Anda di halaman 1dari 45

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

(KSSR)

KONSEP KURIKULUM

PENDIDIKAN JASMANI
DAN
PENDIDIKAN
KESIHATAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN


PENDIDIKAN KESIHATAN
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
merupakan satu disiplin ilmu yang menjurus ke arah
kesejahteraan hidup insan (wellness).
Menyumbang kepada kemenjadian murid yang
mempunyai pengetahuan, kemahiran, sikap, dan nilai
untuk mencapai gaya hidup yang aktif dan sihat
sepanjang hayat.
Melahirkan murid yang mengamalkan cara hidup yang
aktif dan sihat serta menghargai kehidupan yang
berkualiti.

MATLAMAT PJPK

Menghasilkan
murid
yang
berpengetahuan,
berkemahiran,
dan
mempunyai nilai serta sikap positif bagi
mengekalkan kecergasan fizikal dan
kesihatan serta mengamalkan hidup aktif
ke arah kesejahteraan hidup.

OBJEKTIF PJPK

1.

Menguasai pengetahuan, kemahiran


dan nilai yang diperlukan untuk
mengekalkan serta meningkatkan
perkembangan fizikal, kecergasan,
dan kesihatan diri;

2.

Melakukan aktiviti dalam suasana yang


menyeronokkan untuk meningkatkan
kecergasan dan kesihatan diri;

3.

Menguasai kecekapan pergerakan


dalam pergerakan asas, permainan,
sukan, tarian, dan aktiviti fizikal serta
mengaplikasikan konsep pergerakan
dan strategi semasa melakukan aktiviti
bagi mengekalkan kecergasan dan
kesihatan diri;

4.

Memahami faktor-faktor
penyumbang yang mendorong
kepada kehidupan aktif dan sihat
sepanjang hayat; dan

5.

Meningkatkan kemahiran
komunikasi, menjalin hubungan
positif, dan menggunakan pemikiran
kreatif dan kritis menerusi aktiviti
fizikal dan kesihatan bagi
membentuk jati diri.

ASAS KURIKULUM PJPK


Domain
Psikomotor

Domain
Kognitif

Kemahiran Asas
Kemahiran
pergerakan
Kemahiran
kecergasan
Kemahiran
amalan kesihatan

Aplikasi Pengetahuan
Saintifik, Konsep,
Prinsip, dan Strategi
Saintifik : biomekanik,
psikologikal, sosiologikal,
biologikal dan fisiologikal
Konsep pergerakan dan
kecergasan
Prinsip mekanik,
kecergasan, pemakanan
dan bantu mula
Strategi permainan dan
pemakanan

Domain Afektif

Pembangunan
Kendiri
Kemahiran
kecekapan
psikososial
Keselamatan
Tanggungjawab
kendiri
Interaksi sosial
Dinamika
kumpulan

KONSEP KURIKULUM
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

PELAKSANAAN KURIKULUM PJPK

Peruntukan masa 1.5


Peruntukan masa 1.5
jam seminggu bagi PJPK.
jam seminggu bagi PJPK.
Pelaksanaan p&p seperti
Pelaksanaan p&p seperti
SPI Bil.3/1979 iaitu 2
SPI Bil.3/1979 iaitu 2
waktu bagi komponen PJ
waktu bagi komponen PJ
(60 minit) dan 1 waktu
(60 minit) dan 1 waktu
(30 minit) komponen PK.
(30 minit) komponen PK.
PJ dibuat secara
PJ dibuat secara
berselang hari dan tidak
berselang hari dan tidak
boleh digabungkan
boleh digabungkan
dalam 2 waktu.
dalam 2 waktu.

Fleksibiliti kepada
Fleksibiliti kepada
sekolah menggunakan
sekolah menggunakan
seorang guru atau dua
seorang guru atau dua
orang guru seperti
orang guru seperti
pelaksanaan dalam
pelaksanaan dalam
KSSR.
KSSR.

