Anda di halaman 1dari 4

MATERI TATAP MUKA KE-2

QS.Al-A`raf [7] : 31
ANJURAN MEMAKAI PAKAIN YANG BAGUS KETIKA HENDAK
MELAKSANAKAN SHOLAT

_t6t tPy#u (#r{ /3tGt^ yZ e@. *


7ftB (#q=2ur (#q/u$#ur wur (#q@ 4
mR) w =t tJ9$#
31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki)
mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535].
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
2

QS.Qaf [50] : 40
ANJURAN UNTUK DZIKIR SETELAH SHOLAT

z`Bur @9$# msm7|s tt/r&ur qf9$#

40. dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan Setiap selesai
sembahyang.
3

QS.AL-Baqoroh [2] : 120


KEBENCIAN ORANG YAHUDI & NASRANI TERHADAP ISLAM

s9ur 4ys? y7Yt qku9$# wur 3t|Y9$#`


4Lym y6Ks? NktJ=B 3 @% c) yd !$#
uqd 3yl;$# 3 s9ur |Mt7?$# Ndu!#uqdr&
yt/ %!$# x8u!%y` z`B O=9$# $tB y7s9
z`B !$# `B <c<ur wur AtR
120. orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga
kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah
petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka
setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung
dan penolong bagimu.
4

QS.Al-Maidah[5] :3
DALIL DIHARAMKANNYA BANGKAI, DARAH, DAGING BABI,DLL

MtBhm
N3n=t
ptGyJ9$#
P$!$#ur
Ntm:ur Y:$# !$tBur @d& t9 !$# m/
ps)ZyZJ9$#ur
osq%qyJ9$#ur
ptjutIJ9$#ur pysZ9$#ur !$tBur @x.r&
79$# w) $tB L.s $tBur yx/ n?t
=Z9$# br&ur (#qJ)tFs? Os9F{$$/ 4
N39s , 3 tPqu9$# }t t%!$# (#rxx.
`B N3Z xs NdqtrB bqtz$#ur 4
tPqu9$# M=yJ.r& N3s9 N3oY MJoCr&ur
N3n=t LyJR Muur N3s9 zNn=M}

$# $YY 4 `yJs $# >p|uKxC ux


7#R$yftGB 5OO\b} b*s !$# qx Om
3. diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul,
yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat
kamu menyembelihnya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk
berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396],
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397]
orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah
Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa
terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5

QS.Al-Maidah[5] :6
DALIL BERSUCI

pkr't %!$# (#qYtB#u #s) OFJ%$


n<)
o4qn=9$#
(#q=$$s
N3ydq_r
N3tr&ur n<) ,#tyJ9$# (#qs|B$#ur
N3r/ N6n=_r&ur n<) t6s39$# 4
b)ur NGZ. $Y6Z_ (#rg$$s 4 b)ur NGY.
#yD rr& 4n?t @xy rr& u!%y` tnr&
N3YiB z`iB !$t9$# rr& MGyJs9 u!$|iY9$#
Nn=s (#rgrB [!$tB (#qJJutFs #Y| $Y6hs
(#qs|B$$s N6dq_q/ N3r&ur mYiB 4
$tB !$# @yfu9 N6n=t `iB 8ltym
`3s9ur

N.tdgs9
NG9ur
@mtGyJR N3n=t N6=ys9 cr3n
6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan
(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka
mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari
tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak
memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah
mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu,
tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya
bagimu, supaya kamu bersyukur.
6

QS.Al-Isra [17] : 23
DALIL BERBUAT BAIK KEPADA ORANG TUA

4|s%ur y7/u wr& (#r7s? Hw) n$) *


t$!uq9$$/ur $Z|m) 4 $B) `t=7t x8yY
uy969$# !$yJdtnr& rr& $yJdx. xs @)s? !
$yJl; 7e$& wur $yJdpk]s? @%ur $yJg9 Zwqs
% $VJ2

23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut
dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada
keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan
ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia[850].
7

QS.Al-Isra [17] : 27
DALIL PERBUATAN MUBADZIR

b) tjt6J9$# (#qR%x. tbuqz) u


9$# ( tb%x.ur `s9$# mn/t9 #Yqx.
27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
8

QS.Al-Isra [17] : 32
DALIL DIHARAMKANNYA ZINA

wur (#q/t)s? #oTh9$# ( mR) tb%x. Zptss


u!$yur Wx6y
32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
9

QS.Al-Ahjab [33] :59


DALIL HUKUM MEMAKAI JILBAB BAGI KAUM MUSLIMAT

pkr't <Z9$# @% y7_urX{ y7?$uZt/ur !$


$|Sur tZBsJ9$# R `kn=t `B
`g66n=y_ 4 y79s #oTr& br& z`t xs
tss 3 c%x.ur !$# #Yqx $VJm
59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan
isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke
seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk
dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.
10

QS.An-Nur[24]:31
DALIL HUKUM MEMAKAI JILBAB DAN ORAN YANG BOLEH
MEMILIHAT AURATNYA

%ur MuZBsJ=j9 z`t `B `d|/r&@


z`xtsur `gy_r wur 7 `gtFt^
w) $tB tygs $ygYB ( tu9ur `dJ2
4n?t `k5q_ ( wur 7 `gtFt^ w)
gFs9q79 rr&
g!$t/#u rr& !$t/#u
gGs9q/ rr& g!$oY/r& rr& !$oY/r&
gGs9q/
rr&
`gRuqz)
rr&
_t/
gRuqz) rr& _t/ `g?uqyzr& rr& `g!$|S
rr& $tB Ms3n=tB `gZyJr& rr& 7F9$#

x <'r& pt/M}$# z`B A%y`h9$# rr&


@e9$# %!$# Os9 (#rygt 4n?t
Nuqt !$|iY9$# ( wur to `g=_r'/
zNn=9 $tB t `B `gFt^ 4 (#q/q?ur
n<)
!$#
$Hsd
tmr&
cqZBsJ9$#
/3=ys9 cqs=?
31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka
menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau
putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara
laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera
saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang
mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan
janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka
sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang
yang beriman supaya kamu beruntung.