Anda di halaman 1dari 5

SULIT*

PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
( Satu Jam)
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA

942/3

STPM 2016

GEOGRAFI PENGGAL 3

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


GEOGRAFI STPM
PANITIA GEOGRAFI NEGERI KEDAH &
JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH
Arahan kepada calon :
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA
DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN
Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.
Semua jawapan Bahagian A dan Bahagian B hendaklah
ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung
[ ]. Kertas soalan ini mengandungi 40 markah.

Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak dan 1 halaman kosong.
Modul Latihan Panitia Geografi Negeri Kedah 2016.
STPM 942/1
[Lihat sebelah
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
SULIT*

Bahagian A : Alam Sekitar Fizikal

[20 markah ]
Jawab semua soalan.

1 (a)

Nyatakan dua komponen biotik dan dua komponen abiotik dalam sawah padi

[2]
i)

ii)

(b)

Jelaskan kepentingan ekosistem akuatik kepada alam sekitar fizikal.

[4]
i)

ii)

Jelaskan dua cara bagaimana proses aliran tenaga berlaku dalam ekosistem sawah padi.

(c)

[4]
i)

ii)

2 (a)

Terangkan dua aktiviti manusia yang boleh dilaksanakan dalam mewujudkan ekosistem hutan
buatan manusia.

[4]
i)

ii)

(b)

Jelaskan tiga impak penerokaan hutan terhadap sistem berikut

[6]
i)

Geomorfologi

ii)

Atmosfera

iii)

Hidrosfera

Bahagian B : Alam Sekitar Manusia


[ 20 markah ]
Jawab semua soalan.

3 (a)

Bagaimana aktiviti perindustrian memberi kesan negatif kepada persekitaran fizikal

[6]
i)

ii)

iii)

(b)

Jelaskan dua langkah pengurusan strategik untuk mengatasi kesan negatif aktiviti perindustrian.

[4]
i)

ii)

4 (a)

Apakah yang dimaksudkan dengan Deklarasi Langkawi ?

[2]

(b)

Nyatakan empat tindakan yang telah digariskan dalam Deklarasi Langkawi bagi
menjayakannya

[4]
i)

ii)

iii)

iv)

(c)

Mengapakan kerjasama antarabangsa penting kepada pengurusan alam sekitar ?

[4]
i)

ii)

KERTAS SOALAN TAMAT