BAHAN KURIKULUM DAN SOKONGAN

PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN


Negara

Nama Mata Pelajaran

Peruntukan Masa dalam


Seminggu

1. Malaysia

Pendidikan Jasmani dan


Pendidikan Kesihatan

2. China

Physical Education Health


Education

180 minit
60 minit

3. England

Physical Education

120 minit
60 minit

Personal, Social, Health and


Economic Education

90 minit

4. Hungary

Physical Education & Health


Education

110 minit

5. United States

Physical Education & Health


Education

120 - 180 minit

6. Singapura

Physical Education & Health


Education

150 minit

7. Jepun

Health & Physical Education

90 minit

PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN


Negara
8. Wales

Nama Mata Pelajaran


Physical Education
Personal and Social Education

Peruntukan Masa
dalam Seminggu
30 minit dalam setiap
2 minggu
Program mingguan

9. Canada
- Alberta

Health & Physical Education

150 minit

- British
Columbia

Health & Physical Education

150 minit

- Quebec

Health & Physical Education

120 minit

- Manitoba

Physical Education & Health


Education

150 minit

- Newfoundland
& Labrador

Physical Education
Health Education

90 minit

- Sasketchewan

Physical Education
Health Education

150 minit
100 minit

75 minit

KONSEP KURIKULUM

PENDIDIKAN
JASMANI

APAKAH PENDIDIKAN JASMANI?


Physical education as education through movement.
It is an instructional program that gives attention to
all learning domains; psychomotor, cognitives, and
affective.
(Pangrazi, 2001)
Physically educated person includes mastering
motor
skills,
being
physically
fit,
regularly
participating in physical activity, understanding the
benefits and risk of physical activity and valuing
physical activity as a lifelong pursuit.
(NASPE, 1992)

PERBEZAAN ANTARA PJ KSSR DAN KSSR SEMAKAN


PJ KSSR

PJ KSSR SEMAKAN

1. Penggunaan Dokumen Standard


Kurikulum (DSK).

1. Penggunaan Dokumen Standard


Kurikulum dan Pentaksiran
(DSKP).

2. Mengandungi Standard
Kandungan dan Standard
Pembelajaran dalam dokumen
kurikulum.

2. Terdapat penambahan lajur


Standard Prestasi dalam
dokumen kurikulum.

3. KBAT dijelmakan dalam Standard


Kandungan dan Standard
Pembelajaran.

3. KBAT dijelmakan dalam Standard


Kandungan, Standard
Pembelajaran, dan Standard
Prestasi.

PERBEZAAN ANTARA PJ KSSR DAN KSSR


SEMAKAN
PJ KSSR

PJ KSSR SEMAKAN

4. Susunan Modul mengikut


perkembangan motor dan fizikal
murid.

4. Penyusunan semula kandungan


Gimnastik Asas dan penyemakan
pada kandungan setiap Bidang.

5. Pelaporan Tahun 1 - 3
menggunakan template Panduan
Perkembangan Pembelajaran
Murid (3PM) untuk pelaporan
Standard Prestasi murid.

5. Pelaporan Tahun 1 6
Menggunakan template MS Excel
untuk pelaporan Standard
Prestasi murid.

REKA BENTUK KURIKULUM PJ


Memenuhi hasrat FPK Memenuhi hasrat FPKJERI.
JERI.
Mengekalkan prinsip
Mengekalkan prinsip
KBSR.
KBSR.
Menggunakan Standard
Menggunakan Standard
Antarabangsa PJ dan
Antarabangsa PJ dan
Sukan
Sukan
Untuk Murid Sekolah oleh
Untuk Murid Sekolah oleh
ICHPER-SD (2001), WHO,
ICHPER-SD (2001), WHO,
Dasar Sukan Negara, dan
Dasar Sukan Negara, dan
TGfU oleh Bunker &
TGfU oleh Bunker &
Thorpe
Thorpe
(1982).
(1982).
Kurikulum berasaskan
Kurikulum berasaskan
standard.
standard.
Mengekalkan domain
Mengekalkan domain
psikomotor, kognitif, dan
psikomotor, kognitif, dan

Kesamaan kurikulum
Kesamaan kurikulum
untuk
untuk
murid kedua-dua jantina.
murid
kedua-dua jantina.
Perkembangan
Perkembangan
penguasaan
penguasaan
kemahiran pergerakan
kemahiran pergerakan
murid
murid
berdasarkan
berdasarkan
perkembangan
perkembangan
fizikal dan motor.
fizikal
dan motor.
Peruntukan
masa 2 waktu
Peruntukan masa 2 waktu
seminggu dilaksanakan
seminggu dilaksanakan
secara berselang hari
secara berselang hari
(SPI Bil.3/1979).
(SPI
Bil.3/1979).
Menggunakan
kurikulum
Menggunakan kurikulum
luar
luar
negara sebagai penanda
negara sebagai penanda

MATLAMAT PJ

Membina murid menjadi individu yang


cergas dan sihat serta berkemahiran,
berpengetahuan, dan mengamalkan
nilai murni melalui aktiviti fizikal ke
arah mencapai kesejahteraan hidup.

