Sunda:biasa,umum,lumrah.
b. Omongan adt asalna tina basa Arab, anu dina basa Sunda:biasa,umum,lumrah
c. Kecap adat asalna tina basa Arab dina basa Sunda:biasa, umum, lumrah.
d. Adat teh asalna tina basa Arab anu dina basa Sunda:biasa,umum,lumrah.
e. Adat nyaeta tina basa Arab hartina biasa,umum,lumrah.
Sawala teh gede pisan mangpaatna pikeun kahirupan manusa. Di handap ieu ditataan mangpaat sawala
kajaba....
a. Numuwuhkeun sikep demokrasi
d. Media latihan mikir
b. Nguji sikep demokrasi
e. Ngaronjatkeun ajen diri
c. Mekarkeun kabebasan pribadi
Sawala anu diiluan ku sababaraha urang/kelompok anu beda pamadegan disebut...
a. Debat
d. Panel
b. Forum
e. Simposium
c. Seminar
Pancen pamilon dina sawala nya eta ....
a. Ngajentrekeun maksud jeung tujuan sawala
d. Nembongkeun Solidaritas jeung partisipasi
b. Ngatur lumangsungna sawala
e. Nyusun laporan lumangsungna sawala
c. Nyieun kacindekan tina sawala
Saderek sadayana, ayeuna kelompok 7 bade medar perkawis mangpaat tempe pikeun kasehatan. Nanging
sateuacan kelompok 7 ngadugikeun materina, simkuring bade ngawanohkeun saurang-saurangna. Panyaji
aya tiluan, nya eta 1)Saderek Dana,2)Saderek Dani,3)Saderek Dini. Anu kabagean pancen janten notulen
nya eta saderek Dina. Atuh simkuring Danu kapapancenan janten moderator. Saderek sadayana supados teu
nyangkolong kana waktos mangga ka Saderek Dana, Dani sareng Dini kanggo ngadugikeun materina.
Ungkara nbasa di luhur teh, lamun dina sawala mah sok ditepikeun ku ....
a. Panumbu Catur
d. Pamilon
b. Panyaji/panyatur
e. Panata Calagara
c. Notulen
Ungkara basa di luhur (no, 19) kaasup kana bagian .... dina diskusi/sawala
a. Bubuka
d. Lajuning laku
b. Eusi
e. Kacindekan
c. Panutup
Sajak mah kagolong kana wangun...
a. Prosa
d. Ugeran
b. Lancaran
e. Guguritan
c. Bebas
Dina sajak mah soK loba ngagunakeun harti ....

a. Sajalantrahna
d. Konotatif
b. Saujratna
e. Langsung
c. Denotatif
21. Kasarung di leuweung kabingung Kasarung dina eta kalimah ngandung harti...
a. Kasedih
d. Kasasab teu manggih jalan kaluar
b. Teu apal jalan ka temapt asal
e. Linglung
c. Kabungah
22. Nyangsaya na pepedut pangharepan Pepedut dina eta kalimah nagndung hart .i..
a. Haseup
d. Mega
b. Hahalang
e. layung
c. Halimun
23. Sedih, gumbira, keuheul, ngewa jste. anu aya dina hiji sajak disebut...
a. Rasa
d. Amanat
b. Nada
e. Galur
c. Tema
24. Ideu atawa jiwa anu aya dina hiji sajak disebut.....
a. Judul
d. Amanat
b. Purwakanti
e. Karakter
c. Tema
25. Lain bangban lain pacing
Lain kananga kuduna
Lain babad lain tanding
Lain kadinya kuduna
Pasipatan sajak diluhur nya eta ....
a. Piwuruk
d. Ambek
b. Sesebred
e. Ngewa
c. Silih asih
II. Rengsekeun sakur pananya jeung parentah di handap ieu!
1. Kumaha sikep nu biantara, naha handap asor, sombong,pinter, sonagar atawa eraan? Perhatikeun kalimahna
ieu di handap!
Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman , dag-dig-dug rasaning ati, rumasa sim kuring mah
taya kabisa, sanggem paripaos tea mah etang-etang lauk buruk milu mijah. Boa catur ge tanpa bukur, ngalantur
teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana.
2. Susun hiji karangan singget eusina nyaritakeun pangalaman hidep sorangan! (pangalaman naon, di mana
kaalamanana, naha kaalaman, jeung kumaha lumangsungna).
3. Susun hiji wacana (intisari eusi berita) ngeunaan budaya Sunda nu hidep apal?
4. Dangdanggula
Sok tumaros saban neuteup langit
Naha bentang nu ngampar baranang
Cicingna di dinya bae
Tara patukeur matuh
Sumawonna pahili calik
Narah pagirang-girang
Teu paluhur-luhur
Bet angin heman ngiberan
Maneuh soteh puguh bentang nuju wirid
Anteng nyambat Pangeran.
Caritakeun, ngebrehkeun naon kira-kirana dangding di luhur?
5. Robah cutatan di handap kana basa ragam hormat!
Pantes disebut Si Jalak Harupat, lantaran sakur caritaanana jadi bahan pikiraneun pamarentah Hindia
Walanda. Hiji waktu dina sidang Volksraad, Oto nyarita kalawan pertengtang, teuneung ludeung. Taya
kakeueung, taya karingrang. Nepi ka pingpinan sidang katut anggota wawakil bangsa Walanda mangsa harita
nakol-nakolkeun palu kana meja sidang sangkan Oto eureun nyaritana.