OBJEKTIF PJ
1.
2.
3.
4.

5.

Mengetahui kepentingan
melakukan aktiviti fizikal
secara berkala;
Melaksanakan aktiviti
fizikal dalam suasana yang
seronok dan selamat;
Mengenal pasti aktiviti
meningkatkan tahap
kecergasan;
Melakukan kemahiran asas
dengan lakuan yang betul
mengikut konsep
pergerakan;
Mengenal pasti kedudukan
anggota badan yang betul
semasa melakukan
pergerakan;

6.

7.

8.

9.

Mempamerkan
tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti
fizikal;
Mematuhi peraturan dan
mengamalkan langkah
keselamatan semasa
melakukan aktiviti fizikal;
Mengembangkan kebolehan
dalam kemahiran motor
semasa melakukan
pergerakan; dan
Mengamalkan gaya hidup
sihat untuk kesejahteraan.

FOKUS PJ KSSR
Tahun I & 2
Membina kemahiran
Membina kemahiran
asas pergerakan.
asas pergerakan.
Mengenal konsep
Mengenal konsep
kecergasan
kecergasan
berdasarkan kesihatan.
berdasarkan kesihatan.

Tahun 3,4, 5 &


6
Menguasai pelbagai kemahiran
Menguasai pelbagai kemahiran
asas dan aplikasi pengetahuan
asas dan aplikasi pengetahuan
dalam permainan dan sukan
dalam permainan dan sukan
mengikut kategori.
mengikut kategori.
Meningkatkan tahap kecergasan
Meningkatkan tahap kecergasan
fizikal berdasarkan kesihatan.
fizikal berdasarkan kesihatan.
Mengukuhkan elemen
Mengukuhkan elemen
keselamatan, tanggung jawab
keselamatan, tanggung jawab
kendiri, dan interaksi sosial
kendiri, dan interaksi sosial
semasa melakukan aktiviti fizikal.
semasa melakukan aktiviti fizikal.

DOMAIN KURIKULUM PJ

Kuasai pelbagai
corak pergerakan
dan kemahiran
motor.
Keupayaan
melakukan aktiviti
fizikal untuk
meningkatkan
kecergasan
fizikal.

Domain
Psikomot
or

Domain
Kognitif

Domain
Afektif

Mengamalkan konsep kendiri dan tingkah laku


sosial semasa melakukan aktiviti dengan
mempamerkan tingkah laku yang positif.

Mengaplikasi
pengetahuan
berkaitan konsep,
prinsip, dan strategi
pergerakan semasa
melakukan aktiviti
dan meningkatkan
kecergasan.

PEMBERATAN KANDUNGAN PJ

Bidang
Kecergasan
(25%)
Bidang Kemahiran
(75%)

MODEL PENGUASAAN KEMAHIRAN

Memiliki
pengetahuan,
dan kemahiran
Tingkatan
4
&
5
Tingkatan 4 & 5 dalam strategi
permainan
dari setiap
kategori.
Tingkatan
Tingkatan 1,
1, 2,
2, &
&Memiliki pengetahuan dan
3
kemahiran asas permainan
3
dan sukan dari
setiap kategori.
Menguasai pelbagai kemahiran
Tahun
3,
4,
5,
&
Tahun 3, 4, 5, & 6
6
asas sukan dan
permainan mengikut
kategori menerusi permainan ubahsuai.
Menunjukkan kecekapan dalam kemahiran motor
Tahun
dan corak pergerakan dengan tahap yang
Tahun 1
1&
&2
2
diperlukan
untuk melakukan pelbagai pergerakan asas.

BIDANG KEMAHIRAN PJ
Kemahiran
Kemahiran
Tahun
1&
Tahun
2 1&
2
Konsep
Konsep
Pergerakan
Pergerakan

Lokomotor dan
Lokomotor dan
Bukan Lokomotor
Bukan Lokomotor

Kemahiran
Kemahiran
Manipulasi
Manipulasi

Pergerakan
Pergerakan
Berirama
Berirama

Rekreasi &
Rekreasi &
Kesenganggan
Kesenganggan
(Pilihan)
(Pilihan)

Akuatik Asas
Akuatik Asas
(Pilihan)
(Pilihan)

Gimnastik Asas
Gimnastik Asas

Kemahiran
Kemahiran
Tahun
3,Tahun
4, 5 & 6
3, 4, 5 & 6
Gimnastik Asas
Gimnastik Asas

Olahraga Asas
Olahraga Asas
Rekreasi &
Rekreasi &
Kesenggangan
Kesenggangan
(Pilihan)
(Pilihan)

Pergerakan
Pergerakan
Berirama
Berirama
Permainan Ikut
Permainan Ikut
Kategori
Kategori
Akuatik Asas
Akuatik Asas
(Pilihan)
(Pilihan)

BIDANG KEMAHIRAN PJ

Kemahira
Kemahira
n
n
Permaina
Permaina
n
n
Tahun 3Tahun 36
6

Kategori
Serangan

Hantaran
Menerima
Kelecek
Mengadang
Memintas
Takel
Menjaring

Bola sepak
Bola jaring
Hoki
Bola baling
Bola
keranjang
Ragbi

Kategori
Jaring

Servis
Pukulan hadapan
Hantaran
Pukulan kilas
Gerak kaki
Voli
Mengumpan

Bola tampar
Badminton
Ping pong
Sepak takraw
Tenis

Kategori
Pukul &
Memadang

Pukulan
Balingan
Menangkap
Picing & bowling
Stopping &
keeping

Sofbol
Kriket

KECERGASAN TAHUN 1 - TAHUN 6


Konsep Kecergasan

Komponen Kecergasan

Memanaskan Badan
Menyejukkan Badan
Keperluan Air
Kadar Nadi
Makanan untuk
Tenaga
Prinsip FITT
(Mula Tahun 4)

Kapasiti Aerobik
Kelenturan
Kekuatan dan Daya
Tahan Otot
Komposisi Badan
- fokus pada body image

Ujian Kecergasan Fizikal SEGAK bermula dari Tahun 4

KESUKANAN
Keselamatan dan
Keselamatan dan
pengurusan
pengurusan
KESUKANAN
KESUKANAN
menerapkan elemen
menerapkan elemen
keselamatan, konsep
keselamatan, konsep
sosiologi dan psikologi,
sosiologi dan psikologi,
prinsip dan strategi untuk
prinsip dan strategi untuk
melakukan aktiviti fizikal
melakukan aktiviti fizikal
dengan berkesan
dengan
berkesan
(dijelmakan dalam Aspek 5
(dijelmakan dalam Aspek 5
sebagai domain afektif)
sebagai domain afektif)

Tanggungjawab
Tanggungjawab
kendiri
kendiri

Interaksi sosial
Interaksi sosial

Dinamika Kumpulan
Dinamika Kumpulan

STRATEGI P&P PJ

Pembelajaran
Masteri

Pembelajaran
Berasaskan
Inkuiri

Pembelajaran
Berasaskan
Projek

Lain-lain strategi
yang sesuai

Kaedah
Penerokaan

PENTAKSIRAN PJ

Prestasi
Kemahiran
Lisan

Senarai
Semak

Penilaian
Kendiri

Rubrik

Portfolio

Jadual 1: Penyataan Umum Tahap Penguasaan


Pendidikan Jasmani
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Meniru atau Melakukan Perkara Asas


Murid boleh meniru kemahiran asas atau aktiviti kecergasan yang ditunjukkan atau melakukan kemahiran yang asas.

Mengetahui dan Memahami


Murid boleh menyatakan pengetahuan berkaitan fakta, konsep, dan prosedur bagi sesuatu kemahiran atau aktiviti
kecergasan semasa melakukan kemahiran atau kecergasan.

Mengaplikasi dan Melakukan Kemahiran atau Aktiviti


Murid boleh mengingat semula dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan fakta, konsep, prosedur, strategi, teknik, dan
maklumat semasa melakukan sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan.

Mengaplikasi Pengetahuan dan Melakukan dengan Betul


Murid boleh mengingat semula dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan fakta, konsep, prosedur, strategi, teknik, dan
maklumat semasa melakukan sesuatu kemahiran dengan lakuan yang betul dan berkesan.

Merancang untuk Meningkatkan Prestasi


Murid boleh merancang sesuatu aktiviti yang baharu atau mengimprovisasi berdasarkan pengetahuan dan kemahiran
yang dipelajari untuk meningkatkan penguasaan kemahiran dan tahap kecergasan fizikal, melakukan aktiviti tersebut
secara tekal dan mempamerkan kemahiran interpersonal (kemahiran insaniah).

Membuat Refleksi untuk Meningkatkan Prestasi dan Amalan Gaya Hidup Sihat
Murid boleh membuat justifikasi berdasarkan strategi untuk meningkatkan prestasi dalam kemahiran, kecergasan, dan
mempamerkan kemahiran interpersonal serta boleh mempraktikkan kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk
kesejahteraan.

Nota: Rubrik tafsiran tahap penguasaan dibangunkan berdasarkan domain psikomotor (Dave, 1975), kognitif (Bloom Revised, 2001),
afektif (Krathwohl, 1973), dan International Baccalaurette.

PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI

Transformasi
PENDIDIKAN
KESIHATAN
ke arah
merealisasikan
literasi
kesihatan...

SKILLS-BASED HEALTH EDUCATION


an approach to creating or maintaining healthy
lifestyles
and
conditions
through
the
development of knowledge, attitudes, and
especially skills, using a variety of learning
experiences, with an emphasis on participatory
methods
(World Health Organization, 2003)

Skills-Based Health Education

Kemahiran Kecekapan Psikososial

Kebolehan seseorang
menangani secara
berkesan kehendak dan
cabaran harian

Kebolehan seseorang
mengekalkan keadaan
mental yang baik dan
mendemonstrasikan
dalam perlakuan yang
positif

Kemahiran Kecekapan Psikososial membantu individu untuk :

mengadaptasi
permintaan serta
cabaran kehidupan
harian

memberi kesedaran
tentang sesuatu isu
atau permasalahan
kesihatan yang
berlaku pada masa
lampau, masa kini dan
masa depan

membolehkan individu
membuat ramalan,
menjangka akibat dan
mengendali perubahan
supaya mendapat
manfaat yang
maksimum

Komponen dalam Kemahiran Kecekapan Psikososial

LITERASI KESIHATAN
The capacity of an individual to obtain, interpret
and understand basic health information and
services and the competence to use such
information and services in ways that are
health-enhancing.
(Joint Committee on National Health Education Standards, 2007)

MATLAMAT PK
Meningkatkan literasi kesihatan bagi
mencapai kualiti hidup individu seterusnya
melahirkan generasi yang dapat
mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran serta menghayati nilai dalam
amalan hidup yang sihat demi kesejahteraan
bangsa dan negara.

OBJEKTIF PK
1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan
amalan kesihatan diri, keluarga, masyarakat
serta persekitaran;
2. Meningkatkan kemahiran kecekapan
psikososial dalam menghadapi dan
menangani masalah kesihatan serta isu
yang berkaitan;

OBJEKTIF PK
3.

Meningkatkan dan mengaplikasi


kemahiran mencegah masalah kesihatan
serta penyakit;

4. Membuat keputusan yang bijak serta


mengamalkan gaya hidup yang sihat; dan
5. Membudayakan amalan positif dan sihat
dalam kehidupan harian.

SKOP KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN

Pertolongan
Cemas
(10%)
Pemakanan
(15%)

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial


(PEERS)
(75%)

KANDUNGAN PEERS
1
Kesihatan Diri
dan
Reproduktif

2
Penyalahgunaa
n Bahan

3
Pengurusan
Mental dan
Emosi

Kekeluargaan

Perhubungan

Penyakit

7
Keselamatan

JADUAL 2: PENYATAAN UMUM TAHAP


PENGUASAAN
PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAFSIRAN
Murid mengetahui kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri,
kesihatan, dan keselamatan diri.
Murid memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri,
kesihatan, dan keselamatan diri.
Murid berupaya mengaplikasi kemahiran kecekapan psikososial dalam
mengurus penjagaan diri, kesihatan, dan keselamatan diri.
Murid berupaya menganalisis maklumat, produk dan perkhidmatan
kesihatan bagi meningkatkan pengurusan penjagaan diri, kesihatan, dan
keselamatan diri.
Murid berupaya menilai kecekapan psikososial yang bersesuaian dalam
mengurus penjagaan diri, kesihatan, dan keselamatan diri.
Murid berupaya menyampaikan maklumat kesihatan kepada ahli
keluarga, rakan sebaya dan masyarakat dalam mengurus penjagaan diri,
kesihatan dan keselamatan diri ke arah meningkatkan literasi kesihatan,
kesejahteraan hidup serta jangka hayat panjang dan berkualiti.

Terima Kasih